Wstawianie hiperlinku w programie Word 2016 za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie hiperlinku w programie Word 2016 za pomocą czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Program Word 2016 umożliwia tworzenie hiperlinków w dokumencie za pomocą klawiatury i Narratora — wbudowanego czytnika zawartości ekranu systemu Windows. Program Word oferuje też wiele różnych opcji tworzenia linków: możesz utworzyć link do pliku, strony internetowej lub pustej wiadomości e-mail. Możesz również utworzyć link z jednej lokalizacji do innej w tym samym dokumencie.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, przejdź do artykułu Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Word 2016 dla systemu Windows.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Tworzenie hiperlinku automatycznego

Program Word może automatycznie zmienić adres internetowy w hiperlink. Wpisz adres internetowy (URL), na przykład www.contoso.com, lub adres e-mail, na przykład osoba@example.com, a następnie naciśnij klawisz Spacja lub Enter. Program Word zamieni tekst w hiperlink.

Jeśli zechcesz go usunąć, zobacz Usuwanie hiperlinku.

Tworzenie linku do pliku, strony internetowej lub pustej wiadomości e-mail

Możesz tworzyć hiperlinki do plików, stron internetowych lub wiadomości e-mail.

Link do pliku

 1. Wpisz tekst linku, który ma być widoczny w dokumencie.

  Porada: Tekst linku powinien zawierać poprawny opis i przekazywać czytelnikowi przydatne informacje na temat lokalizacji docelowej linku. Na przykład tworząc link do pliku, użyj tytułu dokumentu jako tekstu linku. Nie używaj nazwy pliku.

 2. W oknie dialogowym Wstawianie hiperłącza naciśnij klawisze Alt+X, aby przejść do opcji Istniejący plik lub strona sieci Web.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności

  • Aby przejrzeć pliki na komputerze, uzyskaj dostęp do opcji Bieżący folder, naciskając klawisze Alt+U, a następnie użyj klawisza Strzałka w dół, aby wybrać plik.

  • Aby przejrzeć pliki w Internecie, otwórz okno Przeglądaj strony, naciskając klawisze Alt+B, a następnie użyj klawisza Strzałka w dół, aby wybrać odwiedzoną wcześniej lokalizację internetową.

  • Aby przejrzeć niedawno używane pliki, otwórz okno Niedawno używane pliki, naciskają klawisze Alt+R, a następnie użyj klawisza Strzałka w dół, aby wybrać plik.

 4. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać plik, a następnie skopiuj adres pliku do pola Adres.

 5. Naciskaj klawisz Tab, aż przejdziesz do przycisku OK, a następnie wybierz go.

  Program Word wstawi hiperlink do dokumentu.

Link do strony sieci web

 • Aby utworzyć link do strony internetowej, umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać link w dokumencie.

 • Naciśnij klawisze Alt+N, I, aby otworzyć okno dialogowe Wstawianie hiperłącza. Fokus znajdzie się na polu Adres.

 • Wpisz adres internetowy witryny docelowej, a następnie naciśnij klawisze Alt+T, aby wpisać tekst linku, który ma być wyświetlany w dokumencie.

 • W polu Tekst do wyświetlenia wpisz tytuł strony internetowej lub frazę opisową.

  Porada: Tekst linku powinien opisywać lokalizację docelową linku. Dobrym tekstem linku może być na przykład tytuł docelowej strony internetowej. Po utworzeniu linku do tej strony czytniki zawartości ekranu będą odczytywać najpierw tytuł strony. To potwierdzi lokalizację docelową i uczyni obsługę linku bardziej przyjazną dla użytkownika.

 • Naciskaj klawisz Tab, aż przejdziesz do przycisku OK, a następnie wybierz go.

  Program Word wprowadzi link do dokumentu.

Link do nowej wiadomości e-mail

Czasami możesz chcieć umożliwić innym użytkownikom wysłanie wiadomości e-mail podczas czytania Twojego dokumentu. Na przykład możesz umożliwić użytkownikom kontaktowanie się z Twoim biurem w celu uzyskania dodatkowych informacji lub zebrać opinie na temat zaproponowanego przez Ciebie pomysłu. Program Word pozwala dodać link do wiadomości e-mail w dowolnym miejscu w dokumencie.

