Wstawianie formantu wzorca/szczegółu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W programie Microsoft Office InfoPath za pomocą formantu wzorca/szczegółu można łączyć formanty, tak aby wybór jednego z nich miał wpływ na to, co pojawia się w drugim.

W tym artykule

Kiedy należy używać formantu wzorca/szczegółu

Informacje dotyczące zgodności

Wstawianie formantu wzorca/szczegółu

Zmienianie domyślnej relacji wzorca/szczegółu

Kiedy należy używać formantów wzorca/szczegółu

Formant wzorca/szczegółu jest właściwie grupą dwóch podobnych formantów. Jeden format jest specjalnym formantem wzorca, a drugi jest formantem szczegółu. Formant wzorca jest zawsze tabela powtarzająca się. Formant szczegółu może być tabelą powtarzaną lub sekcja powtarzająca się.

Formant wzorca/szczegółu należy zastosować, gdy są potrzebne następujące funkcje:

 • Zwiększenie wydajności użytkowników wypełniających formularze oparte na szablonie formularza, gdy pracują oni z danymi o dużej objętości.

 • Wyświetlanie odpowiednika relacji jeden-do-jednego. Formantu wzorzec/szczegół można użyć na przykład podczas projektowania szablonu formularza działu kadr, który jest połączony z bazą danych o pracownikach. Formant wzorcowy może wyświetlać nazwisko pracownika i jego stanowisko, a formant szczegółowy — lokalizację pracownika, datę jego zatrudnienia, datę urodzenia itd.

 • Wyświetlanie odpowiednika relacji jeden-do-wielu. Na przykład można użyć formantu wzorca do wyświetlania jednego zestawu rekordów (na przykład nazwisk klientów), a formantu szczegółu do wyświetlania powiązanych rekordów (na przykład zamówień klientów).

Na poniższej ilustracji pracownicy w dziale kadr klikają wiersz w tabeli powtarzanej, aby uzyskać dostęp do szczegółowych informacji o pracowniku.

Informacje o pracownikach w formantach wzorca/szczegółu na formularzu

Gdy użytkownik kliknie konkretny wiersz w tabeli powtarzanej (formancie wzorca) rekordy szczegółów (jeden lub więcej) są wyświetlane w sekcji powtarzanej, tj. formancie szczegółu w innym miejscu tabeli.

W programie InfoPath dostępny jest wstępnie zdefiniowany formant wzorca/szczegółu, który można wstawić przy użyciu okienka zadań Formanty. Można także utworzyć formant wzorca/szczegółu, wstawiając tabelę powtarzaną i sekcję powtarzaną (lub dwie tabele powtarzane), a następnie zmienić właściwości poszczególnych formantów.

Jeśli szablon formularza jest przeznaczony przede wszystkim do wyświetlania na ekranie, celowe może być umieszczenie formantu szczegółu wewnątrz region przewijania w szablonie. Dzięki temu, jeśli w formancie będzie wyświetlana duża ilość danych, użytkownicy będą mogli je przewijać. Należy zauważyć, że nie jest to najlepsze rozwiązanie, jeśli użytkownicy będą drukowali formularze, ponieważ dane ukryte w regionie przewijania będą ukryte także na wydrukowanym formularzu.

Początek strony

Zgodność

Podczas projektowania szablonu formularza w programie InfoPath można zaprojektować szablon formularza zgodny z przeglądarką. Podczas projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami formanty wzorca/szczegółu są niedostępne w okienku zadań Formanty, ponieważ takie formanty nie mogą być wyświetlane w przeglądarce sieci Web.

Ponadto, mimo że jest możliwe uzyskanie dostępu do karty Formant główny/Formant szczegółowy w oknach dialogowych Właściwości sekcji powtarzanej i Właściwości tabeli powtarzanej, wszystkie ustawienia na tych kartach są niedostępne (wygaszone).

Aby obejść to ograniczenie, być może zechcesz projektowania szablonu formularza, tak aby użytkownicy mogą wyświetlać dwa widoki "głównego" widok zawierający określonych elementów i widok "szczegółowego" z określonym rozszerzone informacje do każdego elementu w widoku wzorca.

Początek strony

Wstawianie formantu wzorca/szczegółu

Procedury wstawiania formantu wzorca/szczegółu w niewielkim stopniu różnią się w zależności od tego, czy jest projektowany nowy, pusty szablon formularza, czy też projekt szablonu formularza jest oparty na bazie danych lub innym zewnętrznym źródle danych.

