Wstawianie formantu wzorca/szczegółu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W programie Microsoft Office InfoPath umożliwia formantu wzorca/szczegółu łączenie jednego formantu do innego, dlatego zaznaczenia w pierwszym formancie określa zawartości wyświetlanej w innym.

W tym artykule

Kiedy należy używać formantu wzorca/szczegółu

Informacje dotyczące zgodności

Wstawianie formantu wzorca/szczegółu

Zmienianie domyślnej relacji wzorca/szczegółu

Kiedy należy używać formantu wzorca/szczegółu

Formant wzorca/szczegółu są faktyczną zestaw dwóch powiązanych formantów. Jeden formant jest specjalnym formantem wzorca, a drugi jest formantem. Formant wzorca jest zawsze tabela powtarzająca się. Formant szczegółu może być tabelą powtarzaną lub sekcja powtarzająca się.

Formant wzorca/szczegółu należy użyć, aby:

 • Umożliwiają użytkownikom, którzy są wypełniać formularze oparte na szablonie formularza bardziej wydajną pracę z dużych ilości danych.

 • Wyświetlanie odpowiednika relacją. Na przykład można użyć formantu wzorca/szczegółu podczas projektowania szablonu formularza zasobów ludzkich, który jest połączony z bazą danych o pracownikach. Formant wzorcowy może wyświetlać nazwisko pracownika i stanowisko, a formant szczegółowy może wyświetlać, lokalizację, datę zatrudnienia i datę urodzenia pracownika.

 • Wyświetlanie jej równowartość w relacji jeden do wielu. Na przykład można użyć formantu wzorca do wyświetlania jednego zestawu rekordów (na przykład nazwy klienta) i szczegółu do wyświetlania powiązanych rekordów (na przykład zamówień klientów).

Na poniższej ilustracji pracowników działu kadr kliknij wiersz w tabeli powtarzanej dostęp do szczegółowych informacji dotyczących pracownika.

Informacje o pracownikach w formantach wzorca/szczegółu na formularzu

Kliknięcie określonego wiersza w tabeli powtarzanej (formant wzorca) jednego lub wielu rekordów szczegółów są wyświetlane w sekcji powtarzanej lub tabeli powtarzanej (formant szczegółowy) w innym miejscu na formularzu.

Program InfoPath udostępnia wstępnie zdefiniowany formant wzorca/szczegółu wstawianych przy użyciu okienka zadań formanty. Można także tworzyć formantu wzorca/szczegółu, wstawiając tabelę powtarzaną i sekcję powtarzaną (lub dwie tabele powtarzane), a następnie zmieniając właściwości dla każdej kontrolki.

Jeśli szablon formularza jest przeznaczony głównie do wyświetlania na ekranie, warto rozważyć umieszczenie szczegółu wewnątrz region przewijania w szablonie formularza. W ten sposób przypadku dużej ilości danych wyświetlanych w formancie użytkowników można przewijać danych. Uwaga Jeśli uważasz, że użytkownicy będą do drukowania formularzy, ponieważ wszystkie dane, która jest ukryta w regionie przewijania na ekranie również zostaną ukryte w formularzu drukowanych to jest najlepszym rozwiązaniem.

Początek strony

Informacje dotyczące zgodności

Projektowanie szablonu formularza w programie InfoPath, możesz zaprojektować szablon formularza zgodny z przeglądarką. Podczas projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami kontrolek wzorca/szczegółu są niedostępne w okienku zadań formanty, ponieważ nie można wyświetlić w przeglądarce sieci Web.

Ponadto, mimo że można uzyskać dostęp do karty Wzorca/szczegółu w oknach dialogowych Właściwości sekcji powtarzanej i Właściwości tabeli powtarzanej, wszystkich ustawień na tej karcie są niedostępne (wygaszone).

Aby obejść to ograniczenie, być może zechcesz projektowania szablonu formularza, tak aby użytkownicy mogą wyświetlać dwa widoki "głównego" widok zawierający określonych elementów i widok "szczegółowego" z określonym rozszerzone informacje do każdego elementu w widoku wzorca.

Początek strony

Wstawianie formantu wzorca/szczegółu

Wstawianie formantu wzorca/szczegółu procedury różni się w zależności od tego, czy są trybu projektowania szablonu formularza nowego, pustego lub utworzenie projektowanie szablonu formularza w bazie danych lub innego źródła danych zewnętrznych.

