Wprowadzenie do usług InfoPath Forms Services

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Streszczenie     Usług InfoPath Forms Services to technologia serwera, która umożliwia użytkownikom wypełnianie formularzy w przeglądarce sieci Web. Korzystając z funkcji zarządzania formularzy w centralnej lokalizacji, można usprawnianie procesów biznesowych i poprawić relacje z klientami, partnerami i dostawców.

Omówienie programu InfoPath Forms Services

Osiągnięcia klientami, partnerami i dostawców formami przyjazne dla użytkownika

Usprawnianie procesów sterowanych formularzy biznesowych

Zarządzanie formularzy i szablonów formularzy w jednym miejscu

Omówienie usług InfoPath Forms Services

Użytkownicy nie muszą mieć zainstalowany program InfoPath na swój komputer, aby wypełnić szablonów formularzy obsługiwanych w przeglądarce nie są one wymagane do pobrania żadnych dodatkowych z sieci Web. Wszystkie, które są potrzebne jest dostęp do przeglądarki, takich jak Windows Internet Explorer, Apple Safari lub Mozilla Firefox. InfoPath Forms Services umożliwia przechowywanie i zarządzanie formularzy i szablonów formularzy w jednym miejscu. InfoPath Forms Services jest oparty na i wymaga Windows SharePoint Services 3.0, który umożliwia publikowanie szablonów formularzy, zaprojektowanymi przez siebie lokalizacji wspólnej całej organizacji. Ponadto użytkownicy mogą przesyłać formularze do bibliotek programu SharePoint, które są foldery, której jest przechowywany zbiór plików i miejsce, w którym pliki często używają tego samego szablonu. Użytkownik może również integrowanie formularzy zarządzania dokumentami i cyklu życia zadań, takich jak zarządzanie przepływu pracy i praw.

Technologia InfoPath Forms Services jest dostępna w Microsoft Office SharePoint Server 2007 licencja Enterprise CAL, a także, oddzielnie, w Microsoft Office Forms Server 2007.

Sposób interakcji podczas projektowania

Szablony formularzy, które można wypełnić w przeglądarce, są nazywane szablonami formularzy obsługiwanymi w przeglądarce. Aby utworzyć szablon formularza tego typu, należy zaprojektować szablon formularza zgodny z przeglądarką w programie InfoPath, opublikować go na serwerze z uruchomionymi usługami InfoPath Forms Services, a następnie włączyć go do używania w sieci Web.

W niektórych przypadkach można włączyć szablon formularza do używania w sieci Web, zaznaczając pole wyboru Włącz możliwość wypełniania tego formularza za pomocą przeglądarki w Kreatorze publikowania programu InfoPath. W innych przypadkach należy opublikować szablon formularza w udostępnionej lokalizacji w sieci firmowej, a następnie skontaktować się z administratorem farmy serwerów w celu uzyskania pomocy dotyczącej włączania formularza i udostępniania go na serwerze.

Zatwierdzenie administratora jest wymagane w poniższych scenariuszach:

 • Szablon formularza zawiera kod zarządzany.

 • Szablon formularza wymaga poziomu zabezpieczeń Pełne zaufanie zezwalającego wynikowym formularzom na pełny dostęp do zasobów systemowych na komputerach użytkowników, takich jak pliki i ustawienia.

 • W szablonie formularza jest używane połączenie danych, które jest zarządzane przez administratora.

 • Szablon formularza jest przystosowany do wyświetlania na urządzeniu przenośnym.

Jeśli jest wymagane zatwierdzenie administratora, Kreator publikowania przeprowadzi użytkownika przez czynności przygotowywania szablonu formularza do dostarczenia administratorowi.

Po włączeniu obsługi w przeglądarce szablonu formularza zgodnego z przeglądarką użytkownicy mogą za pomocą przeglądarki wypełniać formularze oparte na tym szablonie formularza.

Sposób interakcji z użytkownikiem

Sposób interakcji z użytkownikiem podczas wypełniania formularza w przeglądarce jest niemal identyczny ze sposobem wypełniania formularza w programie InfoPath. Na przykład formanty, takie jak sekcje powtarzane, i funkcje, takie jak formuły i formatowanie warunkowe, działają w ten sam sposób w obu środowiskach.

