Wprowadzenie do szablonów formularzy zgodnych z przeglądarką

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Podczas projektowania szablonu formularza programu Microsoft Office InfoPath można wybrać opcję tworzenia szablonu formularza, który będzie można otwierać i wypełniać w programie InfoPath lub w przeglądarce sieci Web. Szablony formularzy tego typu są nazywane szablonami formularzy zgodnymi z przeglądarką. Po zakończeniu projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarką użytkownik publikuje go na serwerze z uruchomionymi usługami InfoPath Forms Services za pomocą Kreatora publikowania. Należy również udostępnić szablon formularza zgodny z przeglądarką do użytku w przeglądarce sieci Web. W niektórych przypadkach można to zrobić samodzielnie podczas publikowania szablonu. W pozostałych przypadkach (na przykład wtedy, gdy szablon formularza zgodny z przeglądarką zawiera kod zarządzany) czynność tę musi wykonać administrator farmy serwerów.

W tym artykule

Co to są usługi InfoPath Forms Services?

Omówienie zgodności z przeglądarkami

Opcje zgodności

Widoki przeznaczone tylko do użycia w programie InfoPath

Okienko zadań Sprawdzanie projektu

Opcje wdrażania

Co to są usługi InfoPath Forms Services?

InfoPath Forms Services to technologia serwera, która umożliwia do projektowania formularzy w programie InfoPath oparte na przeglądarce, a następnie roześlij tych formularzy w wewnętrznych i zewnętrznych witryn sieci Web. Użytkownicy nie musisz mieć zainstalowany na komputerze do wypełniania formularza programu InfoPath, nie są one wymagane do pobrania żadnych dodatkowych z sieci Web. Wszystkie, które są potrzebne jest przeglądarki, takich jak Windows Internet Explorer, Apple Safari lub Mozilla Firefox. Jeśli użytkownicy mają zainstalowanego na komputerze programu InfoPath, można wyświetlać i wypełnij formularz programu InfoPath, a nie w przeglądarce.

Technologia InfoPath Forms Services jest dostępna w Microsoft Office SharePoint Server 2007 licencja Enterprise CAL, a także, oddzielnie, w Microsoft Office Forms Server 2007.

Początek strony

Omówienie zgodności z przeglądarkami

Wszystkie szablony formularzy są zgodne z programem InfoPath — to znaczy, że użytkownicy mogą je otwierać i edytować przy użyciu programu InfoPath, jeśli tylko mają ten program zainstalowany na komputerze.

Mając dostęp do serwera z uruchomionymi usługami InfoPath Forms Services, można zaprojektować jeden szablon formularza dla dwóch rodzajów użytkowników — tych, którzy na swoich komputerach mają zainstalowany program InfoPath, i tych, którzy tego programu nie mają. Użytkownicy z drugiej grupy będą wypełniać formularze przy użyciu przeglądarki sieci Web, a nie programu InfoPath.

Jeśli użytkownicy mają zainstalowany program InfoPath, mogą otworzyć formularz w tym programie i mieć dostęp do pełnego zakresu funkcji wypełniania formularzy.

Proces projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarką obejmuje określenie ustawień zgodności albo od razu, podczas tworzenia szablonu formularza, albo później, podczas projektowania szablonu formularza. Zaprojektowany szablon formularza zgodny z przeglądarką można testować i publikować, a ponadto włączać w nim obsługę przeglądarek, dzięki czemu użytkownicy będą mogli go wypełniać za pomocą przeglądarki.

Początek strony

Opcje zgodności

Jest możliwe zaprojektowanie jednego szablonu formularza zgodnego z przeglądarką, który można uruchomić w przeglądarce sieci Web, programie InfoPath, a nawet na urządzeniu przenośnym. Takie podejście zmniejsza koszt i czas wdrażania oraz zwiększa wydajność dzięki możliwości udostępnienia jednego szablonu formularza wielu użytkownikom.

Aby zaprojektować szablon formularza zgodny z przeglądarką, należy zaznaczyć pole wyboru Włącz tylko funkcje zgodne z przeglądarką w oknie dialogowym Projektowanie szablonu formularza, które jest wyświetlane za każdym razem, gdy jest tworzony nowy szablon formularza. Dla programu InfoPath jest to sygnał, że użytkownik chce włączyć zgodność szablonu formularza z przeglądarką sieci Web oraz że zamierza opublikować szablon formularza na serwerze z uruchomionymi usługami InfoPath Forms Services.

Ustawienie zgodności w oknie dialogowym Projektowanie szablonu formularza

Po zaznaczeniu tego pola wyboru formanty lub funkcje, które nie działają w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarką, zostaną ukryte albo wyłączone, dzięki czemu użytkownik nie będzie mógł ich używać podczas projektowania formularza. Na poniższej ilustracji tekst w żółtym polu wskazuje, że nieobsługiwane formanty nie są wyświetlane w okienku zadań Formanty.