Po wstawieniu formantu wzorca/szczegółu z okienka zadań formanty programu InfoPath wstawia tabelę powtarzaną i sekcji powtarzanej powiązanej z tym samym grupa powtarzająca się w źródle danych. Domyślnie oba formanty zawierają inne formanty, które są powiązane z polami w tej grupie powtarzanej.

Na poniższej ilustracji przedstawiono formantu wzorca/szczegółu w tryb projektowania.

Formant wzorca/szczegółu z wybranym formantem wzorca w trybie projektowania

Kontrolki mogą być powiązane lub niepowiązane. Kontrolka powiązana jest połączona z polem lub grupą w źródle danych, dzięki czemu dane wprowadzane w kontrolce są zapisywane w pliku źródłowym formularza (XML). Kontrolka niepowiązana nie jest połączona z polem ani grupą, a dane wprowadzane w kontrolce nie są zapisywane. Gdy zaznaczysz kontrolkę lub umieścisz na niej wskaźnik myszy, w prawym górnym rogu kontrolki zostanie wyświetlony tekst oraz ikona powiązania. Tekst wskazuje, z którym polem lub którą grupą w źródle danych jest powiązana kontrolka. Ikona wskazuje, czy kontrolka jest poprawnie powiązana z polem lub grupą. Zielona ikona oznacza, że powiązanie jest poprawne. Jeśli występuje problem z powiązaniem, pojawi się niebieska lub czerwona ikona.

Źródło danych dla szablonu formularza składa się z pól i grup, które są wyświetlane w widoku hierarchicznym w okienku zadań Źródło danych. Formant wzorca/szczegółu są zawsze powiązane z powtarzających się grup. W poniższym przykładzie zarówno formantem wzorca i szczegółu są powiązane z d:Employees grupą powtarzaną w okienku zadań Źródło danych.

Relacja między formantem wzorca/szczegółu w szablonie formularza a grupą powtarzaną w źródle danych

Uwaga: W relacji jeden do wielu formanty wzorca / szczegółu są zwykle powiązane z oddzielić grupy powtarzającej się. Aby dowiedzieć się, jak w celu ustanowienia relacji jeden do wielu zamiast relacji jeden, zobacz Zmienianie domyślnej relacji wzorca/szczegółu w dalszej części tego artykułu.

Wstawianie formantu wzorca/szczegółu w szablonie nowego, pustego formularza

Program InfoPath udostępnia wstępnie zdefiniowany formant wzorca/szczegółu wstawianych przy użyciu okienka zadań formanty. Można także tworzyć formantu wzorca/szczegółu, wstawiając tabelę powtarzaną i sekcję powtarzaną (lub dwie tabele powtarzane), a następnie zmieniając właściwości dla każdej kontrolki.

Podczas tworzenia nowego, pustego szablonu formularza pole wyboru Automatycznie twórz źródło danych w okienku zadań Kontrolki jest domyślnie zaznaczone. Dzięki temu podczas dodawania kontrolek do szablonu formularza program InfoPath automatycznie tworzy pola i grupy w źródle danych. Te pola i grupy są wyświetlane w okienku zadań Źródło danych w formie ikon plików i folderów.

 1. W szablonie formularza umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić kontrolkę.

 2. Jeśli okienko zadań Kontrolki nie jest widoczne, kliknij pozycję Więcej kontrolek w menu Wstawianie lub naciśnij klawisze ALT + I, a następnie klawisz C.

 3. W obszarze Wstaw kontrolki kliknij Wzorca/szczegółu.

 4. W polu Liczba kolumn w oknie dialogowym Wstawianie wzorca/szczegółu wprowadź liczbę kolumn formantu wzorca.

 5. W polu Liczba pól szczegółowo wprowadź liczbę pól dla formantu szczegółu.

  Program InfoPath wstawia dwa formanty w szablonie formularza. Pierwszy nosi nazwę Tabela powtarzana (wzorzec), a drugi nosi nazwę Sekcja powtarzana (szczegóły).

 6. Aby przetestować Relacja wzorca/szczegółu, kliknij przycisk Podgląd na pasku narzędzi Standardowy, a następnie wprowadź dane w formancie wzorca. Powiązanych danych powinien być wyświetlany w formancie szczegółowym.

Wstawianie formantu wzorca/szczegółu w szablonie formularza, który jest oparty na istniejącym źródle danych

Jeśli projektowanie szablonu formularza na istniejący plik języka XML (Extensible Markup), bazy danych lub usługi sieci Web, program InfoPath uzyskuje pól i grup w okienku zadań Źródło danych z tego istniejącego źródła danych. W tym scenariuszu można wstawić formant wzorca/szczegółu z okienka zadań formanty zgodnie z opisem w poniższej procedurze.

