Wprowadzenie do używania przepływów pracy w formularzach programu InfoPath

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W tym artykule

Co to są przepływy pracy?

Sposoby używania przepływów pracy w formularzach programu InfoPath

Przepływy pracy zawarte w programie Office SharePoint Server 2007

Obsługa niestandardowych przepływów pracy w programach Windows SharePoint Services 3.0 i Office SharePoint Server 2007

Procedura korzystania z przepływów pracy

Uruchamianie przepływu pracy w odniesieniu do dokumentu lub elementu

Co to są przepływy pracy?

Przepływ pracy jest czasem opisywany jako szereg zadań, który prowadzi do uzyskania wyniku. W kontekście produktów i technologii programu Microsoft SharePoint przepływ pracy jest określany dokładniej jako zautomatyzowany obieg dokumentów lub elementów w określonej kolejności czynności lub zadań powiązanych z procesem biznesowym. Przepływy pracy pozwalają spójnie zarządzać typowymi procesami biznesowymi w organizacji, umożliwiając dołączanie reguł biznesowych do dokumentów i elementów listy lub biblioteki programu SharePoint. Reguły biznesowe są po prostu zestawem instrukcji, który określa i kontroluje czynności wykonywane względem dokumentu lub elementu.

Za pomocą przepływów pracy można ograniczyć koszt i czas wymagane do koordynacji typowych procesów biznesowych, takich jak zatwierdzanie projektów lub recenzowanie dokumentów, zarządzając zadaniami wchodzącymi w skład tych procesów i śledząc te zadania. W witrynie programu Microsoft Office SharePoint Server 2007 do biblioteka dokumentów można na przykład dodać przepływ pracy rozsyłający dokument do grupy osób w celu zatwierdzenia. Gdy autor uruchomi ten przepływ pracy dla własnego dokumentu zawartego w tej bibliotece, w ramach przepływu pracy zostaną utworzone zadania zatwierdzania dokumentu, które następnie zostaną przydzielone uczestnikom. Następnie do uczestników zostaną wysłane alerty e-mail zawierające instrukcje dotyczące zadania i łącze do dokumentu, który ma zostać zatwierdzony. W trakcie wykonywania przepływu pracy jego właściciel (w tym przypadku autor dokumentu) oraz uczestnicy mogą wyświetlać stronę Stan przepływu pracy, aby sprawdzić, którzy uczestnicy wykonali swoje zadania. Strona Stan przepływu pracy jest dostępna po kliknięciu stanu przepływu pracy dokumentu lub elementu w bibliotece dokumentów. Gdy uczestnicy wykonają swoje zadania w przepływie pracy, przepływ zakończy się, a właściciel zostanie o tym automatycznie powiadomiony.

Na poniższej ilustracji pokazano proces przepływu pracy Zatwierdzanie.

Schemat blokowy przepływu pracy Zatwierdzanie

Przepływy pracy nie tylko obsługują istniejące procesy wymagające pracy ręcznej, ale także rozszerzają możliwości współpracy osób oraz pracy nad dokumentami, listami i bibliotekami. Użytkownicy witryny mogą uruchamiać przepływy pracy i uczestniczyć w nich, używając dostosowywalnych formularzy dostępnych z poziomu dokumentu lub elementu na liście albo w bibliotece programu SharePoint. Te dostosowywalne formularze są stronami programu SharePoint, które pomagają użytkownikom przeglądać przepływ pracy lub wprowadzać w nim zmiany. Dodatkowo funkcja przepływu pracy w programie Office SharePoint Server 2007 jest ściśle zintegrowana z pakietem Microsoft Office 2007. Poniższe zadania związane z przepływami pracy można wykonywać w witrynie programu Office SharePoint Server 2007 lub bezpośrednio w pewnych programach pakietu Office 2007:

 • Wyświetlanie listy przepływów pracy dostępnych dla dokumentu lub elementu.

 • uruchamianie przepływu pracy w odniesieniu do dokumentu lub elementu;

 • wyświetlanie, edytowanie lub ponowne przypisywanie zadania przepływu pracy;

 • kończenie zadania przepływu pracy.

