Wprowadzenie do typów zawartości

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Typy zawartości umożliwiają organizowanie, zarządzanie i obsługę zawartości w spójny sposób w obrębie zbioru witryn. Definiując typy zawartości dla określonych typów dokumentów lub informacji o produktach, organizacja może zagwarantować, że każda grupa zawartości odbywa się w spójny sposób.

W tym artykule

Co to jest typ zawartości?

Jak działają typy zawartości na poziomie witryny

Jak działają typy zawartości na listach i w bibliotekach

Co to jest typ zawartości?

W trakcie jednego projektu firma może wyprodukować wiele rodzajów zawartości, na przykład propozycje, umowy, wykazy zakresów prac czy specyfikacje projektów produktów. Można przechowywać dokumenty razem, gdyż są powiązane z jednym projektem, ale można je tworzyć, używać, udostępniać i zachowywać na wiele sposobów. Firmie może zależeć na gromadzeniu i obsłudze różnych rodzajów metadanych dotyczących poszczególnych rodzajów zawartości.

Program Windows SharePoint Services 3.0 umożliwia organizacjom definiowanie różnych zestawów dokumentów w formie typów zawartości. Typ zawartości to grupa ustawień do ponownego użycia opisujących zachowania współużytkowane dla zawartości określonego rodzaju. W programie Windows SharePoint Services 3.0 można definiować typy zawartości dla elementów dowolnego typu, w tym dla dokumentów, elementów list i folderów. W każdym typie zawartości można określić:

  • kolumny (metadane), które mają być przypisywane do elementów danego typu;

  • szablon dokumentu, na podstawie którego mają być tworzone nowe elementy danego typu (dotyczy tylko typów zawartości dokumentów);

  • niestandardowe formularze Nowy, Edytowanie i Wyświetlanie do użycia z danym typem zawartości;

  • przepływy pracy dostępne dla elementów danego typu zawartości;

  • niestandardowe rozwiązania lub funkcje skojarzone z danym typem zawartości.

Typy zawartości udostępniają organizacjom metodę zarządzania zawartością i spójnego jej organizowania na różnych listach i w różnych bibliotekach w zbiór witryn, a ponadto umożliwiają umieszczenie na pojedynczej liście lub w bibliotece wielu typów elementów lub dokumentów.

Początek strony

Jak działają typy zawartości na poziomie witryny

Typy zawartości są zorganizowane w postaci hierarchii umożliwiającej dziedziczenie cech po jednym typie zawartości przez drugi. Dzięki temu kategorie dokumentów w całej firmie mogą współużytkować atrybuty, a jednocześnie zespoły mogą dostosowywać te atrybuty dla określonych witryn lub list.

Najpierw typy zawartości są definiowane w galerii typów zawartości witryny. Typy zawartości zdefiniowane na poziomie witryny są nazywane typami zawartości witryny. Typów zawartości witryny można używać we wszystkich podwitrynach witryny, dla której zostały zdefiniowane. Jeśli na przykład typ zawartości witryny został zdefiniowany w galerii typów zawartości witryny najwyższego poziomu w zbiorze witryn, można go używać na listach i w bibliotekach wszystkich witryn danego zbioru witryn. Typy zawartości witryny można pojedynczo dodawać do list i bibliotek, a następnie je w nich dostosowywać. Jeśli wystąpienie typu zawartości witryny zostanie dodane do listy lub biblioteki, jest nazywane typem zawartości listy. Typy zawartości listy są elementami podrzędnymi typów zawartości witryny, na podstawie których zostały utworzone.

Jak działa dziedziczenie typów zawartości witryny

Definiowanie nowego niestandardowego typu zawartości witryny w galerii typów zawartości witryny należy rozpocząć od wybrania istniejącego w galerii nadrzędnego typu zawartości witryny jako punktu początkowego. Nowy typ zawartości witryny odziedziczy po nadrzędnym typie zawartości witryny wszystkie atrybuty, takie jak szablon dokumentu, ustawienie tylko do odczytu, przepływy pracy i kolumny. Po utworzeniu nowego typu zawartości witryny można zmienić te atrybuty.