Po wstawieniu formantu wzorca/szczegółu z okienka zadań formanty programu InfoPath wstawia tabelę powtarzaną i sekcji powtarzanej powiązanej z tym samym grupa powtarzająca się w źródle danych. Domyślnie oba formanty zawierają inne formanty, które są powiązane z polami w tej grupie powtarzanej.

Na poniższej ilustracji przedstawiono formantu wzorca/szczegółu w tryb projektowania.

Formant wzorca/szczegółu z wybranym formantem wzorca w trybie projektowania

Kontrolki mogą być powiązane lub niepowiązane. Kontrolka powiązana jest połączona z polem lub grupą w źródle danych, dzięki czemu dane wprowadzane w kontrolce są zapisywane w pliku źródłowym formularza (XML). Kontrolka niepowiązana nie jest połączona z polem ani grupą, a dane wprowadzane w kontrolce nie są zapisywane. Gdy zaznaczysz kontrolkę lub umieścisz na niej wskaźnik myszy, w prawym górnym rogu kontrolki zostanie wyświetlony tekst oraz ikona powiązania. Tekst wskazuje, z którym polem lub którą grupą w źródle danych jest powiązana kontrolka. Ikona wskazuje, czy kontrolka jest poprawnie powiązana z polem lub grupą. Zielona ikona oznacza, że powiązanie jest poprawne. Jeśli występuje problem z powiązaniem, pojawi się niebieska lub czerwona ikona.

Źródło danych dla szablonu formularza składa się z pól i grup, które są wyświetlane w widoku hierarchicznym w okienku zadań Źródło danych. Formant wzorca/szczegółu są zawsze powiązane z powtarzających się grup. W poniższym przykładzie zarówno formantem wzorca i szczegółu są powiązane z d:Employees grupą powtarzaną w okienku zadań Źródło danych.

Relacja między formantem wzorca/szczegółu w szablonie formularza a grupą powtarzaną w źródle danych

Uwaga: W relacji jeden do wielu formanty wzorca / szczegółu są zwykle powiązane z oddzielić grupy powtarzającej się. Aby dowiedzieć się, jak w celu ustanowienia relacji jeden do wielu zamiast relacji jeden, zobacz Zmienianie domyślnej relacji wzorca/szczegółu w dalszej części tego artykułu.

Wstawianie formantu wzorca/szczegółu w nowym, pustym formularzu szablonu

W programie InfoPath dostępny jest wstępnie zdefiniowany formant wzorca/szczegółu, który można wstawić przy użyciu okienka zadań Formanty. Można także utworzyć formant wzorca/szczegółu, wstawiając tabelę powtarzaną i sekcję powtarzaną (lub dwie tabele powtarzane), a następnie zmienić właściwości poszczególnych formantów.

Podczas tworzenia nowego, pustego szablonu formularza pole wyboru Automatycznie twórz źródło danych w okienku zadań Kontrolki jest domyślnie zaznaczone. Dzięki temu podczas dodawania kontrolek do szablonu formularza program InfoPath automatycznie tworzy pola i grupy w źródle danych. Te pola i grupy są wyświetlane w okienku zadań Źródło danych w formie ikon plików i folderów.

 1. W szablonie formularza umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić kontrolkę.

 2. Jeśli okienko zadań Kontrolki nie jest widoczne, kliknij pozycję Więcej kontrolek w menu Wstawianie lub naciśnij klawisze ALT + I, a następnie klawisz C.

 3. W obszarze Wstaw formanty kliknij opcję Wzorzec/szczegół.

 4. W polu Liczba kolumn w oknie dialogowym Wstawianie wzorca/szczegółu wprowadź żądaną liczbę kolumn formantu wzorca.

 5. W polu Liczba pól w szczególe wprowadź liczbę pól dla formantu szczegółu.

  Program InfoPath wstawia dwa formanty w szablonie formularza. Pierwszy nosi nazwę Tabela powtarzana (wzorzec), a drugi nosi nazwę Sekcja powtarzana (szczegół).

 6. Aby sprawdzić relację formantu wzorca i szczegółu, kliknij przycisk Podgląd na pasku narzędzi Standardowy, a następnie wprowadź dane w formancie wzorca. Odpowiednie dane powinny pojawić się w formancie szczegółu.

Wstawianie formantu wzorca/szczegółu w szablonie formularza opartym na istniejącym źródle danych

Jeśli projektowanie szablonu formularza na istniejący plik języka XML (Extensible Markup), bazy danych lub usługi sieci Web, program InfoPath uzyskuje pól i grup w okienku zadań Źródło danych z tego istniejącego źródła danych. W tym scenariuszu można wstawić formant wzorca/szczegółu z okienka zadań formanty zgodnie z opisem w poniższej procedurze.

