Wstawianie pól scalania do publikacji seryjnych

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Pola scalania można wstawiać do publikacji zawierającej korespondencję seryjną, seryjną pocztę e-mail lub wykaz seryjny w kroku 2 kreatora korespondencji seryjnej, seryjnej poczty e-mail lub wykazu seryjnego. Pola scalania zastępują te informacje dotyczące tekstu i obrazów, które różnią się w różnych kopiach ukończonej publikacji.

Korespondencji seryjnej, seryjnej poczty e-mail lub wykazu seryjną musi być połączony ze źródłem danych, zanim wstawisz pól korespondencji seryjnej. Aby uzyskać informacje o tworzeniu źródła danych zobacz Tworzenie źródła danych dla korespondencji seryjnej.

W tym artykule

Wstawianie pól korespondencji seryjnej do publikacji korespondencji seryjnej

Wstawianie pól korespondencji seryjnej do publikację seryjnej poczty e-mail

Wstawianie pól korespondencji seryjnej do wykazu publikacji korespondencji seryjnej

Wstawianie pól scalania do publikacji z korespondencją seryjną

 1. Otwórz publikację z korespondencją seryjną, jeśli jeszcze tego nie zrobiono.

 2. W menu Narzędzia wskaż polecenie Korespondencja i wykazy seryjne, a następnie kliknij polecenie Korespondencja seryjna.

 3. W okienku zadań Korespondencja seryjna w obszarze Tworzenie listy adresatów zaznacz źródło danych, którego chcesz użyć, a następnie kliknij łącze Następny: Tworzenie listy adresatów (lub połączenie z listą).

 4. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych kliknij odpowiednie źródło danych, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  W zależności od wybranego źródła danych mogą zostać wyświetlone inne okna dialogowe i monity o kolejne informacje.

  Na przykład, jeśli źródłem danych jest arkusz kalkulacyjny programu Microsoft Office Excel, w którym dane znajdują się na wielu kartach, należy wybrać kartę zawierającą odpowiednie informacje, a następnie kliknąć przycisk OK.

 5. W oknie dialogowym Adresaci korespondencji seryjnej można wybrać adresatów, których chcesz uwzględnić w korespondencji seryjnej. Zaznacz pola wyboru obok adresatów, których chcesz uwzględnić i wyczyść pola wyboru obok adresatów, których chcesz wykluczyć. Można filtrować listę według określonego pola lub kryterium i sortowanie listy w kolejności alfabetycznej. Aby uzyskać więcej informacji o uściślaniu listy adresatów zobacz porady dotyczące list wysyłkowych.

 6. Jeśli dana publikacja nie zawiera pola tekstowego, a chcesz dodać tekst, który ma być taki sam w każdej kopii gotowej publikacji, wstaw odpowiednią liczbę pól tekstowych.

  Jak?

  1. Na pasku narzędzi obiekty kliknij przycisk Pole tekstowe Obraz przycisku .

  2. W publikacji wskaż miejsce, w którym ma się znaleźć jeden z narożników pola tekstowego, a następnie przeciągnij po przekątnej, aż do uzyskania odpowiednich rozmiarów.

 7. Aby wstawić tekst, który ma być taki sam w każdej kopii ukończonej publikacji, kliknij wewnątrz pola, a następnie wpisz tekst, który ma się pojawić na każdej kopii.

 8. Kliknij w polu tekstowym w miejscu, w którym chcesz wstawić pole scalania.

 9. Wstaw dowolny z następujących elementów:

  Pole obrazu

  1. W okienku zadań Korespondencja seryjna w obszarze Więcej elementów kliknij pozycję Pole obrazu.

  2. W oknie dialogowym Wstawianie pola obrazu kliknij pole danych zawierające nazwy obrazów lub ścieżki do nich, a następnie kliknij przycisk OK.

   Uwaga : Jeśli kolumna Zawartość nie zawiera ścieżki do folderu obrazów, należy określić lokalizację plików obrazów. Kliknij przycisk Określ foldery, wybierz pozycję [Folder źródła danych], kliknij przycisk Dodaj, przejdź do lokalizacji obrazów, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  Blok adresu zawierający nazwisko, adres i inne informacje

  1. W okienku zadań Korespondencja seryjna w obszarze Więcej elementów kliknij pozycję Blok adresu.

  2. W oknie dialogowym Wstawianie bloku adresu kliknij elementy adresu, które chcesz uwzględnić, a następnie kliknij przycisk OK.

