Wprowadzenie do kwerend

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Gdy chcesz przejrzeć dane albo dodać, zmienić lub usunąć je z bazy danych, rozważ użycie kwerendy.

Za pomocą kwerend możesz znajdować odpowiedzi na określone pytania dotyczące danych, na które byłoby trudno odpowiedzieć, patrząc bezpośrednio na dane tabeli. Kwerendy umożliwiają także filtrowanie i podsumowywanie danych oraz wykonywanie na nich obliczeń. Za pomocą kwerend można również zautomatyzować wiele zadań związanych z zarządzaniem danymi i przeglądać zmiany wprowadzone w danych przed ich zapisaniem.

Użycie kwerend ułatwia wykonywanie wielu zadań związanych z bazą danych

W tym artykule

Omówienie

Przeglądanie podzbioru danych w tabeli

Jednoczesne przeglądanie danych pochodzących z więcej niż jednej tabeli

Zadawanie różnych wersji pytania za pomocą parametrów w kwerendzie

Wykonywanie obliczeń na podstawie danych

Przeglądanie danych podsumowanych lub zagregowanych

Tworzenie nowej tabeli za pomocą danych z innych tabel

Dodawanie danych do tabeli za pomocą danych z innych tabel

Zmienianie danych w sposób automatyczny

Usuwanie danych w sposób automatyczny

Omówienie

Kwerenda jest żądaniem wyników danych, żądaniem wykonania akcji na danych lub żądaniem zarówno wyników danych, jak i wykonania akcji. Za pomocą kwerendy można uzyskać odpowiedź na proste pytanie, wykonać obliczenia, połączyć dane z różnych tabel lub nawet dodać, zmienić albo usunąć dane tabeli. Kwerendy używane do pobierania danych z tabeli lub wykonywania obliczeń są nazywane kwerendami wybierającymi. Kwerendy dodające, zmieniające lub usuwające dane są nazywane kwerendami funkcjonalnymi.

W tym artykule zawarto podstawowe informacje o kwerendach i podano przykłady różnych typów kwerend. Aby uzyskać więcej informacji o poszczególnych typach kwerend, przeszukaj Pomoc lub kliknij łącza w sekcji Zobacz też tego artykułu.

Za pomocą kwerendy można też dostarczyć dane dla formularza lub raportu. W odpowiednio zaprojektowanej bazie danych informacje, które mają zostać przedstawić w formularzu lub raporcie, często znajdują się w kilku różnych tabelach. Kwerenda umożliwia zabranie potrzebnych danych przed zaprojektowaniem formularza lub raportu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z kwerendy w celu dostarczenia danych dla formularzy i raportów, użyj łączy w sekcji Zobacz też lub przeszukaj Pomoc.

Uwaga: W przykładach zawartych w tym artykule jest używana baza danych, która została utworzona za pomocą szablonu bazy danych Northwind 2007.

Pokaż, jak skonfigurować bazę danych Northwind 2007

 1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Nowy.

 2. W lewym okienku w obszarze Kategorie szablonów kliknij przycisk Szablony lokalne.

 3. W obszarze Szablony lokalne kliknij pozycję Northwind 2007, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

 4. Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie Northwind Traders (na karcie obiektu Ekran uruchamiania), aby otworzyć bazę danych, a następnie zamknij okno dialogowe Logowanie.

Początek strony

Przeglądanie podzbioru danych w tabeli

Niekiedy może być przydatne przejrzenie wszystkich danych w tabeli, a innym razem może zajść potrzeba przejrzenia tylko danych z określonych pól lub dane z pól spełniających określone kryteria. Aby przejrzeć dane za pomocą kryteriów, należy użyć kwerendy wybierającej.