Formanty wzorca / szczegółu można powiązać do tej samej grupy powtarzającej się lub do różnych grup powtarzających się, w zależności od potrzeb. Formanty, które pojawiają się wewnątrz formantu wzorca/szczegółu są powiązane z polami, które są częścią grupy powtarzającej się.

 1. W szablonie formularza umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić kontrolkę.

 2. Jeśli okienko zadań Kontrolki nie jest widoczne, kliknij pozycję Więcej kontrolek w menu Wstawianie lub naciśnij klawisze ALT + I, a następnie klawisz C.

 3. W obszarze Wstaw kontrolki kliknij przycisk Tabela powtarzana.

 4. Na pierwszej stronie Kreatora powiązań tabeli powtarzanej kliknij powtarzaną grupę, którą chcesz powiązać wiersze tabeli, a następnie kliknij przycisk Dalej. Jeśli tabela zawiera tylko jedną kolumnę, możesz wybrać pole powtarzane zamiast powtarzającej się grupy.

  Porada: Aby utworzyć nową grupę powtarzających się, aby powiązać z nią tabelę, kliknij prawym przyciskiem myszy grupę, do której chcesz dodać powtarzającą się grupę, w menu skrótów kliknij polecenie Dodaj, a następnie w oknie dialogowym Dodawanie pola lub grupy, wprowadź właściwości grupy powtarzającej się.

 5. Aby dodać kolumny, które mają zostać uwzględnione w tabeli, kliknij dwukrotnie pola na liście wiązania danych.

  Porada: Aby utworzyć nowe pole, aby dodać jako kolumnę, kliknij prawym przyciskiem myszy grupę, do której jest powiązana, w menu skrótów kliknij polecenie Dodaj tabelę, a następnie w oknie dialogowym Dodawanie pola lub grupy, wprowadź właściwości pola.

 6. Aby zmienić kolejność kolumn, kliknij kolumnę na liście kolumn w tabeli, kliknij przycisk Przenieś w górę lub Przenieś w dół, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

 7. Kliknij dwukrotnie etykietę Tabela powtarzająca się poniżej tabeli w szablonie formularza.

 8. Kliknij kartę Wzorca/szczegółu.

 9. Kliknij przycisk Ustaw jako wzorzec, wpisz nazwę w polu Identyfikator wzorzec, a następnie kliknij przycisk OK.

 10. Umieść kursor w szablonie formularza, w miejscu, w którym chcesz wstawić sekcję powtarzaną (formant szczegółowy).

 11. W obszarze Wstaw kontrolki w okienku zadań formanty kliknij Sekcji powtarzającej się.

  Uwaga: Ponadto można innej tabeli powtarzanej jako formantu szczegółu.

 12. Na pierwszej stronie Kreatora powiązania sekcji powtarzanej kliknij powtarzającej się grupy, którą chcesz powiązać sekcję, a następnie kliknij przycisk OK.

 13. Kliknij dwukrotnie etykietę Sekcja powtarzana, która pojawia się poniżej sekcji w szablonie formularza.

 14. Kliknij kartę Wzorca/szczegółu.

 15. Kliknij przycisk Ustaw jako szczegółów, a następnie kliknij nazwę formantu wzorca na liście łącze do Identyfikatora wzorca.

 16. Aby zmienić domyślny, relacją formantu wzorca/szczegółu na relację jeden do wielu, kliknij polecenie według pola klucza w obszarze Relacja wzorca/szczegółu, a następnie kliknij Wybierz wyrażenie XPath Obraz przycisku obok (pole klucza główny) i polach pole klucza (szczegóły), zaznacz odpowiednie pola klucza.

 17. Aby przetestować Relacja wzorca/szczegółu, kliknij przycisk Podgląd na pasku narzędzi Standardowy, a następnie wprowadź dane w formancie wzorca. Powiązanych danych powinien być wyświetlany w formancie szczegółowym.

Porada: Za pomocą okienka zadań Źródło danych do wstawiania formantów wzorca/szczegółu. Aby utworzyć formantu wzorca, w okienku zadań Źródło danych, kliknij prawym przyciskiem myszy grupą powtarzaną, którą chcesz powiązać formant wzorca, a następnie kliknij Tabela powtarzana w menu skrótów. Wykonaj te same kroki ogólne, aby utworzyć formant szczegółu.

