Wstawianie formantu pliku załącznika

Jeśli chce się pozwolić użytkownikom na wstawianie plików w formularzu programu Microsoft Office InfoPath, można zastosować w szablonie formularza formant pliku załącznika. Użytkownicy mogą używać tego formantu w celu dołączenia plików do formularza, a dołączone pliki zostaną zakodowane i zapisane razem z danymi formularza.

W tym artykule

Kiedy używać formantu pliku załącznika

Sposób interakcji z użytkownikiem

Wstawianie formantu pliku załącznika

Szczegóły dotyczące zabezpieczeń

Kiedy używać formantu pliku załącznika

Formantu pliku załącznika używa się, aby:

 • Pozwolić użytkownikom na dołączanie dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych i plików innych typów do formularza.

 • Dołączyć do szablonu formularza plik, taki jak plik zawierający dodatkowe informacje o szablonie formularza.

 • Pracować z plikami plik binarny z bazy danych lub z innego, zewnętrznego źródła danych.

W poniższym przykładzie, dokument o nazwie Microsoft Office Word 2007 został dołączony do formularza programu InfoPath. Dokument zawiera szczegóły na temat proponowanego porządku międzynarodowego spotkania dotyczącego sprzedaży.

file attached to form via file attachment control

W formancie pliku załącznika użytkownicy mogą domyślnie przeglądać, kasować lub zamieniać pliki. Użytkownicy mogą dołączać do formularza dowolne rodzaje plików, z wyjątkiem plików potencjalnie niebezpiecznych, które mogą zawierać wirusy, takich jak pliki typu .bat lub .exe. W zależności od potrzeb, można jeszcze bardziej ograniczyć typy plików, które użytkownicy mogą dołączać w formancie pliku załącznika na formularzu.

Pokrewne formanty

W programie InfoPath udostępniono formanty, które są podobne do formantu pliku załącznika ale służą innym celom. Poniższa lista pomoże w zdecydowaniu, który formant najlepiej spełni swoje zadanie w formularzu:

Formant obrazu    Podobnie jak formant pliku załącznika, formant obrazu umożliwia użytkownikom przeglądanie, kasowanie albo zastępowanie plików w formularzach. Różnica polega na tym, że formant obrazu przyjmuje wyłącznie pliki obrazów, podczas gdy formant pliku załącznika akceptuje wszystkie typy plików, łącznie z plikami obrazów. Ob formanty korzystają z formatu danych Base 64, który jest używany do do kodowania i dekodowania plików binarnych w celu ich przechowywania i wyświetlania.

Hiperłącze    Zamiast pozwalać użytkownikom na osadzanie plików w formularzu, co może zwiększyć rozmiar pliku formularza, możliwe jest użycie formantu hiperłącza, który pozwala użytkownikom na wstawianie łącza do odpowiedniego pliku.

Początek strony

Sposób interakcji z użytkownikiem

W zależności od określonych w formancie pliku załącznika opcji, użytkownicy mogą zarówno wstawić plik do pustego formantu pliku załącznika, bądź zamienić istniejący plik załącznika. W obu przypadkach użytkownicy klikają wewnątrz formantu pliku załącznika aby odnaleźć plik. Kiedy pojawi się okno dialogowe Wstaw plik, użytkownicy mogą odszukać wybrany przez siebie plik.

Możliwe jest dokładne określenie typów plików, które użytkownicy mogą dodawać do formantów pliku załącznika. Kiedy określi się typy plików, które można dodawać, program InfoPath automatycznie ukryje nieobsługiwane pliki w oknie dialogowym Wstaw plik. Jeżeli na przykład załączniki zostaną ograniczone do plików typu .txt, wówczas pliki typu .docx, .pptx i pliki innych typów zostaną ukryte w oknie dialogowym, nawet jeśli istnieją w katalogu.

Jeśli użytkownicy będą próbować wstawić plik, który jest potencjalnie niebezpieczny, taki jak plik wykonywalny (typu .exe), zostanie wyświetlony komunikat informujący o tym, że typ pliku jest niebezpieczny i jego wstawienie do formularza jest niemożliwe. Program InfoPath domyślnie blokuje niebezpieczne typy plików. Więcej informacji o niebezpiecznych plikach znajduje się w sekcji Szczegóły dotyczące zabezpieczeń niniejszego artykułu.

Początek strony

Wstawianie formantu pliku załącznika

Sposób wstawania formantu pliku załącznika różni się nieznacznie w zależności od tego, czy projektuje się nowy, pusty szablon formularza, czy tworzy się szablon formularza w oparciu o bazę danych albo inne, zewnętrzne źródło danych.

