Wstawianie grupy wyborów

Grupa wyborów to formant, który służy do wyświetlania zestawu wzajemnie wykluczających się opcji. Domyślnie grupa wyborów zawiera dwie sekcje wyborów, z których jedna jest wyświetlana w formularzu jako opcja domyślna.

W tym artykule

Kiedy używać grupy wyborów

Sposób interakcji z użytkownikiem

Uwagi dotyczące zgodności

Wstawianie grupy wyborów

Porady dotyczące układu

Kiedy używać grupy wyborów

Grupy wyborów można użyć, gdy trzeba:

 • Dać użytkownikom możliwość wyboru między co najmniej dwoma sekcja na formularzu.

 • Zaprojektować szablon formularza na podstawie istniejącego schemat XML, który zawiera element xsd: choice. W tym przypadku grupa wyborów umożliwia umieszczenie tego elementu schematu w szablonie formularza, tak aby użytkownicy mogli z nim pracować.

Grupy wyborów zawierają co najmniej dwie sekcje wyborów. Domyślnie jedna z tych sekcji jest wyświetlana na formularzu, a użytkownicy mogą ją usunąć lub zastąpić inną sekcją. Na przykład na formularzu zlecenia zakupu domyślnie może być wyświetlana sekcja zamówienia nowego komputera stacjonarnego, którą użytkownicy mogą w całości usunąć lub zastąpić sekcją zamówienia komputera przenośnego.

Choice group on form with shortcut menu visible

Sekcje wyborów umieszczone w grupie wyborów zawierają formanty, którymi posługują się użytkownicy podczas wypełniania formularza. Sekcje wyborów zawsze znajdują się w grupach wyborów. Dlatego przy próbie dodania do szablonu formularza sekcji wyborów program Microsoft Office InfoPath automatycznie utworzy grupę wyborów, której częścią będzie ta sekcja.

Pokrewne formanty

W programie InfoPath są dostępne inne formanty podobne do grup wyborów, ale służące do innych celów. Poniższa lista pomoże zdecydować, które formanty najlepiej nadają się do projektowanego szablonu formularza:

Sekcja    Sekcje są podobne do sekcji wyborów w grupie wyborów, ponieważ stosuje się je do przedstawienia użytkownikom zestawu pokrewnych formantów. Jednak sekcje są używane w celach czysto organizacyjnych — użytkownicy nie mogą ich usuwać ani zastępować podczas wypełniania formularza, tak jak mogą to robić w przypadku sekcji wyborów.

Sekcja opcjonalna    Gdy do szablonu formularza zostanie dodana grupa wyborów, użytkownik po raz pierwszy otwierający formularz oparty na tym szablonie zawsze zobaczy sekcję domyślną. Sekcje opcjonalne są natomiast domyślnie ukryte i użytkownicy mogą wybrać, czy mają być wyświetlane na formularzu. Na przykład osoby wypełniające wspomniany wcześniej formularz zlecenia zakupu mogą chcieć dołączyć komentarz dotyczący zamawianego komputera. Aby im to umożliwić, można wstawić w szablonie formularza sekcję opcjonalną z polem tekstu sformatowanego o etykiecie „Uwagi”. Użytkownicy będą mogli w razie potrzeby dodawać tę sekcję uwag, klikając umieszczony na formularzu tekst instruktażowy.

Sekcja powtarzana    Podobnie jak powtarzane grupy wyborów, sekcje powtarzane umożliwiają użytkownikom dodawanie do formularza kilku sekcji, w zależności od potrzeb. W szablonie formularza należy zastosować sekcję powtarzaną, aby użytkownicy mogli wstawiać, ale nie zastępować wiele wystąpień sekcji.

Powtarzana grupa wyborów    Powtarzane grupy wyborów bardzo przypominają grupy wyborów, z tym że użytkownicy mogą wstawić w formularzu kilka grup tego typu. Na przykład na wspomnianym wyżej formularzu zlecenia zakupu użytkownicy mogą wybrać zamówienie komputera stacjonarnego lub komputera przenośnego. Jednak w niektórych przypadkach użytkownik może chcieć zamówić oba typy komputerów lub kilka komputerów obu typów. Jeśli w formularzu zastosowano powtarzaną grupę wyborów, użytkownik będzie mógł wypełnić sekcję zawierającą zamówienie komputera stacjonarnego. Następnie będzie mógł wstawić drugie wystąpienie tej grupy wyborów, aby wypełnić sekcję z zamówieniem komputera przenośnego.

Początek strony

Sposób interakcji z użytkownikiem

Grupy wyborów wyglądem i zachowaniem przypominają sekcje i inne formanty związane w układem elementów formularza. Podstawowe różnice polegają na tym, że użytkownicy mogą zastępować domyślne sekcje grup wyborów innymi sekcjami lub w całości usuwać grupy wyborów.

