Wprowadzenie do okienka zadań Sprawdzanie projektu

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W Microsoft Office InfoPath 2007 można projektowanie szablonu formularza, który można otworzyć przy użyciu programu InfoPath lub przeglądarki sieci Web. Jeśli szablon formularza można otworzyć przy użyciu przeglądarki, jest on nazywany szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami. Można również projektować szablony formularzy, które będą działać w programie InfoPath 2003 oprócz Office InfoPath 2007 lub konwertowanie formularzy utworzonych w programie Microsoft Office Word lub innych programów do szablonów formularzy Office InfoPath 2007.

Po wykonaniu tych czynności, jednak mogą wystąpić problemy ze zgodnością lub innych problemów. Na przykład niektóre funkcje programu InfoPath nie są obsługiwane w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarkami, a to może powodować problemy z podczas procesu publikowania. Analogicznie niektóre funkcje Office InfoPath 2007 nie działają w szablonach formularzy programu InfoPath 2003, a niektóre funkcje programu Word nie są obsługiwane w programie InfoPath i zostaną odrzucone podczas importowania programu InfoPath formularza programu Word.

Najszybszym sposobem określ następujące typy problemów w szablonie formularza jest za pomocą okienka zadań Sprawdzanie projektu. Następnie można rozwiązać problemy przed opublikowaniem szablonu formularza.

W tym artykule

Okienko zadań Sprawdzanie projektu

Na czym polega różnica między błędami a komunikatami?

Okoliczności, w których program InfoPath sprawdza, czy wystąpiły problemy

Okienko zadań Sprawdzanie projektu

Najlepszym sposobem zagwarantowania prawidłowego działania szablonu formularza jest przeglądanie potencjalnych problemów za pomocą okienka zadań Sprawdzanie projektu.

Okienko zadań Sprawdzanie projektu umożliwia:

  • Wyszukiwanie problemów ze zgodnością, które mogą występować w szablonie formularza. W niektórych przypadkach program InfoPath automatycznie rozwiązuje problem i powiadamia o tym użytkownika. W pozostałych przypadkach trzeba ręcznie rozwiązywać problemy. Aby na przykład pomyślnie opublikować szablon formularza zgodny z przeglądarką, może być konieczne usunięcie nieobsługiwanego formantu lub zastąpienie go innym formantem. W przypadku publikowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarką można też wybrać wyświetlanie informacji dotyczących serwera w okienku zadań Sprawdzanie projektu.

  • Zmienianie ustawień zgodności dla szablonu formularza. Załóżmy na przykład, że tylko użytkownicy z zainstalowanym na komputerze programem InfoPath mogą wyświetlać i wypełniać formularze oparte na szablonie formularza. Aby umożliwić działanie szablonu formularza w przeglądarce sieci Web, można kliknąć łącze Zmień ustawienia zgodności w okienku zadań Sprawdzanie projektu w celu uzyskania dostępu do opcji tworzenia szablonu formularza zgodnego z przeglądarką zamiast szablonu formularza obsługiwanego tylko przez program InfoPath. Po zmianie ustawień zgodności szablonu formularza błędy i komunikaty w okienku zadań Sprawdzanie projektu zostaną odpowiednio zaktualizowane.

Fragment okienka zadań Sprawdzanie projektu

1. Tekst w górnej części okienka zadań wskazuje, czy szablon formularza jest obecnie zgodny zarówno z programem Office InfoPath 2007, jak i z serwerem z uruchomionym programem InfoPath Forms Services. Aby zmienić to ustawienie, należy kliknąć łącze Zmień ustawienia zgodności.

2. W okienku zadań są wyświetlane błędy, ponieważ szablon formularza zgodny z przeglądarką zawiera nieobsługiwane formanty. Aby pomyślnie opublikować szablon formularza zgodny z przeglądarką, należy usunąć te formanty.

Program InfoPath automatycznie sprawdza występowanie błędów, gdy użytkownik:

  • otwiera szablon formularza,

  • zmienia ustawienie zgodności szablonu formularza,

  • zapisuje lub publikuje szablon formularza,

  • importuje dokument programu Microsoft Office Word do programu InfoPath.

