Wstawianie pola tekstowego

W szablonie formularza programu Microsoft Office InfoPath można używać pola tekstowego do pobierania informacji od użytkowników lub do wyświetlania danych z bazy danych lub innego zewnętrznego źródła danych.

W tym artykule

Kiedy należy używać pola tekstowego

Sposób interakcji z użytkownikiem

Wstawianie pola tekstowego

Porady dotyczące układu

Kiedy należy używać pola tekstowego

Pola tekstowego należy używać, aby:

 • Umożliwić użytkownikom wpisywanie w formularzu zwykłego tekstu dowolnych rozmiarów.

 • Wyświetlać informacje, takie jak wynik formuły lub bieżąca data.

Na poniższym obrazie przedstawiono użycie pól tekstowych do pobierania od użytkowników informacji kontaktowych.

Three text boxes for collecting information

Pole tekstowe wstawione do szablonu formularza w programie InfoPath jest domyślnie polem jednowierszowym. Aby wyświetlać w polu tekstowym wiele wierszy tekstu, należy po wstawieniu pola tekstowego włączyć funkcję podziału akapitów lub zawijania tekstu. Zamiast tego można też użyć pola tekstu sformatowanego.

Pokrewne formanty

W programie InfoPath są także dostępne formanty podobne do pól tekstu, ale pełniące inne funkcje. Poniższa lista pomoże w zdecydowaniu, które formanty nadają się najlepiej do projektowanego szablonu formularza:

Pole tekstu sformatowanego    Podobnie jak pole tekstowe pole tekstu sformatowanego umożliwia wpisywanie, edytowanie i wyświetlanie tekstu. W odróżnieniu od zwykłego pola tekstowego — pole tekstu sformatowanego wyświetla domyślnie więcej niż jeden wiersz tekstu. Użytkownicy mogą także dodawać do tekstu elementy formatowania, na przykład pogrubienie, kursywę, obrazy i tabele. Dane wprowadzone w polu tekstu sformatowanego są przechowywane w formacie język XHTML, który może być niezgodny ze źródłami danych oczekującymi niewielkich ilości zwykłego tekstu.

Pole wyrażenia    Pole wyrażenia jest zwykle używane do wyświetlania tekstu tylko do odczytu, wartości innego formantu znajdującego się w tym samym formularzu oraz do tworzenia formuła opartych na wyrażeniach język XPath (XML Path Language). W odróżnieniu od pola tekstu pole wyrażenia nie przechowuje ani nie zapisuje danych. Z tego względu pól wyrażenia należy używać tylko wtedy, gdy ich wartości nie muszą być zapisywane, a inne formuły nie zawierają odwołań do tych pól.

Pola tekstu mogą być używane samodzielnie lub jako elementy tabela powtarzająca się, sekcja lub innych formantów tworzących układ. Pola tekstu często występują na przykład wewnątrz komórek w tabelach powtarzanych.

Początek strony

Sposób interakcji z użytkownikiem

Wprowadzanie danych w polu tekstu jest bardzo łatwe. Użytkownik umieszcza kursor w polu tekstu, a następnie wpisuje w nim informacje. Dane są wyświetlane w formularzu w postaci zwykłego tekstu.

Porada: Aby umożliwić użytkownikom stosowanie atrybutów formatowania do tekstu wpisywanego w polu, zamiast standardowego pola tekstu można użyć pola tekstu sformatowanego.

Pola tekstu udostępniają szereg funkcji znanych użytkownikom z innych produktów systemu Microsoft Office. Niepoprawnie zapisane wyrazy są na przykład podkreślane czerwoną falistą linią, wskazującą prawdopodobny błąd pisowni.

Spelling error in a text box

Oprócz sprawdzania pisowni dla pól tekstu jest także włączona domyślnie funkcja autouzupełniania. Funkcja autouzupełniania zapisuje dane wpisane wcześniej w formularzu. Kiedy użytkownik wpisze w polu tekstu kilka pierwszych znaków, program InfoPath wyświetli listę wcześniejszych wpisów rozpoczynających się od tych samych znaków. Ułatwia to wprowadzanie w formularzach często powtarzających się danych, takich jak nazwiska lub adresy.