   Uwaga : Nazwy pól danych w źródle danych nie pasują do nazw pól danych używanych przez program Publisher w bloku adresu, może być konieczne kliknij przycisk Dopasuj pola w oknie dialogowym Wstawianie bloku adresu. W oknie dialogowym Dopasowywanie pól za pomocą list rozwijanych wybierz pola ze źródła danych odpowiadające polom w programie Publisher.

  Wiersz pozdrowienia

  1. W okienku zadań Korespondencja seryjna w obszarze Więcej elementów kliknij pozycję Wiersz pozdrowienia.

  2. W oknie dialogowym Wiersz pozdrowienia wybierz format wiersza pozdrowienia, który składa się ze zwrotu grzecznościowego, formatu nazwiska oraz stosownych znaków interpunkcyjnych.

   Możesz również wpisać własny tekst w polu pozdrowienia i polach stosownych znaków interpunkcyjnych.

  3. Wybierz tekst, który będzie używany, gdy program Publisher nie będzie mógł zinterpretować nazwiska adresata — na przykład wtedy, gdy źródło danych nie zawiera imienia ani nazwiska adresata, lecz tylko nazwę firmy.

   Możesz też wpisać własny tekst wiersza pozdrowienia w polu używanym w przypadku podania nieprawidłowej nazwy adresata.

  4. Kliknij przycisk OK.

   Uwaga : Jeśli nazwy pól danych w źródle danych nie pasują do nazw pól używanych przez program Publisher w wierszu pozdrowienia, kliknij przycisk Dopasuj pola w oknie dialogowym Wiersz pozdrowienia. Z list rozwijanych w oknie dialogowym Dopasowywanie pól wybierz pola w źródle danych odpowiadające polom w programie Publisher.

  Inne pola z informacjami

  W okienku zadań Korespondencja seryjna lista w obszarze Przygotowywanie publikacji zawiera wszystkie pola ze źródła danych. Za pomocą tej listy można dodawać do publikacji kolejne pola.

  1. W okienku zadań Korespondencja seryjna w polu listy w obszarze Przygotowywanie publikacji przeciągnij pole, które chcesz uwzględnić, do utworzonego w tym celu pola tekstowego.

   Uwaga : Przeciągnięcie elementu obrazu z tej listy spowoduje wstawienie tylko tekstu określającego ścieżkę do obrazu. Sam obraz nie zostanie wstawiony.

Początek strony

Wstawianie pól scalania do publikacji z seryjną pocztą e-mail

 1. Otwórz publikację z seryjną pocztą e-mail, jeśli jeszcze tego nie zrobiono.

 2. W menu Narzędzia wskaż polecenie Korespondencja i wykazy seryjne, a następnie kliknij polecenie Seryjna poczta e-mail.

 3. W okienku zadań Seryjna poczta e-mail w obszarze Tworzenie listy adresatów zaznacz źródło danych, którego chcesz użyć, a następnie kliknij łącze Następny: Tworzenie listy adresatów (lub połączenie z listą).

 4. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych kliknij odpowiednie źródło danych, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  W zależności od wybranego źródła danych mogą zostać wyświetlone inne okna dialogowe i monity o kolejne informacje.

  Na przykład, jeśli źródłem danych jest arkusz kalkulacyjny programu Microsoft Office Excel, w którym dane znajdują się na wielu kartach, należy wybrać kartę zawierającą odpowiednie informacje, a następnie kliknąć przycisk OK.

 5. W oknie dialogowym Adresaci korespondencji seryjnej można wybrać adresatów, których chcesz uwzględnić w korespondencji seryjnej. Zaznacz pola wyboru obok adresatów, których chcesz uwzględnić i wyczyść pola wyboru obok adresatów, których chcesz wykluczyć. Można filtrować listę według określonego pola lub kryterium i sortowanie listy w kolejności alfabetycznej. Aby uzyskać więcej informacji o uściślaniu listy adresatów zobacz porady dotyczące przygotowywania list wysyłkowych e-mail.