Chociaż wypełnianie formularza w przeglądarce przypomina wypełnianie formularza w programie InfoPath, istnieje jedna kluczowa różnica. W przeglądarce sieci Web menu i paski narzędzi programu InfoPath są zastąpione paskiem narzędzi znajdującym się górnej części formularza, w którym są wyświetlane opcje zapisywania, zamykania, drukowania i aktualizowania formularza. Ten pasek jest też wyświetlany u dołu formularza, dzięki czemu użytkownicy nie muszą z powrotem przewijać długiego formularza do jego górnej części, aby go wypełnić.

Jeśli dla szablonu formularza zostaną włączone opcje przesyłania, na pasku narzędzi będzie również wyświetlany przycisk Prześlij. Po kliknięciu tego przycisku dane formularza są przesyłane bezpośrednio do źródła danych określonego podczas projektowania szablonu formularza, takiego jak usługa sieci Web lub lista programu SharePoint. Jeśli szablon formularza zawiera więcej niż jeden widok, na pasku narzędzi będzie również wyświetlana lista Widok.

Formularz otwarty w przeglądarce

1. Aby przesłać dane do zewnętrznego źródła danych, należy kliknąć przycisk Prześlij na pasku narzędzi.

2. Aby przełączyć się między widokami, należy kliknąć pozycję na liście Widok na pasku narzędzi.

Projektując szablon formularza, można dostosować ustawienia paska narzędzi w oknie dialogowym Opcje formularza. Można na przykład usunąć jeden lub więcej przycisków albo ukryć pasek narzędzi znajdujący się na dole formularza użytkownika.

W poniższych sekcjach bardziej szczegółowo omówiono korzyści płynące z używania usług InfoPath Forms Services.

Początek strony

Docieranie do klientów, partnerów i dostawców za pomocą przyjaznych dla użytkownika formularzy

Po opublikowaniu szablonu formularza na serwerze z uruchomionymi usługami InfoPath Forms Services można go rozpowszechnić nie tylko w firmowej sieci intranet, ale również w zewnętrznych witrynach sieci Web, takich jak witryny ekstranetowe czy firmowe witryny sieci Web. Dzięki temu można zbierać dane od klientów, partnerów, dostawców i innych podmiotów istotnych dla pomyślnej działalności firmy. Duża firma ubezpieczeniowa może na przykład opracować jeden szablon formularza obsługiwany w przeglądarce do zbierania i rozpatrywania roszczeń ubezpieczeniowych. Klient firmy ubezpieczeniowej może za pomocą przeglądarki wypełnić formularz roszczenia w witrynie sieci Web tej firmy. Jeśli natomiast klient zadzwoni do firmy ubezpieczeniowej w celu zgłoszenia roszczenia, agent ubezpieczeniowy może za pomocą programu InfoPath wypełnić ten sam formularz roszczenia w witrynie sieci intranet. Podobnym przykładem może być organ administracji publicznej zbierający dane od obywateli przez zamieszczanie w swojej witrynie sieci Web szablonów formularzy obsługiwanych w przeglądarce.

Gdy użytkownicy uzyskują dostęp do formularza, nawigując do biblioteki lub wprowadzając adres URL formularza w przeglądarce, może wystąpić jedna z dwóch sytuacji:

 • Formularz zostanie otwarty w przeglądarce    Jeśli użytkownik nie ma zainstalowanego na komputerze programu InfoPath, formularz zostanie otwarty w przeglądarce, gdzie można go wypełnić tak samo jak każdy inny formularz oparty na sieci Web.

 • Formularz zostanie otwarty w programie InfoPath    Jeśli na komputerze użytkownika jest zainstalowany program InfoPath, formularz zostanie otwarty w programie InfoPath, gdzie można go wypełnić tak samo jak każdy inny formularz programu InfoPath. Wypełniając formularz w programie InfoPath, użytkownik będzie miał dodatkową korzyść polegającą na możliwości używania pełnego zakresu funkcji programu InfoPath służących do wypełniania formularzy, z których nie wszystkie są dostępne w formularzach wypełnianych w przeglądarce.