Powiadomienie o formantach ukrytych w okienku zadań Formanty

Aby szybko zweryfikować bieżące ustawienia zgodności szablonu formularza, należy spojrzeć na tekst wyświetlany w prawym dolnym rogu okna programu InfoPath.

Bieżące ustawienie zgodności szablonu formularza wyświetlane na pasku stanu

Po kliknięciu tekstu zostanie wyświetlone okienko zadań Sprawdzanie projektu, w którym można zmienić bieżące ustawienia zgodności szablonu formularza. Na przykład, jeśli użytkownik rozpocznie projektowanie szablonu formularza, a następnie zdecyduje, że ma on być zgodny z przeglądarką, może zmienić ustawienia zgodności szablonu formularza, klikając łącze Zmień ustawienia zgodności w okienku zadań Sprawdzanie projektu. Można również kliknąć to łącze, aby przekształcić szablon formularza zgodny z przeglądarką w szablon formularza obsługiwany tylko przez program InfoPath.

Początek strony

Widoki przeznaczone tylko do użycia w programie InfoPath

Jeśli wielu użytkowników ma zainstalowany program InfoPath na swoich komputerach, można użyć gamę funkcji dostępnych w programie InfoPath, łącznie z tymi, które nie są dostępne w przeglądarce sieci Web. W takim przypadku możesz utworzyć dwa widoki szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami. Jeden widok będzie dla użytkowników, którzy otwieranie szablonu formularza w przeglądarce sieci Web. Drugiego widoku będą używane wyłącznie przez użytkowników, którzy mają zainstalowany program InfoPath na swoich komputerach.

Nigdy nie będzie można wyświetlić tego widoku tylko do programu InfoPath w przeglądarce sieci Web. W związku z tym można użyć funkcji programu InfoPath, w tym widoku, które w przeciwnym razie nie można używać, taką jak role użytkowników i kontrolki wzorca/szczegółu.

Porada: Możliwe jest również zaprojektowanie widoku przeznaczonego do wyświetlania na małym ekranie i użycie kodu w celu automatycznego przełączania do tego widoku, gdy użytkownik otworzy formularz na urządzeniu przenośnym.

Początek strony

Okienko zadań Sprawdzanie projektu

Jeśli podczas projektowania szablonu formularza użytkownik zdecyduje się zmienić ustawienia zgodności tak, aby włączyć zgodność z przeglądarką, mogą wystąpić problemy ze zgodnością przeglądarki. Problemy ze zgodnością występują wtedy, gdy szablon formularza zawiera funkcje nieobsługiwane w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarką. Najszybszą metodą zidentyfikowania problemów ze zgodnością jest użycie okienka zadań Sprawdzanie projektu.

Fragment okienka zadań Sprawdzanie projektu

1. Tekst w górnej części okienka zadań wskazuje, że szablon formularza jest zgodny zarówno z programem InfoPath, jak i z serwerem z uruchomionymi usługami InfoPath Forms Services. Aby zmienić to ustawienie, należy kliknąć łącze Zmień ustawienia zgodności.

2. W okienku zadań są wyświetlane błędy, ponieważ szablon formularza zgodny z przeglądarką zawiera nieobsługiwane formanty. Aby opublikować szablon formularza zgodny z przeglądarką, należy usunąć te formanty lub przekonwertować je na formanty zgodne z przeglądarką.

Jeśli pole wyboru Zweryfikuj na serwerze w okienku zadań Sprawdzanie projektu jest zaznaczone, poza błędami i komunikatami wykrywanymi przez program InfoPath można również wyświetlać błędy i komunikaty generowane przez serwer z uruchomionymi usługami InfoPath Forms Services. Można na przykład odbierać powiadomienia o funkcjach w szablonie formularza, które mogą obniżać wydajność formularza wyświetlanego w przeglądarce. Funkcja weryfikacji jest przydatna, ponieważ umożliwia wyświetlanie potencjalnych problemów podczas projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarką, a nie po opublikowaniu go na serwerze.

Uwaga: Szablon formularza można opublikować nawet wtedy, gdy zawiera błędy zgodności. Jednak w takim przypadku zgodność szablonu formularza z przeglądarką nie może zostać włączona ani przez użytkownika, ani przez administratora farmy.

Początek strony

Opcje wdrażania

Wszystkie szablony formularzy obsługiwane w przeglądarce muszą być umieszczone na serwerze z uruchomionymi usługami InfoPath Forms Services. Aby wdrożyć szablon formularza zgodny z przeglądarką, należy go opublikować za pomocą Kreatora publikowania w programie InfoPath oraz udostępnić do użytku w sieci Web.

