Wprowadzenie do publikowania szablonu formularza

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Po zaprojektowaniu szablonu formularza należy zapisać i opublikować ten szablon, aby użytkownicy mogli wypełniać formularze, które są utworzone na jego podstawie.

W tym artykule

Jak działa publikowania

Publikowanie szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami

Publikowanie szablonu formularza z pełnego zaufania

Wysyłanie szablonu formularza w wiadomości e-mail

Modyfikowanie lub przenoszenie opublikowanego szablonu formularza

Na czym polega publikowanie?

Po opublikowaniu szablonu formularza najpierw należy zapisać szablon formularza, a następnie użyć Kreatora publikowania, aby rozpowszechnić szablon formularza wśród użytkowników. Szablon formularza jest modyfikowany w Kreatorze publikowania w celu rozpowszechnienia poprzez dodanie lokalizacji publikowania i instrukcje przetwarzania, co umożliwi użytkownikom otwieranie formularzy utworzonych na podstawie tego szablonu formularza. Instrukcje przetwarzania umożliwiają automatyczne aktualizowanie formularzy utworzonych na podstawie tego szablonu formularza przy wprowadzeniu zmian w szablonie formularza po jego opublikowaniu. Przy pierwszym uruchomieniu formularza przez użytkownika w programie Microsoft Office InfoPath na komputer użytkownika jest pobierany szablon formularza z lokalizacji określonej w instrukcji przetwarzania, a następnie w programie InfoPath jest tworzony formularz utworzony na podstawie tego szablonu formularza. Jeżeli użytkownik zapisze formularz, a następnie później otworzy ten formularz, w programie InfoPath zostanie porównana wersja szablonu formularza na komputerze użytkownika z wersją szablonu formularza określoną w instrukcjach przetwarzania. Jeśli wersja w lokalizacji określonej w instrukcji przetwarzania jest nowsza od znajdującej się na komputerze użytkownika, w programie InfoPath zostanie pobrana nowsza wersja szablonu formularza, a następnie formularz zostanie uaktualniony nową wersją szablonu formularza.

Po dodaniu do szablonu formularza lokalizacji publikowania i instrukcji przetwarzania kreator zapisuje zmodyfikowany szablon formularza w określonej przez użytkownika lokalizacji publikowania. Szablon formularza można publikować w następujących lokalizacjach:

 • Serwer z uruchomionym programem Microsoft Windows SharePoint Services    Publikując szablon formularza na serwerze z uruchomionym programem Microsoft Windows SharePoint Services, można wybrać jedną z dwóch opcji. Szablon formularza można opublikować w bibliotece dokumentów, gdzie będzie użyty jako szablon dla wszystkich dokumentów, które użytkownicy wypełniają w tej bibliotece dokumentów. Można go też opublikować jako typ zawartości witryny, co oznacza, że ten szablon formularza może być użyty jako szablon w kilku zbiorach witryn.

 • Na serwerze z programem InfoPath Forms Services    Możesz opublikować szablon formularza zgodny z przeglądarką na serwerze, na którym jest uruchomiony InfoPath Forms Services. Szablonów formularzy zgodnych z przeglądarką zezwolić użytkownikom bez programu InfoPath wypełniać formularze oparte na szablonie formularza za pomocą przeglądarki sieci Web.

 • Załącznik do wiadomości e-mail    Szablon formularza można opublikować poprzez wysłanie go w wiadomości e-mail do użytkowników. Użytkownicy mogą otworzyć wiadomość e-mail i wypełnić formularz.

 • Udostępniony folder sieciowy    Szablon formularza można opublikować w udostępnionym folderze sieciowym, do którego mają dostęp użytkownicy. Użytkownicy mogą przejść do udostępnionego folderu i utworzyć formularz na podstawie szablonu formularza.

  Uwaga : Ta funkcja zastępuje funkcję programu Microsoft Office InfoPath 2003 z dodatkiem SP1, która umożliwiała publikowanie szablonu formularza na serwerze sieci Web.