Wyobraź sobie, że chcesz przejrzeć listę produktów oraz ich ceny. Aby utworzyć kwerendę zwracającą informacje o produktach i cenach, wykonaj poniższą procedurę:

 1. Otwórz bazę danych Northwind 2007.

 2. Na karcie Tworzenie w grupie Inne kliknij przycisk Projekt kwerendy.

 3. W oknie dialogowym Pokazywanie tabeli na karcie Tabele kliknij dwukrotnie tabelę Produkty.

 4. Zamknij okno dialogowe Pokazywanie tabeli.

 5. W tabeli Produkty kliknij dwukrotnie pola Nazwa produktu i Cena katalogowa, aby dodać je do siatka projektu kwerendy.

 6. Na karcie Projektowanie w grupie Wyniki kliknij przycisk Uruchom.

  Kwerenda zostanie uruchomiona, a następnie wyświetli listę produktów i ich cen.

Początek strony

Jednoczesne przeglądanie danych pochodzących z więcej niż jednej tabeli

Tabele w dobrze zaprojektowanej bazie danych mają logiczne relacje między sobą. Te relacje istnieją na podstawie wspólnych pól tabel. Aby przejrzeć dane z tabel pokrewnych, należy użyć kwerendy wybierającej.

Wyobraź sobie, że chcesz przejrzeć zamówienia od klientów, którzy mieszkają w określonym mieście. Dane dotyczące zamówień i klientów są przechowywane w dwóch tabelach w tej samej bazie danych. Obie tabele zawierają pole Identyfikator klienta, które stanowi podstawę relacja jeden-do-wielu między tymi dwiema tabelami. Możesz utworzyć kwerendę zwracającą zamówienia od klientów z określonego miasta, na przykład z Wyszkowa, wykonując poniższą procedurę:

 1. Otwórz bazę danych Northwind 2007.

 2. Na karcie Tworzenie w grupie Inne kliknij przycisk Projekt kwerendy.

 3. W oknie dialogowym Pokazywanie tabeli na karcie Tabele kliknij dwukrotnie tabele Klienci i Zamówienia.

 4. Zamknij okno dialogowe Pokazywanie tabeli.

  Zwróć uwagę na linię nazywaną sprzężeniem, która łączy pole ID w tabeli Klienci z polem Identyfikator klienta w tabeli Zamówienia. Ta linia przedstawia relację między tymi dwiema tabelami.

 5. W tabeli Klienci kliknij dwukrotnie pola Firma i Miasto, aby dodać je do siatki projektu kwerendy.

 6. W siatce projektu kwerendy w kolumnie Miasto wyczyść pole wyboru w wierszu Pokaż.

 7. W wierszu Kryteria kolumny Miasto wpisz 'Wyszków' (nazwę miasta ujmij w pojedynczy cudzysłów).

  Wyczyszczenie pola wyboru w wierszu Pokaż powoduje, że kwerenda nie wyświetla miasta w wynikach, a wpisanie nazwy miasta 'Wyszków' w wierszu Kryteria pozwala określić, że chcesz zobaczyć tylko te rekordy, w których wartość pola Miasto to Wyszków. W tym przypadku kwerenda zwraca tylko klientów zlokalizowanych w Wyszkowie — Firmę L i Firmę AA.

  Zauważ, że nie musisz wyświetlać pola, aby użyć go jako kryterium.

 8. W tabeli Zamówienia kliknij dwukrotnie pola Identyfikator zamówienia i Data zamówienia, aby dodać je do następnych dwóch kolumn siatki projektu kwerendy.

 9. Na karcie Projektowanie w grupie Wyniki kliknij przycisk Uruchom.

  Kwerenda zostanie uruchomiona, a następnie wyświetli listę zamówień od klientów z Wyszkowa.

 10. Naciśnij klawisze CTRL+S, aby zapisać kwerendę.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisywanie jako.

 11. W polu Nazwa kwerendy wpisz Zamówienia według miasta, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Zadawanie różnych wersji pytania za pomocą parametrów w kwerendzie

Niekiedy może być przydatne uruchomienie kwerendy, która tylko nieznacznie różni się od już istniejącej kwerendy. Można zmodyfikować istniejącą kwerendę, aby używała nowych kryteriów, jednak jeśli odmiany określonej kwerendy będą uruchamiane często, warto rozważyć użycie kwerendy parametrycznej. Po uruchomieniu kwerenda parametryczna wyświetla monit o podanie wartości pól, a następnie tworzy kryteria kwerendy na podstawie podanych wartości.