Poniższa ilustracja przedstawia wygląd formantu pliku załącznika, gdy został wybrany w tryb projektowania.

File attachment control selected in design mode

Formanty mogą być powiązane lub niepowiązane. Formant powiązany jest połączony z polem lub grupą w źródle danych, dzięki czemu dane wprowadzone w formancie są zapisywane w pliku źródłowym formularza (xml). Formant niepowiązany nie jest połączony z polem ani z grupą, a dane wprowadzane w tym formacie nie są zapisywane. Po przeniesieniu wskaźnika myszy na formant lub zaznaczeniu go w prawym górnym rogu formantu jest wyświetlany tekst i ikona powiązania. Tekst informuje o polu lub grupie źródła danych, z którą formant jest powiązany. Ikona wskazuje, czy formant jest poprawnie powiązany z danym polem lub grupą. Gdy powiązanie jest poprawne, wyświetlana ikona ma kolor zielony. W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów dotyczących powiązania ikona będzie miała kolor niebieski lub czerwony.

Źródło danych szablonu formularza składa się z pól i grup wyświetlanych w widoku hierarchicznym w okienku zadań Źródło danych. Formanty pliku załącznika zawsze są powiązane z pole typu obraz lub załącznik pliku (base64). W poniższym przykładzie, formant pliku załącznika na szablonie formularza jest powiązany z polem discussionItemAttachment w okienku zadań Źródło danych.

Relationship between file attachment control on form template and corresponding field in data source

Wstawianie formantu pliku załącznika w nowym, pustym szablonie formularza

Podczas projektowania nowego, pustego formularza pole wyboru Automatycznie twórz źródło danych w okienku zadań Formanty jest zaznaczone domyślnie. Pozwala to programowi InfoPath automatycznie tworzyć pola i grupy w źródle danych w miarę dodawania formantów do szablonu formularza. Te pola i grupy są reprezentowane przez ikony folderów i plików w okienku zadań Źródło danych.

 1. W szablonie formularza ustaw kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić formant.

 2. Jeśli okienko zadań Formanty jest niewidoczne, w menu Wstaw kliknij polecenie Więcej formantów lub naciśnij kombinację klawiszy ALT+I, C.

 3. W obrębie listy Wstaw formanty, należy kliknąć opcję Załącznik pliku.

 4. Aby dodać etykietę do formantu, wpisz tekst powyżej lub na lewo od formantu i zakończ go dwukropkiem (:).

 5. Domyślnie użytkownicy mogą dołączać do formularza dowolne typy plików, poza plikami takimi, jak pliki typu .exe, które program InfoPath blokuje ze względów bezpieczeństwa. Aby ograniczyć typy plików, które użytkownicy mogą dołączać do formularzy, należy wykonać następujące czynności:

  1. Kliknąć podwójnie formant pliku załącznika.

  2. Kliknąć kartę Dane.

  3. W opcjach Sprawdzanie poprawności i reguły należy zaznaczyć pole wyboru Zezwalaj użytkownikom na dołączanie tylko następujących typów plików, a następnie wpisać w polu rozszerzenia plików, które można będzie dołączać. Jeśli na przykład wpisze się .docx, użytkownicy będą mogli dołączać do formantów pliku załącznika swoich formularzy pliki programu Office Word 2007.

   Uwaga: Jeśli projektuje się szablon formularza zgodny z przeglądarką, nie będzie możliwe określenie typów plików, które będą mogły być dołączane w formancie pliku załącznika.

 6. Domyślnie do szablonu formularza jest wstawiana ikona pliku załącznika z symbolem zastępczym pliku.

 7. Aby w formancie pliku załącznika zamiast symbolu zastępczego pliku wyświetlić domyślny plik załącznika, należy:

  1. Kliknąć podwójnie formant pliku załącznika.

  2. Kliknąć kartę Dane.

  3. W opcjach Powiązanie kliknąć Określ plik domyślny, a następnie kliknąć Przeglądaj.

  4. W oknie dialogowym Dołącz plik, należy wybrać plik, który ma pojawić się wewnątrz formantu pliku załącznika, a następnie kliknąć Wstaw.

Wstawianie formantu pliku załącznika w szablonie formularza opartym o istniejące źródło danych

Jeśli projekt tworzonego szablonu formularza jest oparty na istniejącym pliku w formacie XML (Extensible Markup Language), bazie danych lub usłudze sieci Web, program InfoPath określa pola i grupy dostępne w okienku zadań Źródło danych na podstawie pól i grup znajdujących się w używanym źródle danych. W takim przypadku, formant pliku załącznika można wstawić przeciągając pole z okienka zadań Źródło danych na szablon formularza lub wstawiając formant pliku załącznika z okienka zadań Formanty, w sposób opisany poniżej:

 1. W szablonie formularza ustaw kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić formant.

 2. Jeśli okienko zadań Formanty jest niewidoczne, w menu Wstaw kliknij polecenie Więcej formantów lub naciśnij kombinację klawiszy ALT+I, C.

