Wprowadzenie do stron wzorcowych ASP.NET

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Strona wzorcowa to strona programu ASP.NET, która ma rozszerzenie nazwy pliku master. Strony wzorcowe umożliwiają tworzenie spójnego wyglądu i układu stron w witrynie lub aplikacji.

Ten artykuł zawiera omówienie stron wzorcowych, w tym galerii stron wzorcowych, stron zawartości, formantów symboli zastępczych zawartości, formantów zawartości oraz obszarów zawartości. W tym artykule przedstawiono również zagadnienia dotyczące korzystania ze stron wzorcowych w programach Windows SharePoint Services 3.0 oraz Microsoft Office SharePoint Server 2007.

Ważne : Aby można było korzystać ze stron wzorcowych, witryna musi być zlokalizowana na serwerze, na którym jest uruchomiony program Windows SharePoint Services 3.0 lub Office SharePoint Server 2007.

W tym artykule

Co to jest strona wzorcowa?

Gdzie znajdują się stron wzorcowych

Jakie są korzyści wynikające z używania stron wzorcowych?

Co to są zagnieżdżone stron wzorcowych?

Co to są strony zawartości?

Co to są kontrolkami symboli zastępczych zawartości, kontrolki zawartości i obszary zawartości?

Jakie są różnice dotyczące stron wzorcowych w programie Office SharePoint Server 2007?

Czy można dostosować strony wzorcowej, który steruje strony Administracja witryny?

Tworzenie niestandardowych stron wzorcowych

Co to jest strona wzorcowa?

Strony wzorcowe, będące funkcją programu ASP.NET 2.0, działają tak samo w programach Windows SharePoint Services 3.0 i Office SharePoint Server 2007, jak w programie ASP.NET 2.0. Przy użyciu stron wzorcowych można utworzyć jeden szablon strony, a następnie zamiast budować każdą nową stronę od początku, używać tego szablonu jako podstawy wielu stron w aplikacji.

Aby można było renderować strony wzorcowe w przeglądarce, tak naprawdę wymagają one dwóch osobnych części: samej strony wzorcowej i strony zawartości. Strona wzorcowa definiuje wspólny układ i nawigację, jak również wspólną zawartość domyślną dla wszystkich dołączonych do niej stron zawartości. Strona zawartości jest unikatowa. Gdy strona jest renderowana w przeglądarce, strona wzorcowa dostarcza wspólnej zawartości, a strona zawartości dostarcza zawartości specyficznej dla strony.

Najpierw tworzona jest jedna strona wzorcowa w celu zdefiniowania wyglądu i działania oraz standardowego zachowania wszystkich stron w witrynie lub określonej grupy tych stron. Następnie można utworzyć indywidualne strony zawartości zawierające unikatową zawartość, która ma być wyświetlana na każdej z nich. Strona wzorcowa jest scalana ze stronami zawartości w celu utworzenia ostatecznej, wyrenderowanej strony, która łączy w sobie układ ze strony wzorcowej oraz zawartość ze strony zawartości.

Ponieważ program Microsoft Office SharePoint Designer 2007 zapewnia pełną obsługę dotyczącą czasu projektowania stron wzorcowych, podczas projektowania takiej strony można zobaczyć dokładnie, jak będzie ona wyglądała po ukończeniu.

Przypuśćmy na przykład, że każda strona w witrynie ma korzystać z tego samego trzykolumnowego układu wraz ze standardowym nagłówkiem i menu nawigacyjnym. W takim przypadku można utworzyć jedną stronę wzorcową o żądanym układzie, a następnie dołączyć do niej wszystkie strony w witrynie. Tworząc jedną stronę wzorcową, można uniknąć ponownego tworzenia wspólnej zawartości dla każdej strony. Ponadto jeśli w dowolnym czasie użytkownik zdecyduje się zmienić układ wszystkich stron, konieczne będzie zmodyfikowanie tylko strony wzorcowej.

Każdej witryny w Windows SharePoint Services 3.0 i Office SharePoint Server 2007 utworzonego na podstawie definicji witryny zawiera stronę Default.master, która definiuje domyślnego wyglądu witryny. Ponadto Office SharePoint Server 2007 zawiera również kilka niestandardowych stron wzorcowych. Te niestandardowej strony wzorcowe, takich jak strony strona Default.master zawierać symboli zastępczych zawartości, włączyć wyświetlanie zawartości programu SharePoint, takich jak list i bibliotek, które można z Office SharePoint Server 2007 zdefiniować wygląd i działanie całej witryny. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z Office SharePoint Server 2007 stron wzorcowych, zobacz sekcję później czym się różni stron wzorcowych w programie Office SharePoint Server 2007?

Początek strony

Gdzie są zlokalizowane strony wzorcowe?

Domyślna strona wzorcowa jest zlokalizowana w galerii stron wzorcowych. W programie Office SharePoint Designer 2007 galeria stron wzorcowych jest folderem masterpage, który jest zlokalizowany na liście folderów w folderze _catalogs.