W poprzednim przykładzie została utworzona kwerenda zwracająca zamówienia od klientów zlokalizowanych w Wyszkowie. Możesz zmodyfikować tę kwerendę, aby wyświetlała monit o określenie miasta za każdym razem, gdy ją uruchamiasz, wykonując poniższą procedurę:

 1. Otwórz bazę danych Northwind 2007.

 2. Kliknij pasek przegrody ruchomej, aby wyświetlić okienko nawigacji.

  Uwaga: Ten krok nie jest konieczny, jeśli okienko nawigacji jest wyświetlone.

 3. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy kwerendę o nazwie Zamówienia według miasta (utworzoną w poprzedniej sekcji), a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Widok projektu.

 4. W siatce projektu kwerendy w wierszu kryteria kolumny Miasto usuwanie "Wyszków", a następnie wpisz ciąg [dla jakiego city?].

  Ciąg [Dla jakiego miasta?] jest monitem o podanie parametru. Nawiasy kwadratowe wskazują, że chcesz, aby kwerenda wyświetlała monit o podanie parametru, a tekst (w tym przypadku Dla jakiego miasta?) jest pytaniem wyświetlanym w monicie.

  Uwaga: W tekście monitu o podanie parametru nie można użyć kropki (.) ani wykrzyknika (!).

 5. Zaznacz pole wyboru w wierszu Pokaż kolumny Miasto, aby w wynikach kwerendy było wyświetlane miasto.

 6. Na karcie Projektowanie w grupie Wyniki kliknij przycisk Uruchom.

  Kwerenda wyświetli monit o wprowadzenie wartości dla kolumny Miasto.

 7. Wpisz nazwę miasta Gdańsk, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Kwerenda zostanie uruchomiona, a następnie wyświetli zamówienia od klientów z Gdańska.

  Ale co zrobić, gdy nie znasz wartości, które możesz określić? W celu uelastycznienia parametru możesz użyć symboli wieloznacznych w monicie:

 8. Na karcie Narzędzia główne w grupie Widoki kliknij przycisk Widok, a następnie kliknij opcję Widok projektu.

 9. W siatce projektu kwerendy w wierszu Kryteria kolumny Miasto wpisz ciąg Like [Dla jakiego miasta?]&"*".

  W tym monicie o podanie parametru słowo kluczowe Like, operator „handlowe i” (&) oraz gwiazdka (*) ujęta w cudzysłów umożliwiają użytkownikowi wpisanie kombinacji znaków, w tym symboli wieloznacznych, w celu zwrócenia przez kwerendę różnych wyników. Jeśli na przykład użytkownik wpisze symbol wieloznaczny *, kwerenda zwróci wszystkie miasta; jeśli użytkownik wpisze znak W, kwerenda zwróci wszystkie miasta, które zaczynają się od litery „W”; a jeśli użytkownik wpisze ciąg *s*, kwerenda zwróci wszystkie miasta, które zawierają literę „s”.

 10. Na karcie Projektowanie w grupie Wyniki kliknij przycisk Uruchom.

  W monicie kwerendy wpisz ciąg Gda, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 11. Kwerenda zostanie uruchomiona, a następnie wyświetli zamówienia od klientów z Gdańska.

Określanie typów danych parametrów

Określić można również, jaki typ danych powinien być akceptowany przez parametr. Typ danych można ustawić dla dowolnego parametru, ale szczególnie istotne jest ustawienie typu dla danych liczbowych, walutowych oraz daty/godziny. Określenie typu danych akceptowanego przez parametr umożliwia wyświetlanie pomocnego komunikatu o błędzie w przypadku, gdy użytkownik wprowadzi nieprawidłowy typ danych — na przykład tekst, gdy oczekiwanym typem danych jest waluta.

Uwaga: Jeśli parametr jest tak ustawiony, aby akceptował dane tekstowe, wszelkie wprowadzone dane są interpretowane jako tekst i nie jest wyświetlany żaden komunikat o błędzie.

