Wprowadzenie do widoków

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Projektując różnych widoków szablonu formularza mogą oferować użytkownikom przeglądanie danych na różne sposoby. Na przykład można utworzyć specjalny widok, który jest zoptymalizowana pod kątem drukowania lub można utworzyć widok podsumowania globalnego, aby wyeliminować niektóre szczegóły w szablonie formularza złożonych.

W tym artykule

Uwagi dotyczące projektowania

Okienko zadań Widoki

Sposób interakcji z użytkownikiem

Scenariusze używania widoków

Istnieje wiele powodów, dla których warto tworzyć wiele widoków szablonu formularza. Takie rozwiązanie umożliwia na przykład:

  • Upraszczanie długich i złożonych szablonów formularzy przez dzielenie ich na różne widoki    Na przykład w długim szablonie formularza ankiety można umieścić pytania w wielu widokach, dzięki czemu użytkownicy mogą wypełniać ankiety w ustalonej i logicznej kolejności. W takim przypadku można umieścić każdą sekcję ankiety w osobnym widoku, a następnie utworzyć przyciski Wstecz i Dalej, aby umożliwić użytkownikom poruszanie się między widokami.

  • Wyświetlanie w szablonie formularza widoku tylko do odczytu    Aby na przykład uniemożliwić użytkownikom modyfikowanie danych w formularzu po przesłaniu go do usługi sieci Web, można zaprojektować widok tylko do odczytu. Można wysłać do programu Microsoft Office InfoPath instrukcję przełączenia między widokiem do odczytu i zapisu a widokiem tylko do odczytu, kiedy użytkownik kliknie przycisk Prześlij.

  • Wyświetlanie różnych wersji szablonu formularza dla różnych osób na podstawie ich roli w organizacji    Na przykład w szablonie formularza używanym do rozpatrywania roszczeń ubezpieczeniowych można utworzyć jeden widok dla osoby ubezpieczonej, drugi widok dla agentów ubezpieczeniowych oraz trzeci dla rzeczoznawców ubezpieczeniowych. Każdy widok jest dostosowany do potrzeb użytkowników, którzy wprowadzają w nim dane.

  • Tworzenie druku widoku formularza    Jeśli uważasz, że prawdopodobnie czy użytkownicy zostaną wydrukowane formularza, możesz projektować specjalne widoku, który jest używany tylko wtedy, gdy formularz jest drukowany. Ten widok jest określana mianem Wyświetl Drukujw. Możesz utworzyć dedykowane Podgląd wydruku dla każdego widoku w szablonie formularza. Ponadto można określić jeden widok wydruku, która dotyczy wszystkich widoków w szablonie formularza. Jeśli szablon formularza zawiera trzy widoki, może być na przykład utworzyć widok wydruku, który powoduje konsolidowanie najważniejsze informacje z poszczególnych widoków do jednej drukowanej stronie.

  • Tworzenie różnych widoków na potrzeby różnych środowisk wypełniania formularzy    W jednym szablon formularza zgodny z przeglądarką można na przykład utworzyć osobny widok dla użytkowników wypełniających formularze w programie InfoPath i dla użytkowników wypełniających formularze za pomocą przeglądarki sieci Web. Widok zaprojektowany dla użytkowników programu InfoPath może zawierać funkcje i formanty nieobsługiwane w przeglądarce sieci Web.

Niezależnie od tego, ile widoków masz w szablonie formularza wszystkie udostępnianie samej źródło danych. Aby przedstawić ten punkt, załóżmy, że szablon formularza zawiera dwa widoki. Jeśli masz polu tekstowym adres e-mail w widoku domyślnym, można skopiować go do drugiego widoku. Gdy użytkownicy wpisz ich adresy e-mail w jednym widoku, który adres e-mail pojawi się automatycznie w innych widokach. Możesz skopiować kontrolek między widokami bez powoduje problemy powiązanie. Na przykład jeśli skopiuj polu tekstowym adres e-mail z pierwszego widoku, a następnie wklej je do drugiego widoku, nie zobaczysz komunikat powiązanie Formant przechowuje zduplikowane dane będzie wyświetlane w przypadku skopiować i wkleić pole tekstowe, w tym samym widoku.

Początek strony

Uwagi dotyczące projektowania

Zazwyczaj podczas projektowania nowego widoku należy wykonać następujące zadania:

  1. Planowanie widoku    Ile widoków należy utworzyć? Czy którykolwiek z widoków powinien być tylko do odczytu? Który widok powinien być wyświetlany przy pierwszym uruchomieniu formularza? Czy istnieje prawdopodobieństwo, że użytkownicy będą drukować formularze oparte na danym szablonie formularza? Jeśli tak, to czy warto zaprojektować widok specjalny formularza zoptymalizowany pod kątem drukowanej strony? Czy podczas projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarką należy utworzyć widok zezwalający na używanie funkcji dostępnych tylko w programie InfoPath?

  2. Wypełnianie widoku    Nowy widok dodany do szablonu formularza jest pusty. W razie potrzeby można skopiować formanty z istniejących widoków do nowego, pustego widoku albo wstawić formanty do widoku przy użyciu okienek zadań Formanty lub Źródło danych.

  3. Dostosowywanie wyglądu widoku    Istnieje możliwość dodania koloru tła lub obrazu do określonego widoku. Jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że użytkownicy będą drukować widok, warto dostosować ustawienia drukarki, papieru lub marginesów albo dodać nagłówki lub stopki.

