Wprowadzenie do ustawień trybu współautora

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli jesteś menedżerem lub administratorem witryny, prawdopodobnie pracujesz z różnymi zespołami — np. z projektantami stron sieci Web i autorami zawartości, którzy zajmują się różnymi aspektami witryny sieci Web. Przy tak dużej liczbie zespołów pracujących jednocześnie prawdopodobnie martwisz się, że ktoś może przez pomyłkę popsuć witrynę, zmieniając na przykład wygląd strony głównej, modyfikując arkusz stylów, zapisując pliki w błędnej lokalizacji lub uszkadzając funkcje nawigacji lub wyszukiwania. Takich sytuacji można uniknąć, używając ustawień trybu współautora w celu włączenia i skonfigurowania trybu współautora w programie Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Ustawienia trybu współautora znajdują szerokie zastosowanie w organizacjach, które wdrożyły procedurę aktualizacji witryny sieci Web, w której uczestniczy wiele grup użytkowników. Za pomocą ustawień trybu współautora można na przykład:

 • Zapewnić menedżerom i administratorom kontrolę nad sposobem, w jaki program Office SharePoint Designer 2007 może być używany do modyfikowania witryny.

 • Zapewnić spójność podczas tworzenia i aktualizowania stron w witrynie programu SharePoint.

 • Umożliwić użytkownikom płynne wykonywanie swoich działań bez obaw o omyłkowe popsucie stron, których elementów nie powinni zmieniać.

 • Zapewnić użytkownikom możliwość łatwego stosowania najlepszych zasad i procedur dotyczących aktualizowania witryn przez automatyczne prowadzenie ich we właściwym kierunku.

 • Zapewnić płynną i bezproblemową aktualizację witryny sieci Web.

Ten artykuł jest wprowadzeniem do ustawień trybu współautora i zawiera wyjaśnienia najważniejszych zagadnień, które pomogą wydajnie korzystać z tej funkcji.

Ważne : Aby można było korzystać z ustawień trybu współautora, witryna użytkownika musi znajdować się na serwerze z uruchomionym programem Windows SharePoint Services 3.0 lub Microsoft Office SharePoint Server 2007.

W tym artykule

Co to jest ustawienia trybu współautora?

Ustawienia trybu współautora nie jest funkcją zabezpieczeń

Co to są grupy współautorów?

Co to są typy obszarów?

Co to jest środowisko użytkownika podobnie jak w trybie współautora?

Sugerowane następne kroki

Co to są ustawienia trybu współautora?

Ustawienia trybu współautora są używane do konfigurowania i włączania trybu współautora, który jest trybem ograniczonego dostępu w programie Office SharePoint Designer 2007. Użytkownicy otwierający witrynę do edycji w programie Office SharePoint Designer 2007 mają dostęp do różnych poleceń i funkcji, zależnie od tego, do której grupy współautorów należą i jakie ograniczenia edycji zostały przypisane tej grupie współautorów.

Tryb współautora jest domyślnie włączony i nie jest wymagana konfiguracja dla menedżera lub administratora witryny. Tylko administrator może włączyć lub wyłączyć tryb współautora.

Ustawienia trybu współautora działają na poziomie witryny i ustawienia z witryny nadrzędnej nie są dziedziczone przez podwitryny.

Korzystając z ustawień trybu współautora, menedżer witryny może zdefiniować grupy użytkowników (lub grupy współautorów) w organizacji, a następnie określić konkretne zadania, które będą oni mogli wykonywać w programie Office SharePoint Designer 2007. Oznacza to, że można użyć ustawień trybu współautora w celu określenia różnych ograniczeń edycji dla różnych grup. Na przykład można zezwolić projektantom witryn sieci Web na tworzenie nowych stylów, ale zabronić tego autorom zawartości. Można również zezwolić autorom zawartości na tworzenie nowych stron na podstawie strony wzorcowej i zabronić tego innej grupie. Menedżerowie witryn mogą tak konfigurować grupy współautorów, aby użytkownicy mieli dostęp tylko do tych poleceń i funkcji programu Office SharePoint Designer 2007, których potrzebują do pracy.

Funkcje, z których można korzystać w programie Office SharePoint Designer 2007, zależą od roli użytkownika w organizacji. Więcej informacji można znaleźć w tabeli poniżej.