Aby określić typ danych dla parametrów w kwerendzie, wykonaj poniższą procedurę:

 1. Po otwarciu kwerendy w widoku projektu na karcie Projektowanie w grupie Pokazywanie/ukrywanie kliknij przycisk Parametry.

 2. W oknie dialogowym Parametry kwerendy, w kolumnie Parametr wpisz monit dla każdego parametru, dla którego chcesz określić typ danych. Upewnij się, że każdy parametr jest zgodny z monitem użytym w wierszu Kryteria siatki projektu kwerendy.

 3. W kolumnie Typ danych wybierz typ danych dla każdego parametru.

Początek strony

Wykonywanie obliczeń na podstawie danych

Na ogół nie używasz tabel do przechowywania obliczonych wartości opartych na danych w tej samej bazie danych. Na przykład w tabeli Szczegóły zamówień bazy danych Northwind 2007 nie są przechowywane sumy częściowe produktów, ponieważ suma częściowa dla każdego danego produktu jest obliczana za pomocą danych przechowywanych w polach Ilość, Cena jednostkowa i Rabat tabeli Szczegóły zamówień.

W niektórych przypadkach obliczone wartości mogą się dezaktualizować, ponieważ wartości, na których są one oparte, zmieniają się. Na przykład nie należy przechowywać wieku osoby w tabeli, ponieważ każdego roku konieczne byłoby aktualizowanie tej wartości; zamiast tego należy przechowywać datę urodzenia osoby, a następnie użyć wyrażenia w kwerendzie do obliczenia wieku tej osoby.

Aby utworzyć kwerendę obliczającą sumy częściowe produktów na podstawie danych pochodzących z tabeli Szczegóły zamówień, wykonaj poniższą procedurę.

 1. Otwórz bazę danych Northwind 2007.

 2. Na karcie Tworzenie w grupie Inne kliknij przycisk Projekt kwerendy.

 3. W oknie dialogowym Pokazywanie tabeli na karcie Tabele kliknij dwukrotnie tabelę Szczegóły zamówień.

 4. Zamknij okno dialogowe Pokazywanie tabeli.

 5. W tabeli Szczegóły zamówień kliknij dwukrotnie pole Identyfikator produktu, aby dodać je do pierwszej kolumny siatki projektu kwerendy.

 6. W drugiej kolumnie siatki kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz Pole, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Powiększenie.

 7. W oknie Powiększenie wpisz lub wklej następujący ciąg:

  Suma częściowa: ([Ilość]*[Cena jednostkowa])-([Ilość]*[Cena jednostkowa]*[Rabat])

  Kliknij przycisk OK.

  To jest pole obliczeniowe. W tym polu obliczeniowym ilość każdego produktu jest mnożona przez cenę jednostkową tego produktu, ilość każdego produktu jest mnożona przez cenę jednostkową i rabat dla tego produktu, a następnie rabat całkowity jest odejmowany od ceny całkowitej.

 8. Na karcie Projektowanie w grupie Wyniki kliknij przycisk Uruchom.

  Kwerenda zostanie uruchomiona, a następnie wyświetli listę produktów i sum częściowych na zamówienie.

 9. Naciśnij klawisze CTRL+S, aby zapisać kwerendę, a następnie nadaj jej nazwę Sumy częściowe produktów.

Początek strony

Przeglądanie danych podsumowanych lub zagregowanych

Gdy rejestrujesz transakcje lub przechowujesz regularnie pojawiające się dane liczbowe za pomocą tabel, przydaje się możliwość przeglądania danych zagregowanych, takich jak sumy lub średnie.

Program Microsoft Office Access 2007 udostępnia nową funkcję o nazwie wiersz Suma, która pozwala przeglądać proste dane zagregowane w dowolnym arkusz danych. Aby dodać wiersz Suma do kwerendy Sumy częściowe produktów utworzonej w poprzednim przykładzie, wykonaj poniższą procedurę:

 1. Uruchom kwerendę Sumy częściowe produktów i pozostaw jej wyniki otwarte w widok arkusza danych.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Rekordy kliknij przycisk Sumy.