Formant wzorca i formant szczegółu można powiązać z tą samą grupą powtarzaną lub z innymi grupami powtarzanymi, zależnie od wymagań. Formanty wyświetlane w formancie wzorca/szczegółu są powiązane z polami, które należą do grupy powtarzanej.

 1. W szablonie formularza umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić kontrolkę.

 2. Jeśli okienko zadań Kontrolki nie jest widoczne, kliknij pozycję Więcej kontrolek w menu Wstawianie lub naciśnij klawisze ALT + I, a następnie klawisz C.

 3. W obszarze Wstaw formanty kliknij opcję Tabela powtarzana.

 4. Na pierwszej stronie Kreatora powiązania tabeli powtarzanej kliknij grupę powtarzaną, z którą chcesz powiązać wiersze tabeli, a następnie kliknij przycisk Dalej. Jeśli tabela ma tylko jedną kolumnę, zamiast grupy powtarzanej możesz wybrać pole powtarzane.

  Porada: Jeśli chcesz utworzyć nową grupę powtarzaną, aby powiązać z nią tabelę, kliknij prawym przyciskiem myszy grupę, do której chcesz dodać powtarzającą się grupę, w menu skrótów kliknij polecenie Dodaj, a następnie w oknie dialogowym Dodawanie pola lub grupy wprowadź właściwości powtarzającej się grupy.

 5. Aby dodać wybrane kolumny do tabeli, kliknij dwukrotnie odpowiednie pola na liście Powiązanie danych.

  Porada: Jeśli chcesz utworzyć nowe pole, aby dodać je jako kolumnę, kliknij prawym przyciskiem myszy grupę, z którą powiązana jest tabela, w menu skrótów kliknij polecenie Dodaj, a następnie w oknie dialogowym Dodawanie pola lub grupy wprowadź właściwości pola.

 6. Aby zmienić układ kolumn, kliknij kolumnę w tabeli Kolumny w tabeli, kliknij przycisk Przenieś w górę lub Przenieś w dół, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

 7. Kliknij dwukrotnie etykietę Tabela powtarzana pod tabelą w szablonie formularza.

 8. Kliknij kartę Formant główny/Formant szczegółowy.

 9. Kliknij przycisk Ustaw jako formant główny, wpisz nazwę w polu Identyfikator formantu głównego, a następnie kliknij przycisk OK.

 10. Umieść kursor w szablonie formularza, w miejscu, w którym chcesz wstawić sekcję powtarzaną (formant szczegółowy).

 11. W obszarze Wstaw formanty okienka zadań Formanty kliknij przycisk Sekcja powtarzana.

  Uwaga: Jako formantu szczegółu możesz także użyć innej tabeli powtarzanej.

 12. Na pierwszej stronie Kreatora powiązania sekcji powtarzanej kliknij powtarzaną grupę, z którą chcesz powiązać sekcję, a następnie kliknij przycisk OK.

 13. Kliknij dwukrotnie etykietę Sekcja powtarzana pod sekcją w szablonie formularza.

 14. Kliknij kartę Formant główny/Formant szczegółowy.

 15. Kliknij przycisk Ustaw jako formant szczegółowy, a następnie kliknij nazwę formantu na liście Łącze do identyfikatora formantu głównego.

 16. Aby zmienić domyślny, relacją formantu wzorca/szczegółu na relację jeden do wielu, kliknij polecenie według pola klucza w obszarze Relacja wzorca/szczegółu, a następnie kliknij Wybierz wyrażenie XPath Obraz przycisku obok (pole klucza główny) i polach pole klucza (szczegóły), zaznacz odpowiednie pola klucza.

 17. Aby sprawdzić relację formantu wzorca i szczegółu, kliknij przycisk Podgląd na pasku narzędzi Standardowy, a następnie wprowadź dane w formancie wzorca. Odpowiednie dane powinny pojawić się w formancie szczegółu.

Porada: Do wstawiania formantów wzorca/szczegółu można też użyć okienka zadań Źródło danych. Aby utworzyć formant wzorca, w okienku Źródło danych kliknij prawym przyciskiem myszy grupę powtarzaną, z którą ma być powiązany formant wzorca, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Tabela powtarzana. Wykonaj ogólną procedurę tworzenia formantu szczegółu.