 3. W obszarze Wstaw formanty należy kliknąć opcję Załącznik pliku.

 4. W oknie dialogowym Powiązanie formantu Załącznik pliku należy wybrać pole do przechowywania danych formantu, a następnie kliknąć OK.

 5. Program InfoPath używa nazwy pola lub grupy jako etykiety formantu. W razie potrzeby należy zmienić tekst etykiety.

 6. Domyślnie użytkownicy mogą dołączać do formularza dowolne typy plików, poza plikami takimi, jak pliki typu .exe, które program InfoPath blokuje ze względów bezpieczeństwa. Aby ograniczyć typy plików, które użytkownicy mogą dołączać do formularzy, należy wykonać następujące czynności:

  1. Kliknąć podwójnie formant pliku załącznika.

  2. Kliknąć kartę Dane.

  3. W opcjach Sprawdzanie poprawności i reguły należy zaznaczyć pole wyboru Zezwalaj użytkownikom na dołączanie tylko następujących typów plików, a następnie wpisać w polu rozszerzenia plików, które można będzie dołączać. Jeśli na przykład wpisze się .docx, użytkownicy będą mogli dołączać do formantów pliku załącznika swoich formularzy pliki programu Office Word 2007.

   Uwaga: Jeśli projektuje się szablon formularza zgodny z przeglądarką, nie będzie możliwe określenie typów plików, które będą mogły być dołączane w formancie pliku załącznika.

 7. Do szablonu formularza jest wstawiana ikona pliku załącznika z domyślnym symbolem zastępczym pliku.

 8. Aby zamiast symbolu zastępczego pliku na szablonie formularza pojawił się plik domyślny, należy wykonać następujące czynności:

  1. Kliknąć podwójnie formant pliku załącznika.

  2. Kliknąć kartę Dane.

  3. W opcjach Powiązanie kliknąć Określ plik domyślny, a następnie kliknąć Przeglądaj.

  4. W oknie dialogowym Dołącz plik należy wybrać plik, który ma pojawić się wewnątrz formantu pliku załącznika na szablonie formularza .

   Porada: W celu wstawiania formantów można też użyć okienka zadań Źródło danych.W okienku zadań Źródło danych, należy kliknąć prawym klawiszem myszy pole, które ma być powiązane z formantem pliku załącznika, a następnie kliknąć pozycję Plik załącznika w menu skrótów. Jeśli pozycja Plik załącznika nie jest dostępna w menu skrótów, należy upewnić się, że typem załącznika we wskazanym polu jest obraz lub plik.

Początek strony

Szczegóły dotyczące zabezpieczeń

Program InfoPath nie pozwala, aby niektóre rodzaje plików, takich jak .exe, .com albo .bat były dołączane do formularza. Ograniczenie to pomaga w zapobieganiu wywierania niepożądanego wpływu na komputer przez złośliwe pliki wykonywalne. W celu określenia typów plików, które są uważane za niebezpieczne, w programie InfoPath zastosowano podobne rozwiązania jak w programie Microsoft Office Outlook.

Pliki z następującymi rozszerzeniami są domyślnie uważane przez program InfoPath za niebezpieczne: .ade, .adp, .app, .asp, .bas, .bat, .cer, .chm, .cmd, .com, .cpl, .crt, .csh, .der, .exe, .fxp, .hlp, .hta, .inf, .ins, .isp, .its, .js, .jse, .ksh, .lnk, .mad, .maf, .mag, .mam, .maq, .mar, .mas, .mat, .mau, .mav, .maw, .mda, .mdb, .mde, .mdt, .mdw, .mdz, .msc, .msh, .msh1, .msh2, .msh1xml, .msh2xml, .mshxml, .msi, .msp, .mst, .ops, .pcd, .pif, .plg, .prf, .prg, .pst, .reg, .scf, .scr, .sct, .shb, .shs, .tmp, .url, .vb, .vbe, .vbs, .vsmacros, .vsw, .ws, .wsc, .wsf, .wsh.

Administratorzy systemów mogą dodawać do listy rozszerzenia plików, dodając określony klucz do rejestru i nadając mu wartość w formie listy rozszerzeń rozdzielonych średnikami. Mogą również usuwać pliki z listy niebezpiecznych rozszerzeń.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×