 • Aby dodać do dokumentu link, który otworzy nową wiadomość e-mail, otwórz okno dialogowe wiadomości e-mail, naciskając klawisze Alt+M. Fokus przejdzie na pole Adres e-mail, które będzie gotowe do edycji.

 • Wpisz adres e-mail, a następnie naciśnij klawisz Tab, aby przejść do pola Temat.

 • Wpisz temat wiadomości e-mail w polu Temat, a następnie naciśnij klawisz Tab.

 • Przejdź klawiszem Tab do przycisku OK i wybierz go. Spowoduje to umieszczenie linku w dokumencie, co będzie wyglądało mniej więcej tak: mailto: osoba@contoso.com.

 • Aby wysłać wiadomość e-mail za pomocą linku, wybierz link w dokumencie w celu otwarcia wiadomości. Fokus przejdzie na treść nowej wiadomości i będzie można wpisać tekst wiadomości.

Tworzenie linku do lokalizacji w bieżącym dokumencie

Aby utworzyć link do innej lokalizacji w bieżącym dokumencie, najpierw należy utworzyć zakładkę, która będzie pełnić funkcję lokalizacji docelowej linku. Następnie należy wstawić link do zakładki.

Tworzenie zakładki

Wykonaj poniższe czynności, aby utworzyć zakładkę w dokumencie:

 1. Aby utworzyć zakładkę dla lokalizacji docelowej, zaznacz tę lokalizację. Jako lokalizacji docelowej możesz użyć nagłówka, tekstu lub obrazu.

 2. Aby otworzyć okno dialogowe Zakładka, naciśnij klawisze Alt+N, K. Fokus przejdzie na pole Nazwa zakładki.

 3. Wpisz nazwę zakładki.

  Ważne: Nazwy zakładek muszą zaczynać się od litery. Mogą zawierać tylko litery, cyfry i znak podkreślenia, na przykład Raport_dew_2.

 4. Aby dodać nazwę zakładki, z której będzie korzystać program Word, naciśnij klawisze Alt+A.

  Spowoduje to zamknięcie okna dialogowego Zakładka.

Wstawianie linku do zakładki

 1. W dokumencie przejdź do miejsca, w którym ma się znajdować link.

 2. Otwórz okno dialogowe Wstawianie hiperłącza, naciskając klawisze Alt+N, I.

 3. W oknie dialogowym Wstawianie hiperłącza naciśnij klawisze Alt+A, aby wybrać opcję Miejsca w tym dokumencie.

 4. Przejrzyj listę zakładek w dokumencie za pomocą klawisza Strzałka w dół i naciśnij klawisz Enter, aby wybrać zakładkę.

 5. Naciskaj klawisz Tab, aż przejdziesz do przycisku OK, a następnie wybierz go.

  Program Word wstawi hiperlink do miejsca docelowego zakładki.

Usuwanie hiperlinku

Czasami możesz zmienić zdanie. Oto jak usunąć hiperlink z dokumentu.

 1. Otwórz dokument, a następnie zaznacz obraz lub tekst hiperlinku.

 2. Aby otworzyć okno dialogowe Wstawianie hiperłącza, naciśnij klawisze Alt+N, I.

 3. Aby usunąć zaznaczony hiperlink, naciśnij klawisze Alt+R. Okno Wstawianie hiperłącza zostanie zamknięte, a hiperlink zostanie usunięty z zaznaczonego tekstu lub obrazu. Sam tekst lub obraz pozostanie bez zmian.

Porada: Jeśli nie chcesz, aby wpisany adres internetowy lub adres e-mail zamienił się w hiperlink, natychmiast po naciśnięciu klawisza Spacja lub Enter cofnij ostatnią akcję, naciskając klawisze Ctrl+Z. Jeśli naciśniesz klawisze Ctrl+Z ponownie, program Word całkowicie usunie tekst.

Zobacz też

Tworzenie nagłówków lub stopek w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Word 2016 dla systemu Windows

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Program Word 2016 dla komputerów Mac umożliwia tworzenie hiperlinków w dokumencie za pomocą klawiatury i funkcji VoiceOver (wbudowanego czytnika zawartości ekranu systemu Mac OS). Możesz dodać link do pliku, strony internetowej lub pustej wiadomości e-mail. Możesz również utworzyć link z jednej lokalizacji do innej w tym samym dokumencie.

