Wstawianie formantu wyboru daty

Kontrolka wyboru daty umożliwia użytkownikom szybkie wprowadzanie dat w formularzu programu Microsoft Office InfoPath przy użyciu małego podręcznego kalendarza. Kontrolki wyboru daty można na przykład użyć w celu zebrania dat urodzin osób w formularzu ubezpieczeniowym. Za pomocą tej kontrolki można również wyświetlać wstępnie ustawione daty, na przykład datę bieżącą.

W tym artykule

Kiedy należy używać formantu wyboru daty

Sposób interakcji z użytkownikiem

Uwagi dotyczące zgodności

Wstawianie formantu wyboru daty

Wyświetlanie bieżącej daty w formancie wyboru daty

Wyświetlanie bieżącej daty i godziny w formancie wyboru daty

Porady dotyczące układu

Kiedy należy używać formantu wyboru daty

Formantu wyboru daty należy używać, aby:

 • umożliwić użytkownikom wprowadzenie własnych dat w formularzu, na przykład daty początkowej i końcowej określonego projektu;

 • użyć funkcji dzisiaj i teraz w celu wyświetlenia w formularzu aktualnej daty i godziny;

 • wyświetlić daty z zewnętrznego źródła danych, na przykład daty płatności i dostaw z bazy danych zamówień klientów.

Na poniższej ilustracji formant wyboru daty został użyty w szablonie formularza wniosku o wyjazd w celu zebrania daty odlotu.

Data odlotu wprowadzona w kontrolce wyboru daty w formularzu

Kontrolkę wyboru daty można dostosować, klikając dwukrotnie kontrolkę w szablonie formularza, a następnie zmieniając jej właściwości. Można na przykład określić domyślną datę lub zmienić sposób wyświetlania daty w formularzu.

Początek strony

Sposób interakcji z użytkownikiem

Wygląd formantów wyboru daty przypomina pola tekstowe, ale po prawej stronie pola jest wyświetlana mała ikona kalendarza. Aby wyświetlić podręczny kalendarz, użytkownicy klikają jego ikonę. Po wyświetleniu kalendarza można kliknąć żądaną datę lub użyć przycisków strzałek w prawo i w lewo, aby przewijać kolejne miesiące. Aby wstawić aktualną datę, wystarczy kliknąć przycisk Dzisiaj u dołu kalendarza.

Kalendarz podręczny

Początek strony

Zgodność

Podczas projektowania szablonu formularza w programie InfoPath można wybrać określony tryb zgodności, aby zaprojektować szablon formularza zgodny z przeglądarką. Po opublikowaniu szablonu formularza zgodnego z przeglądarką na serwerze, na którym działają usługi InfoPath Forms Services, w przeglądarce sieci Web można wyświetlać formularze utworzone na podstawie tego szablonu. Gdy projektuje się szablon formularza zgodny z przeglądarką, niektóre kontrolki są niedostępne w okienku zadań Formanty, ponieważ nie można ich wyświetlić w przeglądarce sieci Web.

Formanty wyboru daty są dostępne podczas projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarką, jednak należy pamiętać o następujących ograniczeniach:

 • Formanty wyboru daty są w pełni obsługiwane tylko przez program Microsoft Internet Explorer. W innych przeglądarkach sieci Web formant wyboru daty jest wyświetlany jako pole tekstowe, w którym są obsługiwane opcje formatowania daty.

 • Tekst zastępczy to tekst wyświetlany wewnątrz kontrolki w szablonie formularza. Przykładem tekstu zastępczego może być tekst „Kliknij tutaj i wpisz”. Chociaż można pozostawić ustawienia tekstu zastępczego w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarką, tekst zastępczy nie będzie wyświetlany w przeglądarkach sieci Web

Początek strony

Wstawianie formantu wyboru daty

Sposób wstawania formantu wyboru daty różni się nieznacznie w zależności od tego, czy jest projektowany nowy, pusty szablon formularza, czy szablon formularza jest tworzony na podstawie bazy danych albo innego, zewnętrznego źródła danych.

