Wstawianie formantu obrazu odręcznego

Jeśli użytkownicy komputerów Tablet PC powinni mieć możliwość rysowania i pisania na zdjęciu lub w pustym miejscu formularza programu Microsoft Office InfoPath, w szablonie formularza można użyć formantu obrazu odręcznego.

W tym artykule

Kiedy używać formantu obrazu odręcznego

Sposób interakcji z użytkownikiem

Uwagi dotyczące zgodności

Wstawianie formantu obrazu odręcznego

Porady dotyczące układu

Kiedy używać formantu obrazu odręcznego

Za pomocą formantu obrazu odręcznego można:

 • Udostępnić użytkownikom komputerów Tablet PC specjalne pole w formularzu, w którym można pisać i rysować. Dzięki temu użytkownicy będą mogli narysować szkic złożonego lub technicznego zagadnienia, na przykład wzór matematyczny lub diagram określonego procesu biznesowego.

 • Przechowywać pismo odręczne użytkownika jako pociągnięcia — czyli jako dane plik binarny zakodowane w pliku formularza użytkownika (xml). Zachowanie pisma odręcznego pozwoli użytkownikowi edytować je później. Oprócz tego zakodowane dane są zapisywane jako prawidłowy obraz GIF, dlatego istnieje możliwość ich modyfikacji w bazie danych lub innym środowisku.

W poniższym przykładzie formant obrazu odręcznego jest używany w celu narysowania szkicu wypadku samochodowego w szablonie formularza roszczeń ubezpieczeniowych.

Kontrolka obrazu odręcznego do gromadzenia szkiców od użytkowników

Przy dodawaniu formantu obrazu odręcznego do szablonu program InfoPath domyślnie wstawia pusty formant obrazu odręcznego. Podczas wypełniania formularzy utworzonych na podstawie szablonu formularza użytkownicy mogą rysować lub pisać w pustym formancie obrazu odręcznego. W razie potrzeby do tego formantu można dodać obraz tła, dzięki czemu użytkownicy będą mogli rysować piórem cyfrowym bezpośrednio na obrazie. Na przykład na szablonie formularza roszczeń ubezpieczeniowych rzeczoznawca może zakreślać na rysunku uszkodzone części samochodu.

Uwaga dotycząca zabezpieczeń : Formanty obrazu odręcznego nie są bezpieczną metodą zbierania i przechowywania podpisów użytkowników. Zalecanym sposobem zbierania i przechowywania podpisów użytkowników jest używanie podpis cyfrowy.

Formanty pokrewne

Program InfoPath zawiera formanty, które są podobne do formantów obrazów odręcznych, lecz są używane do innych celów. Aby zdecydować, które z tych formantów najlepiej pasują do danego szablonu formularza, należy zapoznać się z poniższą listą:

Formant obrazu    Formant obrazu wygląda i zachowuje się, jak formant obrazu odręcznego. Jednak formant obrazu umożliwia użytkownikom wstawianie obrazów cyfrowych do formularza. W formancie obrazu użytkownicy nie mogą tworzyć rysunków za pomocą pióra cyfrowego. Zarówno formanty obrazów odręcznych, jak i formanty obrazów, przechowują dane zakodowane w formacie base64, służącym do przechowywania i wyświetlania danych binarnych XML.

Pole tekstu sformatowanego    Jeżeli szablon formularza zawiera formanty tekstu sformatowanego, a formanty te obsługują pełny zakres opcji formatowania tekstu sformatowanego, użytkownicy komputerów Tablet PC mogą wybrać przycisk Wstaw rysowanie i pisanie odręczne Obraz przycisku na pasku narzędzi Pismo odręczne, aby wstawić w tych polach sekcję rysowania i pisania odręcznego. Sekcja rysowania i pisania odręcznego to specjalny obszar, w którym użytkownicy mogą dodawać zawartość napisaną lub narysowaną odręcznie. Można na przykład użyć tej funkcji w celu szybkiego naszkicowania pomysłu lub zapisania myśli. O ile użytkownik nie określi innych parametrów, program InfoPath zapisuje rysunki oraz pismo odręczne podczas zapisywania formularza.

