Wprowadzenie do portalu zaufania usługi dla subskrypcji usług Office 365 dla firm i Dynamics CRM Online oraz subskrypcji w ramach platformy Azure.

Portal zaufania usługi (STP) udostępnia różnorodną zawartość dotyczącą zasad bezpieczeństwa stosowanych przez firmę Microsoft oraz zawiera niezależne raporty z inspekcji usług online firmy Microsoft przygotowane przez inne podmioty. Możesz również dowiedzieć się w nim, jak usługi online firmy Microsoft mogą pomóc Twojej firmie w przestrzeganiu standardów, ustaw i przepisów różnych branż, takich jak:

 • Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO)

 • HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996)

 • Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP).

Kto może korzystać z Portalu zaufania usługi i jak można z niego korzystać?

Dostęp do Portalu zaufania usługi mogą uzyskać nowi klienci oraz klienci wypróbowujący usługi online firmy Microsoft. Aby uzyskać dostęp do portalu, skorzystaj z poniższych formularzy tworzenia kont (które są również używane dla kont wersji próbnych):

Obecni klienci mogą uzyskać dostęp do Portalu zaufania usługi pod adresem https://aka.ms/STP w przypadku posiadania jednej z poniższych subskrypcji usług online (nazwanych również dzierżawami):

 • Office 365 dla firm (aktywna subskrypcja wersji próbnej lub płatna)

 • Dynamics CRM Online (aktywna subskrypcja wersji próbnej lub płatna)

 • Microsoft Azure (tylko konta usługi Azure Active Directory w ramach subskrypcji wersji próbnej lub płatnej)

Nie mogę się zalogować — po przejściu do strony https://aka.ms/STP jest wyświetlany komunikat o błędzie

Jeśli nie masz dostępu do Portalu zaufania usługi i jesteś administratorem globalnym usługi Office 365 dla firm lub Azure AD, możesz uzyskać konfigurację natychmiast. Jako administrator globalny organizacji po uzyskaniu dostępu możesz również wprowadzać do portalu inne osoby.

Uwaga : Aby uzyskać informacje na temat poszczególnych ról administratora w usłudze Office 365, zobacz Przypisywanie ról administratora w usłudze Office 365 — a na platformie Azure —Przypisywanie ról administratora w usłudze Azure Active Directory (Azure AD). W przypadku korzystania z usługi Dynamics CRM Online, użyj swojego konta administratora globalnego usługi Office 365.

Pomoc w wypełnianiu formularza tworzenia konta

W tej sekcji podano instrukcje krok po kroku dotyczące konfigurowania wersji próbnej usługi Office 365.

Jeśli Twoja firma nie jest klientem usługi Office 365 ani platformy Microsoft Azure, możesz mimo to uzyskać dostęp do dokumentów i informacji w Portalu zaufania usługi, szybko konfigurując bezpłatną wersję próbną usługi Office 365:

 1. Przejdź do formularza tworzenia konta i wprowadź szczegółowe dane Twojej firmy, jak to pokazano na poniższym zrzucie ekranu.

  Strona Zapraszamy — poznajmy się. Wprowadź tutaj Twoje dane potrzebne do utworzenia konta.


  W polu Wielkość organizacji uwzględnij tylko liczbę osób, które będą uzyskiwać dostęp do dokumentów w Portalu zaufania usługi. Aby uzyskać bardziej szczegółową pomoc dotyczącą tego, jakie informacje należy wpisać na tej stronie, zobacz Jak utworzyć konto w usłudze Office 365 — Pomoc dla administratorów. Po wprowadzeniu szczegółowych danych kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.

 2. Na następnej stronie usługa Office 365 utworzy identyfikator użytkownika na podstawie Twojego imienia i nazwiska oraz wprowadzonych danych firmy, jak to pokazano na poniższym zrzucie ekranu. Zanotuj swój identyfikator oraz hasło, które utworzysz — będą one konieczne do uzyskania dostępu do dokumentów w Portalu zaufania usługi.

  Strona Utwórz identyfikator użytkownika. Firma Microsoft tworzy Twój identyfikator użytkownika na podstawie wprowadzonego przez Ciebie imienia i nazwiska oraz szczegółów dotyczących firmy.

  Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.

 3. Na ostatnim ekranie wprowadź numer telefonu, aby otrzymać kod weryfikacyjny. Usługa Office 365 użyje tego numeru wyłącznie w celu wysłania Ci kodu weryfikacyjnego. Numer ten nie zostanie użyty do celów marketingowych ani do żadnych innych celów.