 6. Jeżeli publikacja nie zawiera pól tekstowych, wstaw odpowiednią liczbę pól.

  Jak?

  1. Na pasku narzędzi obiekty kliknij przycisk Pole tekstowe Obraz przycisku .

  2. W publikacji wskaż miejsce, w którym ma znajdować się jeden z rogów pola tekstowego, a następnie przeciągnij myszą ukośnie, aż do uzyskania odpowiedniego rozmiaru pola tekstowego.

 7. Aby wstawić tekst, który ma być taki sam w każdej kopii ukończonej publikacji, kliknij wewnątrz pola, a następnie wpisz tekst, który ma się pojawić na każdej kopii.

 8. W publikacji z seryjną pocztą e-mail kliknij wewnątrz pola tekstowego, do którego chcesz wstawić pole scalania.

 9. Wstaw dowolny z następujących elementów:

  Spersonalizowanego hiperłącza

  1. W okienku zadań Seryjna poczta e-mail w obszarze Więcej elementów kliknij pozycję Wstaw spersonalizowane hiperłącze.

  2. W oknie dialogowym Wstawianie spersonalizowanego hiperłącza wpisz tekst, który ma być wyświetlany, oraz adres witryny lub strony sieci Web, do której ma zostać przekierowany użytkownik po kliknięciu hiperłącza.

  3. Jeśli w polu tekstowym lub w hiperłączu ma zostać wyświetlony tekst ze źródła danych, kliknij pole Wyświetlany tekst lub Hiperłącze, a następnie na liście w obszarze Element do wstawienia kliknij pole danych, które chcesz wstawić.

   Po wstawieniu pola danych można określić zastępczy tekst wyświetlany i zastępczy adres sieci Web — dla pustych pozycji odpowiadających wstawianemu polu danych. W tym celu należy odpowiednio zaznaczyć pola wyboru Użyj tekstu domyślnego dla pustych pozycji i Użyj hiperłącza domyślnego dla pustych pozycji, a następnie wpisać zastępczy tekst i adres sieci Web.

   Obraz okna dialogowego Wstawianie spersonalizowanego hiperłącza

  Pole obrazu

  1. W okienku zadań Seryjna poczta e-mail w obszarze Więcej elementów kliknij pozycję Pole obrazu.

  2. W oknie dialogowym Wstawianie pola obrazu kliknij pole danych obrazu, który chcesz wstawić, a następnie kliknij przycisk OK.

   Uwaga : Jeśli kolumna Zawartość nie zawiera ścieżki do folderu obrazów, należy określić lokalizację plików obrazów. Kliknij przycisk Określ foldery, wybierz pozycję [Folder źródła danych], kliknij przycisk Dodaj, przejdź do lokalizacji obrazów, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  Wiersz pozdrowienia

  1. W okienku zadań Seryjna poczta e-mail w obszarze Więcej elementów kliknij pozycję Wiersz pozdrowienia.

  2. W oknie dialogowym Wiersz pozdrowienia wybierz format wiersza pozdrowienia, który składa się ze zwrotu grzecznościowego, formatu imienia i nazwiska oraz stosownych znaków interpunkcyjnych.

   Możesz również wpisać własny tekst w polu pozdrowienia i polach stosownych znaków interpunkcyjnych.

  3. Wybierz tekst, który będzie używany, gdy program Publisher nie będzie mógł zinterpretować nazwiska adresata — na przykład wtedy, gdy źródło danych nie zawiera imienia ani nazwiska adresata, lecz tylko nazwę firmy.

   Możesz też wpisać własny tekst wiersza pozdrowienia w polu używanym w przypadku podania nieprawidłowej nazwy adresata.

  4. Kliknij przycisk OK.

   Uwaga : Jeśli nazwy pól danych w źródle danych nie pasują do nazw pól używanych przez program Publisher w wierszu pozdrowienia, kliknij przycisk Dopasuj pola w oknie dialogowym Wiersz pozdrowienia. Z list rozwijanych w oknie dialogowym Dopasowywanie pól wybierz pola w źródle danych odpowiadające polom w programie Publisher.