Początek strony

Sposób interakcji z użytkownikiem

Po wstawieniu formantu obrazu odręcznego w szablonie formularza domyślnie użytkownicy widzą puste pole, w którym mogą rysować i pisać. Informacje dla użytkowników z instrukcjami dotyczącymi możliwości formantu obrazu odręcznego są zazwyczaj przedstawiane za pomocą tekstu etykiety.

Jeżeli do formantu obrazu odręcznego zostanie wstawiony obraz domyślny, ten obraz będzie widoczny dla użytkowników w obszarze formularza po otwarciu formularza utworzonego na podstawie danego szablonu formularza. Użytkownicy będą mogli rysować lub pisać na obrazie piórem cyfrowym.

Początek strony

Uwagi dotyczące zgodności

Podczas projektowania szablonu formularza w programie InfoPath można zaprojektować szablon formularza zgodny z przeglądarką. Podczas projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarką formanty obrazów odręcznych są niedostępne w okienku zadań Formanty, ponieważ nie mogą być wyświetlane w przeglądarce sieci Web.

Początek strony

Wstawianie formantu obrazu odręcznego

Procedura wstawiania formantu obrazu odręcznego różni się nieznacznie w zależności od tego, czy jest projektowany nowy, pusty szablon formularza, czy szablon formularza jest tworzony na podstawie bazy danych lub innego zewnętrznego źródła danych.

Na poniższym rysunku przedstawiono, jak wygląda pusty formant obrazu odręcznego po zaznaczeniu go w tryb projektowania.

Ink picture control selected in design mode

Formanty mogą być powiązane lub niepowiązane. Formant powiązany jest połączony z polem lub grupą w źródle danych, dzięki czemu dane wprowadzone w formancie są zapisywane w pliku źródłowym formularza (xml). Formant niepowiązany nie jest połączony z polem ani z grupą, a dane wprowadzane w tym formacie nie są zapisywane. Po przeniesieniu wskaźnika myszy na formant lub zaznaczeniu go w prawym górnym rogu formantu jest wyświetlany tekst i ikona powiązania. Tekst informuje o polu lub grupie źródła danych, z którą formant jest powiązany. Ikona wskazuje, czy formant jest poprawnie powiązany z danym polem lub grupą. Gdy powiązanie jest poprawne, wyświetlana ikona ma kolor zielony. W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów dotyczących powiązania ikona będzie miała kolor niebieski lub czerwony.

Źródło danych szablonu formularza składa się z pól i grup wyświetlanych w widoku hierarchicznym w okienku zadań Źródło danych. Formanty obrazów odręcznych są zawsze powiązane z pole. W poniższym przykładzie formant Szkic miejsca wypadku w szablonie formularza jest powiązany z polem szkicWypadku w okienku zadań Źródło danych.

Relationship between ink picture control on form template and corresponding field in data source

Wstawianie formantu obrazu odręcznego do nowego, pustego szablonu formularza

Podczas projektowania nowego, pustego formularza pole wyboru Automatycznie twórz źródło danych w okienku zadań Formanty jest zaznaczone domyślnie. Pozwala to programowi InfoPath automatycznie tworzyć pola i grupy w źródle danych w miarę dodawania formantów do szablonu formularza. Te pola i grupy są reprezentowane przez ikony folderów i plików w okienku zadań Źródło danych.

 1. W szablonie formularza ustaw kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić formant.

 2. Jeśli okienko zadań Formanty jest niewidoczne, w menu Wstaw kliknij polecenie Więcej formantów lub naciśnij kombinację klawiszy ALT+I, C.

 3. W obszarze Wstaw formanty kliknij opcję Obraz odręczny.

  Domyślnie w szablonie formularza zostanie wstawiony pusty formant obrazu odręcznego.

