Wstawianie lub usuwanie stref składników Web Part

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Ten artykuł zawiera opis sposobu wstawiania i usuwania stref składników Web Part w programie Microsoft Office SharePoint Designer 2007 oraz przedstawia i wyjaśnia relacje między strefami składników Web Part a składnikami Web Part i stronami składników Web Part.

Aby wstawiać i usuwać strefy składników Web Part w witrynie programu Microsoft SharePoint, należy posiadać uprawnienie Dodawanie/Usuwanie prywatnych składników Web Part lub Dodawanie i dostosowywanie stron. Co najmniej jedno z tych uprawnień jest domyślnie przyznawane członkom grup witryn Współpracownik, Projektant sieci Web i Administrator. Jeśli wstawienie lub usunięcie strefy składników Web Part nie jest możliwe, należy skontaktować się z administratorem serwera.

W tym artykule

Co to jest strefą składników Web Part?

Wstawianie stref składników Web Part

Usuwanie stref składników Web Part

Co to jest strefa składników Web Part?

Strefa składników Web Part jest kontenerem składników Web Part, który można konfigurować w celu sterowania organizowaniem i formatowaniem zawartych w nim składników. Strefy składników Web Part umożliwiają nie tylko grupowanie i rozmieszczanie składników Web Part, ale również ich dostosowywanie w przeglądarce i określanie użytkowników, którzy mogą je modyfikować. Każdy ze składników Web Part znajdujących się na stronie składników Web Part może — ale nie musi — być zlokalizowany w strefie składników Web Part:

 • Składniki Web Part zlokalizowane w strefie składników Web Part    Jeśli składnik Web Part jest zlokalizowany w strefie składników Web Part, jego właściwości są przechowywane w bazie danych zawartości programu Windows SharePoint Services 3.0, a nie na stronie ASPX. Wstawienie składnika Web Part w strefie umożliwia użytkownikom interakcję z tym składnikiem Web Part oraz jego modyfikowanie za pośrednictwem przeglądarki.

 • Składniki Web Part niezlokalizowane w strefie składników Web Part    Jeśli składnik Web Part nie jest zlokalizowany w strefie składników Web Part, jego właściwości są przechowywane na stronie ASPX, a nie w bazie danych zawartości programu Windows SharePoint Services 3.0. Wstawienie składnika Web Part poza strefą pozwala na jego wyświetlanie przez użytkowników, uniemożliwiając im jednak na interakcję z tym składnikiem Web Part i jego modyfikowanie za pośrednictwem przeglądarki. Takie rozwiązanie może być przydatne w sytuacji, gdy użytkownicy nie powinni mieć możliwości wprowadzania modyfikacji samego składnika Web Part ani też sposobu jego wyświetlania na stronie.

Składniki Web Part, strefy składników Web Part oraz strony składników Web Part można traktować jak zagnieżdżone kontenery. Składniki Web Part zawierają dane, które mają być wyświetlane i być może modyfikowane lub ma być z nimi podejmowana interakcja. Strefy składników Web Part są opcjonalnymi kontenerami podrzędnymi na stronie składników Web Part zawierającymi co najmniej jeden składnik Web Part i umożliwiającymi grupowanie i rozmieszczanie zawartych w nich składników Web Part na stronie, dostosowywanie tych składników podczas ich wyświetlania w przeglądarce oraz określanie użytkowników mających uprawnienia do wyświetlania i dostosowywania składników w ten sposób. Strona składników Web Part zawiera zarówno składniki Web Part, jak i strefy składników Web Part.

Na poniższym schemacie przedstawiono przykładową stronę składników Web Part. Jedna z trzech cieniowanych stref składników Web Part zawiera tylko jeden składnik Web Part, a pozostałe strefy — po dwa składniki. W ramach każdej strefy składników Web Part poszczególne składniki mogą być rozmieszczane poziomo lub pionowo. Warto zauważyć, że jeden ze składników Web Part nie jest zlokalizowany w żadnej strefie — takie rozmieszczenie jest do przyjęcia przy założeniu, że użytkownicy nie muszą dostosowywać tego składnika Web Part w przeglądarce.

Relacja między składnikami Web Part a strefami i stronami

1. Strefa składników Web Part zawierająca pojedynczy składnik Web Part

2. Strefa składników Web Part zawierająca dwa składniki Web Part rozmieszczone poziomo

3. Składnik Web Part niezawarty w strefie składników Web Part, a więc bez możliwości dostosowywania w przeglądarce

4. Strefa składników Web Part zawierająca dwa składniki Web Part rozmieszczone pionowo

Za każdym razem, gdy składnik Web Part jest wstawiany na stronie składników Web Part, należy zdecydować, czy ma on być umieszczony w strefie składników Web Part. Stosowanie stref składników Web Part ma kilka zalet:

 • Dostosowywanie w przeglądarce    Jedynie te składniki Web Part, które są umieszczone w strefie składników Web Part, mogą być dostosowywane przez użytkownika wyświetlającego je w przeglądarce.