  Uwaga: W razie potrzeby można dostosować ustawienia szablonu formularza, aby zawsze był otwierany w przeglądarce, nawet jeśli na komputerze użytkownika jest zainstalowany program InfoPath. Może to być przydatne w celu zagwarantowania, że interakcja użytkownika podczas wypełniania formularza będzie identyczna dla wszystkich osób, lub w celu uniemożliwiania otwierania formularza w programie InfoPath, aby zniechęcić użytkowników do otwierania lub modyfikowania źródłowego szablonu formularza w trybie projektowania.

Jeśli formularze będą wypełnianie przez użytkowników na urządzeniu przenośnym, takim jak urządzenie PDA lub telefon Smartphone, można tak zaprojektować szablon formularza obsługiwany w przeglądarce, aby mógł być otwierany i wypełniany za pomocą przeglądarki urządzenia przenośnego. Gdy użytkownik za pomocą urządzenia przenośnego uzyska dostęp do formularza, zostanie on otwarty na ekranie w uproszczonym formacie.

Usprawnianie procesów biznesowych opartych na formularzach

Formularze są centralnym elementem wielu procesów biznesowych. Zarządzając szablonami formularzy obsługiwanymi w przeglądarce na serwerze z uruchomionymi usługami InfoPath Forms Services, można zintegrować dane formularzy z istniejącymi procesami lub aplikacjami biznesowymi. Można na przykład wykonywać następujące zadania:

 • Przesyłanie danych do istniejących systemów biznesowych    Podczas projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami, można tworzyć połączenia danych usługi sieci Web lub innych źródeł danych zewnętrznych. Pozwala na przesyłanie danych do istniejących systemów business, enterprise aplikacji lub firmowe bazy danych. Na przykład dział sprzedaży można zaprojektować formularz, który można przesłać sprzedaży informacji o potencjalnych klientów i odbiorcy do istniejącego systemu zarządzania relacjami z klientami (CRM).

 • Wykonywanie kwerend na danych z istniejących systemów biznesowych    Istnieje też możliwość wykonywania kwerend na danych znajdujących się w istniejących systemach biznesowych, aplikacjach dla przedsiębiorstw lub firmowych bazach danych. Można na przykład sprawić, aby podczas otwierania formularza opartego na szablonie formularza, w polach nazwiska i adresu w formularzu były wyświetlane dane z zewnętrznego źródła danych. Umożliwi to korzystanie z istniejących danych organizacji, a proces wypełniania formularza będzie prostszy.

 • Dodawanie przepływu pracy do formularzy    Do szablonu formularza przechowywanego w bibliotece można dodać przepływ pracy. To umożliwia spójne zarządzanie typowymi procesami biznesowymi. Menedżer może na przykład za pomocą przepływu pracy zatwierdzania rozesłać formularz raportu wydatków do osób zatwierdzających. Osoby zatwierdzające mogą zatwierdzić lub odrzucić formularz raportu wydatków, ponownie przydzielić zadanie zatwierdzenia lub poprosić o wprowadzenie zmian w formularzu. Aby uczestniczyć w przepływie pracy w programie InfoPath, należy klikać polecenia w menu Plik. Natomiast w celu uczestniczenia w przepływie pracy na serwerze można wskazać nazwę formularza w bibliotece, kliknąć wyświetloną strzałkę, a następnie kliknąć pozycję Przepływy pracy.

  Polecenie przepływów pracy w menu skrótów

Początek strony

Zarządzanie formularzami i szablonami formularzy w scentralizowanej lokalizacji

Szablony formularzy i skojarzone z nimi formularze można przechowywać w scentralizowanym repozytorium na serwerze z uruchomionymi usługami InfoPath Forms Services. To ułatwia znajdowanie i udostępnianie formularzy i szablonów formularzy, a także zarządzanie nimi.

Najważniejsze korzyści i możliwości:

 • Przechowywanie formularzy i szablonów formularzy w scentralizowanej lokalizacji    Można skojarzyć szablon formularza z biblioteką będącą lokalizacją w witrynie programu SharePoint, w której można tworzyć, zbierać i aktualizować pliki z innymi osobami w organizacji, a także zarządzać tymi plikami. Gdy użytkownicy wypełniają formularze oparte na szablonie formularza w tej bibliotece, wypełnione formularze są wyświetlane w bibliotece razem z kluczowymi informacjami z samych formularzy. W zależności od sposobu zaprojektowania biblioteki programu SharePoint użytkownicy mogą wypełniać formularze oparte na szablonie formularza, eksportować dane z wypełnionych formularzy do programu Microsoft Office Excel lub scalać dane z kilku formularzy w jeden formularz. W poniższym przykładzie pokazano raporty wydatków przechowywane w bibliotece.

