Wstawianie pola listy

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Pole listy może zostać użyte w szablonie formularza programu Microsoft Office InfoPath w celu przedstawienia użytkownikowi listy wzajemnie wykluczających się możliwości wyboru.

W tym artykule

Kiedy używać pola listy

Sposób interakcji z użytkownikiem

Wstawianie pola listy

Porady dotyczące układu

Kiedy używać pola listy

Pola listy należy używać, aby:

 • umożliwić użytkownikom wybieranie jednej pozycji z listy wstępnie zdefiniowanych elementów;

 • wyświetlić wartości pobrane ze stałej listy, ze źródło danych szablonu formularza lub z zewnętrznego źródła danych, takiego jak baza danych lub lista programu Microsoft Windows SharePoint Services.

Na poniższym rysunku użytkownicy klasyfikują wydatki w formularzu raportu z wydatków, wybierając wartości w polu listy.

Pozycja wybrana w polu listy

Po wstawieniu pola listy do szablonu formularza należy określić wartości, które mają być wyświetlane w tym polu. W przeciwnym wypadku po otwarciu formularza utworzonego z użyciem danego szablonu użytkownicy zobaczą pustą listę. W oknie dialogowym Właściwości pola listy można samodzielnie wprowadzić wpisy lub skonfigurować pole listy w taki sposób, aby pobrać wpisy z bazy danych lub innego źródła danych.

Pokrewne formanty

W programie InfoPath udostępniono formanty, które są podobne do pól list, ale są używane do innych celów. Poniższa lista pomoże w zdecydowaniu, który formant najlepiej spełni swoje zadanie w szablonie formularza:

Pole listy rozwijanej    Podobnie jak w przypadku pola listy, w polu listy rozwijanej jest wyświetlana lista opcji do wyboru. Jednak pole listy rozwijanej charakteryzuje się tym, że pozycje listy są ukryte do momentu, gdy użytkownik kliknie strzałkę obok pola listy. Pole listy rozwijanej jest dobrym rozwiązaniem w przypadku, gdy lista ma udostępniać wiele opcji wyboru lub gdy miejsce w formularzu jest ograniczone.

Pole kombi    Podobnie jak w przypadku pola listy, pole kombi udostępnia użytkownikom listę opcji do wyboru. Jednak pole kombi charakteryzuje się tym, że wpisy na liście są ukryte do momentu, gdy użytkownik kliknie strzałkę obok pola kombi. Użytkownicy mogą wprowadzać swoje własne wpisy w polu kombi lub wybierać je z listy wstępnie zdefiniowanych wpisów.

Pole listy wielokrotnego wyboru    Jeżeli istnieje potrzeba, aby użytkownicy mogli wybrać jednocześnie kilka pozycji z listy, zamiast pola listy można użyć pola listy wielokrotnego wyboru. Aby wybrać daną opcję w polu listy wielokrotnego wyboru, użytkownicy nie klikają wartości na liście, tylko zaznaczają jedno lub więcej pól wyboru. Podobnie jak w przypadku standardowych pól listy, wpisy w polu listy wielokrotnego wyboru są widoczne dopiero, gdy użytkownicy otworzą formularz.

Przyciski opcji    Podobnie jak pole listy, grupa przycisków opcji umożliwia użytkownikom dokonanie wyboru z listy wzajemnie wykluczających się opcji. Przyciski opcji pozwalają użytkownikom na dokonanie wyboru przez kliknięcie małego kółka, zamiast przez klikanie pozycji na liście wyboru.

Początek strony

Sposób interakcji z użytkownikiem

Pola list są jednym z najczęściej używanych formatów formularzy, dlatego też większość użytkowników wie, jak się nimi posługiwać.

Aby wybrać pozycję z pola listy, użytkownicy po prostu klikają żądaną pozycję. Pole listy jest „otwarte”, dlatego też użytkownicy nie muszą klikać formantu, aby zobaczyć listę opcji wyboru. Jeżeli wysokość listy jest za mała, aby pomieścić wszystkie opcje zdefiniowane dla danej listy, po prawej stronie formantu jest wyświetlany pasek przewijania. Jeżeli użytkownicy wypełniają formularz z użyciem klawiatury, mogą posługiwać się klawiszami STRZAŁKA W GÓRĘ i STRZAŁKA W DÓŁ, aby przechodzić między pozycjami w polu listy.

Początek strony

Wstawianie pola listy

Procedura wstawania pola listy różni się nieznacznie w zależności od tego, czy projektuje się nowy, pusty szablon formularza, czy tworzy się szablon formularza z użyciem bazy danych albo innego zewnętrznego źródła danych.

Na poniższym rysunku przedstawiono, jak wygląda pole listy po wybraniu go w trybie projektowania przed dodaniem etykiety i wpisów.