  U dołu arkusza danych pojawi się nowy wiersz, w którego pierwszej kolumnie będzie wyświetlany wyraz Suma.

 3. Kliknij komórkę o nazwie Suma znajdującą się w ostatnim wierszu arkusza danych.

  W komórce pojawi się strzałka.

 4. Kliknij strzałkę, aby wyświetlić dostępne funkcje agregujące.

  Ponieważ kolumna zawiera dane tekstowe, są dostępne tylko dwa wybory: Brak i Zlicz.

 5. Wybierz funkcję Zlicz.

  Zawartość komórki zmieni się z ciągu Suma na obliczoną wartość kolumny.

 6. Kliknij sąsiednią komórkę (w drugiej kolumnie).

  W komórce pojawi się strzałka.

 7. Kliknij strzałkę, a następnie kliknij funkcję Suma.

  W polu zostanie wyświetlona suma wartości kolumny.

 8. Pozostaw kwerendę otwartą w widoku arkusza danych.

Tworzenie kwerendy podsumowującej dla bardziej złożonych podsumowań

Wiersz Suma w arkuszu danych jest bardzo przydatny, ale w przypadku bardziej złożonych pytań należy użyć kwerendy podsumowującej. Kwerenda podsumowująca to kwerenda wybierająca, która pozwala grupować i podsumowywać dane. Wyobraź sobie na przykład, że chcesz wyświetlić wartości całkowitej sprzedaży dla każdego produktu. W kwerendzie podsumowującej, aby zobaczyć wartości całkowitej sprzedaży dla każdego produktu, można użyć funkcji Suma — tak zwanej funkcja agregująca.

W celu zmodyfikowania kwerendy Sumy częściowe produktów w ten sposób, aby podsumowywała sumy częściowe produktów według produktu, wykonaj poniższą procedurę.

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Widoki kliknij przycisk Widok, a następnie kliknij opcję Widok projektu.

  Kwerenda Sumy częściowe produktów zostanie otwarta w widoku projektu.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Pokazywanie/ukrywanie kliknij pozycję Sumy.

  W siatce projektu kwerendy zostanie wyświetlony wiersz Sumy.

  Uwaga: Mimo podobnych nazw wiersz Sumy w siatce projektu i wiersz Suma w arkuszu danych to dwa różne wiersze:

  • Za pomocą wiersza Sumy w siatce projektu można grupować dane według wartości pól.

  • Wiersz Suma arkusza danych można dodać do wyników kwerendy podsumowującej.

  • Gdy jest używany wiersz Sumy w siatce projektu, należy wybrać funkcję agregującą dla każdego pola. Aby nie wykonywać obliczenia dla określonego pola, można pogrupować dane według tego pola.

 3. W drugiej kolumnie siatki projektu, w wierszu Suma wybierz funkcję Suma z listy rozwijanej.

 4. Na karcie Projektowanie w grupie Wyniki kliknij przycisk Uruchom.

  Kwerenda zostanie uruchomiona, a następnie wyświetli listę produktów z sumami częściowymi.

 5. Naciśnij klawisze CTRL+S, aby zapisać kwerendę. Pozostaw ją otwartą.

Tworzenie kwerendy krzyżowej w celu dodania następnego poziomu grupowania

Teraz załóżmy, że chcesz przejrzeć sumy częściowe produktów, ale jednocześnie chcesz agregować według miesiąca, aby w każdym wierszu były wyświetlane sumy częściowe produktu, a w każdej kolumnie były wyświetlane sumy częściowe produktów za miesiąc. Aby wyświetlić sumy częściowe produktu oraz sumy częściowe produktów za miesiąc, użyj zapytanie krzyżowe.

Możesz ponownie zmodyfikować kwerendę Sumy częściowe produktów, aby zwracała wiersze sum częściowych produktów oraz kolumny miesięcznych sum częściowych.