Rola

Funkcja

Menedżer witryny

Jeśli poziom uprawnień programu SharePoint zapewnia pełną kontrolę, może:

 • tworzyć grupy współautorów i przypisywać im ograniczenia edycji;

 • wstawiać obszary zawartości na stronie wzorcowej i określać typ zawartości dozwolony w tym obszarze;

 • ograniczyć możliwość edycji obszarów poza obszarami zawartości na stronie wzorcowej;

 • kontrolować sposób tworzenia stron, ich typ oraz określać miejsce zapisywania zawartości;

 • uniemożliwiać użytkownikom modyfikowanie domyślnej strony głównej, strony wzorcowej lub dowolnej innej strony zawartej w definicji witryny;

 • zezwalać na pełne, nieograniczone korzystanie z programu Office SharePoint Designer 2007 tylko wybranym grupom.

Użytkownik, np. projektant stron sieci Web lub autor zawartości (lub dowolny użytkownik z ograniczeniami)

Zależnie od ograniczeń edycji swojej grupy współautorów, może:

 • tworzyć nowe strony;

 • stosować nowe style i formatowanie do istniejących stron;

 • wstawiać obrazy i pliki multimedialne;

 • pracować z zawartością programu SharePoint, taką jak składniki Web Part i widoki danych.

Ustawienia trybu współautora pozwalają menedżerom witryn na skonfigurowanie trybu współautora w celu określenia odpowiedniego poziomu dostępu do funkcji programu Office SharePoint Designer 2007. Tryb współautora ułatwia użytkownikom wykonywanie zadań i pomaga wymusić stosowanie procedur aktualizacji witryn sieci Web, które obowiązują w organizacji.

Początek strony

Ustawienia trybu współautora to nie jest funkcja zabezpieczeń

Ważne : Ustawienia trybu współautora nie są funkcją zabezpieczeń. Tryb współautora jest trybem ograniczonego dostępu dla użytkowników, którzy otwierają i edytują witryny programu SharePoint w programie Office SharePoint Designer 2007. Tryb współautora jest przeznaczony do używania w środowisku, w którym menedżerowie witryn są pewni intencji użytkowników. Tryb współautora pomaga prowadzić użytkowników w określonym kierunku w celu wykonywania ich zadań, co wyklucza przypadkowe zmiany witryny sieci Web.

Początek strony

Co to są grupy współautorów?

Grupy współautorów to grupy użytkowników, które wykonują konkretne zadania w procesie aktualizowania witryny sieci Web organizacji. Menedżer lub administrator witryny tworzy ograniczenia edycji, które określają sposób, w jaki każda grupa współautorów może modyfikować witrynę programu SharePoint za pomocą programu Office SharePoint Designer 2007.

Należy wiedzieć, że grupy współautorów są połączone z poziomami uprawnień programu SharePoint. Na przykład w programie Office SharePoint Designer 2007 istnieją trzy domyślne grupy współautorów: Menedżer witryny, Projektant stron sieci Web i Autor zawartości. Te trzy grupy współautorów są połączone z następującymi poziomami uprawnień programu SharePoint, odpowiednio: Pełna kontrola, Projektowanie i Współtworzenie. W następującej tabeli przedstawiono konfigurację domyślną.

Ten poziom uprawnień programu SharePoint…

Jest połączony z tą grupą współautorów…

Pełna kontrola

Menedżer witryny

Projekt

Projektanci stron sieci Web

Współtworzenie

Autorzy zawartości

Grupy współautorów i poziomy uprawnień działają w różnych obszarach, aby zapewnić użytkownikom maksymalną elastyczność podczas definiowania dostępu dla grup. Korzystając z poziomu uprawnień, można przyznać użytkownikom lub grupom programu SharePoint zestaw uprawnień dla takiego obiektu, jak witryna, biblioteka, lista, folder, element lub dokument. Łącząc poziom uprawnień z grupą współautorów, można następnie określić ograniczenia edycji do funkcji i poleceń, z których użytkownicy mogą korzystać w programie Office SharePoint Designer 2007.

Poziom uprawnień zawsze zastępuje grupę współautorów. W przypadku konfigurowania grupy współautorów w programie Office SharePoint Designer 2007 nie można zezwolić tej grupie na wykonywanie zadań, na które nie zezwala ich poziom uprawnień.

Na przykład w programie Office SharePoint Designer 2007 istnieją opcje umożliwiające grupie współautorów tworzenie nowych stron. Jednak nawet po zezwoleniu na takie działania użytkownik nie może tworzyć nowych stron, jeśli jego poziom uprawnień programu SharePoint nie zawiera uprawnienia Dodawanie i dostosowywanie stron. Domyślnie poziom uprawnień Współtworzenie nie obejmuje uprawnienia Dodawanie i dostosowywanie stron. Natomiast poziom uprawnień Współtworzenie zawiera uprawnienia Dodawanie elementów, Edytowanie elementów i Usuwanie elementów. Poziom uprawnień Współtworzenie jest połączony z grupą współautorów Autorzy zawartości. Oznacza to, że domyślnie użytkownicy w grupie Autorzy zawartości mogą edytować i zapisywać strony tylko w bibliotekach dokumentów. Aby zezwolić tej grupie współautorów na tworzenie nowych stron, oprócz zezwolenia tej grupie współautorów na wykonywanie zadania należy dodać wymagane uprawnienia do poziomu uprawnień. Pokazano to na następującej ilustracji.

