Wprowadzenie do ról użytkowników

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W tym artykule

Omówienie ról użytkowników

Scenariusze używania ról użytkowników

Tworzenie i przypisywanie ról użytkowników

Omówienie ról użytkowników

Rola użytkownika jest wstępnie zdefiniowanej kategorii, które mogą być przypisane do użytkowników na podstawie ich stanowisko lub niektóre inne kryteria. Role zwykle są używane do prezentowania dostosowanych wersji lub widoki, szablonu formularza do różnych typów użytkowników. Możesz usprawnianie procesów biznesowych i zoptymalizować zbierania, dodając role użytkowników do szablonu formularza w celu kontrolowania, co użytkownicy widzą po otwarciu formularza, który jest oparty na szablonie formularza danych. Załóżmy na przykład, że projektujesz szablon formularza, dla których kształty, które będą używane przez następujące typy użytkowników aplikacji o zezwolenie:

 • elektrycy składający wnioski o zezwolenie na wykonanie prac elektrycznych;

 • zleceniodawcy sprawdzający, czy wnioski wykonawców zleceń zawierają potrzebne informacje;

 • administratorzy zatwierdzający przesłane wnioski o zezwolenie na wykonanie prac.

Zamiast projektować osobny szablon formularza dla każdego typu użytkownika i zarządzać danymi ze wszystkich formularzy, można zaprojektować jeden szablon formularza, którego formularze zbierają wszystkie dane i dodają odpowiednią rolę użytkownika do każdego typu użytkownika. Rola użytkownika określa, które dane są wyświetlane w dostosowanych widokach opartych na poszczególnych typach użytkowników.

Uwaga dotycząca zabezpieczeń : Ról użytkowników nie należy używać ograniczenia dostępu do ważnych danych w formularzu. Nawet w przypadku utworzenia szablonu formularza jako tylko do odczytu lub ukrywanie niektórych kontrolek, które są oparte na rolach użytkownika, użytkownicy zawsze mogą wyświetlić lub zmodyfikować plik szablonu formularza (xsn) i uzyskać dostęp do danych za pomocą programu edycji tekstu, takich jak Notepad.

Początek strony

Scenariusze używania ról użytkowników

Role mogą być przydatne dla użytkowników w wielu sytuacjach. Takie rozwiązanie umożliwia na przykład:

 • Wyświetlanie unikatowych widoków dla poszczególnych ról użytkowników    W zależności od tego, kto wypełnia formularz, można zaprojektować szablon formularza zawierający różne widoki. Można na przykład zaprojektować widok dla elektryków składających wnioski o zezwolenie na wykonanie prac elektrycznych, dla zleceniodawców odbierających wnioski o zezwolenie oraz dla administratorów sprawdzających poprawność wszystkich informacji. W każdym widoku są wyświetlane tylko dane odpowiednie dla określonej roli użytkownika.

 • Wyświetlanie różnych sekcji w zależności od roli użytkownika    W zależności od tego, kto wypełnia formularz, można zaprojektować szablon formularza, w którym będą wyświetlane różne sekcje. Na przykład sekcja w szablonie formularza raportu z wydatków, który dotyczy tylko pracowników, może być wyświetlana po otwarciu formularza przez pracownika. Inna sekcja, która dotyczy tylko menedżerów zatwierdzających raport z wydatków, może być wyświetlana po otwarciu go przez menedżera.

 • Ustawianie sprawdzania poprawności danych dla pola opartego na określonej roli użytkownika    W zależności od roli użytkownika przypisanej do osoby wypełniającej formularz można zaprojektować szablon formularza tak, aby różne typy sprawdzania poprawności danych były stosowane do formantu powiązanego z określonym polem. Można na przykład ustawić maksymalną wartość wydatków na danym poziomie dla menedżera oraz maksymalną wartość dla tego samego pola tekstowego na wyższym poziomie dla administratora. Jeśli menedżer podczas wypełniania formularza przekroczy limit, zostanie wyświetlone okno dialogowe. Jeśli formularz będzie wypełniany przez administratora, wartość w polu tekstowym — która zostałaby odrzucona, gdyby formularz był wypełniany przez menedżera — zostanie zaakceptowana.

 • Przesyłanie danych formularzy do zewnętrznego źródła danych zależnego od określonej roli użytkownika    Można na przykład zaprojektować szablon formularza tak, aby elektrycy składający wnioski o zezwolenie na wykonanie prac elektrycznych mogli przesyłać wypełnione formularze tylko do usługi sieci Web, a zleceniodawcy mogli przesyłać formularze tylko do bazy danych SQL. Administratorzy mogą przesyłać dane formularzy do bazy danych i w wiadomości e-mail, jeśli wniosek zostanie zatwierdzony, lub przesyłać dane formularza tylko do bazy danych, jeśli zostanie odrzucony.