 • Jako plik instalowalny    Jeżeli na komputerze zainstalowano program Microsoft Visual Studio .NET 2003 lub Microsoft Visual Studio 2005, szablon formularza można opublikować jako plik instalowalny, który jest przechowywany w udostępnionym folderze sieciowym. Użytkownicy mogą pobierać i uruchamiać plik instalowalny w celu zainstalowania i zarejestrowania szablonu formularza na komputerze. W przypadku braku programu Visual Studio można opublikować szablon formularza w udostępnionej lokalizacji sieciowej i utworzyć w programie InfoPath plik skryptu rejestrujący ten szablon. Użytkownik może wówczas pobrać szablon formularza i skrypt, a następnie uruchomić skrypt w celu zarejestrowania szablonu formularza.

Kiedy użytkownik chce po raz pierwszy wypełnić formularz, przechodzi do lokalizacji, w której został opublikowany szablon formularza, i otwiera formularz utworzony na podstawie szablonu formularza. Dlatego jest ważne, aby użytkownicy mieli dostęp do lokalizacji, w której został opublikowany szablon formularza. Gdy użytkownik tworzy nowy formularz, na komputerze użytkownika w programie InfoPath jest przechowywany (lub buforowany) szablon formularza. Umożliwia to użytkownikowi wypełnienie formularza nawet przy pracy w trybie offline. Jeżeli użytkownik zapisze formularz, a następnie później go otworzy, aby dokończyć wypełnianie, lub otworzy inny pusty formularz utworzony na podstawie szablonu formularza, program InfoPath określa, czy komputer użytkownika jest połączony z lokalizacją, w której został opublikowany szablon formularza. Jeżeli komputer jest połączony, w programie InfoPath zostanie przeprowadzone sprawdzanie uaktualnień szablonu formularza, zostaną zastosowane uaktualnienia, a następnie zostanie otwarty formularz. Jeżeli komputer nie jest połączony, w programie InfoPath zostanie otwarty formularz utworzony na podstawie szablonu formularza przechowywanego na komputerze użytkownika.

Opublikowanie szablonu formularza nie jest tym samym, co zapisanie go. Zapisywanie szablonu formularza ma na celu zachowanie wyników pracy, podobnie jak zapisuje się plik na komputerze. W poniższej tabeli przedstawiono różne możliwości zapisywania szablonu formularza.

Polecenie

Opis

Kiedy używać

Zapisz

Powoduje zapisanie szablonu formularza w jego bieżącej lokalizacji i pod tą samą nazwą. Podczas modyfikacji szablonu formularza, który został wcześniej opublikowany w bibliotece dokumentów na serwerze z uruchomionym programem Microsoft Windows SharePoint Services, program InfoPath umożliwi zapisanie szablonu formularza tylko w innej lokalizacji niż ta, w której został on opublikowany.

To polecenie należy kliknąć, aby zapisać zmiany podczas projektowania szablonu formularza. Jeżeli jest modyfikowany opublikowany szablon formularza, należy kliknąć polecenie Zapisz jako, aby zapisać szablon formularza w nowej lokalizacji.

Zapisz jako

Powoduje zapisanie szablonu formularza w nowej lokalizacji lub w tej samej lokalizacji, ale pod nową nazwą. Jeśli jest modyfikowany szablon formularza, który został już opublikowany, kliknięcie polecenia Zapisz jako nie powoduje zaktualizowania opublikowanego szablonu formularza.

To polecenie należy kliknąć, gdy zachodzi potrzeba modyfikowania kopii szablonu formularza.

Zapisz jako pliki źródłowe

Powoduje zapisanie szablonu formularza w nowej lokalizacji jako zestawu pliki formularza zamiast pojedynczego pliku xsn.

To polecenie należy kliknąć, kiedy zachodzi konieczność modyfikacji pojedynczych plików szablonu formularza, na przykład jeżeli trzeba zaktualizować jeden z plików zasobów zawarty w szablonie formularza. W większości przypadków nie trzeba pracować oddzielnie z każdym plikiem szablonu formularza.