Ustawienia grupy współautorów połączone z ustawieniami poziomu uprawnień

Jak dodać użytkowników do grupy współautorów? Najkrócej rzecz biorąc, użytkowników się nie dodaje — przynajmniej nie bezpośrednio. Zamiast tego należy przypisać użytkowników i grupy w witrynie programu SharePoint do poziomu uprawnień, który zostaje następnie połączony z grupą współautorów. Grupa współautorów składa się ze wszystkich użytkowników i grup przypisanych do poziomów uprawnień, które są połączone z tą grupą współautorów. Dlatego podczas konfigurowania grup współautorów ważne części procesu należy wykonać najpierw w przeglądarce w programie Windows SharePoint Services 3.0. Na przykład w przeglądarce:

 • dodaje się użytkowników i grupy do witryny,

 • przypisuje się użytkowników i grupy do poziomu uprawnień,

 • tworzy się nowe poziomy uprawnień zgodnie z potrzebami,

 • konfiguruje się poziomy uprawnień, dodając lub usuwając uprawnienia zgodnie z potrzebami.

Następnie w programie Office SharePoint Designer 2007 poziom uprawnień zostaje połączony z grupą współautorów. Na następującej ilustracji pokazano, że menedżer witryny musi wykonać kilka zadań w przeglądarce i inne zadania w programie Office SharePoint Designer 2007.

Diagram ilustrujący relacje między poziomami uprawnień a ustawieniami trybu współautora

W programie Office SharePoint Designer 2007 można używać domyślnych grup współautorów lub utworzyć nowe grupy i połączyć je z poziomami uprawnień programu SharePoint. Jedna grupa współautorów może być połączona z wieloma poziomami uprawnień programu SharePoint, ale każdy poziom uprawnień może być połączony tylko z jedną grupą współautorów. Na przykład po połączeniu poziomu uprawnień Współtworzenie z grupą współautorów Autorzy zawartości nie można jej połączyć z grupą współautorów Projektanci stron sieci Web. Na następującym diagramie zilustrowano tę relację typu „jeden-do-wielu” między grupami współautorów a poziomami uprawnień.

Diagram pokazujący relację typu „jeden-do-wielu” między grupami współautorów a poziomami uprawnień

W przypadku tworzenia wielu nowych grup współautorów prawdopodobnie będzie trzeba również utworzyć nowe poziomy uprawnień do połączenia z tymi grupami, a następnie przypisać użytkowników i grupy do nowych poziomów uprawnień.

Początek strony

Co to są typy obszarów?

Używając domyślnych grup współautorów, menedżer lub administrator witryny może (bez wymaganej konfiguracji) szybko określić, kto może dokonywać zmian w witrynie i jakie typy zmian są dozwolone. Ponadto używając typów obszarów w połączeniu z obszarami zawartości na stronie wzorcowej, menedżer witryny może określić nie tylko „kto” i „co”, ale również „gdzie”.

W programie Office SharePoint Designer 2007 można dodawać do strony wzorcowej symbole zastępcze zawartości i rozmieszczać je zgodnie z potrzebami użytkownika. Każdy symbol zastępczy zawartości definiuje obszar zawartości. Obszar zawartości na stronie wzorcowej określa, gdzie użytkownicy mogą dodawać zawartość do dowolnej strony dołączonej do tej strony wzorcowej. Przypisując typ obszaru do obszaru zawartości, można kontrolować typy zawartości (takie jak tekst i obrazy), które użytkownicy mogą dodawać do obszaru zawartości.

Obszary zawartości definiują typy zawartości, które użytkownicy mogą dodawać do obszaru zawartości na stronie. W programie Office SharePoint Designer 2007 istnieją trzy domyślne typy obszarów: Tekst i obrazy, Tylko tekst oraz Tekst, układ i obrazy. Menedżer witryny może dodawać do strony wzorcowej nowe symbole zastępcze zawartości, tworzyć typy obszarów i przypisywać je do obszarów zawartości. Użytkownicy z grupy współautorów, którzy tworzą lub edytują strony zawartości na podstawie strony wzorcowej, mogą następnie łatwo dodawać tylko określone typy zawartości tylko do tych obszarów, bez zakłócania działania innych elementów projektu lub układu strony.