Gdy użytkownik przesunie wskaźnik na domyślną sekcję wyborów, w lewym górnym rogu sekcji zostanie wyświetlony niewielki fioletowy przycisk. Kliknięcie tego przycisku spowoduje wyświetlenie menu skrótów, zawierającego polecenia umożliwiające usunięcie lub zastąpienie sekcji domyślnej.

Shortcut menu for choice group

Porada : Grupa wyborów pozwala użytkownikom na usuwanie lub zastępowanie sekcji domyślnej, ale nie umożliwia im wstawiania w formularzu wielu wystąpień tej sekcji. Aby użytkownicy mogli wstawiać w swoich formularzach dodatkowe sekcje, zamiast grupy wyborów należy zastosować powtarzaną grupę wyborów. Z punktu widzenia użytkownika działanie obu formantów jest podobne. Jednak w przypadku zastosowania powtarzanej grupy wyborów w menu skrótów oprócz poleceń usunięcia i zastąpienia sekcji domyślnej wyświetlane są także polecenia umożliwiające użytkownikom wstawianie wielu wystąpień grupy wyborów.

Początek strony

Uwagi dotyczące zgodności

Projektując szablon formularza w programie InfoPath, można wybrać projektowanie szablon formularza zgodny z przeglądarką. Gdy projektuje się szablon formularza zgodny z przeglądarką, grupy wyborów i sekcje wyborów są niedostępne w okienku zadań Formanty, ponieważ nie można ich wyświetlić w przeglądarce sieci Web.

Początek strony

Wstawianie grupy wyborów

Procedura wstawania grupy wyborów w szablonie formularza różni się nieznacznie w zależności od tego, czy jest projektowany nowy, pusty szablon formularza, czy szablon formularza jest tworzony na podstawie bazy danych albo innego zewnętrznego źródła danych.

Na poniższej ilustracji przedstawiono wygląd grupy wyborów zaznaczonej w tryb projektowania.

A choice group selected in design mode

Formanty mogą być powiązane lub niepowiązane. Formant powiązany jest połączony z polem lub grupą w źródle danych, dzięki czemu dane wprowadzone w formancie są zapisywane w pliku źródłowym formularza (xml). Formant niepowiązany nie jest połączony z polem ani z grupą, a dane wprowadzane w tym formacie nie są zapisywane. Po przeniesieniu wskaźnika myszy na formant lub zaznaczeniu go w prawym górnym rogu formantu jest wyświetlany tekst i ikona powiązania. Tekst informuje o polu lub grupie źródła danych, z którą formant jest powiązany. Ikona wskazuje, czy formant jest poprawnie powiązany z danym polem lub grupą. Gdy powiązanie jest poprawne, wyświetlana ikona ma kolor zielony. W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów dotyczących powiązania ikona będzie miała kolor niebieski lub czerwony.

Źródło danych szablonu formularza składa się z pól i grup wyświetlanych w widoku hierarchicznym w okienku zadań Źródło danych. Sekcje wyborów zawsze są powiązane z grupami. Każdy formant w sekcji wyborów jest powiązany z pole należącym do grupy danej sekcji wyborów. W poniższym przykładzie znajdująca się w szablonie formularza sekcja wyborów Komputer stacjonarny jest powiązana z grupą stacjonarny w okienku zadań Źródło danych.

Relationship between choice section on form template and corresponding group in data source

Wstawianie grupy wyborów w nowym, pustym szablonie formularza

Podczas projektowania nowego, pustego formularza pole wyboru Automatycznie twórz źródło danych w okienku zadań Formanty jest zaznaczone domyślnie. Pozwala to programowi InfoPath automatycznie tworzyć pola i grupy w źródle danych w miarę dodawania formantów do szablonu formularza. Te pola i grupy są reprezentowane przez ikony folderów i plików w okienku zadań Źródło danych.

Przy wstawianiu grupy wyborów program InfoPath tworzy grupy powiązane z sekcjami wyborów znajdującymi się w tej grupie. Ponadto program InfoPath tworzy specjalną grupę w celu wizualnego pokazania relacji między grupą wyborów w szablonie formularza a źródłem danych. Obok etykiety tego typu grupy w źródle danych znajduje się słowo (wybór).

 1. W szablonie formularza ustaw kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić formant.

 2. Jeśli okienko zadań Formanty jest niewidoczne, w menu Wstaw kliknij polecenie Więcej formantów lub naciśnij kombinację klawiszy ALT+I, C.

 3. W obszarze Wstaw formanty kliknij pozycję Grupa wyborów.

  W szablonie formularza zostanie wyświetlona grupa wyborów zawierająca dwie sekcje wyborów.

