Wstawianie formantów ActiveX

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Utworzenie i rozpowszechnienie własnego niestandardowego formantu ActiveX pozwala oszczędzić czas i nakład pracy innych projektantów szablonów formularzy, a także zapewnić funkcje niedostępne w programie Microsoft Office InfoPath. W tryb projektowania można udostępnić formanty ActiveX firmy Microsoft, a następnie używać ich w tworzonych szablonach formularzy.

W tym artykule

Kiedy należy używać (formant ActiveX)

Środowisko użytkownika

Informacje dotyczące zgodności

Wstawianie formantów ActiveX w szablonie formularza

Porady dotyczące zabezpieczeń

Kiedy używać formantu ActiveX

Zwykle formantu ActiveX używa się w sytuacji, gdy w szablonie formularza trzeba umieścić element interfejsu użytkownika niedostępny w programie InfoPath, na przykład formant suwaka dostarczany z systemem Microsoft Windows.

Również organizacje mogą tworzyć własne niestandardowe formanty ActiveX do konkretnych zastosowań związanych z prowadzoną działalnością. Na przykład szpital może opracować formant ActiveX, który umożliwia wyświetlanie na formularzu obrazów zrobionych w ramach diagnostyki medycznej. Innym przykładem są przedstawiciele handlowi, którzy muszą śledzić liczbę sztuk produktu sprzedanych w danym miesiącu. Aktualizowanie pola tekstowego przez wpisywanie w nim danych może być uciążliwe, ponieważ przedstawiciele handlowi musieliby wielokrotnie zwiększać wartość tego pola o jeden. Niestandardowy formant ActiveX, którego wartość zwiększa się automatycznie po kliknięciu myszą, skraca czas poświęcany na śledzenie tych informacji i sprzyja zmniejszeniu kosztów.

Początek strony

Sposób interakcji z użytkownikiem

Treść formularza widoczna dla użytkownika zależy w całości od typu formantu ActiveX użytego w szablonie formularza.

Po opublikowaniu szablonu formularza zawierającego formant ActiveX ten formant musi zostać zainstalowany i zarejestrowany na komputerach użytkowników, aby mogli oni otwierać formularze oparte na tym szablonie. Niektóre formanty ActiveX, na przykład te zawarte w systemie Microsoft Windows, mogą już być zainstalowane i zarejestrowane na komputerach użytkowników. Inne formanty ActiveX, na przykład projektowane formanty niestandardowe, mogą nie być zainstalowane ani zarejestrowane. W takim przypadku konieczne jest przeprowadzenie instalacji i rejestracji tych formantów u użytkowników.

Jeśli jest planowane instalowanie szablonu formularza za pomocą programu instalacji niestandardowej, można w tym samym czasie zainstalować i zarejestrować niestandardowy formant ActiveX. Inny sposób to określenie istniejącego pliku cab w Kreatorze dodawania formantów niestandardowych, za pomocą którego formant zostanie zainstalowany na komputerach użytkowników.

Jeśli formant ActiveX jest udostępniany użytkownikom za pomocą Kreatora dodawania formantów niestandardowych, należy określić, czy razem z szablonem formularza ma być spakowany istniejący plik cab. Ten plik cab umożliwia zainstalowanie i zarejestrowanie formantu na komputerach użytkowników. Jeśli wybrano dołączenie pliku cab do szablonu formularza, a użytkownicy jeszcze nie mają zainstalowanego danego formantu ActiveX, program InfoPath wyświetli monit o zainstalowanie formantu przy pierwszym otwarciu formularza opartego na danym szablonie.

Program InfoPath automatycznie zainstaluje i zarejestruje formant dla użytkowników, jeśli będą spełnione oba następujące wymagania:

 • Plik cab jest podpisany przy użyciu certyfikatu cyfrowego, tworzącego na pliku podpis cyfrowy.

 • Podpis cyfrowy pochodzi od twórcy formularza lub innego zaufanego wydawcy. Jeśli plik cab jest podpisany, ale wydawca jeszcze nie jest zaufany na komputerze użytkownika, program InfoPath wyświetli alert zabezpieczeń i będzie wymagać od użytkownika, aby włączył zaufanie dla tego wydawcy.

Początek strony

Zgodność

Projektując szablon formularza w programie InfoPath, można wybrać projektowanie szablon formularza zgodny z przeglądarką. Gdy jest projektowany szablon formularza zgodnego z przeglądarką, formanty ActiveX są niedostępne w okienku zadań Formanty, ponieważ nie można ich wyświetlić w przeglądarce sieci Web.

Ponadto kontrolki ActiveX nie są dostępne w części szablonu.

