Wprowadzenie do przesyłania danych formularza

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W tym artykule

Omówienie

Przesyłanie danych formularza do bazy danych programu Access lub programu SQL Server

Przesyłanie danych formularza do usługi sieci Web

Przesyłanie danych formularza do serwera z uruchomionym programem Microsoft Windows SharePoint Services

Przesyłanie danych formularza w wiadomości e-mail

Przesyłanie danych formularza do aplikacji na serwerze sieci Web

Przesyłanie danych formularza za pomocą pliku połączenia danych

Przesyłanie danych formularza za pomocą kodu

Omówienie

Gdy dane są zbierane przy użyciu programu Microsoft Office InfoPath jako część większego procesu biznesowego, zazwyczaj nie pozostają w formularzach wypełnianych przez użytkowników. Zamiast tego są przenoszone z formularza do kolejnego etapu procesu biznesowego, zwykle do zewnętrznego źródła danych, takiego jak baza danych, usługa sieci Web lub aplikacja na serwerze sieci Web. Pracownicy mogą na przykład korzystać z programu InfoPath do wypełniania formularzy raportów wydatków, a następnie przesyłania tych formularzy do usługi sieci Web, gdzie formularze mogą być przetwarzane.

Formularz programu InfoPath przesyłany do zewnętrznego źródła danych

W odróżnieniu od operacji zapisywania formularza, podczas której użytkownicy muszą wybrać lokalizację przechowywania po jego wypełnieniu, operacja przesłania formularza powoduje wysłanie jego danych do lokalizacji, która została określona podczas projektowania szablonu formularza skojarzonego z formularzem. Podczas projektowania szablonu formularza i włączania przesyłania formularza można określić, aby dane wprowadzane przez użytkowników do formularza były przesyłane do następujących lokalizacji:

 • Baza danych programu Microsoft Office Access lub programu Microsoft SQL Server

 • Usługa sieci Web

 • Serwer z uruchomionym programem Microsoft Windows SharePoint Services

 • W wiadomości e-mail

 • Aplikacja na serwerze sieci Web

 • Niestandardowa aplikacja obsługująca program InfoPath

Określenie lokalizacji, do której mają być przesyłane dane w formularzach, może usprawnić przebieg procesów biznesowych i zwiększyć ich wydajność, ponieważ pozwala zachować większą kontrolę nad nimi. Zanim użytkownicy prześlą dane formularza program InfoPath sprawdza, czy dane w formularzach są prawidłowe, i pozwala poprawić użytkownikom wszelkie nieprawidłowe dane. Ta funkcja pomaga zagwarantować, że tylko prawidłowe dane będą wysyłane do zewnętrznego źródła danych.

Oprócz projektowania szablonu formularza umożliwiającego użytkownikom przesyłanie danych do pojedynczej lokalizacji, można zaprojektować szablon formularza tak, aby użytkownicy mogli przesyłać dane formularzy do wielu lokalizacji jednocześnie. Można na przykład zaprojektować szablon formularza raportu wydatków w taki sposób, aby podczas przysyłania wypełnionych formularzy przez użytkowników dane formularzy były przesyłane do bazy danych, a kopia każdego wypełnionego formularza była również przesyłana w wiadomości e-mail do menedżera.

Po zaprojektowaniu szablonu formularza, który może być przesyłany do zewnętrznego źródła danych, w programie InfoPath zostanie domyślnie włączone polecenie Prześlij w menu Plik oraz przycisk Prześlij na pasku narzędzi Standardowy. W zależności od potrzeb użytkownika można zdecydować się na zmianę nazwy polecenia Prześlij. Ponadto można bezpośrednio w szablonie formularza wstawić przycisk służący użytkownikom do przesyłania danych formularza po zakończeniu jego wypełniania.

Szablon formularza można również tak skonfigurować, aby po przesłaniu formularza była wykonywana jedna z następujących akcji:

 • Istniejący formularz jest zamykany.

 • Istniejący formularz jest zamykany i zostaje otwarty nowy, pusty formularz.

 • Istniejący formularz pozostaje otwarty.