Aby opublikować szablon formularza zgodny z przeglądarką, należy zaznaczyć opcję Serwer programu SharePoint z usługami InfoPath Forms Services lub bez nich na pierwszym ekranie Kreatora publikowania.

Fragment Kreatora publikowania

Istnieją dwa tryby wdrażania szablonów formularzy umieszczonych na serwerze z uruchomionymi usługami InfoPath Forms Services: jeden dla szablonów formularzy użytkownika, a drugi dla szablonów formularzy zatwierdzonych przez administratora. W następnych sekcjach opisano obie opcje wdrażania bardziej szczegółowo.

Szablony formularzy użytkownika

Ten typ szablonów formularzy może zostać udostępniony do użytku w sieci Web przez projektanta szablonu formularza.

Szablony formularzy użytkownika nie mogą zawierać skryptu ani kodu zarządzanego, wymagać pełnego zaufania ani używać połączenia danych zarządzanego przez administratora. Ponadto szablony formularzy użytkownika nie mogą być zaprojektowane tak, aby były dostępne w przeglądarkach sieci Web na urządzeniach przenośnych.

Szablony formularzy użytkownika działają na poziomie zabezpieczeń domeny, co oznacza, że szablon formularza jest zaufany na komputerach znajdujących się w tej samej domenie co serwer i wszystkie połączenia danych w szablonie formularza są dostępne tylko w tej domenie.

Szablony formularzy użytkownika można publikować w bibliotece lub jako typ zawartości na serwerze z uruchomionymi usługami InfoPath Forms Services. Aby opublikować szablon formularza w bibliotece, trzeba mieć uprawnienia do tworzenia bibliotek i list w witrynie. Aby opublikować szablon formularza jako typ zawartości witryny, trzeba mieć uprawnienia do zarządzania witryną.

Wdrażanie szablonów formularzy użytkownika sprawdza się najlepiej w przypadku szablonów formularzy, które nie zawierają kodu zarządzanego i mają ograniczony zakres wdrożenia, na przykład w przypadku szablonów formularzy przeznaczonych do używania przez pracowników jednego działu.

Uwaga: Jeśli użytkownik chce opublikować szablon formularza, lecz nie ma odpowiednich uprawnień, w Kreatorze publikowania zostanie wyświetlony tekst informujący o konieczności skontaktowania się na przykład z administratorem farmy. Przed poproszeniem administratora farmy o wdrożenie szablonu formularza należy opublikować szablon w lokalizacji, do której administrator ma dostęp. Załóżmy na przykład, że użytkownik zakończył projektowanie szablonu formularza pozwalającego klientom zarządzać swoimi polisami ubezpieczeniowymi w trybie online. Ponieważ szablon formularza zawiera połączenia danych zarządzane przez administratora farmy, formularz nie może zostać opublikowany bezpośrednio na serwerze z uruchomionymi usługami InfoPath Forms Services. Zamiast tego należy opublikować szablon formularza w lokalizacji sieciowej określonej przez administratora. Na koniec można powiadomić administratora o gotowości szablonu formularza do zrecenzowania.

Szablony formularzy zatwierdzone przez administratora

Szablony formularzy tego typu mogą być udostępniane do użytku w sieci Web tylko przez administratora farmy.

Szablony formularzy zatwierdzone przez administratora mogą zawierać skrypt lub kod zarządzany, wymagać pełnego zaufania albo używać połączenia danych zarządzanego przez administratora. Ponadto szablony mogą być zaprojektowane tak, aby były dostępne w przeglądarkach sieci Web na urządzeniach przenośnych.

Szablony formularzy zatwierdzone przez administratora mogą działać na poziomie zabezpieczeń z pełnym zaufaniem lub na poziomie zabezpieczeń domeny.

Szablon formularza jest zazwyczaj weryfikowany i przekazywany przez administratora farmy, a następnie uaktywniany w bibliotece szablonów formularzy dla jednego lub kilku zbiorów witryn. Uaktywnianie to proces mający na celu włączenie lub wyłączenie funkcji w zbiór witryn albo udostępnienie do użytku szablonów formularzy zatwierdzonych przez administratora. Szablon formularza zatwierdzony przez administratora musi zostać zweryfikowany i przekazany przez administratora farmy, lecz przekazany szablon formularza może zostać uaktywniony przez administratora zbioru witryn.

Wdrażanie szablonów formularzy zatwierdzonych przez administratora sprawdza się najlepiej w przypadku szablonów formularzy, które wymagają wdrożenia na dużą skalę w celu używania przez pracowników wielu działów organizacji.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×