Wprowadzenie do testowania szablonów formularzy

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby zagwarantować, że formularze oparte na szablonie formularza są łatwe w użyciu i zbierają dane poprawnego typu, należy testować szablony formularzy przed ich opublikowaniem do wypełnienia przez użytkowników.

W tym artykule

Omówienie

Testowanie funkcji zbierania danych

Testowanie sposobu interakcji użytkownika z formularzem

Omówienie

W zależności od liczby użytkowników, którzy będą wypełniać formularze oparte na szablonie formularza, oraz zależnie od typu danych, które mają zostać zebrane, testowanie szablonu formularza może polegać tylko na wyświetleniu podglądu szablonu formularza przeznaczonego dla niewielkiego zespołu lub może obejmować zaplanowanie formalnego procesu obejmującego środowisko testowe służące do testowania funkcjonalności szablonu formularza dla całej firmy. Niezależnie od tego, czy szablon formularza jest przeznaczony dla 10, czy dla 10 000 użytkowników, testowanie szablonu formularza jest zawsze istotnym etapem procesu projektowania.

Przetestowanie szablonu formularza przed jego opublikowaniem pozwala:

  • Zagwarantować, że formularze oparte na szablonie formularza będą zbierać dane poprawnego typu, dzięki zweryfikowaniu poprawności konfiguracji formantów w szablonie formularza.

  • Zweryfikować prawidłowość działania wszystkich funkcji wdrożonych w szablonie formularza.

  • Zagwarantować, że użytkownicy mogą utworzyć i przesłać nowy formularz lub zmodyfikować istniejący formularz oparty na szablonie formularza.

  • Zweryfikować, działanie kodu zarządzanego w szablonie formularza zgodnie z projektem.

  • Zweryfikować, czy formularze skonfigurowane za pomocą różnych ustawień zabezpieczeń będą działać zgodnie z oczekiwaniami.

Proces testowania szablonu formularza zaczyna się zazwyczaj od zdefiniowania planu testu. Jeśli szablon formularza jest przeznaczony dla niewielkiej grupy odbiorców, plan testu może ograniczyć się do zwykłych odręcznych notatek przeznaczonych na własnych użytek. Jeśli szablon formularza będzie używany przez dużą liczbę osób, plan testu może być formalnym dokumentem opisującym zaplanowane do wykonania testy, oczekiwane wyniki oraz kryteria, na podstawie których zostanie podjęta decyzja o gotowości szablonu do opublikowania.

Warto utworzyć plan tekstu w trakcie fazy planowania — przed rozpoczęciem projektowania szablonu formularza. Jeśli zaplanowany projekt szablonu formularza zmieni się podczas fazy projektowania, należy odpowiednio zmodyfikować plan testu. Tworząc plan, należy uwzględnić testy, w których jest wprowadzana poprawna wartość, oraz testy, w których jest wprowadzana niepoprawna wartość. Dzięki temu można zagwarantować, że tylko poprawne wartości będą zapisywane lub przesyłane. Jeśli w trakcie fazy planowania użytkownik zdecyduje się zawrzeć w szablonie formularza pole, formant lub funkcję, powinien przemyśleć lub zapisać planowany sposób przetestowania tego pola, formantu lub funkcji. Jeśli na przykład użytkownik planuje dodać do szablonu formularza formant, który będzie akceptować tylko liczby dodatnie od 1 do 31, plan testu może uwzględniać testy, w których zostanie wprowadzona poprawna wartość, wartość, która jest wyższa lub niższa od dozwolonych wartości, oraz wartość zawierająca znaki zamiast liczb.

W niektórych przypadkach można zdecydować się przetestować funkcje i funkcjonalność podczas projektowania szablonu formularza. Można na przykład zdecydować się przetestować sprawdzanie poprawności danych dla formantu niezwłocznie po jego wdrożeniu, używając okna Podgląd. To może ograniczyć rzeczywisty czas testowania potrzebny po zakończeniu projektowania szablonu formularza.

Po zakończeniu projektowania szablonu formularza można rozpocząć testowanie zgodnie z planem testu. Należy zanotować wszelkie problemy, które wykryto podczas testowania szablonu formularza. Przed rozwiązaniem problemu należy jednak określić, czy warto usuwać dany problem w tym momencie. W zależności od harmonogramu rozmieszczania szablonu formularza można rozwiązać problemy związane z danymi, na przykład dotyczące formuł zwracających niepoprawne wyniki, przed rozwiązaniem wszelkich problemów związanych z grafiką, na przykład dotyczących koloru szablonu formularza lub położenia formantów. Po rozwiązaniu problemu należy wykonać te same testy ponownie, aby zagwarantować, że problem został faktycznie rozwiązany i że nie pojawiły się nowe błędy.

W trakcie procesu testowania można zdecydować, że są potrzebne nowe funkcje lub że należy wprowadzić zmiany do oryginalnego projektu. Przed wdrożeniem zmian należy rozważyć koszt wdrożenia i przetestowania nowych funkcji. Należy również rozważyć prawdopodobieństwo zakłócenia stabilności istniejących funkcji przez nowe. Zawsze podczas wprowadzania nowej funkcji do szablonu formularza należy zaktualizować plan testu przez uwzględnienie w nim testowania nowych funkcji. Należy rozważyć wdrożenie nowych funkcji w późniejszym czasie, jeśli spowoduje ono opóźnienie rozmieszczenia szablonu formularza w zaplanowanym czasie.

