Wprowadzenie do typów zawartości

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Typy zawartości umożliwiają organizowanie, zarządzanie i obsługę zawartości w spójny sposób w obrębie zbioru witryn. Definiując typy zawartości dla określonych typów dokumentów lub informacji o produktach, organizacja może zagwarantować, że każda grupa zawartości odbywa się w spójny sposób.

W tym artykule

Co to jest typ zawartości?

Jak działają typy zawartości na poziomie witryny

Jak działają typy zawartości na listach i w bibliotekach

Co to jest typ zawartości?

W czasie trwania pojedynczego projektu w firmie może powstawać kilka różnych rodzajów zawartości, na przykład propozycje, kontrakty prawne, wykazy zakresu prac i specyfikacje dotyczące projektu produktu. Mimo że te dokumenty można przechowywać razem, ponieważ są związane z jednym projektem, mogą one być tworzone, używane, udostępniane i zachowywane na różne sposoby. Firmie może zależeć na zbieraniu i utrzymywaniu różnych rodzajów metadanych dotyczących poszczególnych rodzajów zawartości.

Program Microsoft Office SharePoint Server 2007 umożliwia organizacjom definiowanie tych różnych zestawów dokumentów jako typów zawartości. Typ zawartości jest grupą ustawień przeznaczonych do wielokrotnego użytku, które opisują wspólne zachowania określonego typu zawartości. Typy zawartości mogą być definiowane dla każdego typu elementu w programie Office SharePoint Server 2007, w tym dla dokumentów, elementów list i folderów. W każdym typie zawartości można określić:

  • Kolumny (metadane), które mają być przypisywane do elementów tego typu.

  • szablon dokumentu, na podstawie którego mają być tworzone nowe elementy danego typu (dotyczy tylko typów zawartości dokumentów);

  • niestandardowe formularze Nowy, Edytowanie i Wyświetlanie do użycia z danym typem zawartości;

  • przepływy pracy dostępne dla elementów danego typu zawartości;

  • Niestandardowe rozwiązania lub funkcje skojarzone z elementami o tym typie zawartości.

  • Zasady zarządzania informacjami skojarzone z elementami o tym typie zawartości.

  • Panel informacji o dokumencie, który jest dostępny dla elementów o tym typie zawartości w zgodnych programach pakietu Microsoft Office.

  • Konwersje dokumentów, które są dostępne dla elementów o tym typie zawartości (tylko typy zawartości dotyczące dokumentów).

Typy zawartości umożliwiają organizacjom spójne zarządzanie zawartością i organizowanie jej na różnych listach i w różnych bibliotekach w zbiór witryn oraz przechowywanie na pojedynczej liście lub w pojedynczej bibliotece wielu typów elementów lub dokumentów.

Początek strony

Jak działają typy zawartości na poziomie witryny

Typy zawartości są zorganizowane w postaci hierarchii umożliwiającej dziedziczenie cech po jednym typie zawartości przez drugi. Dzięki temu kategorie dokumentów w całej firmie mogą współużytkować atrybuty, a jednocześnie zespoły mogą dostosowywać te atrybuty dla określonych witryn lub list.

Najpierw typy zawartości są definiowane w galerii typów zawartości witryny. Typy zawartości zdefiniowane na poziomie witryny są nazywane typami zawartości witryny. Typów zawartości witryny można używać we wszystkich podwitrynach witryny, dla której zostały zdefiniowane. Jeśli na przykład typ zawartości witryny został zdefiniowany w galerii typów zawartości witryny najwyższego poziomu w zbiorze witryn, można go używać na listach i w bibliotekach wszystkich witryn danego zbioru witryn. Typy zawartości witryny można pojedynczo dodawać do list i bibliotek, a następnie je w nich dostosowywać. Jeśli wystąpienie typu zawartości witryny zostanie dodane do listy lub biblioteki, jest nazywane typem zawartości listy. Typy zawartości listy są elementami podrzędnymi typów zawartości witryny, na podstawie których zostały utworzone.

Jak działa dziedziczenie typów zawartości witryny

Definiowanie nowego niestandardowego typu zawartości dla danej witryny w Galerii typów zawartości witryny należy rozpocząć od wybrania jako punktu wyjścia istniejącego nadrzędnego typu zawartości witryny. Tworzony nowy typ zawartości witryny dziedziczy po swoim nadrzędnym typie zawartości witryny wszystkie atrybuty, takie jak szablon dokumentu, ustawienie tylko do odczytu, przepływy pracy i kolumny. Po utworzeniu tego nowego typu zawartości witryny w każdym z tych atrybutów można wprowadzić zmiany.