 • Grupowanie i rozmieszczanie    Strefy składników Web Part zapewniają większą kontrolę nad sposobem rozmieszczania składników Web Part na stronie. Umieszczenie wielu składników Web Part w ramach jednej strefy składników Web Part umożliwia również rozmieszczenie ich jeden nad drugim (w pionie) lub jeden obok drugiego (w poziomie).

 • Określanie formatu i wyglądu    Jedną z właściwości, które można określać dla wszystkich składników Web Part w danej strefie składników Web Part, jest to, czy mają być dla nich wyświetlany tylko pasek tytułu, zarówno pasek tytułu, jak i obramowanie, czy żadne z nich.

 • Określanie dostępu    Dla każdej strefy składników Web Part można określić użytkowników, który będą mogli wykonywać następujące operacje:

  • dodawanie, usuwanie i przenoszenie składników Web Part oraz zmienianie ich rozmiarów;

  • zmienianie osobistych ustawień składników Web Part;

  • zmienianie ustawień składników Web Part dla wszystkich użytkowników.

Początek strony

Wstawianie strefy składników Web Part

 1. W programie Office SharePoint Designer 2007 otwórz stronę, na której chcesz wstawić strefę składników Web Part.

 2. Jeśli okienko zadań Składniki Web Part nie zostało jeszcze otwarte, otwórz je, klikając polecenie Składniki Web Part w menu Okienka zadań.

 3. W widoku projektu kliknij miejsce na stronie, w którym chcesz wstawić strefę składników Web Part.

 4. W dolnej części okienka zadań Składniki Web Part kliknij przycisk Nowa strefa składników Web Part.

  Nowa strefa składników Web Part zostanie wstawiona na stronie.

 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy nową strefę składników Web Part, a następnie kliknij polecenie Właściwości strefy składników Web Part w menu skrótów.

 6. W oknie dialogowym Właściwości strefy składników Web Part wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Nadawanie strefie tytułu    W obszarze Ustawienia ogólne w polu Tytuł strefy wpisz nazwę nowej strefy.

  • Wybieranie stylu ramki    W obszarze Ustawienia ogólne na liście Styl ramki kliknij odpowiedni styl.

  • Wybieranie układu strefy    W obszarze Układ składników Web Part zawartych w strefie kliknij opcję Z góry na dół (układ pionowy) lub Obok siebie (układ poziomy).

  • Kontrolowanie zmian możliwych do wprowadzenia w przeglądarce    W obszarze Ustawienia przeglądarki składników Web Part zawartych w strefie zaznacz pola wyboru, aby umożliwić użytkownikom wprowadzanie wskazanych zmian podczas wyświetlania przez nich strony w przeglądarce, lub wyczyść je, aby uniemożliwić wprowadzanie tych zmian.

 7. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

Początek strony

Usuwanie strefy składników Web Part

Usunięcie strefy składników Web Part ze strony powoduje równoczesne usunięcie wszystkich zawartych w tej strefie składników Web Part.

Po zaznaczeniu strefy składników Web Part do usunięcia należy upewnić się, że nie został zaznaczony żaden inny obiekt. Selektor szybkich tagów umieszczony w górnej części okna dokumentów (pokazany na poniższym rysunku) ułatwia precyzyjne określenie zaznaczonego w danym momencie obiektu.

Selektor szybkich tagów

Porada : Dostosowanie zaznaczenia za pomocą klawiszy strzałek może być łatwiejsze niż za pomocą myszy — szczególnie wtedy, gdy obiekty pokrywają się lub nakładają na inne obiekty. Po każdym naciśnięciu klawisza strzałki należy sprawdzić w Selektorze szybkich tagów wynik zmiany zaznaczenia.

 1. W programie Office SharePoint Designer 2007 otwórz stronę, z której chcesz usunąć strefę składników Web Part.

 2. Jeśli Selektor szybkich tagów jest niewidoczny, kliknij polecenie Selektor szybkich tagów w menu Widok, aby go wyświetlić.

 3. W widoku projektu znajdź strefę składników Web Part, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij ją, aby ją zaznaczyć.

  Korzystając z Selektora szybkich tagów, upewnij się, że został zaznaczony właściwy obiekt. Jeśli to konieczne, dostosuj zaznaczenie za pomocą klawiszy strzałek. Na poniższym rysunku Selektor szybkich tagów wskazuje na przykład, że zamiast strefy składników Web Part został zaznaczony składnik Web Part.

  Selektor szybkich tagów z zaznaczonym składnikiem Web Part

  Na kolejnym rysunku jest już zaznaczona strefa składników Web Part, a nie składnik Web Part.

  Selektor szybkich tagów z zaznaczoną strefą składników Web Part

 4. Po upewnieniu się, że strefa składników Web Part została właściwie zaznaczona, naciśnij klawisz DELETE.

  Zaznaczona strefa składników Web Part zostanie usunięta ze strony razem ze wszystkimi umieszczonymi w niej składnikami Web Part.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×