Początek strony

Zmienianie domyślnej relacji wzorca/szczegółu

Jeśli w formularzu zostanie wstawiony formant wzorzec/szczegół za pomocą okienka zadań Formanty, program InfoPath ustanowi relację jeden-do-jednego pomiędzy formantem wzorca i formantem szczegółu. Oznacza to, że dla każdego zaznaczenia w formancie wzorca zostanie wyświetlony tylko jeden pasujący wynik w formancie szczegółu.

Można zmienić domyślną relację typu jeden-do-jednego formantu wzorca/szczegółu na relację jeden-do-wielu. W relacji jeden-do-wielu dla każdego zaznaczenia w formancie wzorca może zostać wyświetlonych wiele pasujących wyników w formancie szczegółu.

Jeśli wstawisz formant wzorca/szczegółu, domyślnie program InfoPath wstawia tabelę powtarzaną i sekcję powtarzaną. Oba formanty są powiązane z tą samą powtarzaną grupą w źródle danych. Oba formanty zawierają domyślnie inne formanty, które są powiązane z polami w tej grupie powtarzanej. Jednak w relacji jeden-do-wielu, formanty wzorca i szczegółu są zwykle powiązane z oddzielnymi grupami powtarzanymi.

Jeśli formant wzorca/szczegółu został wstawiony za pomocą okienka zadań Formanty i chcesz ustanowić relację jeden-do-wielu zamiast relacji jeden-do-jednego, możesz usunąć formant szczegółu utworzony przez program InfoPath i utworzyć nowy formant, dostosowany do określonych potrzeb, zgodnie z następującą procedurą.

 1. W trybie projektowania zaznacz sekcję powtarzaną, która została wyznaczona na formant szczegółu, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

 2. Wstaw nową sekcję powtarzaną do formularza.

  Jak?

  1. W szablonie formularza umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić kontrolkę.

  2. Jeśli okienko zadań Kontrolki nie jest widoczne, kliknij pozycję Więcej kontrolek w menu Wstawianie lub naciśnij klawisze ALT + I, a następnie klawisz C.

  3. Upewnij się, że w okienku zadań Formanty jest zaznaczone pole wyboru Automatycznie twórz źródło danych.

  4. W obszarze Wstaw formanty kliknij opcję Sekcja powtarzana.

 3. Wstaw żądane formanty do sekcji powtarzanej.

  Jak?

  1. W szablonie formularza umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić kontrolkę.

  2. Jeśli okienko zadań Kontrolki nie jest widoczne, kliknij pozycję Więcej kontrolek w menu Wstawianie lub naciśnij klawisze ALT + I, a następnie klawisz C.

  3. Upewnij się, że w okienku zadań Formanty jest zaznaczone pole wyboru Automatycznie twórz źródło danych.

  4. W obszarze Wstaw formanty kliknij formant, który chcesz wstawić.

  5. Powtórz kroki 1 i 4 dla każdego kolejnego formantu, który chcesz wstawić.

 4. Kliknij dwukrotnie sekcję powtarzaną w szablonie formularza.

 5. Kliknij kartę Formant główny/Formant szczegółowy.

 6. W obszarze Ustawienia wzorca/szczegółu kliknij pole Ustaw jako szczegół.

 7. Na liście Łącze do identyfikatora wzorca kliknij nazwę formantu wzorca.

 8. W obszarze Relacja wzorca/szczegółu kliknij pole Według pola klucza.

 9. Kliknij pozycję Wybierz wyrażenie XPath Obraz przycisku obok pola pole klucza (wzorzec), a następnie w oknie dialogowym Wybieranie pola lub grupy, kliknij pole klucza dla formantu wzorca, a następnie kliknij przycisk OK.

 10. Kliknij pozycję Wybierz wyrażenie XPath Obraz przycisku obok pola pole klucza (szczegóły), a następnie w oknie dialogowym Wybieranie pola lub grupy, kliknij pole klucza dla formantu szczegółu, a następnie kliknij przycisk OK.

Porada: Jeśli chcesz utworzyć relację jeden-do-wielu po wcześniejszym utworzeniu formantu wzorca/szczegółu, warto rozważyć ręczne utworzenie formantu wzorca/szczegółu zamiast korzystania ze wstępnie zdefiniowanego formantu dostępnego w okienku zadań Formanty. W tym celu należy ustanowić w szablonie formularza relację wzorzec/szczegół między tabelą powtarzaną i sekcją powtarzaną lub między dwiema tabelami powtarzanymi. Należy otworzyć okno dialogowe Właściwości każdego formantu i wyznaczyć jeden formant jako wzorzec, i jeden jako szczegół. Modyfikując właściwości formantu szczegółowego, można następnie ustawić relację jeden-do-wielu używając pól klucza.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×