Współpraca przy użyciu usług programu Excel

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Aby współpracy nad danymi skoroszytu jest łatwiejsza niż kiedykolwiek, można używać z Usługi programu ExcelMicrosoft Office Excel 2007 — serwer Microsoft Office SharePoint Server 2007, który jest w stanie uruchomienia usług obliczeniowych programu Excel.

Zamiast tylko zapisywania skoroszytu w bibliotece dokumentów programu SharePoint, można opublikować skoroszyt w usługach programu Excel, aby można było korzystać następujące korzyści:

 • Dane skoroszytu mogą być przedstawiane w zaufanej lokalizacji skonfigurowanej z myślą o organizacji użytkownika.

 • Użytkownik może określić, które części skoroszytu mają być widoczne dla innych osób — nie ma potrzeby ukrywania danych skoroszytu, których nie powinny oglądać inne osoby.

 • Tak, aby uniknąć za pomocą funkcji, które nie są obsługiwane w usługach programu Excel, możesz sprawdzić skoroszytu pod kątem zgodności z usługami programu Excel.

 • Skoroszyty opublikowane w usługach programu Excel mogą być otwierane w przeglądarka za pomocą programu Microsoft Office Excel Web Access i obliczane z zachowaniem pełnej wierności obliczeń programu Excel.

Ważne: Możliwość publikowania skoroszytu w usługach programu Excel jest dostępna jedynie w pakietach Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007 i Microsoft Office Enterprise 2007 oraz w programie Microsoft Office Excel 2007.

W tym artykule

Co to jest usług programu Excel?

Co to jest program Excel Web Access?

Jak program Excel 2007 i usług programu Excel działają razem?

Zarządzanie prawami do informacji i usług Excel Services

Łączenie z danymi w bezpieczny sposób

Publikowanie skoroszytu w usługach programu Excel

Interakcja z skoroszytu programu Excel w usługach programu Excel

Co to są usługi programu Excel?

Istnieją trzy podstawowe składniki usług programu Excel, między którymi zachodzą interakcje — razem stanowią one strukturę usług programu Excel.

Omówienie usług Excel Services

1. Excel obliczeń usług (ECS) jest "aparat" usług programu Excel, który ładowania skoroszytu, oblicza pełną zgodność z usług programu Excel odświeża dane zewnętrzne i przechowuje sesji.

2. programu Excel Web Access (programu) jest składnikiem Web Part, jest wyświetlany, który umożliwia interakcję z programu Microsoft Office Excel w przeglądarce przy użyciu hierarchii znacznika znaczniki języka DHTML (Dynamic) i JavaScript bez konieczności pobierania formantów ActiveX na komputerze klienckim komputer i mogą być połączone z innymi składnikami Web Part na pulpitów nawigacyjnych i innych stron składników Web Part.

3. usług sieci Web programu Excel (EWS) to usługa sieci Web hostowanej w programie Microsoft Office SharePoint Services przedstawiono kilka metod Deweloper można użyć jako interfejsu programowania aplikacji (API), aby tworzyć niestandardowe aplikacje oparte na skoroszyt programu Excel.

Ponieważ usług programu Excel jest składnik Microsoft Office SharePoint Server 2007, możesz także korzystać wiele funkcji technologii programu SharePoint, takich jak sterowanie, zabezpieczenia i zarządzanie dostępem do skoroszytów, oparte na serwerze wydajności i możliwość skalowania również, gdy użytkownicy będą dodane.

Początek strony

Co to jest program Excel Web Access?

Program Excel Web Access to składnik Web Part, za pomocą którego wyświetlane są dane i wykresy ze skoroszytu programu Excel. Charakteryzuje się wyglądem i sposobem działania podobnym do programu Excel (na przykład oba programy zawierają karty arkuszy, przyciski konspektu i strzałki rozwijane), a także udostępnia wiele sposobów dostosowywania składników Web Part.

Udostępnianie skoroszytów programu Excel przy użyciu programu Excel Web Access

1. W górnej sekcji znajduje się pasek narzędzi z kilkoma menu, poleceniami, listami rozwijanymi i przyciskami nawigacyjnymi służącymi do przewijania co stronę.

2. W oknie głównym jest wyświetlany jeden lub więcej arkuszy w widoku arkusza, nazwany element (na przykład wykres lub tabela programu Excel) w widoku nazwanego elementu oraz opcjonalnie obszar konspektu.

3. W dolnej sekcji są wyświetlane alerty i monity, takie jak komunikaty odświeżania danych.

4. z okienka zadań parametrów ma parametr etykiet, pól tekstowych na potrzeby wprowadzania danych i opcjonalnie podpowiedzi, które zapewniają więcej informacji na temat każdego parametru. Microsoft Office Excel Web Access

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z programu Excel Web Access zobacz Pomoc.

