Wprowadzenie do projektowania panelu informacji o dokumencie za pomocą programu InfoPath

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W tym artykule

Wprowadzenie do paneli informacji o dokumentach

Używanie panelu informacji o dokumencie

Omówienie zabezpieczeń

Wprowadzenie do paneli informacji o dokumentach

Panel informacji o dokumencie wyświetlany w dokumentach programów Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 i Microsoft Office Excel 2007 pozwala użytkownikom przeglądać i zmieniać właściwości poszczególnych plików lub typów zawartości zapisywanych na serwerze zarządzania dokumentami, takim jak witryna obszaru roboczego dokumentu lub biblioteka oparta na programie Windows SharePoint Services 3.0. Te właściwości, nazywane także metadane, to szczegółowe informacje opisujące lub identyfikujące plik. Mogą one służyć użytkownikom do organizowania, identyfikowania i wyszukiwania dokumentów.

Panel informacji o dokumencie jest Microsoft Office InfoPath 2007 formularza, który jest obsługiwany i wyświetlane w dokumencie. Nie ma potrzeby InfoPath zainstalowany na Twoim komputerze, aby wyświetlić Panel informacji o dokumencie, w dokumencie Microsoft Office 2007, ale trzeba Office InfoPath 2007 do projektowania lub dostosowywanie Panele informacji o dokumentach. Na przykład jeśli chcesz dostosować Panel informacji o dokumencie można wyświetlać dane z zewnętrznych zasobów, takich jak usługi sieci Web, należy użyć Office InfoPath 2007 do projektowania panelu informacji o tym dokumencie.

Korzystając z panelu informacji o dokumencie w dokumentach pakietu Office 2007, użytkownicy mogą śledzić i edytować metadane dokumentu nawet trakcie pracy nad nim. Ponadto panel informacji o dokumencie można dostosować, aby były w nim używane dane z zewnętrznego źródło danych, takiego jak usługa sieci Web. Pozwala to pracownikom spójnie korzystać z metadanych w różnych typach dokumentów pakietu Office 2007 w całej organizacji.

Dostosowując panelu informacji o dokumencie, można również dodać logikę pracy, takich jak sprawdzanie poprawności danych, lub dodać właściwości niestandardowe, które są ważne dla Twojej organizacji. Ponadto tworząc części szablonu zawiera typowe pola, można uporządkować wydajność ponownego użycia Panele informacji o dokumentach w różnych Office 2007 typów dokumentów w organizacji.  Część szablonu jest częścią szablonu formularza, który można zapisać w celu ponownego użycia w różnych szablonach.

Oprócz śledzenia i edytowania metadanych za pomocą paneli informacji o dokumentach w programach Office Word 2007, Office Excel 2007 i Office PowerPoint 2007, użytkownicy dokumentów programu Office Word 2007 mogą wykonywać dodatkowe zadania. W programie Office Word 2007 można dodawać właściwości z panelu informacji o dokumencie jako formanty właściwości w samym dokumencie. Formanty właściwości w programie Office Word 2007 wyświetlają właściwości dokumentu jako zawartość w samym dokumencie. Są one aktualizowane po zmianie danych w panelu informacji o dokumencie. Ponadto dane w panelu informacji o dokumencie są aktualizowane po zmianie odpowiadających im formantów właściwości w dokumencie.

Więcej informacji na temat dodawania właściwości w dokumencie programu Word można znaleźć w sekcji Zobacz też.

Typy właściwości

Panele informacji o dokumentach umożliwiają śledzenie jednego z następujących typów właściwości:

  • Standardowe właściwości dokumentu w pojedynczych dokumentach.

  • Właściwości serwera dla typów zawartości programu SharePoint opartych na typie zawartości Dokument lub Kolumny Dublin Core dostępnej na serwerach z uruchomionym programem Microsoft Office SharePoint Server 2007.

  • Właściwości niestandardowe dodawane do panelu informacji o dokumencie.

Właściwości, które użytkownicy mogą wyświetlać lub edytować za pomocą panelu informacji o dokumencie, można podzielić na trzy główne kategorie: właściwości oparte na dokumencie, właściwości oparte na serwerze i właściwości niestandardowe. Zależnie od projektu oraz lokalizacji panelu informacji o dokumencie, mogą zostać w nim wyświetlone niektóre lub wszystkie poniższe właściwości:

Właściwości oparte na dokumencie    Obejmują właściwości takie jak tytuł, imię i nazwisko autora, temat oraz słowa kluczowe określające temat i zawartość dokumentu.