Uwaga : W celu rozpowszechnienia szablonu formularza wśród użytkowników należy zawsze używać Kreatora publikowania.

Początek strony

Publikowanie szablonu formularza zgodnego z przeglądarką

We wcześniejszych wersjach programu Microsoft Office InfoPath użytkowników potrzebne zainstalowanego na swoich komputerach, aby wypełniać formularze oparte na szablonie formularza programu InfoPath. W Office InfoPath 2007 można projektowanie szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami, których kształty można wypełniać w przeglądarce sieci Web lub w programie InfoPath. Aby umożliwić użytkownikom wypełnianie formularzy w przeglądarce sieci Web, publikowanie szablonu formularza do serwera, na którym jest uruchomiony InfoPath Forms Services.

Uwaga : Szablon formularza, który zawiera kod, nie może zostać bezpośrednio opublikowany na serwerze z uruchomionym programem InfoPath Forms Services. Z wielu powodów, między innymi ze względu na możliwości zarządzania, bezpieczeństwo i wydajność serwera, szablon formularza zawierający kod niestandardowy wymaga zatwierdzenia przez administratora przed jego skojarzeniem z biblioteką dokumentów lub ogólnym dostępem jako aplikacja sieci Web. Szablon formularza zawierający kod należy opublikować w udostępnionej lokalizacji sieciowej. Administrator przekazuje go następnie na serwer.

Początek strony

Publikowanie w pełni zaufanego szablonu formularza

Formularze z pełnym dostępem do zasobów systemowych, takich jak pliki na komputerze i inne ustawienia, są nazywane formularzami w pełni zaufanymi. W pełni zaufany formularz jest tworzony z szablonu formularza, który jest podpisany cyfrowo przy użyciu zaufanego certyfikatu lub jest zainstalowany na komputerze użytkownika. Szablon formularza podpisany cyfrowo przy użyciu zaufanego certyfikatu nie musi być instalowany ani rejestrowany na komputerze użytkownika. Taki rodzaj szablonu formularza można rozpowszechniać jako załącznik w wiadomości e-mail, użytkownicy mogą też pobrać taki szablon formularza z biblioteki dokumentów lub z udostępnionego folderu sieciowego.

W pełni zaufane formularze mogą uzyskać dostęp do informacji przechowywanych w samym formularzu oraz informacji z dowolnej z poniższych lokalizacji:

 • tej samej domeny co formularz;

 • wszystkich innych domen, do których formularz ma dostęp;

 • wszystkich plików i ustawień na komputerze, do którego osoba wypełniająca formularz ma dostęp.

Aby opublikować w pełni zaufany szablon formularza, należy wykonać jedną z następujących czynności:

 • Szablon formularza może zostać podpisany cyfrowo przy użyciu certyfikatu zaufanego urzędu certyfikacji, a następnie opublikowany w udostępnionej lokalizacji sieciowej. Użytkownicy będą mogli następnie otworzyć szablon formularza z udostępnionej lokalizacji sieciowej.

 • Jeżeli jest zainstalowany program Visual Studio .NET 2003 lub Visual Studio 2005, można użyć Kreatora publikowania, aby utworzyć pakiet instalacyjny, który zainstaluje i zarejestruje szablon formularza na komputerach użytkowników. Użytkownik z prawami administratora na komputerze może następnie uruchomić pakiet instalacyjny, aby zainstalować i zarejestrować szablon formularza.

 • Jeżeli na komputerze nie jest zainstalowany program Visual Studio .NET 2003 ani Visual Studio 2005, można użyć Kreatora publikowania, aby opublikować szablon formularza w udostępnionej lokalizacji sieciowej i utworzyć skrypt rejestracji szablonu formularza na komputerach użytkowników. Użytkownik mający odpowiednie prawa na danym komputerze może skopiować obydwa pliki na ten komputer, a następnie uruchomić skrypt, aby zarejestrować szablon formularza.