Początek strony

Wstawianie formantu ActiveX do szablonu formularza

Zanim (formant ActiveX) można dodać do szablonu formularza, musi być dostępne w okienku zadań formanty. Program InfoPath udostępnia Kreatora dodawania formantów niestandardowych który przeprowadzi Cię przez proces kontrolki ActiveX, wybierając tym cab instalacji z szablonu formularza w razie potrzeby i określania opcji wiązania i innych właściwości ActiveX formant.

Dodawanie formantu ActiveX do okienka zadań Formanty

W przypadku zaprojektowania własnego formantu ActiveX do użytku w programie InfoPath należy najpierw określić ten formant jako bezpieczny przy inicjowaniu i przy obsłudze skryptów, a dopiero potem wykonać poniższą procedurę.

 1. Jeśli okienko zadań Kontrolki nie jest widoczne, kliknij pozycję Więcej kontrolek w menu Wstawianie lub naciśnij klawisze ALT + I, a następnie klawisz C.

 2. W dolnej części okienka zadań Formanty kliknij przycisk Dodaj lub usuń formanty niestandardowe.

 3. W oknie dialogowym Dodawanie lub usuwanie formantów niestandardowych kliknij przycisk Dodaj.

 4. Na pierwszej stronie Kreatora dodawania formantów niestandardowych kliknij opcję Formant ActiveX, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Na następnej stronie kreatora kliknij odpowiedni formant na liście Wybierz formant, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga: Na liście Wybierz formant są wyświetlane formanty ActiveX zarejestrowane na danym komputerze, włącznie z formantami ActiveX dołączonymi do systemu Microsoft Windows. Po utworzeniu własnego niestandardowego formantu ActiveX należy go zarejestrować, jeśli ma się pojawiać na liście Wybierz formant. Jeśli formanty ActiveX są niezgodne z programem InfoPath lub uznawane za niebezpieczne, nie można ich dodać do programu InfoPath.

 6. Na następnej stronie kreatora wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby do szablonu formularza dołączyć plik instalacyjny cab, kliknij opcję Dołącz plik .cab, określ plik, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  • Aby zainstalować formant ActiveX za pomocą programu instalacji niestandardowej lub jeśli formant ActiveX jest już zainstalowany na komputerach użytkowników, kliknij opcję Nie dołączaj pliku .cab, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 7. Korzystając z listy Właściwość Powiązanie, wykonaj jedną z następujących czynności.

  • Aby powiązać właściwość formantu ActiveX z polem w źródle danych, kliknij element.

   Uwaga: Jeśli formant ActiveX zawiera właściwość Value, program InfoPath automatycznie ją zaznaczy, ale można to zmienić.

  • Aby pozostawić formant ActiveX bez powiązania, kliknij pozycję (nie powiązuj).

 8. Kliknij przycisk Dalej.

 9. W zależności od typu formantu ActiveX, który chcesz dodać, może się pojawić lista Właściwość Enable lub Disable. W takim przypadku kliknij właściwość, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga: Jeśli formant zawiera właściwość Enabled, program InfoPath automatycznie ją zaznaczy, ale można to zmienić.

 10. Jeśli w kroku 7 została określona właściwość powiązania, określ odpowiednie opcje powiązania.

  Jak?

  Korzystając z listy Typ pola lub grupy, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby powiązać formant ActiveX z polem o prostym typie danych, kliknij pozycję Pole (element lub atrybut). Tego typu powiązania używają proste formanty ActiveX, takie jak formant suwaka dołączony do systemu Microsoft Windows. Jeśli wybierzesz tę opcję, musisz określić domyślny typ danych formantu ActiveX oraz wszystkie dodatkowe typy danych, z którymi formant ActiveX może być powiązany.

  • Aby powiązać formant ActiveX z polem o niestandardowym typie danych, kliknij pozycję Pole (element z danymi typu niestandardowego). Tego typu powiązania używają formanty ActiveX działające jako edytory określonego typu zawartości, takie jak edytor równań w języku MathML. Wybrawszy tę opcję, trzeba też określić przestrzeń nazw XML, który będzie edytowany.

  • Aby powiązać formant ActiveX z polem lub grupą, niezależnie od ich typu danych, kliknij pozycję Pole lub grupa (dowolny typ danych). Tego typu powiązania używają formanty ActiveX, które analizują informacje w innym miejscu tego samego formularza, takie jak wykres, lub formanty ActiveX bezpośrednio operujące na danych XML.