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Widoki kliknij pozycję Widok, a następnie kliknij pozycję Widok projektu.

 2. W grupie Konfiguracja kwerendy kliknij przycisk Pokaż tabelę.

 3. W oknie dialogowym Pokazywanie tabeli kliknij dwukrotnie pozycję Zamówienia, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

 4. Na karcie Projektowanie w grupie Typ kwerendy kliknij przycisk Krzyżowa.

  W siatce projektu jest ukryty wiersz Pokaż i jest wyświetlany wiersz Krzyżowe.

 5. W trzeciej kolumnie siatki projektu kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz Pole, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Powiększenie. Zostanie otwarte okno Powiększenie.

 6. W oknie Powiększenie wpisz lub wklej następujący ciąg:

  Miesiąc: "Miesiąc" & DatePart("m", [Data zamówienia])

 7. Kliknij przycisk OK.

 8. W wierszu Krzyżowe wybierz z listy rozwijanej następujące wartości: Nagłówek wiersza dla pierwszej kolumny, Wartość dla drugiej kolumny i Nagłówek kolumny dla trzeciej kolumny.

 9. Na karcie Projektowanie w grupie Wyniki kliknij przycisk Uruchom.

  Kwerenda zostanie uruchomiona, a następnie wyświetli sumy częściowe produktów zagregowane według miesiąca.

 10. Naciśnij klawisze CTRL+S, aby zapisać kwerendę.

Początek strony

Tworzenie nowej tabeli za pomocą danych z innych tabel

Aby utworzyć nową tabelę z danych przechowywanych w innych tabelach, można użyć kwerendy tworzącej tabele.

Wyobraź sobie na przykład, że chcesz wysłać dane zamówień z Kielc do partnera biznesowego z Kielc, który przygotowuje raporty w programie Access. Zamiast wysyłać wszystkie dane zamówień, chcesz ograniczyć wysyłane dane do danych dotyczących zamówień z Kielc.

Możesz skonstruować kwerendę wybierającą, która zawiera dane zamówień z Kielc, a następnie za jej pomocą utworzyć nową tabelę, wykonując poniższą procedurę:

 1. Otwórz bazę danych Northwind 2007.

 2. Jeśli w chwili otwierania baza danych jest niezaufana, do uruchomienia kwerendy tworzącej tabele może być konieczne włączenie zawartości tej bazy danych za pomocą paska komunikatów, który jest wyświetlany pod Wstążką (interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent).

  Pokaż, jak włączyć bazę danych

  1. Na pasku komunikatów kliknij przycisk Opcje.

   Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje zabezpieczeń pakietu Microsoft Office.

  2. Kliknij opcję Włącz tę zawartość, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga: Jeśli baza danych jest w zaufanej lokalizacji, pasek komunikatów nie jest wyświetlany i nie trzeba włączać zawartości.

 3. Zamknij formularz okna dialogowego Logowanie.

 4. Na karcie Tworzenie w grupie Inne kliknij przycisk Projekt kwerendy.

 5. W oknie dialogowym Pokazywanie tabeli kliknij dwukrotnie tabele Szczegóły zamówień i Zamówienia.

 6. Zamknij okno dialogowe Pokazywanie tabeli.

 7. W tabeli Zamówienia kliknij dwukrotnie pola Identyfikator klienta i Miasto odbiorcy, aby dodać je do siatki projektu.

 8. W tabeli Szczegóły zamówień kliknij dwukrotnie pola Identyfikator zamówienia, Identyfikator produktu, Ilość, Cena jednostkowa i Rabat, aby dodać je do siatki projektu.

 9. W kolumnie Miasto odbiorcy siatki projektu wyczyść pole w wierszu Pokaż. W wierszu Kryteria wpisz nazwę miasta 'Kielce' (ujmij ją w pojedynczy cudzysłów).

  Sprawdź wyniki kwerendy przed utworzeniem tabeli za ich pomocą.