  Po otrzymaniu kodu weryfikacyjnego wprowadź go, jak to pokazano na poniższym zrzucie ekranu.

  Strona Nie jestem robotem. Wpisz numer telefonu, aby otrzymać kod weryfikacyjny. Następnie wprowadź ten kod. Proces tworzenia konta zostanie ukończony.

  Wybierz pozycję Utwórz moje konto. Gdy usługa Office 365 potwierdzi, że wszystko gotowe, możesz uzyskać dostęp do Portalu zaufania usługi.

Uzyskiwanie dostępu do Portalu zaufania usługi

Aby uzyskać dostęp do Portalu zaufania usługi:

 1. Przejdź do strony https://aka.ms/STP.

  Nie mogę się zalogować — po przejściu do strony https://aka.ms/STP jest wyświetlany komunikat o błędzie

 2. Aby zalogować się:

  • Jeśli jesteś administratorem globalnym usługi Office 365 lub Azure AD, wprowadź swoje poświadczenia administratora.

  • W przypadku wykonania powyższych instrukcji w celu skonfigurowania bezpłatnej wersji próbnej wprowadź identyfikator użytkownika oraz właśnie utworzone hasło.

 3. Podczas pierwszego logowania się wybierz przycisk OK dwa razy, aby kontynuować. Wybranie przycisku OK autoryzuje Portal zaufania usługi (STP) do używania go przez Twoją organizację i włącza w nim dostęp do katalogu użytkowników tej organizacji (przechowywanego w usłudze Azure AD). Portal zaufania usługi (STP) wymaga dostępu do usługi Azure AD, aby można było dodawać innych użytkowników Portalu zaufania usługi (STP) z Twojej organizacji. Po zalogowaniu się zostanie wyświetlona strona główna.

Wybieranie swojej branży i ustawień regionalnych

Po uzyskaniu dostępu do Portalu zaufania usługi po raz pierwszy najpierw należy skonfigurować swoją branżę i ustawienia regionalne. Te ustawienia możesz zmienić w dowolnej chwili. Skonfigurowanie tych ustawień umożliwia Portalowi zaufania usługi udostępnianie zawartości, która jest najistotniejsza dla Twojej organizacji. Aby skonfigurować swoją branżę i ustawienia regionalne, wykonaj następujące czynności:

 1. Po zalogowaniu się do Portalu zaufania usługi wybierz pozycję Ustawienia, jak to pokazano na poniższym zrzucie ekranu.

  Menu zaufania usługi z wyróżnioną opcją Ustawienia po lewej stronie.
 2. Na stronie Ustawienia wybierz strzałkę w dół obok pozycji REGION i zaznacz odpowiednie regiony dla organizacji.

 3. Wybierz strzałkę w dół obok pozycji BRANŻA i zaznacz odpowiednie branże dla organizacji.

 4. Po wybraniu regionów i branż wybierz przycisk Zapisz.

Na tym ekranie możesz ponadto opcjonalnie dodać innych administratorów i użytkowników.

Przeglądanie zawartości dotyczącej zapewniania zgodności i zaufania

Aby przejrzeć zawartość, wybierz odpowiednią opcję z menu:

 • Raporty zgodności, aby wyświetlić niezależne audyty i oceny usługi Office 365, platformy Azure i usługi Dynamics CRM Online.

 • Dokumenty dotyczące zaufania, aby wyświetlić informacje na temat tego, jak firma Microsoft obsługuje usługę Office 365, platformę Azure i usługę Dynamics CRM Online.

W Portalu zaufania usługi zostaną wyświetlone raporty i dokumenty dotyczące wybranych branż i regionów. Aby znaleźć określony raport, użyj dostępnych filtrów. Na przykład wprowadź w całości lub częściowo nazwę dokumentu w polu WYSZUKAJ NAZWĘ DOKUMENTU/PODSUMOWANIE DOKUMENTU i wybierz pozycję Filtruj raporty. Wybierz nazwę dowolnego dokumentu w polu Nazwa raportu (Raporty zgodności) lub Nazwa dokumentu (Dokumenty dotyczące zaufania), aby pobrać go na komputer.

Uwaga : Dokumenty i raporty w centrum zaufania usługi są dostępne do pobrania przez co najmniej 12 miesięcy od ich publikacji lub do momentu udostępnienia nowej wersji dokumentu.

Dodawanie innych administratorów i użytkowników portalu

Jeśli jesteś jedyną osobą w organizacji, która potrzebuje dostępu do Portalu zaufania usługi, możesz pominąć ten krok. W przeciwnym razie możesz dodać innych administratorów lub użytkowników do portalu.