Uwagi: 

W tym temacie

Tworzenie hiperlinku automatycznego

Program Word może automatycznie zmienić adres internetowy w hiperlink. Wpisz adres internetowy (URL), na przykład www.contoso.com, lub adres e-mail, na przykład osoba@example.com, a następnie naciśnij klawisz Spacja lub Enter. Program Word zamieni tekst w hiperlink.

Tworzenie linku do pliku, strony internetowej lub pustej wiadomości e-mail

Możesz tworzyć hiperlinki do plików, stron internetowych lub wiadomości e-mail.

Link do pliku

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać link w dokumencie.

 2. Aby wstawić link, naciśnij klawisze Command+K. Zostanie otwarte okno dialogowe Wstawianie hiperłącza. Aby utworzyć link do pliku, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: „Jesteś obecnie na karcie, ... z 3”. Następnie użyj klawiszy Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo, aby przejść do pozycji Strona sieci Web lub plik. Aby wybrać, naciśnij klawisz Spacja.

 3. Aby zaznaczyć plik, do którego ma prowadzić link, naciśnij klawisz Tab, aby przejść do pozycji Wybierz, a następnie naciśnij klawisz Spacja, aby wybrać.

 4. Zostanie otwarte okno dialogowe Wybierz plik, z którym ma zostać utworzone połączenie. Za pomocą klawisza Tab możesz przechodzić między sekcjami w oknie dialogowym. Aby przechodzić między elementami, użyj klawiszy strzałek. Aby przechodzić między folderami i podfolderami, użyj klawiszy Strzałka w lewo i Strzałka w prawo. Gdy zaznaczysz plik, do którego ma prowadzić link, naciskaj klawisz Tab, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Przycisk Otwórz”. Aby wybrać, naciśnij klawisz Spacja. Plik zostanie wybrany, a okno dialogowe zostanie zamknięte.

 5. Aby dodać tekst wyświetlany zamiast adresu, w oknie dialogowym Wstawianie hiperłącza naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: „Tekst do wyświetlenia. Edytowanie tekstu”. Wpisz tekst.

 6. Aby wstawić link, naciśnij klawisz Enter. Okno dialogowe zostanie zamknięte, a hiperlink zostanie wstawiony.

Link do strony sieci web

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać link w dokumencie.

 2. Aby wstawić link, naciśnij klawisze Command+K. Zostanie otwarte okno dialogowe Wstawianie hiperłącza. Aby utworzyć link do strony internetowej, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: „Jesteś obecnie na karcie, ... z 3”. Następnie użyj klawiszy Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo, aby przejść do pozycji Strona sieci Web lub plik. Aby wybrać, naciśnij klawisz Spacja.

 3. Aby przejść do pola tekstowego Adres, naciśnij kilka razy klawisz Tab. Usłyszysz komunikat: „Adres, edytowanie tekstu”. Wpisz adres internetowy witryny docelowej.

 4. Aby dodać tekst wyświetlany zamiast adresu, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: „Tekst do wyświetlenia, edytowanie tekstu”. Wpisz tekst.

 5. Aby wstawić link, naciśnij klawisz Enter. Okno dialogowe zostanie zamknięte, a hiperlink zostanie wstawiony.

Link do nowej wiadomości e-mail

W programie Word, możesz również tworzyć linki do adresów e-mail. Korzystaj z tego linku, aby szybko otworzyć aplikację Poczta i wysłać wiadomość e-mail na określony adres.

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać link w dokumencie.

 2. Aby wstawić link, naciśnij klawisze Command+K. Zostanie otwarte okno dialogowe Wstawianie hiperłącza. Aby utworzyć link do adresu e-mail, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: „Jesteś obecnie na karcie, ... z 3”. Następnie użyj klawiszy Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo, aby przejść do pozycji Adres e-mail. Aby wybrać, naciśnij klawisz Spacja.

 3. Fokus zostanie przeniesiony do pola tekstowego Adres e-mail. Wpisz adres e-mail.

 4. Aby dodać temat do wiadomości e-mail, naciśnij klawisz Tab, aby przejść do pola tekstowego Temat. Wpisz temat wiadomości e-mail.

 5. Aby dodać tekst wyświetlany zamiast adresu e-mail (mailto:osoba@contoso.com), naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: „Tekst do wyświetlenia, edytowanie tekstu”. Wpisz odpowiedni tekst.