W przypadku wprowadzenia zmian do typów zawartości witryny można określić, czy te zmiany mają zostać zastosowane w dowolnym z podrzędnych typów zawartości witryny lub typów zawartości list dziedziczących atrybuty po danych typach zawartości witryny. Można aktualizować tylko te atrybuty, które są współużytkowane przez podrzędne typy zawartości witryny lub listy i nadrzędny typ zawartości witryny. Jeśli podrzędny typ zawartości witryny został dostosowany przy użyciu dodatkowych atrybutów, których nie ma w nadrzędnym typie zawartości witryny (na przykład użyto dodatkowych kolumn), te modyfikacje nie są zastępowane podczas aktualizacji podrzędnego typu zawartości witryny. Zmiany wprowadzone w typie zawartości witryny nie mają wpływu na nadrzędny typ zawartości witryny, na podstawie którego został utworzony.

W jaki sposób typy zawartości obsługują zarządzanie zawartością

Zdefiniowanie typów zawartości witryny gwarantuje spójną obsługę całych kategorii dokumentów w organizacji. Na przykład wszystkie dokumenty dostarczane przez klientów w organizacji mogą wymagać określonego zestawu metadanych, takich jak numer konta, numer projektu i kierownik projektu. Tworząc typ zawartości o nazwie Elementy dostarczane przez klientów zawierający wymagane kolumny dla każdego elementu metadanych, można zagwarantować, że numery kont i numery projektów będą skojarzone ze wszystkimi dokumentami dostarczanymi przez klientów w organizacji. Wówczas wszystkie typy dokumentów dostarczanych przez klientów w zbiorze witryn dziedziczące po danym typie zawartości witryny będą wymagały od użytkowników określenia informacji w tych kolumnach. Aby śledzić dodatkowe metadane związane z dokumentami dostarczanymi przez klientów, można dodać kolejne wymagane kolumny do typu zawartości witryny o nazwie Elementy dostarczane przez klientów. Wówczas można zaktualizować wszystkie podrzędne typy zawartości listy dziedziczące z tego typu zawartości witryny, dodając nową kolumnę do wszystkich dokumentów dostarczanych przez klientów.

Początek strony

Jak działają typy zawartości na listach i w bibliotekach

Jeśli lista lub biblioteka jest skonfigurowana do obsługi wielu typów zawartości, można do niej dodać typy zawartości z grupy typów zawartości witryny dostępnych dla danej witryny.

Dodanie typu zawartości do listy lub biblioteki umożliwia przechowywanie w niej elementów danego typu. Polecenie Nowy na tej liście lub w bibliotece pozwoli użytkownikowi na utworzenie nowego elementu tego typu. Jedną z podstawowych zalet typów zawartości na listach i w bibliotekach jest przechowywanie na jednej liście lub w jednej bibliotece wielu typów elementów lub dokumentów, z których każdy może mieć unikatowe metadane, zasady lub zachowania.

Jak działa dziedziczenie typów zawartości listy

Jeśli do listy lub biblioteki jest dodawane wystąpienie typu zawartości witryny, jest ono podrzędnym typem typu zawartości witryny, na podstawie którego zostało utworzone. Ten typ zawartości listy odziedziczy po nadrzędnym typie zawartości witryny wszystkie atrybuty, takie jak szablon dokumentu, ustawienie tylko do odczytu, przepływy pracy i kolumny. Typ zawartości listy można dostosować pod kątem określonej listy lub biblioteki, do której został dodany. Te modyfikacje nie są stosowane do nadrzędnego typu zawartości witryny. W przypadku aktualizacji nadrzędnego typu zawartości witryny podrzędny typ zawartości listy może odziedziczyć zmiany (jeśli osoba obsługująca typy zawartości witryny zdecyduje o zastosowaniu aktualizacji do wszystkich podrzędnych typów zawartości). Jeśli w typie zawartości listy dostosowano atrybuty, które podrzędny typ zawartości listy współużytkuje z nadrzędnym typem zawartości witryny, modyfikacje można zastąpić wtedy, gdy typ zawartości listy dziedziczy zmiany po nadrzędnym typie zawartości witryny. Jeśli typ zawartości listy został dostosowany przy użyciu dodatkowych atrybutów, których nie ma w nadrzędnym typie zawartości (na przykład użyto dodatkowych kolumn), te modyfikacje nie są zastępowane podczas dziedziczenia przez podrzędny typ zawartości listy zmian po nadrzędnym typie zawartości witryny.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×