Wprowadzenie do obliczeń danych

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Za pomocą formuł i funkcji list lub bibliotek do obliczania danych na różne sposoby. Dodając kolumnę obliczeniową do listy lub biblioteki, możesz utworzyć formułę, która zawiera dane z innych kolumn i wykonuje funkcje do obliczania dat i godzin, aby wykonywać równania matematyczne lub manipulowania tekstem. Na przykład na liście zadania umożliwia kolumny obliczyć liczbę dni potrzebnych do wykonania każdego zadania na podstawie kolumn Data rozpoczęcia i Data ukończenia.

Uwaga: W tym artykule opisano podstawowe pojęcia związane z używaniem formuł i funkcji. Szczegółowe informacje na temat określonej funkcji można znaleźć w artykule dotyczącym tej funkcji.

W tym artykule

Omówienie formuł

Omówienie funkcji

Używanie odwołań do kolumn w formule

Używanie stałych w formule

Używanie operatorów obliczeń w formule

Omówienie formuł

Formuły są równaniami wykonującymi obliczenia na wartościach z listy lub biblioteki. Formuła rozpoczyna się znakiem równości (=). Na przykład poniższa formuła mnoży 2 przez 3, a następnie dodaje do wyniku 5.

=5+2*3

Za pomocą formuły w kolumnie obliczeniowej i obliczanie wartości domyślnych dla kolumny. Formuła może zawierać funkcje, odwołania do kolumn, operatory i stałe, tak jak w poniższym przykładzie.

=PI()*[Result]^2

Element

Opis

Funkcja

Funkcja PI() zwraca wartość pi: 3,141592654.

Odwołanie (lub nazwa kolumny)

[Result] reprezentuje wartość w kolumnie Result dla bieżącego wiersza.

Stała

Liczby lub wartości tekstowe wprowadzane bezpośrednio w formule, np. 2.

Operator

Operator * (gwiazdka) mnoży liczby, a operator ^ (daszek) podnosi liczbę do potęgi.

W formule może zostać użyty co najmniej jeden z elementów przedstawionych w poprzedniej tabeli. Oto kilka przykładowych formuł (według złożoności).

Formuły proste (np. =128+345)

Poniższe formuły zawierają stałe i operatory.

Przykład

Opis

=128+345

Dodaje 128 i 345.

=5^2

Podnosi 5 do kwadratu

Formuły zawierające odwołania do kolumn (np. =[Zysk] >[Koszt])

Poniższe formuły odnoszą się do kolumn na tej samej liście lub w tej samej bibliotece.

Przykład

Opis

=[Zysk]

Używa wartości w kolumnie Zysk

=[Zysk]*10/100

10% wartości w kolumnie Zysk

=[Zysk] > [Koszt]

Zwraca Tak, jeżeli wartość w kolumnie Zysk jest większa niż wartość w kolumnie Koszt

Formuły, które mogą wywoływać funkcje (np. =AVERAGE(1, 2, 3, 4, 5))

Poniższe formuły wywołują funkcje wbudowane.

Przykład

Opis

=AVERAGE(1, 2, 3, 4, 5)

Zwraca średnią z zestawu wartości.

=MAX([Q1], [Q2], [Q3], [Q4])

Zwraca największą wartość w zestawie wartości.

=IF([Koszt]>[Zysk], "Nie OK", "OK")

Zwraca komunikat Nie OK, jeżeli koszt jest większy niż zysk. W przeciwnym wypadku zwraca komunikat OK.

=DAY("15-kwi-2008")

Zwraca część daty określającą dzień. Ta formuła zwraca liczbę 15.

Formuły z funkcjami zagnieżdżonymi (np. =SUM(IF([A]>[B], [A]-[B], 10), [C]))

Poniższe formuły określają co najmniej jedną funkcję jako argumenty funkcji.

Przykład

Opis

=SUM(IF([A]>[B], [A]-[B], 10), [C])

Funkcja IF zwraca różnicę między wartościami w kolumnach A i B lub 10.

Funkcja SUMA dodaje wartość zwróconą przez funkcję JEŻELI i wartość w kolumnie C.

=STOPNIE(PI())

Funkcja PI zwraca liczbę 3,141592654.

Funkcja DEGREES konwertuje wartość w radianach na wartość w stopniach. Ta formuła zwraca wartość 180.

=ISNUMBER(FIND("BD",[Kolumna1]))

Funkcja FIND wyszukuje ciąg BD w Kolumnie1 i zwraca informacje o pozycji początkowej ciągu. Jeżeli ciąg nie zostanie znaleziony, zwraca błędną wartość.

Funkcja CZY.LICZBA zwraca wartość Tak, jeśli funkcja ZNAJDŹ zwróciła wartość numeryczną. W przeciwnym wypadku zwraca wartość Nie.