 10. Na karcie Projektowanie w grupie Wyniki kliknij przycisk Uruchom.

 11. Naciśnij klawisze CTRL+S, aby zapisać kwerendę.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisywanie jako.

 12. W polu Nazwa kwerendy wpisz nazwę Kwerenda zamówień z Kielc, a następnie kliknij przycisk OK.

 13. Na karcie Narzędzia główne w grupie Widoki kliknij pozycję Widok, a następnie kliknij pozycję Widok projektu.

 14. Na karcie Projektowanie w grupie Typ kwerendy kliknij przycisk Utwórz tabelę.

  Pojawi się okno dialogowe Tworzenie tabeli.

 15. W oknie dialogowym Tworzenie tabeli w polu Nazwa tabeli wpisz nazwę Zamówienia z Kielc, a następnie kliknij przycisk OK.

 16. Na karcie Projektowanie w grupie Wyniki kliknij przycisk Uruchom.

 17. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić.

  Zostanie utworzona nowa tabela, która zostanie wyświetlona w okienku nawigacji.

  Uwaga: Jeśli już istnieje tabela o określonej nazwie, zostanie ona usunięta przed uruchomieniem kwerendy.

 18. Na karcie Projektowanie w grupie Wyniki kliknij przycisk Uruchom.

  Ponieważ tabela Zamówienia z Kielc istnieje, zostanie wyświetlone okno dialogowe ostrzeżenia.

 19. Kliknij przycisk Nie, aby anulować akcję i zamknąć to okno dialogowe.

Początek strony

Dodawanie danych do tabeli za pomocą danych z innych tabel

Aby pobrać dane z jednej lub kilku tabel i dodać je do innej tabeli, możesz użyć kwerendy dołączającej.

Wyobraź sobie, że została utworzona tabela do udostępniania współpracownikowi z Kielc, który jednak pracuje też z klientami z Torunia. Chcesz dodać wiersze zawierające dane dotyczące Torunia do tabeli przed jej udostępnieniem współpracownikowi.

Aby dodać dane dotyczące Torunia do tabeli Zamówienia z Kielc utworzonej w poprzednim przykładzie, wykonaj poniższą procedurę:

 1. Otwórz w widoku projektu kwerendę o nazwie „Kwerenda zamówień z Kielc”.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Typ kwerendy kliknij przycisk Dołącz. Pojawi się okno dialogowe Dołącz.

 3. W oknie dialogowym Dołączanie kliknij strzałkę w polu Nazwa tabeli, a następnie wybierz z listy rozwijanej nazwę Zamówienia z Kielc.

 4. Kliknij przycisk OK.

  Okno dialogowe Dołączanie zostanie zamknięte. W siatce projektu zniknie wiersz Pokaż i zostanie wyświetlony wiersz Dołącz do.

 5. W siatce projektu w wierszu Kryteria kolumny Miasto odbiorcy usuń nazwę 'Kielce', a następnie wpisz nazwę 'Toruń'.

 6. W wierszu Dołączanie do wybierz odpowiednie pole dla każdej kolumny.

  W tym przykładzie wartości wiersza Dołączanie do powinny być zgodne z wartościami wiersza Pole, ale nie jest to wymagane do działania kwerend dołączających.

 7. Na karcie Projektowanie w grupie Wyniki kliknij przycisk Uruchom.

Początek strony

Zmienianie danych w sposób automatyczny

Aby zmienić dane w tabelach i wprowadzić kryteria określające, które wiersze powinny zostać zaktualizowane, możesz użyć kwerendy aktualizującej. Kwerenda aktualizująca daje możliwość przejrzenia zaktualizowanych danych przed wykonaniem aktualizacji.

Ważne: Kwerendy funkcjonalnej nie można cofnąć. Należy rozważyć utworzenie kopii zapasowej wszelkich tabel, które zostaną zaktualizowane za pomocą kwerendy aktualizującej.