Początek strony

Sposoby używania przepływów pracy w formularzach programu InfoPath

Można tworzyć formularze programu Microsoft Office InfoPath wyświetlanie określonych danych, która odpowiada bieżący stan przepływu pracy. W tym celu trybu projektowania szablonu formularza, aby używać reguł, które inicjowania akcji w formularzu na podstawie stanu przepływu pracy. Można to usprawnianie procesów, które osoby za pomocą wypełnianie formularzy. Można na przykład zaprojektować formularzy w celu wyświetlania tylko do odczytu widok po zakończeniu stan przepływu pracy, i dlatego nie należy zmieniać danych w formularzu.

Za pomocą reguł można także określić inne sposoby reagowania formularzy na przepływy pracy. Można na przykład użyć reguły w celu wyświetlenia komunikatu w oknie dialogowym z instrukcjami dla określonego stanu przepływu pracy.

Uwaga : Okna dialogowe nie będą automatycznie wyświetlane w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarką, które użytkownicy wypełniają w przeglądarkach sieci Web.

Aby przepływy pracy były dostępne do użytku w formularzach programu InfoPath, muszą zostać dodane do listy, biblioteki lub typu zawartości. Typy przepływów pracy dostępne dla witryny różnią się w zależności od tego, czy przepływy pracy zostały aktywowane, czy niestandardowe przepływy pracy utworzono za pomocą programu Microsoft Office SharePoint Designer 2007 oraz w zależności od typu witryny. W celu określenia, które przepływy pracy są zainstalowane i gotowe do użycia w witrynie, należy skontaktować się z administratorem farmy.

Każdy przepływ pracy jest określona przez różne stany z nazwy opisowe, na przykład W toku. Nazwy statusy zależą od typu przepływu pracy. Na przykład przepływu pracy Zatwierdzanie, który jest dostępny na serwerach z programem Microsoft Office SharePoint Server 2007 — zawiera stan W trakcie wykonywania, Anulowane i wykonane. Stany trójstanowego przepływu pracy, który jest dostępny w Windows SharePoint Services 3.0 — można zdefiniować przez osobę, która powoduje dodanie przepływu pracy do biblioteki lub listy, należy statusy standardowy, takich jak już wspomniano stan W trakcie wykonywania za pomocą innych przepływów pracy. Mimo że opisową nazwę jest widoczny dla użytkownika, Stany przepływu pracy są programowy reprezentowane przez wartości liczbowe. Aby projektowanie szablonu formularza reagującego na stan przepływu pracy określonych, trzeba znać wartość liczbowa dla stan przepływu pracy, którego chcesz użyć. Jest tak, ponieważ program InfoPath używa wartości liczbowej przepływu pracy do inicjowania akcji, takich jak przełączania widoków.

Przepływy pracy dostępne w witrynach programu SharePoint

Programy Windows SharePoint Services 3.0 i Office SharePoint Server 2007 zawierają poniższe przepływy pracy przeznaczone dla typowych scenariuszy biznesowych.

Przepływy pracy dostępne w programie Windows SharePoint Services 3.0

Witryny programów Windows SharePoint Services 3.0 i Office SharePoint Server 2007 obsługują trójstanowy przepływ pracy. Za jego pomocą można zarządzać procesami biznesowymi w organizacjach wymagającymi śledzenia dużej liczby problemów lub elementów (na przykład reklamacje w biurze obsługi klienta, potencjalni klienci lub zadania w projektach).

Początek strony

Przepływy pracy dostępne w programie Office SharePoint Server 2007

Witryna programu Office SharePoint Server 2007 zawiera także następujące przepływy pracy przeznaczone dla typowych scenariuszy biznesowych:

 • Zatwierdzanie     Ten przepływ pracy rozsyła formularz do grupy osób w celu uzyskania zatwierdzenia. Domyślnie przepływ pracy Zatwierdzanie jest skojarzony z typem zawartości Dokument, co oznacza, że jest on automatycznie dostępny w bibliotekach dokumentów. Wersja przepływu pracy Zatwierdzanie jest także domyślnie skojarzona z biblioteką stron w witrynie do publikowania, a przepływ pracy może służyć do zarządzania procesem zatwierdzania publikacji stron sieci Web.