Właściwości oparte na serwerze    W przypadku dokumentów zapisywanych w witrynie programu SharePoint, w których są używane niestandardowe panele informacji o dokumentach, te właściwości mogą zawierać dane dotyczące biblioteki dokumentów, kolumn witryny i typów zawartości witryny lub dane z innych pól niestandardowych.

Właściwości niestandardowe    Właściwości niestandardowe dokumentu pakietu Office można definiować, dostosowując panel informacji o dokumencie za pomocą programu InfoPath. Właściwości niestandardowe mogą zawierać metadane właściwe dla organizacji lub projektu, takie jak wartość kodu projektu czy centrum kosztów.

Uwaga : Właściwości niestandardowe dokumentu można także zdefiniować, klikając polecenie Właściwości zaawansowane w menu Właściwości dokumentu w panelu informacji o dokumencie w programach Office Word 2007, Office Excel 2007 lub Office PowerPoint 2007. Te właściwości zaawansowane nie są jednak widoczne w samym panelu informacji o dokumencie. Aby dostosować właściwości widoczne w panelu informacji o dokumencie, należy użyć programu InfoPath lub, w przypadku dokumentów przechowywanych na serwerze zarządzania dokumentami, zmodyfikować schemat typu zawartości przez dodanie kolumn do typu zawartości lub usunięcie ich.

Początek strony

Używanie panelu informacji o dokumencie

Panel informacji o dokumencie jest automatycznie tworzony podczas tworzenia dokumentu w programie Office Word 2007, Office Excel 2007 lub Office PowerPoint 2007. Ten domyślny panel informacji o dokumencie zawiera standardowe właściwości, takie jak Autor, Tytuł i Temat. Do panelu informacji o dokumencie można także dodać właściwości niestandardowe, projektując go od podstaw, a następnie kojarząc go z dokumentem. Można też dostosować istniejący panel.

Podczas projektowania niestandardowego panelu informacji o dokumencie można jej używać z wielu dokumentów z Office Word 2007, Office Excel 2007 i Office PowerPoint 2007 lub możesz projektować wielu Panele informacji o dokumentach. Na przykład niektórych dokumentów są skojarzone z określonego projektu, można używać pola Unikatowy dla Panele informacji o dokumentach, które są używane w tylko te dokumenty.

Nawet jeśli organizacja korzysta z kilku Panele informacji o dokumentach, każdy może zawierać niektóre typowe właściwości. Ponowne łatwo wspólne właściwości podczas projektowania panelu informacji o dokumencie, warto rozważyć użycie części szablonu. Tworzenia i używania części szablonu, pomaga zapewnić klucza metadane organizacji są spójne tony, struktury i zachowania. Na przykład organizacji może wymagać każdego panelu informacji o dokumencie do uwzględnienia w polu o nazwie stanowisko oprócz autora. Projektując części szablonu, która korzysta z tych pól typowych łatwo można ponownie użyć części szablonu w wielu Panele informacji o dokumentach.

Uwaga : W celu dostosowania schematu typu zawartości programu SharePoint można dostosować tylko panel informacji o dokumencie przez dodanie pól, które stanowią część schematu. Aby dodać lub usunąć pola panelu informacji o dokumencie przez dodanie nowych pól do schematu typu zawartości, należy dodać lub usunąć kolumny w typie zawartości.

Po utworzeniu niestandardowego panelu informacji o dokumencie, należy skojarzyć go z dokumentu, zanim będzie można go używać. Aby to zrobić, należy najpierw uaktywnić kartę Deweloper na Wstążce w programach, w której chcesz użyć panelu informacji o dokumencie. Następnie można określić lokalizację panelu informacji o dokumencie za pomocą adresu URL, UNC lub nazwa URN ścieżki pliku. Ponadto można domyślnie wyświetlany Panel informacji o dokumencie, po otwarciu dokumentu. Możesz również wybrać, czy właściwości niestandardowe, utworzone przez użytkownika są domyślnie widoczne po otwarciu dokumentu.