  Raporty wydatków przechowywane w bibliotece

 • Zarządzanie szablonami formularzy za pomocą typów zawartości    Za pomocą Kreatora publikowania programu InfoPath można opublikować szablon formularza jako typ zawartości witryny. Typ zawartości definiuje szablon formularza, zestaw kolumn oraz ustawienia zarządzania dokumentami na serwerze, na przykład przepływ pracy lub ustawienia zasad.

  Tworząc typy zawartości, można ponownie używać szablonów formularzy i ustawień w obrębie zbiór witryn. W przeszłości, aby użyć szablonu formularza w wielu bibliotekach programu SharePoint, należało opublikować dwie oddzielne kopie szablonu formularza — po jednym dla każdej biblioteki. W celu zaktualizowania szablonu formularza należało zmienić ten szablon formularza w obu miejscach. Teraz można jednak opublikować szablon formularza jako typ zawartości witryny. Podczas aktualizowania typu zawartości zmiany są automatycznie stosowane wszędzie tam, gdzie ten typ zawartości jest użyty.

  Jeden typ zawartości można przypisać do wielu bibliotek w obrębie zbioru witryn. Można też przypisać wiele typów zawartości do jednej biblioteki. Można na przykład dodać typ zawartości formularzy raportów o stanie do wszystkich bibliotek, które są używane przez dział sprzedaży w firmie, dzięki czemu każdy zespół zajmujący się sprzedażą zbiera i raportuje zarządowi informacje tego samego typu. Można też założyć, że dział używa różnych szablonów formularzy dla formularzy wniosku o wyjazd, raportu z podróży i raportu wydatków. Te trzy szablony formularzy można opublikować jako typy zawartości witryny i dodać je do jednej biblioteki używanej do przechowywania informacji związanych z podróżami zespołu. Podczas tworzenia nowego formularza z tej biblioteki użytkownicy mogą następnie wybrać, którego z tych szablonów formularzy chcą użyć.

 • Zarządzanie formularzami i szablonami formularzy    Administratorzy farmy serwerów mogą kontrolować, w jaki sposób użytkownicy uzyskują dostęp do szablonów formularzy i jak szablony formularzy są wdrażane w obrębie organizacji. Mogą oni na przykład kontrolować, kto ma możliwość publikowania szablonów formularzy w obrębie witryny, lub decydować o sposobie uaktualniania szablonów formularzy na serwerze z minimalnym wpływem na użytkowników formularzy.

 • Zarządzanie połączeniami danych w centralnej lokalizacji    Jeśli wiele szablonów formularzy będzie używać samej połączeń danych, można przechowywać ustawienia dla tego połączenia danych w plik połączenia danych w biblioteka połączenia danych. Po otwarciu formularza, który łączy się plik połączenia danych programu InfoPath używa ustawienia w tym pliku, aby nawiązać połączenie z zewnętrznym źródłem danych. W ten sposób wielu szablonów formularzy można użyć tego samego pliku połączenia danych, dlatego nie trzeba ręcznie utworzyć połączenie danych dla każdego szablonu formularza. Ponadto w przypadku zmiany lokalizacji lub połączenia ustawień dla zewnętrznego źródła danych nie trzeba zaktualizować każdego szablonu formularza, który jest używany połączenia danych. Zamiast tego możesz po prostu zaktualizować plik połączenia danych raz, a wszystkie szablony formularzy będą nadal działać zgodnie z oczekiwaniami.

Uwaga: Z poziomu programu InfoPath można opublikować szablon formularza na serwerze, na którym nie są uruchomione usługi InfoPath Forms Services. Można na przykład opublikować szablon formularza na serwerze z uruchomionym programem Windows SharePoint Services. W tym scenariuszu można korzystać z niektórych funkcji wymienionych w poprzedniej liście, na przykład z możliwości publikowania szablonu formularza w bibliotece. Aby jednak utworzyć szablon formularza obsługiwany w przeglądarce lub aby użyć funkcji, takich jak biblioteki połączeń danych, należy opublikować szablon formularza na serwerze z uruchomionymi usługami InfoPath Forms Services.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×