 • Zbieranie opinii     Ten przepływ pracy rozsyła formularz do grupy osób w celu wydania przez nie opinii. Recenzenci mogą wystawiać opinie, zbierane i wysyłane do osoby, która zainicjowała przepływ pracy. Domyślnie przepływ pracy Zbieranie opinii jest skojarzony z typem zawartości Dokument, co oznacza, że ten typ jest automatycznie dostępny w bibliotekach dokumentów.

 • Zbieranie podpisów    Ten przepływ pracy kieruje dokumentu z Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 lub Microsoft Office Excel 2007 do grupy osób, które zbieranie swojego podpisu cyfrowego. Ten przepływ pracy musi być uruchomiona w programie Microsoft Office 2007. Domyślnie przepływu pracy Zbieranie podpisów jest skojarzony z typem zawartości dokument, co oznacza, że jest automatycznie dostępna w bibliotekach dokumentów. Jednak przepływu pracy Zbieranie podpisów jest dostępna tylko w przypadku dokumentów pakietu Office, które zawierają jeden lub więcej wierszy podpisu Office firmy Microsoft.

  Uwaga : Tego przepływu pracy nie można używać z formularzami programu InfoPath.

 • Zatwierdzanie usuwania     Ten przepływ pracy, obsługujący procesy zarządzania rekordami, umożliwia zarządzanie wygasaniem i przechowywaniem dokumentu, pozwalając uczestnikom na podejmowanie decyzji dotyczących zachowywania lub usuwania wygasłych dokumentów. Przepływ pracy Zatwierdzanie usuwania jest przeznaczony przede wszystkim do użytku w witrynie centrum rekordów.

 • Zatwierdzanie grupowe     Ten przepływ pracy jest podobny do przepływu Zatwierdzanie, ale korzysta z wyznaczonej biblioteki dokumentów i oferuje spersonalizowany widok procesów zatwierdzania, w których uczestniczy użytkownik. Udostępnia hierarchiczny schemat organizacyjny, z którego można wybierać osoby zatwierdzające, oraz umożliwia osobom zatwierdzającym korzystanie z formantu stempla zamiast podpisu. To rozwiązanie jest dostępne tylko we wschodnioazjatyckich wersjach programu Office SharePoint Server 2007.

 • Zarządzanie tłumaczeniami    Ten przepływ pracy umożliwia zarządzanie ręcznym procesem tłumaczenia dokumentów, tworząc kopie dokumentów do przetłumaczenia i przydzielając tłumaczom zadania tłumaczenia. Ten przepływ pracy jest dostępny tylko w przypadku bibliotek zarządzania dokumentami.

Każdy powyższy przepływ pracy można dostosować do potrzeb organizacji na kilka sposobów. Na przykład po dodaniu przepływu pracy do listy, biblioteki lub typu zawartości w celu udostępnienia go do użytku na potrzeby dokumentów lub elementów można dostosować listy zadań i historii, w których są przechowywane informacje o tym przepływie pracy.

Po uruchomieniu przepływu pracy dla dokumentu lub elementu użytkownik może dostosować ten przepływ pracy (w zależności od jego typu), określając listę uczestników, datę ukończenia i instrukcje dotyczące zadania.

Początek strony

Obsługa niestandardowych przepływów pracy w programach Windows SharePoint Services 3.0 i Office SharePoint Server 2007

Organizacja może opracować i wdrożyć niestandardowe przepływy pracy dopasowane do jej procesów biznesowych. Przepływy pracy mogą być proste lub złożone, w zależności od wymagań procesów biznesowych w organizacji. Deweloperzy mogą tworzyć przepływy pracy uruchamiane przez użytkowników witryny lub uruchamiane automatycznie na podstawie określonego zdarzenia, takiego jak utworzenie czy zmiana elementu listy programu SharePoint lub formularza w bibliotece dokumentów. Jeśli w organizacji zostały opracowane i wdrożone niestandardowe przepływy pracy, mogą one być dostępne do użytku w witrynie.

W zależności od kwalifikacji programistów istnieją dwa sposoby tworzenia przepływów pracy dla programów Windows SharePoint Services 3.0 i Office SharePoint Server 2007:

 • Profesjonalni producenci oprogramowania     Profesjonalni producenci oprogramowania mogą tworzyć przepływy pracy przy użyciu rozszerzeń programu Microsoft Visual Studio 2005 dla programu Windows Workflow Foundation. Te przepływy pracy zawierają niestandardowy kod i działania przepływów pracy. Gdy profesjonalny producent oprogramowania utworzy niestandardowe przepływy pracy, administrator serwera może je wdrożyć w wielu witrynach.