Uwaga: Podczas projektowania szablonu formularza w programie InfoPath można zaprojektować szablon formularza zgodny z przeglądarką. W przypadku projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarką niektóre funkcje, takie jak sprawdzanie pisowni, są niedostępne w programie InfoPath, ponieważ nie działają w przeglądarce sieci Web.

Początek strony

Wstawianie pola tekstowego

Sposób wstawania pola tekstowego różni się nieznacznie w zależności od tego, czy projektuje się nowy, pusty szablon formularza, czy tworzy się szablon formularza w oparciu o bazę danych albo inne, zewnętrzne źródło danych.

Na poniższej ilustracji przedstawiono wygląd zaznaczonego pola tekstu w tryb projektowania.

Text box selected in design mode

Formanty mogą być powiązane lub niepowiązane. Formant powiązany jest połączony z polem lub grupą w źródle danych, dzięki czemu dane wprowadzone w formancie są zapisywane w pliku źródłowym formularza (xml). Formant niepowiązany nie jest połączony z polem ani z grupą, a dane wprowadzane w tym formacie nie są zapisywane. Po przeniesieniu wskaźnika myszy na formant lub zaznaczeniu go w prawym górnym rogu formantu jest wyświetlany tekst i ikona powiązania. Tekst informuje o polu lub grupie źródła danych, z którą formant jest powiązany. Ikona wskazuje, czy formant jest poprawnie powiązany z danym polem lub grupą. Gdy powiązanie jest poprawne, wyświetlana ikona ma kolor zielony. W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów dotyczących powiązania ikona będzie miała kolor niebieski lub czerwony.

Źródło danych szablonu formularza składa się z pól i grup wyświetlanych w widoku hierarchicznym w okienku zadań Źródło danych. Pola tekstowe są zawsze powiązane z polami. W poniższym przykładzie znajdujące się w formularzu pole tekstowe Nazwisko jest powiązane z polem Nazwisko w okienku zadań Źródło danych.

relationship between text box on form template and field in data source

Wstawianie pola tekstowego do nowego, pustego szablonu formularza

Podczas projektowania nowego, pustego formularza pole wyboru Automatycznie twórz źródło danych w okienku zadań Formanty jest zaznaczone domyślnie. Pozwala to programowi InfoPath automatycznie tworzyć pola i grupy w źródle danych w miarę dodawania formantów do szablonu formularza. Te pola i grupy są reprezentowane przez ikony folderów i plików w okienku zadań Źródło danych.

 1. W szablonie formularza ustaw kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić formant.

 2. Jeśli okienko zadań Formanty jest niewidoczne, w menu Wstaw kliknij polecenie Więcej formantów lub naciśnij kombinację klawiszy ALT+I, C.

 3. W obszarze Wstaw formanty kliknij opcję Pole tekstowe.

 4. Aby dodać etykietę do formantu, wpisz tekst powyżej lub na lewo od formantu i zakończ go dwukropkiem (:). Jeśli na przykład pole tekstowe służy do pobierania nazwiska użytkownika, można wpisać Nazwisko:.

Wstawianie pola tekstowego w szablonie formularza opartym o istniejące źródło danych

Jeśli projekt tworzonego szablonu formularza jest oparty na istniejącym pliku w formacie XML (Extensible Markup Language), bazie danych lub usłudze sieci Web, program InfoPath określa pola i grupy dostępne w okienku zadań Źródło danych na podstawie pól i grup znajdujących się w używanym źródle danych. W takim przypadku pole tekstowe można wstawić, przeciągając pole z okienka zadań Źródło danych na szablon formularza lub wstawiając pole tekstowe z okienka zadań Formanty w sposób opisany poniżej:

 1. W szablonie formularza ustaw kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić formant.

 2. Jeśli okienko zadań Formanty jest niewidoczne, w menu Wstaw kliknij polecenie Więcej formantów lub naciśnij kombinację klawiszy ALT+I, C.