 4. Aby w grupie wyborów wstawić dodatkowe sekcje wyborów, umieść wskaźnik wewnątrz grupy wyborów w szablonie formularza, a następnie kliknij pozycję Sekcja wyborów w okienku zadań Formanty.

 5. Aby dodać formanty do sekcji wyborów w grupie wyborów, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać formanty do domyślnej sekcji wyborów, przeciągnij odpowiednie formanty z okienka zadań Formanty do sekcji wyborów w szablonie formularza mającej etykietę Sekcja wyborów (domyślna).

  • Aby dodać formanty do alternatywnej sekcji wyborów, przeciągnij odpowiednie formanty z okienka zadań Formanty do sekcji wyborów w szablonie formularza mającej etykietę Sekcja wyborów.

Wstawianie grupy wyborów w szablonie formularza opartym na istniejącym źródle danych

Jeśli projekt tworzonego szablonu formularza jest oparty na istniejącym pliku w formacie XML (Extensible Markup Language), bazie danych lub usłudze sieci Web, program InfoPath określa pola i grupy dostępne w okienku zadań Źródło danych na podstawie pól i grup znajdujących się w używanym źródle danych. Przypuśćmy, że projekt szablonu formularza jest oparty na schemacie XML, który zawiera element xsd: choice. W takim przypadku można wstawić grupę wyborów, przeciągając do szablonu formularza odpowiednią grupę z okienka zadań Źródło danych. Jeśli natomiast grupa wyborów zostanie wstawiona przy użyciu okienka zadań Formanty, program InfoPath wyświetli monit o powiązanie tej grupy wyborów z istniejącą grupą w źródle danych zgodnie z opisaną poniżej procedurą:

 1. W szablonie formularza ustaw kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić formant.

 2. Jeśli okienko zadań Formanty jest niewidoczne, w menu Wstaw kliknij polecenie Więcej formantów lub naciśnij kombinację klawiszy ALT+I, C.

 3. W obszarze Wstaw formanty kliknij opcję Grupa wyborów.

 4. W oknie dialogowym Powiązanie formantu Grupa wyborów zaznacz grupę, przy nazwie której znajduje się słowo (wybór), a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Dodaj do grupy wyborów w szablonie formularza co najmniej dwie sekcje wyborów, a następnie powiąż je z odpowiednimi grupami w źródle danych.

  Uwaga : Wybieranie grupy muszą należeć do grupy (wybór) wybranej w kroku 4.

 6. Dodaj formanty do każdej sekcji wyborów, a następnie powiąż je z odpowiednimi polami w źródle danych.

  Uwaga : Pola muszą należeć do grup wybranych w kroku 5. Program InfoPath używa nazw tych pól jako etykiet formantów. W razie potrzeby można zmienić tekst etykiety.

Początek strony

Porady dotyczące układu

Poniższe porady pomogą dostosować wygląd, rozmiar i inne aspekty grup wyborów oraz sekcji wyborów:

 • Ponieważ przycisk menu skrótów jest wyświetlany dopiero po przesunięciu wskaźnika na sekcję wyborów, nowi użytkownicy mogą nie wiedzieć, jak zastąpić domyślną sekcję wyborów. Projektując szablon formularza, warto rozważyć dodanie nad sekcją wyborów krótkiego wyjaśnienia informującego użytkowników, jak zastąpić jedną sekcję wyborów inną.

 • Obramowania wokół sekcji wyborów są domyślnie niewidoczne dla użytkowników wypełniających formularz. Dlatego po otwarciu formularza widoczne są tylko formanty znajdujące się w sekcjach. Aby wizualnie oddzielić sekcję wyborów od otaczającego ją tekstu i formantów lub po prostu przyciągnąć do sekcji uwagę użytkowników, można za pomocą okna dialogowego Obramowanie i cieniowanie dodać obramowanie lub kolory do sekcji wyborów w obrębie grupy wyborów.

 • Aby zmienić rozmiar kilku sekcji wyborów jednocześnie, zaznacz wszystkie sekcje wyborów, których rozmiar chcesz zmienić. W menu Format kliknij polecenie Właściwości, a następnie wprowadź wymagane poprawki na karcie Rozmiar.

 • Czasem może się zdarzyć, że tekst wewnątrz formantów w sekcji wyborów nie będzie prawidłowo wyrównany z etykietami znajdującymi się po lewej stronie tych formantów. Aby je szybko ponownie wyrównać, kliknij dwukrotnie odpowiedni formant, kliknij przycisk Wyrównaj na karcie Rozmiar, a następnie kliknij przycisk Zastosuj. Aby ponownie wyrównać etykiety i formanty znajdujące się w różnych komórkach tabeli układu, kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę zawierającą odpowiednią etykietę, w menu skrótów kliknij polecenie Właściwości - Tabela, a następnie kliknij przycisk Do środka w obszarze Wyrównanie w pionie na karcie Komórka.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×