Na poniższej ilustracji przedstawiono wygląd formantu wyboru daty zaznaczonego w tryb projektowania.

Kontrolka wyboru daty zaznaczona w trybie projektowania

Kontrolki mogą być powiązane lub niepowiązane. Kontrolka powiązana jest połączona z polem lub grupą w źródle danych, dzięki czemu dane wprowadzane w kontrolce są zapisywane w pliku źródłowym formularza (XML). Kontrolka niepowiązana nie jest połączona z polem ani grupą, a dane wprowadzane w kontrolce nie są zapisywane. Gdy zaznaczysz kontrolkę lub umieścisz na niej wskaźnik myszy, w prawym górnym rogu kontrolki zostanie wyświetlony tekst oraz ikona powiązania. Tekst wskazuje, z którym polem lub którą grupą w źródle danych jest powiązana kontrolka. Ikona wskazuje, czy kontrolka jest poprawnie powiązana z polem lub grupą. Zielona ikona oznacza, że powiązanie jest poprawne. Jeśli występuje problem z powiązaniem, pojawi się niebieska lub czerwona ikona.

Źródło danych szablonu formularza składa się z pól i grup, wyświetlanych w widoku hierarchicznym w okienku zadań Źródło danych. Kontrolki wyboru daty są zawsze powiązane z polami. W poniższym przykładzie kontrolka wyboru daty Data odlotu w szablonie formularza jest powiązana z polem dataOdlotu w okienku zadań Źródło danych.

Relacja między kontrolką wyboru daty w szablonie formularza a odpowiadającym jej polem w źródle danych

Wstawianie formantu wyboru daty do nowego, pustego szablonu formularza

Podczas tworzenia nowego, pustego szablonu formularza pole wyboru Automatycznie twórz źródło danych w okienku zadań Kontrolki jest domyślnie zaznaczone. Dzięki temu podczas dodawania kontrolek do szablonu formularza program InfoPath automatycznie tworzy pola i grupy w źródle danych. Te pola i grupy są wyświetlane w okienku zadań Źródło danych w formie ikon plików i folderów.

 1. W szablonie formularza umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić kontrolkę.

 2. Jeśli okienko zadań Kontrolki nie jest widoczne, kliknij pozycję Więcej kontrolek w menu Wstawianie lub naciśnij klawisze ALT + I, a następnie klawisz C.

 3. W obszarze Wstaw formanty kliknij opcję Wybór daty.

 4. Aby dodać etykietę do kontrolki, wpisz tekst powyżej kontrolki lub po jej lewej stronie, dodając na końcu dwukropek (:).

 5. Aby określić sposób wyświetlania daty w formularzu, kliknij dwukrotnie formant wyboru daty wstawiony do formularza.

 6. Kliknij kartę Dane, a następnie kliknij przycisk Format.

 7. Na liście Sposób wyświetlania dat w oknie dialogowym Format daty kliknij odpowiedni format wyświetlania.

  Uwaga : Format wyświetlania daty można zmienić tylko wtedy, gdy typ danych jest tekst, data lub data i godzina.

Wstawianie formantu wyboru daty do szablonu formularza opartego na istniejącym źródle danych

Jeśli projekt tworzonego szablonu formularza jest oparty na istniejącym pliku w formacie XML (Extensible Markup Language), bazie danych lub usłudze sieci Web, program InfoPath dobiera pola i grupy w okienku zadań Źródło danych do pól i grup znajdujących się w używanym źródle danych. W takim przypadku kontrolkę wyboru daty można wstawić, przeciągając pole wyboru daty z okienka zadań Źródło danych do szablonu formularza lub wstawiając kontrolkę wyboru daty przy użyciu okienka zadań Formanty w sposób opisany poniżej:

 1. W szablonie formularza umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić kontrolkę.

 2. Jeśli okienko zadań Kontrolki nie jest widoczne, kliknij pozycję Więcej kontrolek w menu Wstawianie lub naciśnij klawisze ALT + I, a następnie klawisz C.