Ponadto można napisać komunikat wyświetlany po przesłaniu formularza przez użytkownika, który będzie określać, czy formularz został przesłany pomyślnie.

Początek strony

Przesyłanie danych formularza do bazy danych programu Access lub programu SQL Server

Formularze programu InfoPath są często przesyłane do baz danych — na przykład w celu zaktualizowania rekordu klienta w pojedynczej tabeli albo wykonania bardziej złożonych zadań, takich jak modyfikowanie wielu tabel połączonych w szablonie formularza raportu wydatków. Szablon formularza programu InfoPath można zaprojektować tak, aby był przesyłany bezpośrednio do bazy danych programu Access lub bazy danych programu SQL Server bez używania skryptów ani kodu niestandardowego. Można też przesyłać dane formularza do innych typów baz danych, używając kodu niestandardowego albo przesyłając formularz do usługi sieci Web połączonej z bazą danych.

Aby przesłać formularz do bazy danych programu Access albo do bazy danych programu SQL Server, należy zaprojektować szablon formularza na podstawie odpowiedniej bazy danych. Pozwala to zagwarantować, że źródło danych szablonu formularza będzie zgodne ze strukturą bazy danych. W przypadku dodania połączenia bazy danych do istniejącego formularza użytkownicy nie będą mogli przesyłać wypełnionych formularzy do bazy danych, ponieważ źródło danych formularza nie będzie zgodne ze strukturą bazy danych. Jeśli szablon formularza nie jest zgodny ze strukturą bazy danych, program InfoPath nie może aktualizować właściwych pól w bazie danych po przesłaniu danych.

Projektując szablon formularza programu InfoPath na podstawie bazy danych, należy pamiętać o następujących zasadach:

 • Jeśli szablon formularza jest łączony z więcej niż jedną tabelą w bazie danych, tabele muszą być połączone polami klucza.

 • Długie typy danych, w tym obrazy, obiekty OLE, załączniki plików oraz typ danych Nota i typy danych SQL programu Access, powinny być wykluczone z połączenia danych. Program InfoPath nie obsługuje połączeń danych z tymi długimi typami danych. Aby wykluczyć określone pola bazy danych, należy skonfigurować połączenie danych za pomocą Kreatora połączenia danych.

Informacje wyświetlane w polu Podsumowanie na ostatniej stronie Kreatora połączenia danych pozwalają określić, czy powyższe uwagi mają zastosowanie. Pole Podsumowanie zawiera informacje, czy przesyłanie formularzy jest włączone. Jeśli przesyłanie jest wyłączone, pole Podsumowanie zawiera informacje o przyczynie.

Po skonfigurowaniu połączenia danych między szablonem formularza a bazą danych można dostosować dowolne inne opcje przesyłania. Można na przykład zmienić tekst wyświetlany na przycisku Prześlij w szablonie formularza. Można też zmienić komunikaty, które są wyświetlane użytkownikom w celu wskazania, czy formularz został pomyślnie przesłany, oraz określić, czy formularz ma pozostać otwarty po przesłaniu.

Początek strony

Przesyłanie danych formularza do usługi sieci Web

Jeśli usługa sieci Web służy do ustanowienia przepływu pracy w procesie biznesowym lub jako środkowa warstwa dostępu do bazy danych, program InfoPath ułatwia tworzenie szablonów formularzy pośredniczących w komunikacji z usługą sieci Web. Program InfoPath zawiera Kreatora połączenia danych, który prowadzi użytkownika przez proces łączenia szablonu formularza z usługą sieci Web.

Istnieją dwie najpopularniejsze metody projektowania szablonu formularza, który przesyła formularze do usługi sieci Web:

 • Łączenie istniejącego szablonu formularza z usługą sieci Web.

 • Projektowanie nowego szablonu formularza, który jest oparty na usłudze sieci Web.

W przypadku obu tych metod program InfoPath tworzy źródło danych, które jest oparte na schemacie usługi sieci Web. Dzięki temu formularze oparte na szablonie formularza mogą przesyłać dane do usługi sieci Web.