Początek strony

Zmienianie domyślnej relacji wzorca/szczegółu

Po wstawieniu formantu wzorca/szczegółu w szablonie formularza za pomocą okienka zadań formanty programu InfoPath określa relacją między formantem wzorca i szczegółów. Relacją oznacza, że dla każdego zaznaczenia w formancie wzorcowym jeden pasujący wynik zostanie wyświetlony w formancie szczegółowym.

Możesz zmienić relację wzorca/szczegółu z relacją domyślne relacji jeden do wielu. Relacja jeden do wielu oznacza, że dla każdego zaznaczenia w formancie wzorcowym wiele pasujących wyników, mogą być wyświetlane w formancie szczegółowym.

Po wstawieniu formantu wzorca/szczegółu w szablonie formularza programu InfoPath wstawia tabelę powtarzaną i sekcji powtarzanej domyślnie. Oba formanty są powiązane z tym samym grupą powtarzaną w źródle danych. Domyślnie oba formanty zawierają innych kontrolek, które są powiązane z polami w tej grupie powtarzanej. W relacji jeden do wielu, formanty wzorca / szczegółu są zwykle powiązane z oddzielić grupy powtarzającej się.

Jeśli wstawiony formant wzorca/szczegółu w szablonie formularza z okienka zadań formanty i chcesz ustanowić relację jeden do wielu zamiast relacji jeden, możesz usunąć formant szczegółu utworzony przez program InfoPath. Następnie można utworzyć nowy formant szczegółów dostosowany do określonych potrzeb opisane w poniższej procedurze:

 1. Zaznacz sekcję powtarzaną, która jest oznaczony jako formant szczegółowy, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

 2. Wstaw nową sekcję powtarzaną w szablonie formularza.

  Jak to zrobić?

  1. W szablonie formularza umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić kontrolkę.

  2. Jeśli okienko zadań Kontrolki nie jest widoczne, kliknij pozycję Więcej kontrolek w menu Wstawianie lub naciśnij klawisze ALT + I, a następnie klawisz C.

  3. W okienku zadań formanty zaznacz pole wyboru Automatycznie twórz źródło danych.

  4. W obszarze Wstaw kontrolki kliknij Sekcji powtarzającej się.

 3. Wstawianie formantów, które mają w sekcji powtarzającej się.

  Jak to zrobić?

  1. W szablonie formularza umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić kontrolkę.

  2. Jeśli okienko zadań Kontrolki nie jest widoczne, kliknij pozycję Więcej kontrolek w menu Wstawianie lub naciśnij klawisze ALT + I, a następnie klawisz C.

  3. W okienku zadań formanty zaznacz pole wyboru Automatycznie twórz źródło danych.

  4. W obszarze Wstaw kontrolki kliknij kontrolkę, którą chcesz wstawić.

  5. Powtórz kroki od 1 do 4 dla każdej kontrolki, który chcesz wstawić.

 4. Kliknij dwukrotnie sekcję powtarzaną w szablonie formularza.

 5. Kliknij kartę Wzorca/szczegółu.

 6. W obszarze Ustawienia wzorca/szczegółu kliknij przycisk Ustaw jako szczegółów.

 7. Na liście łącze do Identyfikatora wzorca kliknij nazwę formantu wzorca.

 8. W obszarze Relacja wzorca/szczegółu kliknij według pola klucza.

 9. Kliknij pozycję Wybierz wyrażenie XPath Obraz przycisku obok pola pole klucza (wzorzec), a następnie w oknie dialogowym Wybieranie pola lub grupy, kliknij pole klucza dla formantu wzorca, a następnie kliknij przycisk OK.

 10. Kliknij pozycję Wybierz wyrażenie XPath Obraz przycisku obok pola pole klucza (szczegóły), a następnie w oknie dialogowym Wybieranie pola lub grupy, kliknij pole klucza dla formantu szczegółu, a następnie kliknij przycisk OK.

Porada: Tworzenie relacji jeden do wielu po wcześniejszym utworzeniu formantu wzorca/szczegółu, warto rozważyć ręcznego tworzenia własnych formant wzorca/szczegółu zamiast wstępnie zdefiniowany formant wzorca/szczegółu dostępnej w zadań formanty okienko. Możesz utworzyć własne sterowania ustalając wzorca/szczegółu relacji między tabelą powtarzaną i sekcją powtarzaną lub między dwiema tabelami powtarzaną w szablonie formularza. W tym celu należy otworzyć okno dialogowe Właściwości dla każdej kontrolki, a następnie wyznaczyć jeden formant jako formantu wzorca i formantu jako formantu szczegółu. Modyfikując właściwości formantu szczegółowego, możesz skonfigurować relacji jeden do wielu używając pól klucza.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×