 3. W obszarze Wstaw formanty kliknij opcję Wybór daty.

 4. W oknie dialogowym Powiązanie formantu Wybór daty wybierz pole, w którym będą przechowywane dane formantu wyboru daty, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Program InfoPath używa nazwy pola lub grupy jako etykiety kontrolki. W razie potrzeby można zmienić tekst etykiety.

 6. Aby określić sposób wyświetlania daty w formularzu, kliknij dwukrotnie formant wyboru daty wstawiony do formularza.

 7. Na karcie Dane kliknij przycisk Format.

 8. W polu listy Sposób wyświetlania dat w oknie dialogowym Format daty kliknij odpowiedni format wyświetlania.

  Uwaga : Format wyświetlania daty można zmienić tylko wtedy, gdy typem danych jest tekst, data lub data i godzina.

Porada : Do wstawiania kontrolek można także użyć okienka zadań Źródło danych. W okienku zadań Źródło danych kliknij prawym przyciskiem myszy pole, które chcesz powiązać z kontrolką wyboru daty, a następnie kliknij polecenie Wybór daty w menu skrótów.

Początek strony

Wyświetlanie bieżącej daty w formancie wyboru daty

Aby podczas otwierania formularza bieżąca data była wstawiana automatycznie, należy w kontrolce wyboru daty użyć funkcji dzisiaj.

 1. Wstaw formant wyboru daty w szablonie formularza.

 2. Kliknij dwukrotnie formant wyboru daty wstawiony do szablonu formularza.

 3. Kliknij kartę Dane.

 4. W obszarze Wartość domyślna kliknij przycisk Wstaw formułę Obraz przycisku .

 5. W oknie dialogowym Wstawianie formuły kliknij przycisk Wstaw funkcję.

 6. W oknie dialogowym Wstawianie funkcji na liście Kategorie kliknij opcję Data i godzina.

 7. Na liście Funkcje kliknij pozycję dzisiaj, a następnie kliknij dwukrotnie przycisk OK, aby powrócić do okna dialogowego Właściwości wyboru daty.

  Należy zwrócić uwagę, że w polu Wartość jest wyświetlane wyrażenie today().

 8. W obszarze Wartość domyślna wyczyść pole wyboru Aktualizuj tę wartość podczas ponownego obliczania wyniku formuły.

  Uwaga : Po wyczyszczeniu tego pola wyboru data nie będzie aktualizowana przy każdym otwarciu formularza opartego na tym szablonie formularza. Takie rozwiązanie jest bardzo dobre, jeśli użytkownicy mają widzieć datę utworzenia formularza. To pole wyboru można zostawić zaznaczone, jeśli formularz zawiera pole Ostatnia aktualizacja lub Ostatnio otwarto, które ma być aktualizowane przy każdym otwarciu formularza.

 9. Kliknij przycisk OK, aby powrócić do szablonu formularza.

 10. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij pozycję Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

 11. Sprawdź, czy data wyświetlana w formancie wyboru daty jest wyświetlana w odpowiedni sposób. Jeśli nie, można zmienić sposób wyświetlania daty lub godziny, klikając przycisk Format w oknie dialogowym Właściwości wyboru daty.

Początek strony

Wyświetlanie bieżącej daty i godziny w formancie wyboru daty

Aby podczas otwierania formularza bieżąca data i godzina były wstawiane automatycznie, należy w kontrolce wyboru daty użyć funkcji teraz.

 1. Wstaw formant wyboru daty w szablonie formularza.

 2. Kliknij dwukrotnie formant wyboru daty wstawiony do szablonu formularza.

 3. Kliknij kartę Dane.

 4. W polu Typ danych kliknij pozycję Data i godzina (dateTime).

 5. Kliknij przycisk Format.

 6. W oknie dialogowym Format daty i godziny kliknij odpowiednią opcję na liście Sposób wyświetlania godzin, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. W oknie dialogowym Właściwości wyboru daty w obszarze Wartość domyślna kliknij przycisk Wstaw formułę Obraz przycisku .