 4. Aby dodać obraz tła, na którym użytkownicy będą mogli bezpośrednio rysować piórem cyfrowym, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij dwukrotnie formant obrazu odręcznego.

  2. Kliknij kartę Dane.

  3. W obszarze Powiązanie zaznacz pole wyboru Użyj obrazu tła.

  4. W oknie dialogowym Wstawianie obrazu kliknij obraz, który chcesz wstawić.

 5. Aby dodać etykietę do formantu, wpisz tekst powyżej lub na lewo od formantu i zakończ go dwukropkiem (:).

Wstawianie formantu obrazu odręcznego w szablonie formularza utworzonego na podstawie istniejącego źródła danych

Jeśli projekt tworzonego szablonu formularza jest oparty na istniejącym pliku w formacie XML (Extensible Markup Language), bazie danych lub usłudze sieci Web, program InfoPath określa pola i grupy dostępne w okienku zadań Źródło danych na podstawie pól i grup znajdujących się w używanym źródle danych. W tym scenariuszu można wstawić formant obrazu odręcznego, przeciągając pole z okienka zadań Źródło danych do szablonu formularza lub wstawiając formant obrazu odręcznego z okienka zadań Formanty zgodnie z poniższą procedurą:

 1. W szablonie formularza ustaw kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić formant.

 2. Jeśli okienko zadań Formanty jest niewidoczne, w menu Wstaw kliknij polecenie Więcej formantów lub naciśnij kombinację klawiszy ALT+I, C.

 3. W obszarze Wstaw formanty kliknij opcję Obraz odręczny.

 4. W oknie dialogowym Powiązanie obrazu odręcznego wybierz pole, w którym chcesz przechowywać dane formantu obrazu odręcznego, a następnie kliknij przycisk OK.

  Domyślnie do szablonu formularza jest wstawiany pusty formant obrazu odręcznego.

 5. Aby dodać obraz tła, na którym użytkownicy będą mogli bezpośrednio rysować piórem cyfrowym, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij dwukrotnie formant obrazu odręcznego.

  2. Kliknij kartę Dane.

  3. W obszarze Powiązanie zaznacz pole wyboru Użyj obrazu tła.

  4. W oknie dialogowym Wstawianie obrazu kliknij odpowiedni obraz.

 6. Aby dodać etykietę do formantu, wpisz tekst powyżej lub na lewo od formantu i zakończ go dwukropkiem (:).

Początek strony

Porady dotyczące układu

Poniższe porady pomagają dostosować wygląd, rozmiar i inne aspekty formantu obrazu odręcznego:

 • Niezależnie od typu stosowanego formantu zawsze warto definiować układ przy użyciu tabela układu.

 • Jeżeli przewiduje się, że użytkownicy będą rysować duże obrazy, należy odpowiednio zmienić rozmiar formantu obrazu odręcznego.

 • Wstawienie formantu obrazu odręcznego w regionie przewijania może być przydatne, gdy jest potrzebny stały region w szablonie formularza, który będzie przewijany w celu pomieszczenia dużych rysunków lub fotografii.

 • Aby zmienić szerokość kilku formantów obrazów odręcznych naraz, należy zaznaczyć formanty, których rozmiar ma zostać zmieniony, nacisnąć klawisze ALT+ENTER, kliknąć kartę Rozmiar, a następnie w polu Szerokość wpisać nową liczbę.

 • Aby zmienić obramowanie lub kolor formantu obrazu odręcznego, należy zaznaczyć formant w szablonie formularza, w menu Format kliknąć polecenie Obramowanie i cieniowanie, a następnie wprowadzić niezbędne poprawki.

 • W formancie obrazu odręcznego nie można wpisywać tekstu. Przeznaczony dla użytkowników tekst instrukcji, na przykład „Zakreśl obszary uszkodzenia samochodu”, należy dodać do formantu w szablonie formularza w postaci etykiety.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×