Proces testowania może obejmować testowanie sposobu działania i wyglądu formularza oraz testowanie procesu tworzenia i przesyłania nowego formularza lub modyfikowanie istniejącego formularza opartego na szablonie formularza. Testując sposób działania formularza, należy się upewnić, że dane zbierane w formularzu są poprawne. Testowanie danych może obejmować funkcje programu Microsoft Office InfoPath wdrożone w szablonie formularza, takie jak formatowanie warunkowe, sprawdzanie poprawności danych i kod. Warto także upewnić się, czy szablon formularza zbiera poprawne dane. Należy również przetestować proces tworzenia nowego formularza, przesyłania nowego formularza oraz modyfikowania istniejącego formularza. Testując zarówno dane, jak i ten proces, można zagwarantować, że formularze oparte na szablonie formularza zbierają i zapisują poprawne dane.

Początek strony

Testowanie funkcji zbierania danych

Program InfoPath udostępnia rozmaite funkcje, takie jak formatowanie warunkowe, sprawdzanie poprawności danych, formuły, reguły oraz kod. Ułatwiają one użytkownikom wprowadzanie do formularza poprawnych danych. Można przetestować te funkcje, aby zagwarantować, że są odpowiednio skonfigurowane, wyświetlając podgląd szablonu formularza. Po wyświetleniu podglądu szablonu formularza w programie InfoPath jest otwierane nowe okno Podgląd zawierające formularz oparty na szablonie formularza, którego można użyć w celu przetestowania tych funkcji.

Jeśli użytkownik używa tego samego zestawu danych do wielokrotnego testowania szablonu formularza, może zapisać formularz zawierający dane przykładowe, a następnie skonfigurować szablon formularza do używania tego formularza z danymi przykładowymi za każdym razem, gdy wyświetla podgląd szablonu formularza. Dzięki temu nie trzeba wprowadzać tego samego zestawu danych za każdym razem, gdy jest wyświetlany podgląd szablonu formularza. Za pomocą danych przykładowych można sprawdzić, czy formanty i pola w szablonie formularza są skonfigurowane do akceptowania poprawnych danych. Można też zapisać formularz z niepoprawnymi danymi przykładowymi, aby sprawdzić, czy szablon formularza właściwie odpowiada na próbę wprowadzenia niepoprawnych danych.

Początek strony

Testowanie sposobu interakcji użytkownika z formularzem

Aby przetestować proces interakcji użytkowników z formularzem opartym na szablonie formularza podczas wypełniania i przesyłania go, należy opublikować szablon w środowisku testowym. W idealnych warunkach środowisko testowe powinno być podobne do środowiska produkcyjnego, w którym użytkownicy będą uzyskiwać dostęp do formularzy opartych na szablonie formularza i wypełniać je. Jeśli na przykład środowiskiem produkcyjnym jest sieć systemu Microsoft Windows zarządzana przez kilka serwerów z systemem Microsoft Windows Server 2003 z bazą danych programu Microsoft SQL Server, środowiskiem testowym powinna być oddzielna sieć systemu Windows zarządzana przez oddzielny serwer. Nie należy przeprowadzać testów w środowisku produkcyjnym, ponieważ testy mogą mieć negatywny wpływ na pracę użytkowników w środowisku produkcyjnym lub na dane przechowywane na serwerach.

W środowisku testowym można przetestować proces tworzenia i przesyłania nowego formularza oraz modyfikowania istniejącego formularza zawierającego dane, a także sprawdzić, czy dane są przesyłane do poprawnych zewnętrznych źródeł danych. Za pomocą środowiska testowego można też przetestować plany awaryjne, na przykład sprawdzić, co należy zrobić, jeśli serwer przejdzie do trybu offline, gdy użytkownik utworzył formularz, ale jeszcze go nie przesłał.

Porada : Dodatkowym sposobem testowania procesu uzyskiwania dostępu do formularzy oraz wypełniania i przesyłania ich jest zaproszenie kilku typowych użytkowników do korzystania z szablonu formularza przed udostępnieniem go wszystkim użytkownikom. Dzięki temu można potwierdzić, że formularze oparte na szablonie formularza są łatwe do wypełnienia dla rzeczywistych użytkowników i że użytkownicy mogą tworzyć i przesyłać nowe formularze lub modyfikować istniejące formularze. Podczas tego etapu można zebrać cenne opinie dotyczące tego, w jaki sposób użytkownicy będą w rzeczywistości korzystać z szablonu formularza. Następnie można odpowiednio zmodyfikować szablon formularza na podstawie tych opinii. Na przykład niektórzy użytkownicy mogą mieć problemy z używaniem określonego formantu, czego nie można było przewidzieć w trakcie projektowania szablonu formularza. W przypadku pominięcia testów z udziałem potencjalnych użytkowników takie zachowanie formularza może zostać wykryte dopiero po rozmieszczeniu szablonu formularza.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×