 8. W oknie dialogowym Wstawianie formuły kliknij przycisk Wstaw funkcję.

 9. W oknie dialogowym Wstawianie funkcji na liście Kategorie kliknij opcję Data i godzina.

 10. Na liście Funkcje kliknij pozycję teraz, a następnie kliknij dwukrotnie przycisk OK, aby powrócić do okna dialogowego Właściwości wyboru daty.

  Należy zwrócić uwagę, że w polu Wartość jest wyświetlane wyrażenie now().

 11. W obszarze Wartość domyślna wyczyść pole wyboru Aktualizuj tę wartość podczas ponownego obliczania wyniku formuły.

  Uwaga : Po wyczyszczeniu tego pola wyboru data nie będzie aktualizowana przy każdym otwarciu formularza opartego na tym szablonie formularza. Takie rozwiązanie jest bardzo dobre, jeśli użytkownicy mają widzieć datę utworzenia formularza. To pole wyboru można zostawić zaznaczone, jeśli formularz zawiera pole Ostatnia aktualizacja lub Ostatnio otwarto, które ma być aktualizowane przy każdym otwarciu formularza.

 12. Kliknij przycisk OK, aby powrócić do szablonu formularza.

 13. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij pozycję Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

 14. Sprawdź, czy data wyświetlana w formancie wyboru daty jest wyświetlana w odpowiedni sposób. Jeśli nie, można zmienić sposób wyświetlania daty lub godziny, klikając przycisk Format w oknie dialogowym Właściwości wyboru daty.

Początek strony

Porady dotyczące układu

Poniższe porady pomogą dostosować wygląd, rozmiar i inne aspekty formantu wyboru daty:

 • Aby zmienić rozmiar kilku formantów wyboru daty jednocześnie, należy zaznaczyć odpowiednie formanty, w menu Format kliknąć polecenie Właściwości, a następnie wprowadzić odpowiednie zmiany na karcie Rozmiar.

 • Aby zmienić obramowanie lub kolor formantu wyboru daty, należy zaznaczyć formant wyboru daty w szablonie formularza, w menu Format kliknąć polecenie Obramowanie i cieniowanie, a następnie wprowadzić niezbędne poprawki.

 • Aby dostosować czcionkę używaną w kontrolce wyboru daty, należy użyć pól Czcionka i Rozmiar na pasku narzędzi Format. Aby jednocześnie zmienić rodzaj i rozmiar czcionki we wszystkich kontrolkach wyboru daty w szablonie formularza, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy kontrolkę wyboru daty zawierającą żądane formatowanie, a następnie w menu Format kliknąć polecenie Zastosuj czcionkę do wszystkich formantów Wybór daty.

 • Aby zobaczyć, jak będzie wyglądał formant wyboru daty zawierający tekst, należy kliknąć polecenie Dane przykładowe w menu Widok. To polecenie pozwala zorientować się w wyglądzie wypełnionego formularza.

 • Czasami zdarza się, że tekst wewnątrz formantu wyboru daty nie jest prawidłowo wyrównany z etykietą znajdującą się po lewej stronie formantu. Aby je szybko wyrównać, należy kliknąć dwukrotnie formant wyboru daty, kliknąć przycisk Wyrównaj na karcie Rozmiar, a następnie kliknąć przycisk Zastosuj. Jeśli etykieta i formant wyboru daty znajdują się w różnych komórkach tabeli układu, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy komórkę zawierającą etykietę, kliknąć polecenie Właściwości tabeli w menu skrótów, a następnie kliknąć przycisk Do środka w obszarze Wyrównanie w pionie na karcie Komórka.

 • Aby zmienić sposób wyświetlania daty, należy kliknąć dwukrotnie formant wyboru daty, kliknąć kartę Dane, a następnie kliknąć przycisk Format. W oknie dialogowym Format daty należy wybrać format wyświetlania.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×