 • Projektanci stron sieci Web    Projektanci stron sieci Web mogą projektować przepływy pracy bez kodu — w celu ich użycia na określonej liście lub w bibliotece — za pomocą programu do projektowania stron sieci Web zgodnego z programem Windows SharePoint Services, takiego jak Microsoft Office SharePoint Designer 2007. Te przepływy pracy są tworzone na podstawie listy dostępnych działań przepływów, a projektant stron sieci Web, który tworzy jeden z tych przepływów pracy, może go wdrożyć bezpośrednio na liście lub w bibliotece dokumentów, w której będzie używany.

Jeśli chcesz niestandardowego przepływu pracy, skontaktuj się z administratorem farmy uzyskać informacji na temat dostępnych zasobów w Twojej organizacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia niestandardowych przepływów pracy dla Windows SharePoint Services 3.0 zobacz Centrum deweloperów programu Windows SharePoint Services w witrynie MSDN. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia niestandardowych przepływów pracy dla Office SharePoint Server 2007 zobacz Microsoft Office SharePoint Server 2007 SDK, który jest dostępny za pomocą programu Microsoft SharePoint Server 2007 Deweloper portalu Office w witrynie MSDN.

Początek strony

Etapy związane ze stosowaniem przepływów pracy

Zastosowanie przepływu pracy względem dokumentu lub elementu oznacza pracę w kilku etapach. Każdy z tych etapów może być wykonywany przez osoby pełniące różne role. Na przykład administrator witryny może dodać przepływ pracy do biblioteki dokumentów, twórca zawartości może uruchomić przepływ pracy lub zmodyfikować przepływ pracy w toku, a recenzent dokumentu lub osoba zatwierdzająca może wykonać zadanie przepływu pracy.

W następnej sekcji wyjaśniono poniższe procesy skojarzone z używaniem przepływów pracy:

 • Dodawanie przepływu pracy do listy, biblioteki lub typu zawartości

 • Uruchamianie przepływu pracy w odniesieniu do dokumentu lub elementu

 • Modyfikowanie przepływu pracy w toku

 • Wykonywanie zadań przepływu pracy

 • Śledzenie stanu przepływów pracy

Dodawanie przepływu pracy do listy, biblioteki lub typu zawartości

Aby można było używać przepływu pracy, należy go dodać do listy, biblioteki lub typu zawartości. W tym celu użytkownik powinien mieć uprawnienia Zarządzanie listami. W większości przypadków to zadanie wykonują administratorzy witryny lub osoby zarządzające określonymi listami lub bibliotekami.

Dostępność przepływu pracy w witrynie zależy od tego, gdzie został on dodany:

 • Jeśli przepływ pracy został dodany bezpośrednio do listy lub biblioteki, jest dostępny tylko dla elementów w tej liście lub bibliotece.

 • Jeśli przepływ pracy został dodany do typu zawartości listy (wystąpienie typu zawartości witryny, które zostało dodane do określonej listy lub biblioteki), jest dostępny tylko dla elementów typu zawartości w określonej liście lub bibliotece, z którą jest powiązany ten typ zawartości.

 • Jeśli przepływ pracy został dodany do typu zawartości witryny, ten przepływ pracy jest dostępny dla dowolnego elementu tego typu zawartości w każdej liście i bibliotece, do której zostało dodane wystąpienie tego typu witryny. Jeśli przepływ pracy ma być szeroko dostępny dla elementów określonego typu zawartości wśród list i bibliotek w zbiorze witryn, najlepszym sposobem jest dodanie tego przepływu pracy bezpośrednio do typu zawartości witryny.

Podczas dodawania przepływu pracy do listy, biblioteki lub typu zawartości można go dostosować do określonej lokalizacji, ustawiając jedną z poniższych opcji:

 • Nazwa wystąpienia przepływu pracy.

 • Lista zadań zawierająca zadania związane z przepływem pracy.

 • Lista historii, na której są rejestrowane wszystkie zdarzenia związane z przepływem pracy.

 • Żądany sposób uruchomienia przepływu pracy.