 3. W obszarze Wstaw formanty kliknij opcję Pole tekstowe.

 4. W oknie dialogowym Powiązanie formantu Pole tekstowe wybierz pole, w którym będą przechowywane dane pola tekstowego, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Program InfoPath używa nazwy pola lub grupy jako etykiety formantu. W razie potrzeby należy zmienić tekst etykiety.

  Porada: W celu wstawienia formantów można też użyć okienka zadań Źródło danych. W okienku zadań Źródło danych należy kliknąć prawym przyciskiem myszy pole, z którym ma zostać powiązane pole tekstowe, a następnie w menu skrótów należy kliknąć polecenie Pole tekstowe.

Początek strony

Porady dotyczące układu

Przed wstawieniem pól tekstu do szablonu formularza należy się zastanowić nad sposobem ich rozmieszczenia. Przeciągając pola tekstowe na szablon formularza, można je umieszczać w dowolnym miejscu na szablonie formularza, ale efektem takich działań może być nieuporządkowany wygląd szablonu formularza. Aby nadać szablonowi formularza odpowiednią organizację, można dodać do niego tabela układu, a następnie wstawiać etykiety i formanty do poszczególnych komórek tabeli, aby były estetycznie wyrównane. Na poniższej ilustracji przedstawiono przykład zastosowania czterowierszowej, dwukolumnowej tabeli układu do rozmieszczenia etykiet i formantów.

Text boxes inside layout table in design mode

Oprócz używania tabel układów do uporządkowania pól tekstowych można wykonywać następujące czynności:

 • Aby zmienić rozmiary kilku pól tekstowych jednocześnie, należy je zaznaczyć, w menu Format kliknąć polecenie Właściwości, kliknąć kartę Rozmiar, a następnie wprowadzić odpowiednie zmiany.

 • Rozmiary pól tekstowych w szablonie formularza można zmieniać, aby pomieścić tekst wpisywany do nich przez użytkowników.

 • Aby zmienić obramowanie lub kolor kilku pól tekstowych jednocześnie, należy je zaznaczyć, w menu Format kliknąć polecenie Obramowania i cieniowanie, kliknąć kartę Obramowania, a następnie wprowadzić odpowiednie zmiany.

 • Aby dostosować tekst pojawiający się w polu tekstowym, należy użyć pól Czcionka i Rozmiar czcionki na pasku Formatowanie. Aby zmienić czcionkę i rozmiar czcionki we wszystkich polach tekstowych szablonu formularza jednocześnie, należy wybrać pole tekstowe sformatowane w odpowiedni sposób, a następnie kliknąć polecenie Zastosuj czcionkę do wszystkich formantów Pole tekstowe w menu Format.

 • Aby zobaczyć, jak będą wyglądały pola tekstowe zawierające tekst, należy kliknąć polecenie Dane przykładowe w menu Widok. To polecenie pozwala zorientować się w wyglądzie wypełnionego formularza.

 • Aby dopasować odstępy wokół pola tekstowego, należy użyć marginesów. Do dopasowania odstępów wokół tekstu wewnątrz pola tekstowego służą ustawienia dopełnienia. Oba typy ustawień znajdują się na karcie Rozmiar w oknie dialogowym Właściwości pola tekstowego.

 • Niekiedy może się zdarzyć, że tekst wewnątrz pola nie będzie prawidłowo wyrównany z etykietą znajdującą się po lewej stronie pola. Aby je szybko wyrównać, należy kliknąć dwukrotnie pole tekstu, kliknąć przycisk Wyrównaj na karcie Rozmiar, a następnie kliknąć przycisk Zastosuj. Jeśli etykieta i pole tekstu znajdują się w różnych komórkach tabeli układu, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy komórkę zawierającą etykietę, kliknąć polecenie Właściwości — Tabela w menu skrótów, a następnie kliknąć przycisk Do środka w obszarze Wyrównanie w pionie na karcie Komórka.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×