Każdy administrator lub użytkownik, którego chcesz dodać do Portalu zaufania usługi, musi już mieć konto usługi Office 365 lub Azure AD. Administratorzy Portalu zaufania usługi mogą zmieniać ustawienia i wyświetlać zawartość w witrynie. Użytkownicy Portalu zaufania usługi mogą tylko wyświetlać zawartość w witrynie.


Aby dodać administratora portalu

Na stronie Ustawienia wybierz pozycję Dodaj rolę użytkownika. W polu Nazwa użytkownika wprowadź adres e-mail użytkownika, który ma zostać administratorem portalu. Wybierz rolę Administrator portalu, a następnie wybierz pozycję Dodaj użytkownika.


Aby dodać użytkownika portalu

Na stronie Ustawienia wybierz pozycję Dodaj rolę użytkownika. W polu Nazwa użytkownika wprowadź adres e-mail użytkownika, który ma zostać użytkownikiem portalu. Wybierz rolę Użytkownik portalu, a następnie wybierz pozycję Dodaj użytkownika.

Zarządzanie administratorami i użytkownikami portalu

Aby wyświetlić informacje o tym, kto ma dostęp do Portalu zaufania usługi, bądź odebrać dostęp administratorowi lub użytkownikowi portalu, zaloguj się do usługi Azure AD.

 1. Zaloguj się do usługi Azure AD za pomocą konta administratora globalnego i przejdź do kroku 3 tej procedury lub zaloguj się do usługi Office 365 za pomocą konta administratora globalnego. W zależności od danej konfiguracji może być konieczne wybranie pozycji Administrator w obszarze uruchamiania aplikacji usługi Office 365 u góry strony, jak to pokazano na poniższym zrzucie ekranu.

  Uruchamianie aplikacji usługi Office 365 z wyróżnioną pozycją Administrator.
 2. W menu Administrator wybierz pozycję Azure AD, jak to pokazano na poniższym zrzucie ekranu.

  Menu Administrator w usłudze Office 365. Wybór trzeciej opcji, czyli Azure AD.

  Uwagi : 

  • Usługa Azure AD ułatwia zarządzanie użytkownikami w ramach subskrypcji usługi Office 365. Jeśli jesteś administratorem globalnym, możesz zalogować się do usługi Azure AD, aby zarządzać użytkownikami.

  • Może być konieczne zalogowanie się dwa razy, jeśli wcześniej nie zalogowano się do usługi Azure AD. Użyj tej samej nazwy i hasła, których używasz dla usługi Office 365. Po zalogowaniu się zaczekaj chwilę na ukończenie procesu konfigurowania przez usługę Azure AD. Po ukończeniu procesu konfigurowania wybierz pozycję Zacznij zarządzać moją usługą.

 3. Na pulpicie nawigacyjnym usługi Azure AD zostanie wyświetlona Twoja subskrypcja usługi Active Directory (zazwyczaj jej nazwa to Microsoft). Kliknij dwukrotnie swoją subskrypcję usługi Azure AD, jak to pokazano na poniższym zrzucie ekranu.

  Menu usługi Azure AD z wyróżnioną pozycją subskrypcji.
 4. Na następnej stronie wybierz pozycję APLIKACJE, jak to pokazano na poniższym zrzucie ekranu.

  Menu usługi Azure AD z wybraną pozycją APLIKACJE.
 5. Na następnej stronie zostanie wyświetlona lista aplikacji połączonych z usługą Azure AD. Ta lista obejmuje Twoje subskrypcje usług online firmy Microsoft, takich jak usługa Office 365 Exchange Online i aplikacja O365trustportal. O365trustportal to nazwa aplikacji używana przez usługę Azure AD dla Portalu zaufania usługi. Wybierz pozycję O365trustportal, jak to pokazano na poniższym zrzucie ekranu.

  Aplikacje usługi Azure AD wymienione z wyróżnionym zaufaniem usługi (O365trustportal).
 6. Na następnej stronie wybierz pozycję UŻYTKOWNICY w menu pulpitu nawigacyjnego, jak to pokazano na poniższym zrzucie ekranu.

  Menu usługi Azure AD z wyróżnioną pozycją UŻYTKOWNICY.
 7. Na następnej stronie zostanie wyświetlona lista użytkowników usługi Office 365 oraz innych osób posiadających konta usługi Azure AD w Twojej organizacji, jak to pokazano na poniższym zrzucie ekranu. Dla każdego użytkownika posiadającego dostęp do Portalu zaufania usługi dla opcji PRZYPISANY jest ustawiona wartość Tak.

