Współpraca w ramach kilku dzierżaw usługi Office 365

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym artykule opisano kilka sposobów współpracy między dwiema dzierżawami usługi Office 365. Artykuł jest przeznaczony dla administratorów usługi Office 365.

Załóżmy, że dwie organizacje — Fabrikam i Contoso — mają swoje dzierżawy usługi Office 365 dla firm i chcą współpracować nad kilkoma projektami. Niektóre z tych projektów trwają przez ograniczony czas, a inne mają charakter stały. Jak firmy Fabrikam i Contoso mogą w bezpieczny sposób umożliwić swoim pracownikom i zespołom wydajniejszą współpracę w ramach dwóch różnych dzierżaw usługi Office 365? Usługa Office 365 w połączeniu ze współpracą między firmami w ramach usługi Azure Active Directory zapewnia szereg możliwości. W tym artykule opisano kilka najważniejszych scenariuszy do rozważenia przez firmy Fabrikam i Contoso.

Opcje współpracy w ramach kilku dzierżaw usługi Office 365 obejmują obsługę plików i konwersacji w centralnej lokalizacji, udostępnianie kalendarzy, korzystanie z wiadomości błyskawicznych, obsługę komunikacji za pomocą połączeń audio/wideo, a także zabezpieczanie dostępu do zasobów i aplikacji. Wybierz rozwiązania z poniższych tabel i dowiedz się więcej.

Opcje współpracy w usłudze Exchange Online

Cel dotyczący udostępniania

Działanie administracyjne

Instrukcje

Udostępnianie kalendarzy innej organizacji korzystającej z usługi Office 365

Administratorzy mogą skonfigurować różne poziomy dostępu do kalendarza w usłudze Exchange Online, aby umożliwić firmom współpracę z innymi firmami, a użytkownikom — udostępnianie harmonogramów (informacje o czasie wolnym/zajętym).

Udostępnianie w usłudze Exchange Online

Relacje między organizacjami w usłudze Exchange Online

Tworzenie relacji między organizacjami w usłudze Exchange Online

Modyfikowanie relacji między organizacjami w usłudze Exchange Online

Usuwanie relacji między organizacjami w usłudze Exchange Online

Udostępnianie kalendarzy użytkownikom zewnętrznym

Określanie sposobu udostępniania przez użytkowników kalendarzy osobom spoza organizacji

Administratorzy stosowanie zasad udostępniania do skrzynek pocztowych użytkowników w celu kontrolowania tego, kto może być udostępniane z i poziom dostępu przyznane

Zasady udostępniania w usłudze Exchange Online

Tworzenie zasad udostępniania w usłudze Exchange Online

Stosowanie zasad udostępniania do skrzynek pocztowych w usłudze Exchange Online

Modyfikowanie, wyłączanie i usuwanie zasad udostępniania w usłudze Exchange Online

Konfigurowanie bezpiecznych kanałów poczty e-mail i kontrolowanie przepływu poczty e-mail razem z organizacją partnerską

Administratorzy tworzą łączniki, aby zabezpieczyć wymianę poczty z organizacją partnerską lub usługodawcą. Łączniki wymuszają szyfrowanie za pośrednictwem protokołu TLS (transport layer security), a także dopuszczając stosowanie ograniczeń dotyczących nazw domen lub zakresów adresów IP, z których partnerzy wysyłają wiadomości e-mail.

Jak usługa Exchange Online zabezpiecza połączenia poczty e-mail w usłudze Office 365 za pomocą protokołu TLS

Konfigurowanie przepływu poczty e-mail w usłudze Office 365 za pomocą łączników

Domeny zdalne w usłudze Exchange Online

Konfigurowanie łącznika w celu zapewnienia bezpiecznego przepływu poczty e-mail wymienianej z organizacją partnerską

Najlepsze rozwiązania dotyczące przepływu poczty e-mail w usługach Exchange Online i Office 365 (omówienie)

Opcje współpracy przy użyciu usług SharePoint Online i OneDrive dla Firm

Cele dotyczące udostępniania

Działanie administracyjne

Instrukcje

Udostępnianie witryn i dokumentów użytkownikom zewnętrznym

Administratorzy konfigurują udostępnianie w ramach dzierżawy lub poziom zbioru witryn dla uwierzytelnionego konta Microsoft, uwierzytelnionego konta służbowego lub kont gości.

Zarządzanie udostępnianiem zewnętrznym w środowisku usługi SharePoint Online

Udostępnianie domen z ograniczeniami w usługach SharePoint Online i OneDrive dla Firm w usłudze Office 365

Współpraca międzyfirmowa za pomocą programu SharePoint: ekstranet dla partnerów w usłudze Office 365

Śledzenie i kontrolowanie udostępniania zewnętrznego dla użytkowników końcowych

Właściciele plików w usłudze OneDrive dla Firm i użytkownicy końcowi usługi SharePoint Online konfigurują udostępnianie witryn i dokumentów oraz ustawiają powiadomienia umożliwiające śledzenie udostępniania.

Konfigurowanie powiadomień dotyczących udostępniania zewnętrznego w usłudze OneDrive dla Firm

Udostępnianie plików lub folderów programu SharePoint w usłudze Office 365

Opcje współpracy przy użyciu programu Skype dla firm

Cel dotyczący udostępniania

Działanie administracyjne

Instrukcje

Skype dla firm Online — współpraca z innymi użytkownikami programu Skype dla firm przy użyciu wiadomości błyskawicznych, połączeń i informacji o obecności

Administratorzy mogą umożliwić użytkownikom usługi Skype dla firm Online wymianę wiadomości błyskawicznych z użytkownikami z innej dzierżawy usługi Office 365, nawiązywanie z nimi połączeń audio/wideo i wyświetlanie informacji o obecności.