 6. Aby wstawić link, naciśnij klawisz Enter. Okno dialogowe zostanie zamknięte, a hiperlink zostanie wstawiony.

Tworzenie linku do lokalizacji w bieżącym dokumencie

Aby utworzyć link do innej lokalizacji w bieżącym dokumencie, najpierw należy utworzyć zakładkę, która będzie pełnić funkcję lokalizacji docelowej linku, a następnie wstawić link do tej zakładki.

Tworzenie zakładki

 1. Aby utworzyć zakładkę dla lokalizacji docelowej, zaznacz tę lokalizację. Jako lokalizacji docelowej możesz użyć tekstu, obrazu lub tabeli.

 2. Aby przejść do karty Wstawianie, naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz nazwę karty, a po niej komunikat „Obecnie jesteś na karcie... wewnątrz grupy kart”. Następnie używaj klawiszy strzałek w prawo lub w lewo, aż usłyszysz komunikat „Karta Wstawianie”. Aby ją wybrać, naciśnij klawisz Spacja.

 3. Aby przejść do menu Łącza, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: „Łącza, przycisk menu”. Aby rozwinąć to menu, naciśnij klawisz Spacja.

 4. Naciskaj klawisz Tab do momentu usłyszenia komunikatu: „Przycisk Zakładka”. Następnie naciśnij klawisz Spacja. Zostanie otwarte okno dialogowe Zakładki z fokusem w polu tekstowym Nazwa zakładki. Wpisz nazwę zakładki.

  Ważne: Nazwy zakładek muszą zaczynać się od litery. Mogą zawierać tylko litery, cyfry i znak podkreślenia, na przykład Raport_dew_2.

 5. Aby utworzyć zakładkę, naciśnij klawisz Enter. Okno dialogowe zostanie zamknięte i zakładka zostanie utworzona.

Wstawianie linku do zakładki

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać link do zakładki w dokumencie.

 2. Aby wstawić link, naciśnij klawisze Command+K. Zostanie otwarte okno dialogowe Wstawianie hiperłącza. Aby utworzyć połączenie z lokalizacją w dokumencie, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: „Jesteś obecnie na karcie, ... z 3”. Użyj klawiszy Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo, aby przejść do pozycji Ten dokument. Aby wybrać, naciśnij klawisz Spacja.

 3. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do siatki Wybierz miejsce w tym dokumencie:. Aby przeglądać miejsca, takie jak Nagłówki i Zakładki, użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół. Aby rozwinąć element, naciśnij klawisz Strzałka w prawo. Podczas nawigowania po elementach są odczytywane ich nazwy.

  Porada: Aby utworzyć element Nagłówki, zastosuj jeden z wbudowanych stylów nagłówków do tekstu znajdującego się w lokalizacji, do której chcesz przejść. Aby zastosować styl, na karcie Narzędzia główne naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę stylu. Aby przeglądać style, naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo. Aby wybrać styl, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 4. Aby dodać tekst wyświetlany zamiast nazwy zakładki, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: „Tekst do wyświetlenia, edytowanie tekstu”. Wpisz tekst.

 5. Aby wstawić link, naciśnij klawisz Enter. Okno dialogowe zostanie zamknięte, a hiperlink zostanie wstawiony.

Usuwanie hiperlinku

Jeśli nie chcesz, aby wpisany adres internetowy lub adres e-mail zamienił się w hiperlink, natychmiast po naciśnięciu klawisza Spacja lub Enter cofnij ostatnią akcję, naciskając klawisze Command+Z. Hiperlink można również usunąć z dowolnego tekstu, nie usuwając tekstu.

 1. W dokumencie zaznacz hiperlink, który chcesz usunąć.

 2. Aby usunąć link, naciśnij klawisze Command+K. Zostanie otwarte okno dialogowe Wstawianie hiperłącza. Następnie naciśnij klawisz Tab, aby przejść do pozycji Usuń łącze. Aby wybrać, naciśnij klawisz Spacja.

 3. Okno Wstawianie hiperłącza zostanie zamknięte, a hiperlink zostanie usunięty z tekstu. Tekst pozostanie nienaruszony, a jego styl zostanie zmieniony na Normalny.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Word dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×