Początek strony

Jak program Excel 2007 współpracuje z usługami programu Excel?

Aby była możliwa współpraca przy użyciu usług programu Excel, najpierw należy utworzyć skoroszyt w programie Excel 2007, a następnie opublikować go w usługach programu Excel. Krótko mówiąc, program Excel 2007 jest narzędziem do tworzenia, a usługi programu Excel są narzędziem do raportowania.

Jak odbywa się współpraca programu Excel 2007 i usług Excel Services

1. Autor skoroszytu, którym często jest analityk biznesowy, używa programu Excel 2007 do utworzenia skoroszytu programu Excel oraz opcjonalnie do określenia, które nazwane elementy mają być wyświetlane, i do zdefiniowania parametrów.

2. Autor skoroszytu publikuje skoroszyt w bibliotece dokumentów (lub w folderze sieciowym albo w folderze sieci Web) w usługach programu Excel, gdzie zarządza nim i zabezpiecza go administrator programu SharePoint.

3. Autor skoroszytu i inni użytkownicy mogą tworzyć raporty, strony składników Web Part i pulpity nawigacyjne analizy biznesowej, które używają tego skoroszytu.

4. Wielu użytkowników biznesowych może otworzyć skoroszyt, wyświetlając go w przeglądarce, a nawet odświeżyć dane, jeśli skoroszyt jest połączony z zewnętrznym źródłem danych.

5. Mając odpowiednie uprawnienia, użytkownicy biznesowi mogą skopiować bieżący stan skoroszytu oraz dowolne interakcje, które zaszły podczas bieżącej sesji, na przykład posortowanie i przefiltrowanie, na komputer kliencki jako skoroszyt programu Excel lub jako migawkę skoroszytu w celu dalszej analizy.

Początek strony

Usługi programu Excel i usługa Zarządzanie prawami do informacji

Usługa Zarządzanie prawami do informacji (IRM) to metoda zapewnienia ochrony prywatności w przypadku dokumentów pakietu Microsoft Office oraz sposób na upewnienie się, że informacje poufne są dostępne tylko dla właściwych osób. Na przykład użytkownik chce co kwartał udostępniać dane finansowe tylko wybranym członkom zarządu z miesięcznym wyprzedzeniem względem opublikowania danych w sprawozdaniu finansowym tak, aby zarząd miał czas na przygotowanie publicznego oświadczenia i podjęcie właściwych decyzji biznesowych.

Program Windows SharePoint Services w wersji 3.0 lub nowszej obsługuje usługę IRM dla biblioteki dokumentów i wszystkich znajdujących się w niej dokumentów (jeśli dla tych dokumentów jest włączona obsługa usługi IRM). Obsługa usługi IRM zostaje włączona dla dokumentu po przekazaniu go do biblioteki dokumentów z włączoną obsługą usługi IRM.

Usługi programu Excel nie obsługują ani nie otwierają skoroszytów programu Excel, dla których została włączona obsługa usługi IRM ani skoroszytów, które pochodzą z biblioteki dokumentów, dla której jest włączona obsługa usługi IRM. Jeśli jednak użytkownik chce korzystać z usługi IRM, może opublikować skoroszyt programu Excel w usługach programu Excel bez użycia usługi IRM, otworzyć skoroszyt jako migawkę w usługach programu Excel, a następnie zapisać migawkę w bibliotece dokumentów, dla której została włączona obsługa usługi IRM.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w systemie Pomocy administracji centralnej programu Office SharePoint Server.

Początek strony

Bezpieczne łączenie z danymi

W przypadku większości skoroszytów programu Excel opublikowanych w usługach programu Excel dane są przechowywane w skoroszycie. Aby zaktualizować usługi programu Excel z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w danych, wystarczy zapisać skoroszyt programu Excel. W przypadku innych skoroszytów istnieje jedno lub więcej połączeń z zewnętrznymi źródłami danych, takimi jak baza danych lub moduł OLAP. Połączenia te zawierają informacje na temat sposobu znajdowania zewnętrznego źródła danych, logowania się z nim, tworzenia dotyczących go kwerend oraz uzyskiwania dostępu do niego. Chociaż te informacje mogą być przechowywane w skoroszycie, często znajdują się w pliku połączenia danych pakietu Office (odc), zwłaszcza gdy dane są udostępniane wielu osobom oraz jeśli informacje o połączeniu muszą być aktualizowane. Autor skoroszytu lub administrator może utworzyć informacje o połączeniu, tworząc za pomocą programu Excel 2007 połączenie oraz eksportując informacje o połączeniu do pliku ODC (odc).