Początek strony

Omówienie funkcji

Funkcje są wstępnie zdefiniowanymi formułami, które wykonują obliczenia, używając określonych wartości, wywoływanych argumentów w odpowiednim porządku lub strukturze. Przy użyciu funkcji można wykonywać obliczenia proste i złożone. Na przykład poniższe wystąpienie funkcji ROUND służy do zaokrąglania liczby w kolumnie Cost do dwóch miejsc dziesiętnych.

=ROUND([Cost], 2)

Podczas nauki korzystania z funkcji i formuł przydaje się znajomość następującego słownictwa:

Struktura     Struktura funkcji rozpoczyna się znakiem równości (=), po którym następuje nazwa funkcji, nawias otwierający, argumenty funkcji oddzielone przecinkami i nawias zamykający.

Nazwa funkcji     Jest to nazwa funkcji obsługiwana przez listy lub biblioteki. Każda funkcja obsługuje określoną liczbę argumentów, przetwarza te argumenty i zwraca wartość.

Argumenty     Argumenty mogą być liczbami, tekstem, wartościami logicznymi, takimi jak Prawda lub Fałsz, albo odwołaniami do kolumn. Zdefiniowany argument musi gwarantować uzyskanie prawidłowej wartości. Argumenty mogą być także stałymi, formułami lub innymi funkcjami.

W niektórych przypadkach może być konieczne użycie funkcji jako jednego z argumentów innej funkcji. Na przykład poniższa formuła używa funkcji osadzonej AVERAGE i porównuje wynik z sumą dwóch wartości kolumn.

=AVERAGE([Cost1], SUM([Cost2]+[Discount]))

Prawidłowe zwroty     Gdy funkcja jest używana jako argument, musi zwracać taki sam typ wartości, jaki jest wykorzystywany przez argument. Na przykład jeżeli argument wykorzystuje wartość Tak lub Nie, funkcja zagnieżdżona musi zwracać wartość Tak lub Nie. Jeżeli tak nie jest, na liście pojawia się wartość błędu #VALUE!.

Limity poziomu zagnieżdżania     Formuła może zawierać maksymalnie osiem poziomów funkcji zagnieżdżonych. Gdy Funkcja B jest używana jako argument w Funkcji A, Funkcja B jest funkcją drugiego poziomu. W powyższym przykładzie funkcja SUM jest funkcją drugiego poziomu, ponieważ jest argumentem funkcji AVERAGE. Funkcja zagnieżdżona w funkcji SUM będzie funkcją trzeciego poziomu itd.

Uwagi: 

 • Listy i biblioteki nie obsługują funkcji RAND i NOW.

 • Funkcje TODAY i ME nie są obsługiwane w kolumnach obliczeniowych, ale są obsługiwane przy ustawianiu wartości domyślnej kolumny.

Początek strony

Używanie odwołań do kolumn w formule

Odwołanie określa komórkę w bieżącym wierszu arkusza danych i wskazuje listę lub bibliotekę, gdzie mają być szukane wartości lub dane, które mają zostać użyte w formule. Na przykład [Koszt] odwołuje się do wartości w kolumnie Koszt w bieżącym wierszu. Jeżeli dla bieżącego wiersza w kolumnie Koszt znajduje się wartość 100, to formuła =[Koszt]*3 zwróci wynik 300.

Dzięki odwołaniom można używać danych znajdujących się w różnych kolumnach listy lub biblioteki w co najmniej jednej formule. W formule mogą znajdować się odwołania do kolumn z danymi następujących typów: jeden wiersz tekstu, liczba, waluta, data i godzina, opcja, tak/nie. Te typy danych mogą być obliczane.

Aby odwołać się do kolumny w formule, należy użyć nazwy wyświetlanej kolumny. Jeżeli w nazwie znajduje się spacja lub znak specjalny, należy ją ująć w nawiasy kwadratowe ([ ]). W odwołaniach nie jest uwzględniana wielkość liter. Na przykład odwołanie do kolumny Cena jednostkowa można umieścić w formule jako [Cena jednostkowa] lub [cena jednostkowa].

Uwagi: 

 • Odwołania do wartości nie można umieszczać w innym wierszu niż bieżący.

 • Nie można odwoływać się do wartości na innej liście lub w innej bibliotece.

 • Nie można odwoływać się do identyfikatora nowo wstawianego wiersza. Podczas wykonywania obliczeń identyfikator jeszcze nie istnieje.

 • Nie można odwoływać się do innej kolumny w formule tworzącej wartość domyślną dla kolumny.

Początek strony

Używanie stałych w formule

Stała jest wartością, która nie jest obliczana. Na przykład stałymi są: data 10/9/2008, liczba 210 i tekst „Dochody kwartalne”. Stałe można podzielić według typów danych:

 • Ciąg (Przykład: =[Nazwisko] = "Kowalski")

  Stałe w postaci ciągów umieszcza się w cudzysłowach; mogą one mieć maksymalną długość 255 znaków.

 • Liczba (Przykład: =[Koszt] >= 29,99)

  Stałe numeryczne mogą zawierać kilka miejsc dziesiętnych, mogą być dodatnie lub ujemne.