Oprócz wyświetlanie lub zmienianie właściwości w panele informacji o dokumentach w dokumentach Office Word 2007, Office Excel 2007 i Office PowerPoint 2007, w Office Word 2007 użytkownicy mogą dodawać właściwości w panelu informacji o dokumencie jako właściwości kontrolki w dokumencie. Na przykład wielu wystąpień adres firmy można dodawać jako właściwości kontrolki w dokumencie. Decyduje właściwość będzie aktualizowany wraz ze zmianą informacje znajdujące się w panelu informacji o dokumencie.

Więcej informacji na temat tworzenia niestandardowego panelu informacji o dokumencie oraz dodawania właściwości do dokumentu programu Office Word 2007 można znaleźć w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Omówienie zabezpieczeń

Panel informacji o dokumencie podlega tym samym wytycznym i ograniczeniom w zakresie zabezpieczeń co formularze programu InfoPath. Funkcje zabezpieczeń w programie InfoPath zaprojektowano w celu ochrony formularzy i komputerów użytkowników przed niebezpiecznymi operacjami, takimi jak uzyskiwanie dostępu do danych czy wysyłanie ich do źródła, które nie jest zaufane. Na przykład szablony formularzy programu InfoPath działają na jednym z trzech poziomów zabezpieczeń w zależności od tego, gdzie się znajdują, jak zostały zainstalowane oraz czy są podpisane cyfrowo. Te trzy poziomy to: Ograniczony, Domena i Pełne zaufanie. Do panelu informacji o dokumencie jest przypisywany ten sam poziom zabezpieczeń co do szablonu formularza programu InfoPath. Przed zaprojektowaniem i rozpoczęciem używania panelu informacji o dokumencie należy zapoznać się z zagadnieniami zabezpieczeń dotyczącymi korzystania z połączeń danych i wdrażania.

Zagadnienia zabezpieczeń dotyczące używania połączeń danych

Panel informacji o dokumencie nie może uzyskać dostępu do źródła danych z innej domeny, jeśli nie ma ustawionego poziomu uprawnień Pełne zaufanie. Aby włączyć poziom Pełne zaufanie, należy podpisać cyfrowo szablon formularza panelu informacji o dokumencie, używając zaufanego certyfikatu głównego, lub utworzyć dla niego plik instalowalny.

Uwaga : Jeśli osoba używająca dokumentu nie ma uprawnień dostępu do źródła danych, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, nawet jeśli poziom uprawnień panelu informacji o dokumencie jest wystarczający na uzyskanie dostępu do źródła danych.

Dodatkowe informacje na temat poziomów zabezpieczeń szablonów formularzy programu InfoPath można znaleźć w sekcji Zobacz też.

Zagadnienia zabezpieczeń dotyczące wdrażania

Zaleca się wdrażanie panelu informacji o dokumencie w tej samej domenie, w której znajdują się same dokumenty. Jeśli na przykład w dokumencie programu Office Word 2007 na serwerze http://przykład jest używany zaprojektowany niestandardowy panel informacji o dokumencie, zaleca się, aby ten panel był także przechowywany na serwerze http://przykład. Jeśli postanowiono wdrożyć panel informacji o dokumencie w innej domenie albo użytkownik otwiera lokalnie zapisaną wersję dokumentu — lub wysłaną jako załącznik w wiadomości e-mail — poziom zabezpieczeń panelu informacji o dokumencie zostanie zmieniony na niższy. Ten środek bezpieczeństwa ma pomóc w ochronie użytkowników przed zagrożeniami związanymi z dostępem panelu informacji o dokumencie do danych znajdujących się w innej domenie.

Uwagi : 

  • Jeśli panel informacji o dokumencie zostanie dostosowany do typu zawartości programu SharePoint, to po opublikowaniu zostanie on automatycznie wdrożony w witrynie programu SharePoint.

  • Jeśli użytkownik ma uruchamiać lokalnie zainstalowaną wersję panelu informacji o dokumencie na własnym komputerze, należy utworzyć plik instalowalny za pomocą Kreatora publikowania i programu Visual Studio. W przypadku opublikowania szablonu formularza (pliku xsn) dla panelu informacji o dokumencie na dysku twardym ten panel nie zostanie otwarty, gdy użytkownik otworzy skojarzony dokument.

Dodatkowe informacje na temat tworzenia pliku instalowalnego za pomocą Kreatora publikowania i programu Visual Studio można znaleźć w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×