Zezwalanie użytkownikom na kontaktowanie się z zewnętrznymi użytkownikami programu Skype dla firm

Skype dla firm Online — współpraca z innymi użytkownikami indywidualnymi programu Skype przy użyciu wiadomości błyskawicznych, połączeń i informacji o obecności

Administratorzy mogą umożliwić użytkownikom usługi Skype dla firm Online wymianę wiadomości błyskawicznych z użytkownikami indywidualnymi programu Skype, nawiązywanie z nimi połączeń i wyświetlanie informacji o obecności.

Umożliwianie użytkownikom dodawania kontaktów zewnętrznych z programu Skype

Opcje współpracy między firmami przy użyciu usługi Azure AD

Cel dotyczący udostępniania

Działanie administracyjne

Instrukcje

Współpraca między firmami przy użyciu usługi Azure AD — udostępnianie zawartości przez dodawanie użytkowników zewnętrznych do grupy w katalogu organizacji

Administrator globalny jednej dzierżawy usługi Office 365 może zaprosić osoby z innej dzierżawy usługi Office 365 do dołączenia do danego katalogu, dodać tych użytkowników zewnętrznych do grupy i udzielić im dostępu do zawartości (np. witryn i bibliotek programu SharePoint danej grupy).

Co to jest wersja zapoznawcza funkcji współpracy między firmami przy użyciu usługi Azure AD?

B2B usługi Azure AD: nowe aktualizacje ułatwiają współpracę między firmami

Udostępnianie zewnętrzne w usłudze Office 365 i funkcje współpracy między firmami przy użyciu usługi Azure Active Directory

Interfejs API i dostosowywanie współpracy między firmami przy użyciu usługi Azure Active Directory

Seria „Usługa Azure AD i tożsamość”: współpraca między firmami w usłudze Azure AD

Opcje współpracy w usłudze Office 365

Cel dotyczący udostępniania

Działanie administracyjne

Instrukcje

Grupy usługi Office 365 — wiadomości e-mail, kalendarz, program OneNote i pliki udostępnione w centralnym miejscu

Grupy są obsługiwane w Business Essentials, Business Premium, instytucji edukacyjnych i planów Enterprise E1, E3 i E5. Osoby w jednej dzierżawy usługi Office 365 można utworzyć grupę i Zaproś osoby w innej dzierżawie usługi Office 365 jako goście. Dotyczy również programu Dynamics CRM.

Informacje o grupach usługi Office 365

Dostęp dla gościa w grupach usługi Office 365

Wdrażanie grup usługi Office 365

Opcje współpracy przy użyciu usługi Yammer

Cel dotyczący udostępniania

Działanie administracyjne

Instrukcje

Yammer — współpraca za pośrednictwem sieci społecznościowej przedsiębiorstwa

O ile możliwość tworzenia grup zewnętrznych nie została wyłączona przez administratora usługi Yammer, użytkownicy mogą tworzyć grupy zewnętrzne, aby współpracować w usłudze Yammer za pośrednictwem konwersacji, oznaczania wpisów jako lubianych, obserwowania wpisów, a także udostępniania plików i czatu online.

Tworzenie grup zewnętrznych i zarządzanie nimi w usłudze Yammer

Kwestie, o których warto pamiętać, dotyczące współpracy w ramach kilku dzierżaw usługi Office 365

Każda organizacja obsługuje własne konta użytkowników, tożsamości, grupy zabezpieczeń, subskrypcje, licencje i magazyn. Użytkownicy korzystają z funkcji współpracy w usłudze Office 365 w połączeniu z zasadami udostępniania i ustawieniami zabezpieczeń, które zapewniają dostęp do potrzebnych informacji przy zachowaniu kontroli zasobów firmy.

  • Konta użytkowników:    Kont nie można udostępniać ani duplikować między dzierżawami lub partycjami w lokalnych usługach katalogowych Active Directory.

  • Licencje i subskrypcje:    W usłudze Office 365 licencje z planów licencjonowania (nazywanych również jednostkami SKU lub planami usługi Office 365) umożliwiają użytkownikom dostęp do usług Office 365, które zostały określone dla tych planów.

  • Magazyn:    W planach usługi Office 365 ograniczenia i limity oprogramowania dotyczące usługi SharePoint Online są rozpatrywane oddzielnie od limitów magazynowania skrzynek pocztowych. Limity magazynowania skrzynek pocztowych są konfigurowane i zarządzane w ramach usługi Exchange Online. W obu przypadkach magazynu nie można udostępniać w wielu dzierżawach.

Nie. Własne domeny, takie jak fabrikam.com czy tailspintoys.com, mogą być skojarzone i używane tylko z jedną dzierżawą naraz. Każda dzierżawa musi mieć własną przestrzeń nazw. Przestrzeni nazw UPN, SMTP i SIP nie można udostępniać w wielu dzierżawach.

Lokalnych składników hybrydowych, takich jak organizacja programu Exchange i narzędzie Azure AD Connect, nie można podzielić na wiele dzierżaw.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×