Listę błędów i komunikatów w okienku Sprawdzanie projektu można zaktualizować, klikając przycisk Odśwież w okienku zadań. Jest to przydatne, jeśli użytkownik chce usuwać pozycje z listy w trakcie rozwiązywania problemów występujących w szablonie formularza.

Uwaga: Klikając przycisk Odśwież nie zaktualizuje wiadomości, które są wyświetlane jako wynik importowania dokumentu programu Word do programu InfoPath. Jeśli chcesz usunąć Importowanie wiadomości w okienku zadań Sprawdzanie projektu, należy otworzyć okno dialogowe Pliki zasobów (menuNarzędzia ), a następnie usuń plik o nazwie ImportErrors.xml. Ten plik jest tworzony automatycznie podczas importowania dokumentu programu Word do programu InfoPath. Po usunięciu pliku ImportErrors.xml, kliknij przycisk Odśwież w okienku zadań Sprawdzanie projektu, aby trwale usunąć wiadomości importu. Plik ImportErrors.xml nie jest wymagane dla szablonu formularza do prawidłowego działania. W rzeczywistości ze względów bezpieczeństwa jest zalecane, aby usunąć ten plik przed opublikowaniem szablonu formularza.

Początek strony

Na czym polega różnica między błędami a komunikatami?

Projektując szablon formularza, można napotkać zarówno komunikaty, jak i błędy. W większości przypadków błędy muszą zostać usunięte, aby było można pomyślnie opublikować szablon formularza. Odpowiedź na komunikaty jest opcjonalna.

The following table describes the difference between errors and messages in the Design Checker task pane.

Icon

Typ

Opis

Obraz ikony

Error

The form template will not function correctly. You should fix the errors before you publish the form template.

Obraz ikony

Message

The form template may not function as expected. Messages are less serious than errors. You can choose whether to address the messages before you publish the form template.

Początek strony

Okoliczności, w których program InfoPath sprawdza, czy wystąpiły problemy

W poniższej tabeli opisano typy problemów, które mogą być wyświetlane w okienku zadań Sprawdzanie projektu, a także przyczyny ich występowania w szablonie formularza.

Typ problemu

Opis

Zgodność przeglądarki

Szablon formularza programu Office InfoPath 2007 zaprojektowany do wyświetlania i wypełniania w przeglądarce sieci Web jest określany jako szablon formularza zgodny z przeglądarką. Problemy ze zgodnością przeglądarki występują zazwyczaj po zmianie zwykłego szablonu formularza obsługiwanego tylko przez program InfoPath na szablon formularza zgodny z przeglądarką. Załóżmy na przykład, że użytkownicy wypełniają formularz roszczenia ubezpieczeniowego w programie InfoPath, a trzeba umożliwić im wypełnianie tego formularza w przeglądarce. W tym przypadku należy zmienić ustawienia zgodności szablonu formularza. Taka zmiana może niekiedy powodować wyświetlanie błędów lub komunikatów w okienku zadań Sprawdzanie projektu. Jeśli na przykład oryginalne ustawienia szablonu formularza obejmują role użytkowników, po zmianie ustawień zgodności w okienku zadań Sprawdzanie projektu zostanie wyświetlony błąd, ponieważ szablony formularzy zgodne z przeglądarką nie obsługują ról użytkowników.

Uwaga: Jeśli zaznaczono pole wyboru Zweryfikuj na serwerze okienka zadań Sprawdzanie projektu, oprócz błędów i komunikatów wykrywanych przez program InfoPath można wyświetlać błędy i komunikaty generowane przez serwer z uruchomionym programem InfoPath Forms Services.Te błędy i komunikaty mogą być wyświetlane pod nagłówkiem Zgodność przeglądarki (zweryfikowana na serwerze) w okienku zadań Sprawdzanie projektu.

Optymalizacja przeglądarki

Problemy związane z optymalizacją przeglądarki mogą występować, jeśli zaznaczono pole wyboru Zweryfikuj na serwerze okienka zadań Sprawdzanie projektu. Błędy i komunikaty dotyczące optymalizacji są generowane przez serwer i pomagają podejmować decyzje, których celem jest poprawienie wydajności formularza w przeglądarce.