  Usługa Azure AD z wymienionymi użytkownikami dla zaufania usługi.
 8. Aby odebrać użytkownikowi dostęp do Portalu zaufania usługi, wybierz użytkownika, a następnie wybierz pozycję USUŃ u dołu ekranu, jak to pokazano na poniższym zrzucie ekranu.

  Przycisk Usuń w usłudze Azure AD

  Uwaga : Nie można odebrać dostępu do usługi Office 365 ani do platformy Azure administratorowi globalnemu.

 9. W wyświetlonym oknie dialogowym potwierdź, że chcesz odebrać dostęp danemu użytkownikowi, zaznaczając opcję Usuń dostęp do tej aplikacji dla wybranych użytkowników. Zaznacz pole wyboru, aby potwierdzić, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu. W dowolnej chwili możesz ponownie uaktywnić dostęp dla użytkownika.

  Okno dialogowe usługi Azure AD z polem wyboru, które należy zaznaczyć, aby usunąć dostęp danego użytkownika do zaufania usługi. Następnie należy wybrać ikonę w prawym dolnym rogu, aby zakończyć operację.

Często zadawane pytania

Uzyskaj pomoc dotyczącą Portalu zaufania usługi.

1. Dlaczego muszę udzielić zgody Portalowi zaufania usługi na korzystanie z usługi Azure Active Directory?

Portal zaufania usługi (STP) to aplikacja platformy Azure, która korzysta z usługi Azure Active Directory w celu uwierzytelniania. Portal zaufania usługi potrzebuje dostępu do odczytu/zapisu w usłudze Azure Active Directory Twojej organizacji, ponieważ są w niej przechowywane szczegółowe dane Twoich użytkowników usługi Office 365 oraz informacje o zawartości, do której mają oni dostęp. Usługa Azure Active Directory musi mieć możliwość zidentyfikowania użytkowników, którzy mają dostęp do Portalu zaufania usługi.

2. Dlaczego otrzymuję ostrzeżenie z informacją, że firma Microsoft nie zweryfikowała wiarygodności aplikacji Portalu zaufania usługi (O365trustportal)?

Portal zaufania usługi to aplikacja platformy Microsoft Azure, a wszystkie aplikacje utworzone na platformie Azure zawierają standardowe zastrzeżenie firmy Microsoft. Portal zaufania usługi został opracowany przez firmę Microsoft i jest kontrolowany oraz obsługiwany wyłącznie przez firmę Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji na temat Portalu zaufania usługi, zobacz stronę blogs.office.com, w tym blogi Przedstawiamy portal zaufania usługi Office 365 i Przedstawiamy ulepszone raporty z inspekcji SOC usługi Office 365 zawierające nowe zasady zaufania.

3. Moja organizacja korzysta z wielu domen. Jak mogę dodać użytkowników Portalu zaufania usługi z różnych domen?

Obecnie podczas dodawania użytkowników z dowolnej domeny musisz się zalogować jako administrator globalny danej domeny. Na przykład po zalogowaniu się z domeny „contoso.onmicrosoft.com” możesz dodawać użytkowników z domeny „contoso.onmicrosoft.com”. Aby dodać użytkowników z innej domeny (np. „contoso.com”), musisz się zalogować jako administrator globalny domeny „contoso.com”.

4. Dlaczego otrzymuję komunikat o błędzie z informacją, że dokumenty z Portalu zaufania usługi są uszkodzone?

Większość dokumentów w Portalu zaufania usługi jest dostępna w formacie PDF. Zapisz te pliki na komputerze lokalnym, korzystając z opcji Zapisz w używanej przeglądarce internetowej, a następnie je otwórz.

Uzyskiwanie pomocy dotyczącej Portalu zaufania usługi i raportów

Skontaktuj się z pomocą techniczną usługi Office 365 dla firm. Możemy udzielić pomocy w przypadku pytań dotyczących Portalu zaufania usługi lub komunikatów o błędach wyświetlanych podczas korzystania z portalu. Możesz również skontaktować się z nami w przypadku pytań i opinii dotyczących raportów zgodności i źródeł dotyczących zaufania w Portalu zaufania usługi.

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie: „Nie masz wystarczających uprawnień pozwalających na uzyskanie dostępu do tej aplikacji!”, oznacza to, że już zalogowano się do usługi Office 365 (najprawdopodobniej przy użyciu poświadczeń firmowych). Jeśli nie jesteś administratorem globalnym tego wystąpienia usługi Office 365, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Dostępne są następujące opcje:

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×