Biblioteka połączeń danych (DCL) to specjalna biblioteka dokumentów programu SharePoint, którą można określić jako zaufaną lokalizację ułatwiającą przechowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie plików odc oraz zarządzanie nimi. Na przykład może wystąpić konieczność przeniesienia bazy danych przez administratora z serwera testowego na serwer produkcyjny lub zaktualizowania kwerendy z dostępem do danych. Administrowanie informacjami o połączeniu przy użyciu jednego pliku odc zapisanego w bibliotece połączeń danych jest znacznie łatwiejsze, a dostęp użytkowników do danych wygodniejszy, ponieważ wszystkie skoroszyty używają tego samego pliku połączenia i tej samej operacji odświeżania niezależnie od tego, czy znajdują się na komputerze klienckim, czy na serwerze, a do pliku połączenia są wysyłane zaktualizowane zmiany. Można nawet skonfigurować program Office SharePoint Server i komputer kliencki użytkownika tak, aby automatycznie wykrywał zmiany wprowadzane w pliku połączenia i używał jego zaktualizowanej wersji.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Tworzenie, edytowanie i zarządzanie nimi połączenia z danymi zewnętrznymi i system Office SharePoint Server pomoc dotyczącą administracji centralnej.

Początek strony

Publikowanie skoroszytu w usługach programu Excel

Jeśli masz dostęp do usług programu Excel, możesz opublikować skoroszyt do tego serwera, aby inni użytkownicy mają dostęp do wszystkich lub części danych zawierającego w przeglądarka przy użyciu Microsoft Office Excel Web Access.

Określanie, które elementy mają być widoczne dla innych użytkowników

Gdy skoroszyt jest publikowany w usługach programu Excel, cały skoroszyt jest publikowany na serwerze, ale można zdefiniować części skoroszytu, takich jak poszczególne arkusze nazwanych zakresów lub wykresy, które chcesz wyświetlić w Microsoft Office Excel Web Access usług programu Excel. Wyświetlanie tylko określonego części skoroszytu i za pomocą uprawnień Office SharePoint Server 2007 chronić skoroszyt przed nieautoryzowanym dostępem możesz zachować danych w skoroszycie poufne podczas włączania autoryzowani użytkownicy odświeżanie, są obliczane i interakcji przy użyciu wyświetlanych danych.

Ustawianie parametrów w sposób umożliwiający stosowanie analizy interakcyjnej

Można także zdefiniować parametry. Parametry są pojedynczej komórki, które może mieć ich wartości zdefiniowane przez użytkowników Microsoft Office Excel Web Access. Za pomocą parametrów udostępniania komórki, które można dysku Obliczanie skoroszytu, takich jak analizy warunkowej, który używa wartości, które użytkownicy będą wprowadzać w komórkach, które są określane jako parametrów.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Publikowanie skoroszytu w usługach programu Excel i Definiowanie parametrów skoroszytu do programu Office Excel Web Access.

Początek strony

Praca ze skoroszytem programu Excel w usługach programu Excel

Chociaż komórek skoroszytu nie można edytować w usługach programu Excel, można przetwarzać dane na wiele sposobów. Aby uzyskać odpowiedzi na określone, nieprzewidziane pytania dotyczące danych, użytkownik może często odnajdować i wyświetlać informacje za pomocą następujących interakcyjnych funkcji:

 • wyświetlanie najnowszych wyników formuły przez ponowne obliczenie danych w skoroszycie;

 • odświeżanie danych dynamicznych pochodzących z zewnętrznego źródła danych, takiego jak baza danych lub moduł OLAP (Online Analytical Processing);

 • przechodzenie do innych skoroszytów, części skoroszytów lub wybranych nazwanych elementów w skoroszycie, takich jak wykres lub tabela programu Excel;

 • sortowanie i filtrowanie danych;

 • zwijanie lub rozwijanie poziomów danych w raporcie tabeli przestawnej;

 • tymczasowe zmienianie wartości komórek przez wprowadzanie parametrów w celu aktualizacji wyników formuły lub wykonania prostej analizy symulacji;

 • uzyskiwanie różnych wyników lub widoków przez wybranie danych z innego połączonego składnika Web Part, na przykład składnika Web Part filtrowania lub składnika Web Part Widok listy, na pulpicie nawigacyjnym lub innej stronie składników Web Part.

Uwaga: Użytkownik może również skopiować skoroszyt programu Excel, otworzyć go w programie Excel 2007 na swoim komputerze, a następnie używać wszystkich funkcji programu Excel, w tym analizy symulacji oraz drukowania w odpowiednim formacie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z programu Excel Web Access zobacz Microsoft Office Excel Web Access pomocy.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×