  Inne pola z informacjami

  W okienku zadań Seryjna poczta e-mail lista w obszarze Przygotowywanie publikacji zawiera wszystkie pola ze źródła danych. Za pomocą tej listy można dodawać do publikacji kolejne pola.

  1. W okienku zadań Seryjna poczta e-mail w polu listy w obszarze Przygotowywanie publikacji przeciągnij pole, które chcesz uwzględnić, do utworzonego w tym celu pola tekstowego.

   Uwaga : Przeciągnięcie elementu obrazu z tej listy spowoduje wstawienie tylko ścieżki do obrazu. Sam obraz nie zostanie wstawiony.

Początek strony

Wstawianie pól scalania do publikacji z wykazem seryjnym

 1. Otwórz publikację z wykazem seryjnym, jeśli jeszcze tego nie zrobiono.

 2. W menu Narzędzia wskaż polecenie Korespondencja i wykazy seryjne, a następnie kliknij polecenie Wykaz seryjny.

 3. W okienku zadań Wykaz seryjny w obszarze Wybieranie listy produktów zaznacz źródło danych, którego chcesz użyć, a następnie kliknij łącze Następny: Tworzenie listy produktów (lub połączenie z listą).

 4. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych kliknij odpowiednie źródło danych, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  W zależności od wybranego źródła danych mogą zostać wyświetlone inne okna dialogowe i monity o kolejne informacje.

  Na przykład, jeśli źródłem danych jest arkusz kalkulacyjny programu Microsoft Office Excel, w którym dane znajdują się na wielu kartach, należy wybrać kartę zawierającą odpowiednie informacje, a następnie kliknąć przycisk OK.

 5. W oknie dialogowym Lista produktów wykazu seryjnego można zaznaczyć elementy, którzy mają zostać uwzględnione w wykazie. Zaznacz pola wyboru obok elementów, które chcesz uwzględnić, i wyczyść pola wyboru obok elementów, które chcesz wykluczyć. Możesz filtrować listę według określonego pola lub kryterium i sortować ją w kolejności alfabetycznej.

 6. Jeśli publikacja nie zawiera pole tekstowe, wstawianie pola tekstowego do obszaru wykazu seryjnego publikacji, w którym możesz wstawić pola danych.

  Jak?

  1. Na pasku narzędzi obiekty kliknij przycisk Pole tekstowe Obraz przycisku .

  2. W publikacji wskaż miejsce, w którym ma się znaleźć jeden z narożników pola tekstowego, a następnie przeciągnij po przekątnej, aż do uzyskania odpowiednich rozmiarów.

 7. Aby wstawić dane, w których poszczególne rekordy będą zróżnicowane w powtarzających się obszarach wykazu seryjnego, kliknij w polu tekstowym, w którym chcesz wstawić pole danych, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Aby wstawić tekst do powtarzającego się obszaru wykazu seryjnego w szablonie, w okienku zadań Wykaz seryjny w obszarze Przygotowywanie publikacji kliknij pole, które chcesz wstawić.

   Uwaga : Kliknięcie obrazu lub zdjęcia spowoduje wstawienie tekstu (ścieżki i nazwy pliku obrazu), a nie samego obrazu.

  2. Aby wstawić obraz, w obszarze Więcej elementów kliknij opcję Obraz produktu.

   Uwaga : Jeśli przed wstawieniem pola scalania nie kliknięto w polu tekstowym w obszarze wykazu seryjnego, program Publisher wstawi pola scalania w nowym polu tekstowym lub ramce obrazu.

 8. Powtarzaj krok 5, dopóki nie wstawisz wszystkich wymaganych pól ze źródła danych.

 9. Sformatuj obszar wykazu seryjnego, który będzie się powtarzał dla każdego rekordu w źródle danych, i odpowiednio rozmieść jego elementy. Możesz zmieniać ich rozmiar, aby odpowiednia liczba rekordów została umieszczona dokładnie w wybranych miejscach na stronie. Aby uzyskać więcej informacji na temat formatowania i rozmieszczania tekstu, skorzystaj z łączy dostępnych w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×