 • Data (Przykład: =[Data] > DATE(2007,7,1))

  Stałe w postaci dat wymagają użycia funkcji DATE(rok,miesiąc,dzień).

 • Wyrażenie logiczne (Przykład: =IF([Koszt]>[Zysk], "Strata", "Bez straty")

  Tak i Nie są stałymi logicznymi. Można ich używać w wyrażeniach warunkowych. W powyższym przykładzie, jeżeli koszt jest większy od zysku, użycie funkcji IF powoduje uzyskanie wyniku Tak, a formuła zwraca ciąg „Strata”. Jeżeli koszt jest mniejszy lub równy zyskowi, użycie funkcji powoduje uzyskanie wartości Nie, a formuła zwraca ciąg „Bez straty”.

Początek strony

Używanie operatorów obliczeń w formule

Operatory określają typ obliczenia, które ma zostać wykonane na elementach formuły. Na listach i w bibliotekach są obsługiwane trzy różne typy operatorów obliczeniowych: arytmetyczne, porównań i tekstowe.

Operatory arytmetyczne

Poniższe operatory arytmetyczne umożliwiają wykonywanie podstawowych operacji matematycznych, na przykład dodawania, odejmowania lub mnożenia; łączenie liczb lub otrzymywanie wyników numerycznych.

Operator arytmetyczny

Znaczenie (przykład)

+ (znak plus)

Dodawanie (3+3)

– (znak minus)

Odejmowanie (3–1)
Negacja (–1)

* (gwiazdka)

Mnożenie (3*3)

/ (kreska ułamkowa)

Dzielenie (3/3)

% (znak procent)

Procent (20%)

^ (daszek)

Potęgowanie (3^2)

Operatory porównania

Za pomocą poniższych operatorów można porównywać dwie wartości. Wynik porównywania dwóch wartości za pomocą tych operatorów jest wartością logiczną Tak albo Nie.

Operator porównania

Znaczenie (przykład)

= (znak równości)

Równa się (A=B)

> (znak większości)

Większy niż (A>B)

< (znak mniejszości)

Mniejszy niż (A<B)

>= (znak większe lub równe)

Większy lub równy (A>=B)

<= (znak mniejsze lub równe)

Mniejszy lub równy (A<=B)

<> (znak nierówności)

Nie jest równy (A<>B)

Operator tekstowy

Operator & (handlowe i) służy do łączenia jednego lub kilku ciągów tekstowych w celu utworzenia pojedynczego fragmentu tekstu.

Operator tekstowy

Znaczenie (przykład)

& (handlowe i)

Łączy dwie wartości w celu utworzenia jednej ciągłej wartości tekstowej ("Północ"&"ny")

Kolejność wykonywania operacji w formule przez listę lub bibliotekę

Formuły obliczają wartości w określonej kolejności. Formuła może rozpoczynać się znakiem równości (=). Po znaku równości znajdują się elementy, które mają być obliczane (operandy), rozdzielone operatorami obliczeń. Na listach i w bibliotekach formuła jest obliczana od lewej do prawej, według określonej kolejności dla poszczególnych operatorów w formule.

Pierwszeństwo operatorów

Jeżeli kilka operatorów zostanie połączonych w jedną formułę, na listach i w bibliotekach będą wykonywane działania w kolejności przedstawionej w poniższej tabeli. Jeżeli formuła zawiera operatory o tym samym priorytecie — na przykład operator mnożenia i operator dzielenia — operatory te będą oceniane na listach i w bibliotekach od lewej do prawej.

Operator

Opis

Negacja (np. –1)

%

Procent

^

Potęgowanie

* i /

Mnożenie i dzielenie

+ i –

Dodawanie i odejmowanie

&

Łączenie tekstu (łączenie dwóch ciągów tekstowych)

= < > <= >= <>

Porównanie

Korzystanie z nawiasów

Aby zmienić kolejność obliczeń, należy umieścić w nawiasach część formuły, która ma zostać obliczona w pierwszej kolejności. Na przykład wykonanie poniższej formuły daje wynik 11, ponieważ na liście lub w bibliotece mnożenie jest wykonywane przed dodawaniem. W formule 2 jest mnożone przez 3, a następnie do wyniku tego działania jest dodawane 5.

=5+2*3

Jeżeli jednak składnia formuły zostanie zmieniona przez wprowadzenie nawiasów, na liście lub w bibliotece zostaną dodane liczby 5 i 2, a wynik tego działania zostanie następnie pomnożony przez 3, co da wynik 21.

=(5+2)*3

W poniższym przykładzie nawiasy, w których znajduje się pierwsza część formuły, wymuszają wykonanie obliczenia na liście lub w bibliotece [Koszt]+25 w pierwszej kolejności, po czym wynik tego działania jest dzielony przez sumę wartości w kolumnach EC1 i EC2.

=([Cost]+25)/SUM([EC1]+[EC2])

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×