Początek strony

Tworzenie i przypisywanie ról użytkowników

Po utworzeniu nowej roli użytkownika można przypisywać użytkowników do niego w następujący sposób:

 • Za pomocą określania nazw użytkowników z usługi katalogowej Active Directory firmy Microsoft (na przykład "sprzedawcy\andrzej"). Aby określić nazwę użytkownika w usłudze katalogowej Active Directory, szablon formularza musi utworzone w i opublikowany w sieci Microsoft Windows, która korzysta z usługi Active Directory.

 • Za pomocą określania grup z usługi katalogowej Active Directory. Na przykład można określić listę dystrybucyjną poczty e-mail, która zawiera nazwy wszystkich członków zespołu marketingowego. Aby określić grupy w usłudze katalogowej Active Directory, szablon formularza musi utworzone w i opublikowany w sieci Microsoft Windows, która korzysta z usługi Active Directory.

 • Przez podanie wartości pochodzącej bezpośrednio z pola w formularzu. Pole może być pobieranie danych z usługi Active Directory lub użytkownik może wprowadzić danych w formancie powiązanej z tego pola. Na przykład jeśli szablon formularza zawiera pole tekstowe Administrator, możesz skojarzyć roli danego użytkownika z pole, z którą jest powiązana tego pola tekstowego.

Po dodaniu roli użytkownika można ustawić ją jako jedną z następujących czynności:

Domyślny roli    Użytkownicy, którzy nie są przypisywane do istniejącej roli użytkownika są automatycznie przypisywane do roli użytkownika określonej jako domyślną. Domyślna rola jest również używana dla użytkowników, którzy są częścią grupy, ale pracują w trybie offline. Jedna rola użytkownika jest zawsze ustawiona jako domyślny.

Inicjator roli    Jeśli chcesz zastosować roli danego użytkownika do użytkowników, którzy otwierają formularz po raz pierwszy, można określić rolę inicjator. Na przykład można zdefiniować rolę inicjator o nazwie "Wykonawcy" zastosowany do użytkowników, którzy wypełnianie formularzy wniosku o zezwolenie nowy. Użytkownik, który jest przypisany do innej roli użytkownika zostanie automatycznie przypisany do roli wykonawcy podczas otworzy nowego formularza wniosku o zezwolenie. Jednak następnym razem ten użytkownik otworzy ten sam formularz, program Microsoft Office InfoPath używa roli użytkownika przypisanej do tej osoby zamiast roli inicjator.

Role przydzielenia do użytkowników, które są oparte na dowolną kombinację nazwy użytkowników, grup lub wartości w polu po otwarciu formularza, który jest oparty na szablonie formularza programu InfoPath określa roli, aby przypisać do tego użytkownika przy użyciu następującej kolejności:

 1. Nazwa użytkownika to wartość pola w szablonie formularza.

 2. Nazwa użytkownika to w usłudze Active Directory.

 3. Użytkownik jest członkiem grupy usługi Active Directory.

  Uwaga : Jeśli użytkownik jest członkiem kilku grup i przypisujesz role użytkowników, które są oparte na grupy, program InfoPath sprawdza listy członków każdej grupy w kolejności, czy grupy znajduje się w oknie dialogowym Zarządzanie rolami użytkownika. Na przykład jeśli użytkownik jest członkiem grupy administratorów i odbierania grupy agenta i grupy administratorów znajduje się odbierania grupy agenta, użytkownik zostanie przypisana rola użytkownika do grupy administratorów.

 4. Jeśli żadna z powyższych są prawdziwe, domyślna rola jest używany.

Po zdefiniowaniu ról użytkowników dla szablonu formularza, możesz skonfigurować reguła, która automatycznie przełącza widoki na podstawie roli użytkownika. Na przykład można utworzyć rolę użytkownika Menedżera i następnie utworzyć regułę powodującą automatyczne przełączanie do widoku Menedżera po otwarciu formularza użytkownika, przypisany do roli menedżera. Można też kliknąć można utworzyć najpierw regułę, a następnie zdefiniuj role użytkowników w ramach procesu tworzenia reguły.

Istnieje też możliwość zróżnicowania zachowania formantu na podstawie roli użytkownika. Można na przykład udostępnić formant tylko dla określonej roli użytkownika, podczas gdy osoby pełniące pozostałe role użytkowników będą mogły zobaczyć dane zawarte w formancie, lecz nie będą mogły ich modyfikować. Możliwość ograniczenia liczby osób upoważnionych do wprowadzania danych w formancie na podstawie ról użytkowników jest jedną z metod zagwarantowania wiarygodności źródła, z którego pochodzą dane wprowadzone w formancie. Zaznaczenie pola wyboru Zatwierdzanie w szablonie formularza wniosku o zezwolenie wskazujące, że zezwolenie zostało zatwierdzone, może być na przykład możliwe tylko dla członków roli administratora. Użytkownicy przypisani do pozostałych ról użytkowników (np. wykonawców przesyłających wnioski) będą mogli tylko zobaczyć pole wyboru, lecz nie będą mogli go zaznaczyć ani wyczyścić.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×