Początek strony

Wysyłanie szablonu formularza w wiadomości e-mail

Kreatora publikowania można użyć do rozpowszechnienia wśród użytkowników szablonu formularza w wiadomości e-mail. Użytkownicy, którzy mają zainstalowane na komputerze programy Microsoft Office Outlook 2007 i InfoPath, mogą wypełniać formularz bezpośrednio w wiadomości e-mail, po uprzednim otwarciu wiadomości. Użytkownicy z wcześniejszymi wersjami programu Outlook lub z innymi aplikacjami e-mail otrzymują wiadomość e-mail z szablonem formularza i formularzem jako załącznikami. Ci użytkownicy muszą najpierw kliknąć załącznik z szablonem formularza, aby zainstalować szablon formularza na swoich komputerach. Po instalacji szablonu formularza użytkownicy mogą kliknąć załącznik z formularzem w wiadomości e-mail, aby wypełnić formularz w programie InfoPath.

Jeżeli szablon formularza musi mieć dostęp do zasobów systemowych na komputerze użytkownika lub jeżeli szablon formularza został wysłany do użytkowników w innej domenie, powinien zostać przed opublikowaniem podpisany cyfrowo przy użyciu certyfikatu z zaufanego urzędu certyfikacji. U użytkowników w innej domenie mogą wystąpić błędy, jeżeli otworzą oni szablon formularza bez certyfikatu.

Początek strony

Modyfikowanie lub przenoszenie opublikowanego szablonu formularza

Jeśli szablon formularza jest modyfikowany po jego opublikowaniu i istnieją formularze utworzone na podstawie tego szablonu formularza, zmiany wprowadzone w szablonie formularza zostaną odzwierciedlone w istniejących formularzach. Jeżeli na przykład w szablonie formularza usunięto sekcję zawierającą tabelę, ta tabela i wszystkie dane w niej zawarte zostaną usunięte ze wszystkich istniejących formularzy utworzonych na podstawie tego szablonu formularza. Może to doprowadzić do utraty danych. Dlatego należy zaplanować testowanie wszelkich zmian wprowadzanych w szablonie formularza, aby określić ich wpływ na istniejące formularze.

Aby zmodyfikować szablon formularza, który został opublikowany, należy zmodyfikować kopię roboczą szablonu formularza. Kopia robocza jest wersją przechowywaną na komputerze użytkownika lub w programie do kontroli wersji, takim jak Microsoft Visual SourceSafe. Po zmodyfikowaniu kopii roboczej można ją opublikować w lokalizacji publikowania. Jeżeli użytkownik nie posiada kopii roboczej danego szablonu formularza, można go skopiować z lokalizacji publikowania, a następnie skopiować szablon formularza do innej lokalizacji niż lokalizacja publikowania. Po zmodyfikowaniu kopii roboczej szablonu formularza należy użyć Kreatora publikowania, aby opublikować ponownie szablon formularza w oryginalnej lokalizacji publikowania. Kreator publikowania zastąpi istniejącą wersję szablonu formularza w lokalizacji publikowania wersją zmodyfikowaną. Ponieważ w programie InfoPath tożsamość szablonu formularza jest określana na podstawie jego nazwy i lokalizacji, jest ważne, aby nie zmieniać tych wartości przy ponownym publikowaniu szablonu formularza.

Aby przenieść opublikowany szablon formularza do innej lokalizacji, można opublikować kopię roboczą szablonu formularza w nowej lokalizacji. Przed opublikowaniem szablonu formularza w nowej lokalizacji może zajść konieczność jego zmodyfikowania w celu odzwierciedlenia nowej lokalizacji. Na przykład mogą ulec zmianie lokalizacje zewnętrznych źródeł danych użytych w szablonie formularza. Przed opublikowaniem szablonu formularza w jego nowej lokalizacji należy również uaktualnić połączenia danych z nowymi lokalizacjami zewnętrznych źródeł danych.

Jeżeli istnieją formularze utworzone na podstawie opublikowanego szablonu formularza, należy również połączyć istniejące formularze z szablonem formularza publikowanym w nowej lokalizacji. Jeżeli nie zostanie to zrobione, użytkownicy mogą nie być w stanie otworzyć istniejących formularzy.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×