  4. Dostosowywanie zachowania widoku    W jaki sposób użytkownicy będą przełączać się do innego widoku szablonu formularza? Czy domyślne polecenia menu dotyczące przełączania widoków są wystarczające, czy też należy umożliwić użytkownikom przełączanie między widokami za pomocą przycisku lub innego formantu wyświetlanego bezpośrednio w formularzu? Aby użyć formantu, należy utworzyć regułę dotyczącą przełączania między widokami w oknie dialogowym Reguły. Czy w przypadku widoków wydruków warto umożliwić użytkownikom jednoczesne drukowanie wszystkich widoków, czy drukowanie tylko aktywnego widoku? Istnieje możliwość dostosowania tego zachowania w oknie dialogowym Drukowanie wielu widoków.

Początek strony

Okienko zadań Widoki

Okienko zadań Widoki służy do dodawania i usuwania widoków oraz do przełączania między nimi.

Fragment okienka zadań Widoki

W okienku zadań można kliknąć przycisk Właściwości widoku, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości widoku, które umożliwia dostosowywanie ustawień i zachowania wybranego widoku.

W okienku zadań Widoki można również utworzyć widok wydruku i skojarzyć go z istniejącym widokiem. Po utworzeniu widoku wydruku można go tak zaprojektować, aby odzwierciedlał wygląd wydrukowanego szablonu formularza. Zazwyczaj polega to na skopiowaniu formantów z pierwszego widoku i wklejaniu ich do widoku wydruku. Można również określić niestandardowe opcje wydruku dotyczące widoku wydruku, takie jak nagłówki, stopki i marginesy strony. Służy do tego okno dialogowe Właściwości widoku.

Początek strony

Sposób interakcji z użytkownikiem

Domyślnie użytkownicy mogą przełączać się między widokami, klikając polecenia w menu Widok. Nazwy poleceń menu odpowiadają nazwom widoków wybranym podczas ich projektowania. Aktywny widok jest wskazywany przez znacznik wyboru obok elementu menu.

Polecenia w menu Widok służące do przełączania widoków

Aby w jeszcze szerszym zakresie udostępnić wiele widoków użytkownikom, którzy mogą nie zauważyć poleceń menu, można dodać do szablonu formularza przyciski służące do przełączania między widokami. Po wstawieniu przycisku do szablonu formularza można skojarzyć regułę z tym przyciskiem, dzięki czemu przełączenie widoków nastąpi po kliknięciu przycisku przez użytkownika. Na przykład w szablonie formularza roszczeń ubezpieczeniowych można utworzyć przycisk Pokaż podsumowanie, którego kliknięcie spowoduje otwarcie ogólnego widoku danych dotyczących roszczenia. W widoku podsumowania użytkownicy mogą kliknąć przycisk Pokaż szczegóły, aby powrócić do widoku szczegółowego.

Czasami może chcesz ukryć domyślne polecenia menu służące do przełączania widoków od użytkowników. To jest przydatne w sytuacjach, gdy nie chcesz, użytkownicy będą mieli dostęp do widoków niż ten, który zamierzasz je do wypełniania. Na przykład szablon formularza, który służy do zbierania opinii na temat kandydatów może mieć trzy różne role użytkowników skojarzone z nim — jedną dla pracowników działu, jedną dla kandydatów i dla menedżerów. Dla każdej z ról użytkowników można zaprojektować nieco innego widoku szablonu formularza. Aby zapobiec kandydatów przełączenie Osoba rekrutująca lub zatrudnienia widoki Menedżera projektowania Osoba rekrutująca i zatrudnianie Menedżera widoków, można otworzyć okno dialogowe Właściwości widoku i wyczyść pole wyboru Pokaż w menu Widok podczas wypełniania formularza.

Porada : Jeśli użytkownikom ma być udostępnionych wiele widoków, można wziąć pod uwagę wyświetlenie ich w formularzu jako pozycji w polu listy rozwijanej. Użytkownicy będą mogli kliknąć odpowiedni widok na liście.

Przełączanie widoków za pomocą reguł

Widoki są często zaprojektowane tak, aby współpracowały z regułami. Reguły umożliwiają zautomatyzowanie określonych zadań w szablonie formularza w odpowiedzi na zdarzenia lub akcje zainicjowane przez osobę wypełniającą formularz. Można na przykład wstawić przycisk do szablonu formularza, a następnie utworzyć regułę powodującą przełączenie widoków po kliknięciu tego przycisku. Ponadto za pomocą reguły można przełączać widoki w otwartym formularzu. Takie rozwiązanie może być przydatne wtedy, gdy różne widoki mają być przedstawione różnym kategoriom użytkowników na podstawie przydziałów do ról użytkowników.

W oknie dialogowym Reguła można skojarzyć reguły z większością formantów programu InfoPath, w tym z przyciskami. W poniższym przykładzie projektant formularza utworzył regułę w oknie dialogowym Reguła, która powoduje przełączenie do widoku podsumowania. Reguła zostaje uruchomiona po każdym kliknięciu przez użytkownika przycisku w formularzu.

Fragment okna dialogowego Reguła

Porada : Przełączanie widoków za pomocą reguły po kliknięciu przez użytkownika przycisku jest również przydatne wtedy, gdy użytkownicy mają przechodzić kolejno z jednego widoku do drugiego. W takim przypadku należy dodać dwa przyciski do każdego widoku i użyć etykiet, takich jak < Wstecz i Dalej >.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×