Pole listy wybrane w trybie projektowania

Kontrolki mogą być powiązane lub niepowiązane. Kontrolka powiązana jest połączona z polem lub grupą w źródle danych, dzięki czemu dane wprowadzane w kontrolce są zapisywane w pliku źródłowym formularza (XML). Kontrolka niepowiązana nie jest połączona z polem ani grupą, a dane wprowadzane w kontrolce nie są zapisywane. Gdy zaznaczysz kontrolkę lub umieścisz na niej wskaźnik myszy, w prawym górnym rogu kontrolki zostanie wyświetlony tekst oraz ikona powiązania. Tekst wskazuje, z którym polem lub którą grupą w źródle danych jest powiązana kontrolka. Ikona wskazuje, czy kontrolka jest poprawnie powiązana z polem lub grupą. Zielona ikona oznacza, że powiązanie jest poprawne. Jeśli występuje problem z powiązaniem, pojawi się niebieska lub czerwona ikona.

Źródło danych dla szablonu formularza składa się z pól i grup, które są wyświetlane w widoku hierarchicznym w okienku zadań Źródło danych. Lista pól są zawsze powiązane z polami. W poniższym przykładzie pole listy kategorii w szablonie formularza powiązane z polem kategorii w okienku zadań Źródło danych.

powiązanie pola listy w szablonie formularza z odpowiadającym mu polem w źródle danych

Podczas tworzenia nowego, pustego szablonu formularza pole wyboru Automatycznie twórz źródło danych w okienku zadań Kontrolki jest domyślnie zaznaczone. Dzięki temu podczas dodawania kontrolek do szablonu formularza program InfoPath automatycznie tworzy pola i grupy w źródle danych. Te pola i grupy są wyświetlane w okienku zadań Źródło danych w formie ikon plików i folderów.

Jeśli projektujesz szablon formularza na podstawie istniejącego pliku w formacie XML (Extensible Markup Language), bazy danych lub usługi sieci Web, pola i grupy w okienku zadań Źródło danych w programie InfoPath pochodzą z tego istniejącego źródła danych.

Wstawianie pola listy

 1. W szablonie formularza umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić formant.

 2. Jeśli okienko zadań Kontrolki nie jest widoczne, kliknij pozycję Więcej kontrolek w menu Wstawianie lub naciśnij klawisze ALT + I, a następnie klawisz C.

 3. W okienku zadań Formanty wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby w źródle danych automatycznie utworzyć pole powiązane z polem listy, zaznacz pole wyboru Automatycznie twórz źródło danych.

  • Aby powiązać pole listy z istniejącym polem, wyczyść pole wyboru Automatycznie twórz źródło danych.

   Uwaga : Jeśli to pole wyboru jest niedostępne, źródło danych jest zablokowane. Na przykład jeśli projektujesz szablon formularza na podstawie schematu XML, dodawanie nowych pól lub grup do źródła danych w programie InfoPath może nie być możliwe. To ograniczenie zapobiega nieumyślnemu wprowadzeniu do schematu zmian, w wyniku których schemat stałby się nieprawidłowy.

 4. W obszarze Wstaw formanty kliknij opcję Pole listy.

 5. Jeżeli w kroku 3 pole wyboru Automatycznie twórz źródło danych zostało wyczyszczone, w oknie dialogowym Powiązanie pola listy zaznacz pole, z którym chcesz powiązać pole listy.

 6. Aby dodać etykietę do pola listy, w szablonie formularza wpisz tekst zakończony dwukropkiem (:) z lewej strony pola lub nad nim.

 7. Aby określić wartości, które zostaną użyte jako pozycje listy, kliknij dwukrotnie pole listy wielokrotnego wyboru.

 8. Kliknij kartę Dane.

 9. Aby zapełnić pole listy, należy wykonać jedną z następujących czynności:

  Samodzielnie wpisać wartości pola listy

  Jest to przydatne, gdy masz ustalony, ograniczony zbiór wartości i nie przewidujesz ich zmiany w przyszłości. Jeśli wartości jednak się zmienią, będzie konieczne opublikowanie zaktualizowanej wersji szablonu formularza, aby użytkownicy mogli wyświetlać i wybierać najnowsze pozycje na liście.

  1. Kliknij przycisk Dodaj.

  2. W polu Wartość wpisz tekst, który chcesz zapisać, jeśli użytkownik wybierze tę pozycję.

  3. W polu Nazwa wyświetlana wpisz tekst, który będzie wyświetlany w tym miejscu na liście, a następnie kliknij przycisk OK.

  4. Powtórz kroki od 1 do 3 dla każdej pozycji, którą chcesz dodać do pola listy.

  5. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij pozycję Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

  Użyć wartości z innej części formularza

  Ta opcja jest przydatna, gdy chcesz, aby wartości na liście zmieniały się w zależności od innych wartości wprowadzanych przez użytkowników w formularzu.

  1. W obszarze Pozycje w polu listy kliknij pozycję Sprawdź wartości w źródle danych formularza.

   Pozycje w polu listy muszą być skojarzone z określoną grupą powtarzającą się lub polem powtarzającym się w szablonie formularza.