Zgodność z poprzednimi wersjami

Szablony formularzy programu Office InfoPath 2007, które działają także z programem InfoPath 2003, są określane jako szablony formularzy zgodne z poprzednimi wersjami. Problemy dotyczące zgodności z poprzednimi wersjami występują w przypadku dodania do szablonu formularza formantu lub funkcji, która nie działa w programie InfoPath 2003. Większość szablonów formularzy programu Office InfoPath 2007 nie musi być zgodna z programem InfoPath 2003. Z tego względu program Office InfoPath 2007 automatycznie ukrywa w okienku zadań Sprawdzanie projektu te błędy i komunikaty, które dotyczą zgodności z poprzednimi wersjami.

Błędy i komunikaty dotyczące zgodności z poprzednimi wersjami są domyślnie wyświetlane tylko podczas otwierania szablonu formularza programu InfoPath 2003 w trybie projektowania w programie Office InfoPath 2007 lub po wybraniu pozycji Szablon formularza programu InfoPath 2003 z listy Zapisz jako typ w oknie dialogowym Zapisywanie lub Zapisywanie jako. We wszystkich innych okolicznościach wyświetlanie błędów i komunikatów dotyczących zgodności z poprzednimi wersjami należy wybrać ręcznie w okienku zadań Sprawdzanie projektu przez zaznaczenie pola wyboru Pokaż raport dotyczący zgodności z programem InfoPath 2003 w oknie dialogowym Opcje formularza (kategoria Zgodność).

Importowanie

Problemy dotyczące importowania mogą występować podczas importowania formularza z innego programu, na przykład Microsoft Office Word, jeśli program InfoPath próbuje importować funkcje, których nie obsługuje. W niektórych przypadkach program InfoPath usuwa nieobsługiwaną funkcję lub zastępuje ją obrazem zastępczym. Program InfoPath nie obsługuje na przykład zakładek i efektów tekstu animowanego, dlatego te funkcje są usuwane w tworzonym szablonie formularza. W innych przypadkach funkcja może być częściowo obsługiwana. Na przykład podczas importowania dokumentu programu Word wszystkie hiperłącza są konwertowane, ale jeśli hiperłącze używa protokołu innego niż HTTP, HTTPS, FILE, FTP lub MAILTO, to nie będzie ono działać po kliknięciu łącza.

Uwaga: Do konwertowania arkuszy programu Microsoft Office Excel na szablony formularzy programu InfoPath służy Kreator importu. Problemy skojarzone z importowaniem arkuszy programu Excel nie są jednak wyświetlane w okienku zadań Sprawdzanie projektu, tak jak ma to miejsce w przypadku importowania dokumentów programu Word.

Zgodność z trybem offline

Problemy dotyczące zgodności z trybem offline występują, jeśli szablon formularza jest udostępniany użytkownikom w trybie offline. Zależnie od projektu szablonu formularza użytkownicy w trybie offline mogą nadal mieć dostęp do danych pochodzących z kwerend baz danych i innych źródeł danych — z pewnymi wyjątkami. Te wyjątki są wymieniane w okienku zadań Sprawdzanie projektu.

Część szablonu

Jeśli szablon formularza zawiera część szablonu, a użytkownik doda nowszą wersję części szablonu do okienka zadań Formanty, w okienku zadań Sprawdzanie projektu pojawi się alert informujący o dostępnej aktualizacji części szablonu.

Powiązanie danych

Wiązanie problemy mogą wystąpić podczas powiązanie formantu w szablonie formularza i jego odpowiedniego pola lub grupy w źródle danych jest z jakiegoś powodu uszkodzony. Jeśli powiązanie problemów są poważne spowodowało kontrolkę, aby działać poprawnie w formularzu użytkownika, następnie pojawią się w okienku zadań Sprawdzanie projektu. W przypadku mniej poważne problemy powiązań nie zobaczysz komunikat o błędzie lub wiadomości w okienku zadań Sprawdzanie projektu jednak pojawi się niebieski lub czerwoną ikonę pojawia się w prawym górnym rogu formantu w szablonie formularza. Aby dowiedzieć się więcej o tym problemie, kliknij prawym przyciskiem myszy kontrolkę, a następnie kliknij Więcej szczegółów, w menu skrótów.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×