Wskaźniki, pola

W polu Wskaźniki są wyświetlane wskaźniki graficzne przedstawiające różnego rodzaju informacje o zadanie lub zasoby. Na przykład wskaźnik wykonania Wskaźnik wykonania zadania informuje o zakończeniu zadania, a wskaźnik uwagi Wskaźnik uwagi — o dołączeniu uwagi dotyczącej zadania lub zasobu.

Uwaga   W odróżnieniu od innych pól pole Wskaźniki jest reprezentowane przez ikonę Nagłówek kolumny Wskaźniki, a nie przez tekst (np. pole Nazwa zadania).

Typ danych    pole wskaźników

Wskaźniki, pole zadania

Typ wpisu    pole obliczeniowe

Sposób obliczania     Program Microsoft Office Project 2007 dodaje odpowiedni wskaźnik w polu Wskaźniki po spełnieniu określonych warunków w projekcie. Na przykład po wykonaniu zadania program Project 2007 automatycznie dodaje do pola Wskaźniki tego zadania wskaźnik wykonania zadania Wskaźnik wykonania zadania. Gdy zostanie wprowadzona lub odebrana uwaga do zadania, program Project 2007 dodaje wskaźnik uwagi Wskaźnik uwagi.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Wskaźniki w widoku zadań umożliwia wyświetlanie wskaźników prezentujących informacje o zadaniach w formie graficznej.

Przykład    Kilka zadań w widoku Arkusz zadań ma ustawiony wskaźnik wykonania. Oznacza to, że te zadania zostały wykonane. Obok innego zadania znajduje się wskaźnik uwagi, który informuje, że z zadaniem skojarzono komentarz.

Uwagi    Domyślnie pole Wskaźniki stanowi pierwszą kolumnę widoków Wykres Gantta i Arkusz zadań. Po wskazaniu w tym polu określonego wskaźnika zostanie wyświetlona etykietka ekranowa zawierająca więcej informacji.

Wskaźniki, pole zasobu

Typ wpisu    pole obliczeniowe

Sposób obliczania    Program Project 2007 dodaje odpowiedni wskaźnik w polu Wskaźniki po spełnieniu określonych warunków w projekcie. Na przykład w przypadku nadmiernej alokacji zasobu program Project 2007 automatycznie dodaje wskaźnik bilansowanie Wskaźnik bilansowania zasobów. Gdy zostanie wprowadzona uwaga dotycząca zasobu, program Project 2007 dodaje wskaźnik uwagi Wskaźnik uwagi.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Wskaźniki w widoku zasobów umożliwia wyświetlanie wskaźników prezentujących informacje o zasobach w formie graficznej.

Przykład    Kilka zasobów w widoku Arkusz zasobów ma ustawiony wskaźnik uwagi. Oznacza to, że wprowadzono lub otrzymano komentarz dotyczący tych zasobów. Obok kilku innych zasobów znajduje się wskaźnik bilansowania, który informuje, że wystąpiła nadmierna alokacja tych zasobów.

Uwagi    Domyślnie pole Wskaźniki stanowi pierwszą kolumnę widoków Arkusz zasobów i Obciążenie zasobów. Po wskazaniu w tym polu określonego wskaźnika zostanie wyświetlona etykietka ekranowa zawierająca więcej informacji.

Lista ikon wskaźników

Wskaźniki różne

Wskaźnik

Opis

Wskaźnik uwagi

Do zadania, zasobu lub przydział jest dołączona uwaga.

Wskaźnik hiperłącza

Do zadania, zasobu lub przydziału jest dołączone skojarzone z nim hiperłącze.

Wskaźnik bilansowania zasobów

Zasób wymaga bilansowania.

Obraz przycisku

Koniec zadania przypada na datę późniejszą niż data jego termin ostateczny.

Wskaźniki ograniczeń

Wskaźnik

Opis

Obraz przycisku

Zadanie ma zdefiniowane ograniczenie sztywne, takie jak:

  • Musi zakończyć się (w przypadku projektów planowanych od daty rozpoczęcia)

  • Musi rozpocząć się (w przypadku wszystkich projektów)

Obraz przycisku

Zadanie ma zdefiniowane ograniczenie elastyczne, takie jak:

  • Zakończ nie wcześniej niż (w przypadku projektów planowanych od daty rozpoczęcia)

  • Zakończ nie później niż (w przypadku projektów planowanych od daty zakończenia)

  • Rozpocznij nie wcześniej niż (w przypadku projektów planowanych od daty rozpoczęcia)

  • Rozpocznij nie później niż (w przypadku projektów planowanych od daty zakończenia)

Wskaźnik zadania niezaplanowanego lub niezakończonego

Zadanie nie zostało zaplanowane lub wykonane w ramach czasu ograniczenia.

Wskaźniki typu zadania

Wskaźnik

Opis

Obraz ikony

Zadanie jest zadanie cykliczne.

Wskaźnik wykonania zadania

Zadanie jest wykonane.

Wskaźnik wstawionego projektu

Zadanie jest projekt wstawiony.

Wskaźnik wstawionego projektu tylko do odczytu

Zadanie jest wstawionym projektem przeznaczonym tylko do odczytu..

Wskaźnik już wstawionego projektu

Ten projekt został już wstawiony do tego projektu lub innego projekt główny.

Wskaźnik zadania z kalendarzem

Do zadania zastosowano kalendarz.

Zadanie bez części wspólnej z kalendarzami zadań i zasobów

Zadanie nie ma części wspólnej z kalendarzami zadań i zasobów.

Wskaźniki elementów dostarczanych i współzależności

Wskaźnik

Opis

Grafika elementu dostarczanego

Z zadaniem jest skojarzony element dostarczany, od którego jest uzależnione wykonanie innego projektu.

Grafika współzależności

Zadanie ma zależność zewnętrzna z zadaniem w innym projekcie.

Wskaźniki rozkładu

Wskaźnik

Opis

Progresywny rozkład przydziału pracy

Praca przydziału jest rozkładana według rozkład progresywnego

Szczytowy rozkład przydziału pracy

Praca przydziału jest rozkładana według rozkładu szczytowego.

Dwuszczytowy rozkład przydziału pracy

Praca przydziału jest rozkładana według rozkładu dwuszczytowego.

Szczytowy regresywny rozkład przydziału pracy

Praca przydziału jest rozkładana według rozkładu szczytowego regresywnego.

Edytowany rozkład przydziału pracy

Praca przydziału jest rozkładana według rozkładu edytowanego.

Regresywny rozkład przydziału pracy

Praca przydziału jest rozkładana według rozkładu regresywnego.

Szczytowy progresywny rozkład przydziału pracy

Praca przydziału jest rozkładana według rozkładu szczytowego progresywnego.

Centralny rozkład przydziału pracy

Praca przydziału jest rozkładana według rozkładu centralnego.

Dotyczy: Project Standard 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język