  2. Kliknij pozycję Wybierz wyrażenie XPath Obraz przycisku obok pola Pozycje, a następnie w oknie dialogowym Wybieranie pola lub grupy kliknij pole powtarzające się albo grupę powtarzającą się, która będzie źródłem wartości dla pola listy, i kliknij przycisk OK.

  3. Kliknij pozycję Wybierz wyrażenie XPath Obraz przycisku obok pola Wartość, kliknij pole zawierające możliwe wartości elementów w polu listy, a następnie kliknij przycisk OK. Gdy użytkownik kliknie element w polu listy, jedna z tych wartości zostanie zapisana w źródłowym pliku XML.

  4. Kliknij pozycję Wybierz wyrażenie XPath Obraz przycisku obok pola Nazwa wyświetlana, kliknij pole zawierające wartości wyświetlane w polu listy, a następnie kliknij przycisk OK.

   Porada : Aby zapobiec wielokrotnemu wyświetlaniu wartości nazwy wyświetlanej w polu listy, zaznacz pole wyboru Pokaż tylko wpisy z unikatowymi nazwami wyświetlanymi.

  Użyć wartości z bazy danych, usługi sieci Web, dokumentu XML lub witryny programu SharePoint

  Jest to przydatne, jeśli chcesz, aby wartości w polu listy były zawsze aktualne lub regularnie odświeżane. Wartości są zwykle przechowywane w bazie danych lub innym zewnętrznym źródle danych i pobierane przy każdym otwarciu formularza.

  1. Kliknij pozycję Sprawdź wartości z zewnętrznego źródła danych.

  2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Jeśli dodano już połączenie danych, kliknij je w polu Połączenie danych.

   • Aby dodać nowe połączenie danych, kliknij pozycję Dodaj, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w Kreatorze połączenia danych.

    Pozycje w polu listy muszą być skojarzone z określoną grupą powtarzającą się lub polem powtarzającym się.

  3. Kliknij pozycję Wybierz wyrażenie XPath Obraz przycisku obok pola Pozycje, a następnie w oknie dialogowym Wybieranie pola lub grupy kliknij pole lub grupę, które będą źródłem wartości dla pola listy, i kliknij przycisk OK.

  4. Kliknij pozycję Wybierz wyrażenie XPath Obraz przycisku obok pola Wartość, kliknij pole zawierające możliwe wartości elementów w polu listy, a następnie kliknij przycisk OK. Gdy użytkownik kliknie element w polu listy, jedna z tych wartości zostanie zapisana w źródłowym pliku XML.

  5. Kliknij pozycję Wybierz wyrażenie XPath Obraz przycisku obok pola Nazwa wyświetlana, kliknij pole zawierające wartości wyświetlane w polu listy, a następnie kliknij przycisk OK.

   Porada : Aby zapobiec wielokrotnemu wyświetlaniu wartości nazwy wyświetlanej w polu listy, zaznacz pole wyboru Pokaż tylko wpisy z unikatowymi nazwami wyświetlanymi.

Początek strony

Porady dotyczące układu

Poniższe porady pomagają dostosować wygląd, rozmiar i inne aspekty pola listy:

 • Należy rozważyć poszerzenie pola listy w taki sposób, aby było ono o kilka spacji szersze niż średnia szerokość pozycji na liście. W ten sposób pozycje na liście nie są częściowo ukryte.

 • Aby zmienić szerokość kilku pól na raz, należy zaznaczyć pola list, których rozmiar ma zostać zmieniony, nacisnąć klawisze ALT+ENTER, kliknąć kartę Rozmiar, a następnie wpisać nową liczbę w polu Szerokość.

 • Aby zmienić kolor tła dla kilku pól list na raz, należy zaznaczyć pola list, które mają zostać zmienione. W menu Format należy kliknąć polecenie Obramowanie i cieniowanie, a następnie wprowadzić niezbędne korekty na karcie Cieniowanie.

 • Aby dostosować czcionkę, która jest używana w polu listy, należy wybrać pola Czcionka i Rozmiar czcionki z paska narzędzi Formatowanie. Aby jednocześnie zmienić rodzaj i rozmiar czcionki we wszystkich polach list w szablonie formularza, należy kliknąć pole listy zawierającej formatowanie, które ma zostać użyte, a następnie w menu Format kliknąć polecenie Zastosuj czcionkę do wszystkich formantów Pole listy.

 • Jeśli potrzebna jest zmiana odstępu oddzielającego pole listy od innych obiektów, które otaczają je w szablonie formularza, możliwe jest dopasowanie ustawień marginesu w oknie dialogowym Właściwości: Pole listy (na karcie Rozmiar). Stosowanie marginesów w celu zwiększenia odstępów pozwala uzyskać większą kontrolę niż w przypadku używania w tym celu znaków podziału akapitu

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×