Za każdym razem, gdy w typach zawartości witryny są wprowadzane zmiany, można określić, czy zmiany te mają zostać zastosowane do jakichkolwiek pozostałych podrzędnych typów zawartości witryny lub typów zawartości listy, które dziedziczą swoje atrybuty po tych typach zawartości witryny. Aktualizować można tylko te atrybuty, które są współużytkowane przez podrzędne typy zawartości witryny lub typy zawartości listy z nadrzędnym typem zawartości. Jeśli podrzędny typ zawartości witryny został dostosowany przy użyciu dodatkowych atrybutów, które nie istnieją w nadrzędnym typie zawartości witryny (na przykład przy użyciu dodatkowych kolumn), te dostosowania nie zostaną zastąpione po zaktualizowaniu podrzędnego typu zawartości witryny. Wprowadzone zmiany dotyczące typu zawartości witryny nie mają wpływu na nadrzędny typ zawartości witryny, na podstawie którego ten typ zawartości witryny został utworzony.

W jaki sposób typy zawartości witryny obsługują zarządzanie zawartością

Dzięki funkcji definiowania typów zawartości witryny można zyskać gwarancję, że całe kategorie dokumentów w organizacji będą obsługiwane w spójny sposób. Na przykład wszystkie dostarczane przez klientów dokumenty w organizacji mogą wymagać określonego zastawu metadanych, takich jak numer konta, numer projektu i menedżer projektu. Aby numery kont i numery projektów były kojarzone ze wszystkimi dokumentami dostarczanymi przez klientów, można utworzyć typ zawartości witryny Elementy dostarczane przez klienta, w którym kolumny są wymagane dla każdego z tych elementów metadanych. Wszystkie typy dokumentów dostarczanych przez klienta w zbiorze witryn, które dziedziczą po tym typie zawartości witryny, wymagają podania przez użytkowników informacji w tych kolumnach. Jeśli konieczne jest śledzenie dodatkowych metadanych związanych z tymi dokumentami dostarczanymi przez klienta, do typu zawartości witryny Elementy dostarczane przez klienta można dodać kolejną wymaganą kolumnę. Następnie można zaktualizować wszystkie podrzędne typy zawartości listy, które dziedziczą po tym typie zawartości witryny, przez dodanie nowej kolumny do wszystkich dokumentów dostarczanych przez klienta.

Początek strony

Jak działają typy zawartości na listach i w bibliotekach

Jeśli lista lub biblioteka jest skonfigurowana do obsługi wielu typów zawartości, można do niej dodać typy zawartości z grupy typów zawartości witryny dostępnych dla danej witryny.

Dodanie typu zawartości do listy lub biblioteki umożliwia przechowywanie w niej elementów danego typu. Polecenie Nowy na tej liście lub w bibliotece pozwoli użytkownikowi na utworzenie nowego elementu tego typu. Jedną z podstawowych zalet typów zawartości na listach i w bibliotekach jest przechowywanie na jednej liście lub w jednej bibliotece wielu typów elementów lub dokumentów, z których każdy może mieć unikatowe metadane, zasady lub zachowania.

Jak działa dziedziczenie typów zawartości listy

Jeśli do listy lub biblioteki jest dodawane wystąpienie typu zawartości witryny, jest ono podrzędnym typem typu zawartości witryny, na podstawie którego zostało utworzone. Ten typ zawartości listy odziedziczy po nadrzędnym typie zawartości witryny wszystkie atrybuty, takie jak szablon dokumentu, ustawienie tylko do odczytu, przepływy pracy i kolumny. Typ zawartości listy można dostosować pod kątem określonej listy lub biblioteki, do której został dodany. Te modyfikacje nie są stosowane do nadrzędnego typu zawartości witryny. W przypadku aktualizacji nadrzędnego typu zawartości witryny podrzędny typ zawartości listy może odziedziczyć zmiany (jeśli osoba obsługująca typy zawartości witryny zdecyduje o zastosowaniu aktualizacji do wszystkich podrzędnych typów zawartości). Jeśli w typie zawartości listy dostosowano atrybuty, które podrzędny typ zawartości listy współużytkuje z nadrzędnym typem zawartości witryny, modyfikacje można zastąpić wtedy, gdy typ zawartości listy dziedziczy zmiany po nadrzędnym typie zawartości witryny. Jeśli typ zawartości listy został dostosowany przy użyciu dodatkowych atrybutów, których nie ma w nadrzędnym typie zawartości (na przykład użyto dodatkowych kolumn), te modyfikacje nie są zastępowane podczas dziedziczenia przez podrzędny typ zawartości listy zmian po nadrzędnym typie zawartości witryny.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×