Symbol zastępczy zawartości przedstawiający typ obszaru

Poniższa tabela zawiera listę i opis domyślnych typów obszarów.

Ten typ obszaru …

Może zawierać następujący typ zawartości…

Tekst i obrazy

Ten obszar może zawierać zarówno tekst, jak i obrazy. Użytkownicy mogą wpisywać lub wklejać tekst oraz mogą wstawiać obrazy z folderu Obrazy w witrynie. Obsługiwane są wszystkie typy obrazów, ale nie można umieszczać plików wideo, audio i innych.

Tylko tekst

Ten obszar może zawierać tylko tekst. Użytkownicy nie mogą stosować formatowania ani wstawiać obrazów, plików i hiperłączy.

Tekst, układ i obrazy

W tym obszarze użytkownicy mogą wpisywać i wklejać tekst oraz go formatować. Można tu także umieszczać obrazy — obsługiwane są wszystkie ich typy.

Oprócz domyślnych typów obszarów można utworzyć dowolną liczbę nowych typów obszarów. Korzystając z typów obszarów, menedżerowie witryn mogą określić szczegółowe ograniczenia edycji obszarów strony. Podczas tworzenia typów obszarów użytkownik może dziedziczyć ustawienia grupy współautorów lub zastąpić ustawienia grupy współautorów.

Na przykład domyślnie grupa Autorzy zawartości może edytować nie tylko tekst, ale również tabele i hiperłącza. Można jednak utworzyć typ obszaru, który zastąpi ustawienia grupy współautorów i umożliwi autorom zawartości edytowanie tylko tekstu w obszarze zawartości na stronie. Jeśli menedżer witryny używa stron wzorcowych w celu zablokowania zmian wprowadzanych przez użytkowników, typy obszarów mogą zapewnić dużą elastyczności i dodatkową kontrolę nad tym, co może być zmieniane na stronach i w jaki sposób.

Początek strony

Jak wygląda praca użytkownika w trybie współautora?

Używasz programu Office SharePoint Designer 2007 w witrynie, w której jest włączony tryb współautora, i należysz do grupy współautorów jako użytkownik z ograniczeniami. Czego możesz oczekiwać?

Po uruchomieniu programu Office SharePoint Designer 2007 w trybie współautora kilka elementów wskazuje, że praca wygląda inaczej. Wyświetlane jest okienko zadań Współautor zawierające informację o grupie współautorów, do której należy użytkownik. Jest tam również wyświetlane łącze do ustawień trybu współautora oraz inne przydatne łącza.

Uwaga : Jeśli użytkownik należy do grupy współautorów, warto wyświetlić swoje ustawienia trybu współautora przed rozpoczęciem pracy w tym trybie. W ten sposób można sprawdzić z których funkcji można korzystać. Łącze do dodatkowych informacji na temat wyświetlania ustawień trybu współautora znajduje się w sekcji Zobacz też.

Następująca ilustracja przedstawia okienko zadań Współautor wyświetlane członkowi grupy Autorzy zawartości. Jeśli to okienko nie jest widoczne, należy kliknąć polecenie Współautor w menu Okienka zadań.

Okienko zadań Współautor wyświetlane dla grupy współautorów Autorzy zawartości

1. W tej sekcji jest wyświetlana nazwa grupy współautorów, do której należy użytkownik.

2. Należy kliknąć to łącze w celu wyświetlenia ustawień grupy współautorów, do której należy użytkownik.

3. Należy kliknąć to łącze w celu otwarcia wiadomości e-mail zaadresowanej do menedżera witryny.

4. Tutaj można znaleźć listę plików otwartych w poprzedniej sesji programu Office SharePoint Designer 2007.

5. Należy kliknąć to łącze w celu otwarcia okna dialogowego Nowy i utworzenia nowych plików.

6. Kliknij to łącze, aby otworzyć okno dialogowe Otwieranie, w którym można przeglądać i otwierać pliki.

Po uruchomieniu programu Office SharePoint Designer 2007 na pasku stanu w prawym dolnym rogu okna jest także wyświetlane powiadomienie o trybie współautora. Powiadomienie zawiera nazwę grupy współautorów. Po dwukrotnym kliknięciu tego obszaru na pasku stanu jest wyświetlane okienko zadań Współautor (o ile nie jest już otwarte).

Powiadomienie dotyczące trybu współautora wyświetlane na pasku stanu

Inaczej wygląda także pasek tytułu, na którym znajduje się informacja o włączeniu trybu współautora.