Strona Default.master na liście folderów

W przypadku tworzenia dostosowanych stron wzorcowych dobrym pomysłem jest przechowywanie ich w tym samym folderze masterpage. W ten sposób można z łatwością znaleźć wszystkie strony wzorcowe witryny w jednej lokalizacji, jak również zarządzać nimi z tego miejsca.

Wyświetlając wskaźnik strony wzorcowej w prawym górnym rogu dowolnej strony zawartości, można również zidentyfikować lokalizację strony wzorcowej, do której jest dołączona ta strona zawartości.

Identyfikacja lokalizacji oraz nazwy strony wzorcowej przy użyciu składnika breadcrumb

Początek strony

Jakie są zalety korzystania ze stron wzorcowych?

Korzystając ze stron wzorcowych, można z łatwością zmienić wygląd i działanie wszystkich stron w całej witrynie. Strony wzorcowe zapewniają również takie możliwości, jak:

  • Rozszerzona obsługa edytowania stron programu SharePoint     Deweloperzy i projektanci mogą oszczędzić czas i zasoby, przeprowadzając zmiany projektowe na jednej stronie wzorcowej i automatycznie propagując te zmiany do wszystkich stron zawartości, które są do niej dołączone.

  • Edycja na poziomie witryny     Użytkownicy mogą edytować elementy strony wzorcowej witryny w jednej lokalizacji. Mogą również wracać do tej samej lokalizacji w celu wprowadzenia dodatkowych zmian i nie muszą dostosowywać wszystkich stron zawartości, które korzystają z tych wspólnych elementów.

  • Profesjonalnie wyglądające witryny     Użytkownicy mogą z łatwością utworzyć nową stronę, która ma wygląd i działanie charakterystyczne dla programu SharePoint. Dzięki możliwości odwoływania się do domyślnej strony wzorcowej nowa, oparta na niej strona prezentuje ten sam co ona wygląd i działanie, jak również pobiera wszystkie przekazywane do niej aktualizacje.

  • Bardziej spójne strony i większy komfort pracy użytkownika końcowego     Ponieważ wszystkie strony dołączone do strony wzorcowej mają taki sam spójny wygląd i działanie, osoby odwiedzające witrynę mogą przechodzić z podstawowej strony programu SharePoint do strony dodanej przy użyciu rozwiązania innej firmy lub do strony dostosowanej przez projektanta stron sieci Web, nie zauważając żadnej różnicy w wyglądzie witryny ani sposobie działania jej formantów.

  • Wydajne zarządzanie witryną     Korzystanie ze stron wzorcowych usprawnia zarządzanie witryną, ponieważ dostosowując tylko stronę wzorcową, można zmienić wygląd i działanie całej witryny. Nie trzeba modyfikować każdej strony w witrynie.

Początek strony

Co to są zagnieżdżone strony wzorcowe?

Strony wzorcowe mogą być również zagnieżdżone, co oznacza taki układ, w którym jedna strona wzorcowa odwołuje się do drugiej jako jej strony wzorcowej. Można mieć na przykład jedną stronę wzorcową, która zawiera logo i podstawową nawigację witryny, drugą stronę wzorcową, która ma układ dwukolumnowy, oraz trzecią stronę wzorcową, która ma układ trzykolumnowy. Każda ze stron wzorcowych mających układ kolumnowy może być dołączona do głównej strony wzorcowej w celu wyświetlania z niej wspólnego logo i nawigacji.

Początek strony

Co to są strony zawartości?

Zawartość strony są strony ASP.NET, które mają rozszerzenie nazwy pliku aspx regularne. Ponadto każdej strony zawartości zawiera dyrektywy @page, który identyfikuje strony wzorcowej, do której dołączono tej zawartości strony. Poniżej przedstawiono przykład dyrektywy @page.

< % @ MasterPageFile="~masterurl/default.master strony" % >

Domyślnie witryna programu SharePoint zawiera kilka stron zawartości — takich jak strony widoku listy, strony formularza listy i strony składników Web Part — które zawierają zawartość przeznaczoną do wyświetlenia w treści strony. Gdy osoba odwiedzająca witrynę żąda wyświetlenia strony w przeglądarce, strona zawartości jest scalana ze stroną wzorcową w celu utworzenia strony, którą użytkownik zobaczy w przeglądarce. Wszystkie strony zawartości współużytkują swoją strukturę strony i wspólne funkcje ze stroną wzorcową, do której są dołączone.

W programie Windows SharePoint Services 3.0 szablon Default.master jest stosowany do wszystkich domyślnych stron zawartości, w tym:

  • Default.aspx

  • Domyślne strony zawartości — w tym: AllItems.aspx, DispForm.aspx, NewForm.aspx i EditForm.aspx — które zawierają widoki i formularze list

  • Domyślne strony zawartości — w tym: Upload.aspx i WebFldr.aspx — które zawierają widoki i formularze bibliotek dokumentów

Początek strony

Co to są formanty symboli zastępczych zawartości, formanty zawartości oraz obszary zawartości?