 11. Kliknij przycisk Zakończ.

 12. Po pojawieniu się komunikatu potwierdzającego kliknij przycisk Zamknij, aby opuścić kreatora.

 13. W oknie dialogowym Dodawanie lub usuwanie formantów niestandardowych kliknij przycisk OK.

Gdy formant ActiveX zostanie wyświetlony w okienku zadań Formanty, można go wstawić do szablonu formularza.

Wstawianie formantu ActiveX do nowego, pustego szablonu formularza

W przypadku wstawiania formantu ActiveX firmy Microsoft do szablonu formularza program InfoPath wstawia formant niestandardowy, który jest powiązany z polem lub grupą w źródle danych, w zależności od opcji określonych w Kreatorze dodawania formantów niestandardowych.

Uwaga: Jeśli inni projektanci szablonów formularzy z danej organizacji muszą użyć tego samego formantu ActiveX w swoich szablonach formularzy, a formant ten nie jest jeszcze zainstalowany na ich komputerach, można utworzyć program instalacji niestandardowej, na przykład Pakiet Instalatora Microsoft Windows (plik msi). Ten program instalacji niestandardowej może szybko zainstalować i zarejestrować formant ActiveX dla projektantów szablonów formularzy.

 1. W szablonie formularza umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić kontrolkę.

 2. Jeśli okienko zadań Kontrolki nie jest widoczne, kliknij pozycję Więcej kontrolek w menu Wstawianie lub naciśnij klawisze ALT + I, a następnie klawisz C.

 3. W obszarze Wstaw formanty kliknij nazwę formantu ActiveX, który chcesz wstawić.

  Uwaga dotycząca zabezpieczeń: Dodając do szablonu formularza formanty ActiveX, należy zachować ostrożność. Formanty ActiveX mogą być zaprojektowane w taki sposób, aby korzystanie z nich powodowało zagrożenie bezpieczeństwa. Zaleca się używanie formantów tylko z zaufanych źródeł.

 4. Ewentualne strony właściwości związane z danym formantem ActiveX będą wyświetlane wraz ze standardowymi stronami właściwości programu InfoPath dla formantów ActiveX. Aby zobaczyć te strony właściwości, kliknij dwukrotnie formant ActiveX w szablonie formularza.

Wstawianie formantu ActiveX do szablonu formularza opartego na istniejącym źródle danych

Jeśli projektowanie szablonu formularza na istniejący plik języka XML (Extensible Markup), bazy danych lub usługi sieci Web, program InfoPath uzyskuje pól i grup w okienku zadań Źródło danych z tego istniejącego źródła danych. W tym scenariuszu można wstawić formantu ActiveX przez przeciąganie pola z okienka zadań Źródło danych do szablonu formularza lub wstawianie formantu ActiveX z okienka zadań formanty zamiast zgodnie z opisem w poniższej procedurze:

 1. W szablonie formularza umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić kontrolkę.

 2. Jeśli okienko zadań Kontrolki nie jest widoczne, kliknij pozycję Więcej kontrolek w menu Wstawianie lub naciśnij klawisze ALT + I, a następnie klawisz C.

 3. W obszarze Wstaw formanty kliknij nazwę formantu ActiveX, który chcesz wstawić.

 4. W oknie dialogowym Powiązanie kontrolki wybierz pole, w którym chcesz przechowywać danych formantu, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Porady dotycząca zabezpieczeń

Podczas projektowania formularzy zawierających formanty ActiveX należy pamiętać o następujących problemach zabezpieczeń:

 • W przypadku formantów ActiveX używanych w programie InfoPath obowiązują bardziej rygorystyczne ograniczenia niż w przypadku formantów ActiveX używanych w programie Microsoft Internet Explorer. Program InfoPath wymaga na przykład, aby formanty ActiveX były oznaczone jako bezpieczne przy obsłudze skryptów i przy inicjowaniu. W przypadku opracowywania niestandardowych formantów ActiveX do użytku w szablonach formularzy należy zaimplementować interfejs IObjectSafety, aby program InfoPath mógł rozpoznać, że dany formant jest oznaczony jako bezpieczny przy obsłudze skryptów i przy inicjowaniu.

 • Dodając do szablonu formularza formanty ActiveX, należy zachować ostrożność. Formanty ActiveX mogą być zaprojektowane w taki sposób, aby korzystanie z nich powodowało zagrożenie bezpieczeństwa. Zaleca się używanie formantów tylko z zaufanych źródeł.

 • Formantów ActiveX nie można instalować ani uruchamiać w szablonach formularzy o ograniczonym poziomie zaufania (określonym w oknie dialogowym Opcje formularza w trybie projektowania).

 • Aby uzyskać informacje o projektowaniu bezpieczniejszych formantów ActiveX, odwiedź witrynę sieci Web Microsoft Developer Network (MSDN).

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×