Powiadomienie dotyczące trybu współautora wyświetlane na pasku tytułu

W trybie współautora niektóre funkcje, takie jak polecenie Usuń formatowanie w menu Format, są zawsze wyłączone. Niektóre funkcje są natomiast zawsze włączone w tym trybie — takie jak polecenie Zapisz oraz menu Pomoc i Okno. Jednak w trybie współautora większość funkcji można włączać i wyłączać.

Ważne : Skróty klawiaturowe przypisane do niedostępnych funkcji nie działają po naciśnięciu kombinacji klawiszy.

To, czy funkcja jest dostępna czy nie, zależy od położenia kursora na stronie. Dlatego też podczas poruszania się po dokumencie niektóre funkcje będą dostępne lub niedostępne. Zgodnie z zasadą ogólną funkcja, która jest niedozwolona, nie jest dostępna. Na przykład jeśli użytkownik nie może wstawiać składników Web Part i stref składników Web Part, okienko zadań Składniki Web Part będzie niedostępne.

Funkcje są włączane ponownie, gdy strona zostanie zmodyfikowana w taki sposób, aby zezwolić na działanie funkcji. Na przykład jeśli w obszarze zawartości może znajdować się tylko jeden obraz, polecenie Obraz w menu Wstaw będzie dostępne. Jednak po wstawieniu obrazu polecenie Obraz w menu Wstaw stanie się niedostępne. Kiedy obraz zostanie usunięty, polecenie znów będzie dostępne.

Oprócz niedostępne funkcje istnieją również części strony, które mogą być niedostępne dla użytkownika — są to regionów którego nie można edytować. Te będą znane, jeśli użyto stron wzorcowych miejsce, w którym są oznaczone obszary zawartości. Kursor zmieni się na Wygląd kursora w obszarze, którego nie można edytować , co oznacza, że nie można wprowadzać zmian. Zostanie wyświetlony kursor w tym samym przy próbie przeciągnij zawartości do obszaru którego nie można edytować. Jeśli spróbujesz do przenoszenia zawartości na obszar zawartości, są stosowane reguły kopiowania i wklejania. Nie możesz wstawić zawartość w regionie którego nie można edytować. Podczas wklejania zawartości regionu, zostaną wklejone tylko atrybuty, które są dozwolone w danym regionie. Na przykład podczas wklejania tekstu do obszaru zawartości zdefiniowany jako tylko tekst, formatowanie zostanie odrzucony z wklejanego tekstu.

Początek strony

Sugerowane nastepne kroki

Ustawienia trybu współautora to zaawansowany sposób zarządzania użytkownikami witryny programu SharePoint. Po uzyskaniu podstawowych informacji o ustawieniach trybu współautora możesz dowiedzieć się więcej, zależnie od swojej roli.

Menedżerowie witryn

Jeśli jesteś menedżerem witryny, możesz chcieć:

 • Użyj ustawień trybu współautora przez menedżera witryny    Dowiedz się, jak Menedżerowie witryn można modyfikować ustawienia trybu współautora, aby utworzyć dokładnie środowisko użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Używanie ustawienia trybu współautora przez menedżera witryny.

 • Tworzenie grupy współautorów    Dowiedz się, jak tworzyć nowe grupy współautorów Menedżerowie witryn i połączyć je poziomy uprawnień programu SharePoint. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Tworzenie grupy współautorów.

 • Tworzenie typu obszaru    Dowiedz się, jak tworzyć nowe typy regionów i przypisanie ich do obszary zawartości na stronie wzorcowej Menedżerowie witryn.

Użytkownicy w grupie współautorów

Jeśli jesteś użytkownikiem z grupy współautorów, takim jak autor zawartości lub projektant stron sieci Web, musisz wiedzieć jak pracować w programie Office SharePoint Designer 2007 z przypisanymi ograniczeniami grupy. Teraz możesz:

 • Wyświetlanie ustawień trybu współautora    Sprawdź poprawność ustawień grupy w trybie współautora, aby dowiedzieć się, co można lub nie można wykonywać w Office SharePoint Designer 2007. Znajdują się łącza do dodatkowych informacji na temat wyświetlić ustawienia trybu współautora w sekcji Zobacz też.

 • Tworzenie stron w trybie współautora    Dowiedz się, jak tworzyć nowe strony w trybie współautora. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Tworzenie stron w trybie współautora.

 • Pracować w trybie współautora jako autor zawartości     Dowiedz się, jak wygląda praca autora zawartości w trybie współautora. Łącze do dodatkowych informacji na temat pracy w trybie współautora znajduje się w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×