Kontrolkami symboli zastępczych zawartości wskazują obszarów zastąpienia zawartości na stronie wzorcowej. W widoku Kod kontrolki symbolu zastępczego zawartości wygląda następująco.

< asp: ContentPlaceHolder >

Kontrolkami symboli zastępczych zawartości są mapowane na ich kontrolkami symboli zastępczych zawartości odpowiednich przez atrybut contentplaceholderid . Symboli zastępczych zawartości definiowanie zawartości domyślnej dla regionu zdefiniowanych przez formant symbolu zastępczego zawartości. Tak, aby zmiany są widoczne na każdej stronie, do której dołączono stronę wzorcową można modyfikować domyślnej zawartości zdefiniowanych przez symboli zastępczych zawartości na stronie wzorcowej.

Ponadto kontrolki zawartości można w pojedynczej strony zawartości zastępowania zawartości domyślnej dla symbolu zastępczego zawartości, który został dostarczony przez stronę wzorcową. W widoku Kod formant zawartości wygląda następująco.

< asp: Content >

Obszar zawartości to region na stronie wzorcowej zdefiniowany przez pojedynczy symbol zastępczy zawartości (patrz ilustracja).

Obszar zawartości w widoku projektu

W widoku kodu programu obszar zawartości jest otoczony tagami formantu symbolu zastępczego zawartości (jeśli zawartość jest dostarczana przez stronę wzorcową) lub przez tagi formantu zawartości (jeśli zawartość jest zawartością niestandardową na indywidualnej stronie zawartości).

Uwaga : Zawartość w symbolu zastępczym zawartości, który jest dostarczany przez strony wzorcowe, nie jest wyświetlana w tym symbolu zastępczym na stronie zawartości.

Po umieszczeniu kursora na obszary zawartości na stronie zawartości, która jest dostarczany przez stronę wzorcową i nie będzie można edytować Wygląd kursora w obszarze, którego nie można edytować zastępuje wskaźnika.

Na stronie strona default.master Windows SharePoint Services 3.0 zawiera wiele kontrolek symbolu zastępczego zawartości domyślnej. Aby uzyskać więcej informacji na temat symboli zastępczych zawartości zobacz artykuł symboli zastępczych zawartości Modyfikuj domyślne programu SharePoint.

Początek strony

Czym różnią się strony wzorcowe w programie Office SharePoint Server 2007 od innych stron wzorcowych?

Strony wzorcowe zarówno w programie Windows SharePoint Services 3.0, jak i w programie Office SharePoint Server 2007 są oparte na programie ASP.NET 2.0. Jednak strony wzorcowe w programie Office SharePoint Server 2007 są implementowane nieco inaczej niż w programie Windows SharePoint Services 3.0.

Na przykład witryny programów Windows SharePoint Services 3.0 i Office SharePoint Server 2007 zawierają domyślną stronę wzorcową o nazwie Default.master. Jednak program Office SharePoint Server 2007 oferuje również kilka alternatywnych stron wzorcowych zwanych niestandardowymi stronami wzorcowymi. Wszystkie te niestandardowe strony wzorcowe można również modyfikować.

Ponadto istnieje możliwość modyfikowania ustawień witryny programu Office SharePoint Server 2007 w przeglądarce, tak aby wszystkie podwitryny dziedziczyły tę samą stronę wzorcową. W programie Windows SharePoint Services 3.0 stronę wzorcową witryny należy jednak określić z wewnątrz witryny, w której jest ona stosowana. Innymi słowy, nie można automatycznie zastosować strony wzorcowej do wszystkich podwitryn witryny programu Windows SharePoint Services 3.0.

Początek strony

Czy można dostosować stronę wzorcową sterującą stronami administracyjnymi witryny?

Zasadniczo nie. Strony administracyjne witryny znajdują się w katalogu _layouts i są sterowane przez stronę wzorcową, która znajduje się na serwerze. Jeśli program Office SharePoint Designer 2007 jest uruchomiony na samym serwerze, otwarcie strony wzorcowej i wprowadzenie zmian jest możliwe, ale nie jest zalecane.

Początek strony

Tworzenie niestandardowych stron wzorcowych

Przy użyciu programu Office SharePoint Designer 2007 można utworzyć dostosowaną stronę wzorcową, a następnie zastosować ją do swojej witryny programu SharePoint. Dostosowaną stronę wzorcową można utworzyć przez zmodyfikowanie istniejącej strony wzorcowej dołączonej do witryny programu SharePoint lub utworzenie całkowicie nowej strony wzorcowej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat modyfikowania istniejącej strony wzorcowej zobacz artykuł Modyfikowanie domyślnej strony wzorcowej.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×