Szczegóły techniczne

Gdy użytkownikom przesyłanie formularza do usługi sieci Web, formularz jest wysyłane jako język XML (Extensible Markup) dane w kopercie protokołu SOAP. Ta koperta pełni funkcję parametru wejściowego dla określonej operacji usługi sieci Web. Można to porównać z przesyłaniem formularza za pośrednictwem protokołu HTTP, które powoduje w dokumencie XML w żądaniu POST protokołu HTTP.

Przed połączeniem szablonu formularza programu InfoPath z usługą sieci Web należy rozważyć następujące zagadnienia:

 • Program InfoPath nie może się łączyć z usługą sieci Web, w której jest użyty styl kodowania zdalne wywołanie procedury (RPC) (RPC, Remote Procedure Call). Obsługiwane jest tylko kodowanie literału dokumentu (document literal).

 • Aby formularze szablonu formularza mogły przesyłać dane do usługi sieci Web, podczas konfigurowania szablonu formularza można określić, że będzie możliwe przesyłanie tylko danych w określonych polach lub grupach albo przesyłanie wszystkich danych w formularzu.

Po skonfigurowaniu połączenia danych z usługą sieci Web można dodać do szablonu formularza przycisk Prześlij, a także dostosować dowolne inne opcje przesyłania.

Początek strony

Przesyłanie danych formularza do serwera z uruchomionym programem Microsoft Windows SharePoint Services

Użytkownik może zaprojektować szablon formularza, który przesyła dane do serwera z uruchomionym programem Microsoft Windows SharePoint Services. Dzięki temu można przechowywać i organizować wszystkie formularze użytkowników w bibliotece dokumentów. Ponadto użytkownicy mogą wypełniać formularze oparte na szablonie formularza bezpośrednio z poziomu biblioteki dokumentów. Użytkownicy mogą także eksportować dane formularza do programu Microsoft Office Excel lub scalać dane z kilku formularzy w pojedynczy formularz. Dodatkowo po włączeniu przesyłania formularzy bezpośrednio do biblioteki dokumentów można wstępnie zdefiniować nazwy plików formularzy, używając wartości statycznych, wartości zależnych od danych w formularzu lub formuła.

Po skonfigurowaniu szablonu formularza, aby umożliwić przesyłanie formularzy do biblioteki dokumentów programu SharePoint, można dodać przycisk Prześlij do formularza i dostosować inne opcje przesyłania, na przykład tekst na przycisku Prześlij, komunikaty wyświetlane użytkownikowi, które wskazują, czy formularz został pomyślnie przesłany, oraz to, czy formularz ma pozostać otwarty po przesłaniu.

Początek strony

Przesyłanie danych formularza w wiadomości e-mail

Użycie programu poczty e-mail to jeden z najłatwiejszych i najpopularniejszych sposobów konfigurowania przepływu pracy dla procesu biznesowego. Można zaprojektować szablon formularza programu InfoPath pozwalający użytkownikom przesłać wypełniony formularz jako załącznik lub w treści wiadomości e-mail przez kliknięcie przycisku Prześlij na pasku narzędzi Standardowy lub wybranie takiego polecenia z menu Plik. Adresy e-mail, wiersz tematu i nazwę pliku załącznika można wstępnie zdefiniować podczas projektowania szablonu formularza — używając wartości statycznych, wartości zależnych od wpisów w formularzu albo formuły. Można na przykład zaprojektować szablon formularza tak, aby wypełnione formularze były automatycznie przesyłane w wiadomości e-mail ze wstępnie zdefiniowanym wierszem tematu na adres e-mail zależny od wpisu w formularzu. Ponadto na podstawie danych wprowadzanych przez użytkowników w formularzu można zdefiniować dynamiczne nazwy plików formularza.

Aby użytkownicy przesyłali formularze jako wiadomości e-mail, muszą mieć zainstalowany na komputerze program Microsoft Office Outlook 2003 lub Microsoft Office Outlook 2007. Użytkownicy wypełniający formularze w przeglądarce sieci Web nie potrzebują programu Outlook do przesyłania formularzy jako wiadomości e-mail.