 • Dodatkowe opcje charakterystyczne dla danego przepływu pracy (na przykład sposób przesyłania zadań uczestnikom, warunki zakończenia przepływu pracy oraz czynności wykonywane po jego zakończeniu).

Uwaga : Dodanie przepływu pracy do listy, biblioteki lub typu zawartości powoduje udostępnienie go dla dokumentów lub elementów w określonej lokalizacji. Nie powoduje uruchomienia samego przepływu pracy. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących dodawania przepływów pracy do list, bibliotek i typów zawartości, należy skorzystać z łączy dostępnych w sekcji Zobacz też.

Uruchamianie przepływu pracy w odniesieniu do dokumentu lub elementu

Po dodaniu przepływu pracy do listy, biblioteki lub typu zawartości można uruchomić ten przepływ pracy w odniesieniu do dokumentu lub elementu w tej lokalizacji (jeśli przepływ pracy został skonfigurowany tak, aby można było uruchamiać go ręcznie). Aby uruchomić przepływ pracy, należy go zaznaczyć na liście przepływów pracy dostępnych dla dokumentu lub elementu. Następnie, jeśli będzie to konieczne, należy wypełnić formularz, podając informacje wymagane przez przepływ pracy. W zależności od tego, jak przepływ pracy został zaprojektowany i skonfigurowany, użytkownik może mieć możliwość dalszego dostosowania przepływu pracy po uruchomieniu go przez określenie opcji, takich jak uczestnicy, data ukończenia i instrukcje zadania.

Modyfikowanie przepływu pracy w toku

Po uruchomieniu przepływu pracy może być konieczne wprowadzenie w nim zmian. Na przykład trzeba dodać kolejnych uczestników albo uczestnik przepływu pracy chce przydzielić swoje zadanie innej osobie lub zażądać zmiany w dokumencie czy elemencie, którego dotyczy przepływ pracy. Niektóre wstępnie zdefiniowane przepływy pracy zawarte w programie Office SharePoint Server 2007 można zmodyfikować, gdy są toku. Jeśli w organizacji opracowano i wdrożono niestandardowy przepływ pracy, to możliwość zmiany trwającego przepływu pracy zależy od jego projektu.

Wykonywanie zadań przepływu pracy

Każde zdarzenie przepływu pracy wymagające ręcznej interakcji jest reprezentowane przez zadanie przepływu pracy. Po przydzieleniu zadania uczestnikowi przepływu pracy adresat zadania może je wykonać lub zażądać zmian w samym przepływie pracy, edytując skojarzony formularz zadania przepływu pracy. W programie Office SharePoint Server 2007 uczestnicy przepływu pracy mogą wykonywać zadania przepływu pracy w witrynie programu SharePoint lub bezpośrednio w programie pakietu Microsoft Office 2007 — takim jak Microsoft Office InfoPath 2007. Jeśli uczestnik wykona zadanie przepływu pracy lub zażąda wprowadzenia zmiany w przepływie pracy, serwer będzie monitowany o przeniesienie stanu przepływu pracy na następny etap tego przepływu.

Śledzenie stanu przepływu pracy

Właściciele i uczestnicy przepływu pracy mogą śledzić jego postęp przez sprawdzenie skojarzonej z nim strony stanu w witrynie programu SharePoint. Strona stanu zawiera informacje o stanie zadań przepływu pracy, których nie wykonano, oraz informacje historyczne ważne dla danego przepływu pracy.

Program Office SharePoint Server 2007 zawiera także narzędzia do raportowania umożliwiające zagregowaną analizę historii przepływu pracy. Organizacje mogą za pomocą tej analizy określać obszary procesów wymagające ulepszenia, a także ustalać, czy grupa osiąga założoną wydajność w danym procesie biznesowym. Program Office SharePoint Server 2007 zawiera kilka wstępnie zdefiniowanych raportów programu Microsoft Excel, których można używać z dowolnym przepływem pracy. Ponadto informacje o historii przepływu pracy są dostępne jako źródło danych w formie listy programu SharePoint, które można stosować i analizować w innych programach, takich jak Microsoft Office Visio 2007, Microsoft Office Access 2007 i Microsoft Office InfoPath 2007, lub w niestandardowych rozwiązaniach do monitorowania procesów biznesowych.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×