Po skonfigurowaniu szablonu formularza w celu umożliwienia przesyłania formularza w wiadomości e-mail można dodać przycisk Prześlij do paska narzędzi Standardowy i polecenie Prześlij do menu Plik szablonu formularza i dostosować wszelkie inne opcje przesyłania, na przykład tekst wyświetlany na przycisku Prześlij, komunikaty wyświetlane użytkownikom w celu wskazania, czy formularz został pomyślnie przesłany, oraz to, czy formularz ma pozostać otwarty po przesłaniu.

Początek strony

Przesyłanie danych formularza do aplikacji na serwerze sieci Web

Jeśli masz istniejące strony Active Server Pages (ASP) lub inny kod na serwerze sieci Web, który może przetworzyć danych XML, możesz projektować szablonu formularza tak, aby użytkownicy mogą przesyłać wypełnione formularze na tym serwerze sieci Web przy użyciu metody POST protokołu HTTP. Po skonfigurowaniu szablonu formularza, aby umożliwić użytkownikom przesyłanie formularzy w ten sposób InfoPath tworzy wiadomości, która zawiera dane formularza, a następnie wysyła tę wiadomość na serwerze sieci Web. Podczas projektowania szablonu formularza do przesyłania danych na serwerze sieci Web, możesz dodać przycisk Prześlij do szablonu formularza, określić tekst, który jest wyświetlany przycisk Zatwierdź, dostosowywanie wiadomości, które są wyświetlane użytkownikom wskazują, jeśli formularz został pomyślnie przesłany i określ, czy do Pozostaw formularz otwarty po przesłaniu.

Początek strony

Przesyłanie danych formularza za pomocą pliku połączenia danych

W programie Microsoft Office InfoPath 2007 użytkownik ma także możliwość utworzenia pliku XML nazywanego plikiem połączenia danych, który zawiera wszystkie konieczne ustawienia połączenia danych. Można zapisać ten plik w bibliotece połączeń danych w witrynie programu Microsoft Office SharePoint Server 2007, a następnie zaprojektować kilka szablonów formularzy, w których będzie używany ten sam plik XML służący do konfigurowania połączenia danych. Użycie pliku połączenia danych oznacza, że jeśli zmienią się jakiekolwiek informacje dotyczące połączenia danych — na przykład lokalizacja zewnętrznego źródła danych — można zaktualizować plik połączenia danych raz i nie trzeba aktualizować połączenia danych w każdym szablonie formularza. Wszystkie szablony formularzy, w których jest używany plik połączenia danych, zostaną automatycznie zaktualizowane na podstawie nowych ustawień.

Plik połączenia danych może zawierać ustawienia określające, jak użytkownicy mogą przesyłać dane formularza. Można zaprojektować szablon formularza w celu zastosowania ustawień w tym pliku połączenia danych. Po skonfigurowaniu szablonu formularza w celu umożliwienia przesyłania formularzy, można dodać polecenie Prześlij do menu Plik i przycisk Prześlij do paska narzędzi Standardowy do formularza opartego na szablonie formularza i dostosować wszelkie inne opcje przesyłania, na przykład tekst wyświetlany na przycisku Prześlij, komunikaty wyświetlane użytkownikowi, które wskazują, czy formularz został pomyślnie przesłany, oraz to, czy formularz ma pozostać otwarty po przesłaniu.

Początek strony

Przesyłanie danych formularza za pomocą kodu

Aby utworzyć zaawansowaną funkcję w szablonie formularza do przesyłania danych formularza, można napisać kod zarządzany za pomocą języka Microsoft Visual Basic .NET lub Microsoft Visual C# .NET albo napisać skrypt. Można na przykład dodać funkcję do szablonu formularza umożliwiającą przesyłanie formularza do więcej niż jednej lokalizacji jednocześnie lub do zewnętrznego źródła danych, które nie jest standardowo obsługiwane przez program InfoPath.

Porada : Jeśli nie można skonfigurować szablonu formularza w celu umożliwienia użytkownikom przesyłania formularzy do zewnętrznego źródła danych za pomocą opcji połączenia danych programu InfoPath, można użyć tej funkcji do napisania własnej implementacji połączenia danych z tym zewnętrznym źródłem danych.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×