W poprzednim przykładzie zostały dodane wiersze do tabeli Zamówienia z Kielc. W tabeli Zamówienia z Kielc w polu Identyfikator produktu jest wyświetlony liczbowy identyfikator produktu. Aby dane były bardziej przydatne dla raportów, możesz zastąpić identyfikatory produktów nazwami produktów. Aby zastąpić identyfikatory produktów, musisz najpierw zmienić typ danych pola Identyfikator produktu tabeli Zamówienia z Kielc z Liczba na Tekst, dzięki czemu pole Identyfikator produktu będzie mogło akceptować nazwy produktów.

Aby zaktualizować wartości w tabeli Zamówienia z Kielc, wykonaj poniższą procedurę:

 1. Otwórz w widoku projektu tabelę Zamówienia z Kielc.

 2. W wierszu Identyfikator produktu zmień typ danych z Liczba na Tekst.

 3. Zapisz i zamknij tabelę Zamówienia z Kielc.

 4. Na karcie Tworzenie w grupie Inne kliknij przycisk Projekt kwerendy.

 5. W oknie dialogowym Pokazywanie tabeli kliknij dwukrotnie tabele Zamówienia z Kielc i Produkty.

 6. Zamknij okno dialogowe Pokazywanie tabeli.

 7. Na karcie Projektowanie w grupie Typ kwerendy kliknij przycisk Aktualizuj.

  W siatce projektu znikną wiersze Sortuj i Pokaż oraz zostanie wyświetlony wiersz Aktualizacja do.

 8. W tabeli Zamówienia z Kielc kliknij dwukrotnie pole Identyfikator produktu, aby dodać je do siatki projektu.

 9. W siatce projektu w wierszu Aktualizacja do kolumny Identyfikator produktu wpisz lub wklej następujący ciąg:

  [Produkty].[Nazwa produktu]

  Porada: Za pomocą kwerendy aktualizującej możesz usunąć wartości pól, stosując w wierszu Aktualizacja do pusty ciąg ("") lub wartość NULL.

 10. W wierszu Kryteria wpisz lub wklej następujący ciąg:

  [Identyfikator produktu] Like ([Produkty].[ID])

  Słowo kluczowe Like jest niezbędne, ponieważ porównywane pola zawierają różne typy danych (pole Identyfikator produktu zawiera dane tekstowe, a pole ID — dane liczbowe).

 11. Możesz przejrzeć wartości, które zostaną zmienione przez kwerendę aktualizującą, wyświetlając ją w widoku arkusza danych.

  Na karcie Projektowanie w grupie Wyniki kliknij przycisk Widok, a następnie kliknij polecenie Widok arkusza danych.

  Kwerenda zwróci listę identyfikatorów produktów, które zostaną zaktualizowane.

 12. Na karcie Projektowanie w grupie Wyniki kliknij przycisk Uruchom.

  Gdy otworzysz tabelę Zamówienia z Kielc, zobaczysz, że wartości liczbowe w polu Identyfikator produktu zostały zastąpione nazwami produktów z tabeli Produkty.

Początek strony

Usuwanie danych w sposób automatyczny

Za pomocą kwerendy usuwającej możesz usuwać dane z tabel i wprowadzać kryteria określające, które wiersze powinny zostać usunięte. Kwerenda usuwająca zapewnia możliwość przejrzenia wierszy, które zostaną usunięte, przed wykonaniem operacji usunięcia.

Wyobraź sobie, że przygotowujesz się do wysłania tabeli Zamówienia z Kielc (zaktualizowanej w poprzednim przykładzie) do współpracownika z Kielc i zauważasz, że niektóre wiersze zawierają pewną liczbę pustych pól. Przed wysłaniem tabeli chcesz usunąć wiersze zawierające puste pola. Wystarczyłoby otworzyć tabelę i usunąć wiersze ręcznie, ale może się okazać, że łatwiej będzie może użyć kwerendy usuwającej, jeśli wierszy jest więcej i istnieją jasne kryteria określające, które wiersze należy usunąć.

Aby za pomocą kwerendy usunąć wiersze z tabeli Zamówienia z Kielc, które nie mają wartości dla pola Identyfikator zamówienia, wykonaj poniższą procedurę:

 1. Na karcie Tworzenie w grupie Inne kliknij przycisk Projekt kwerendy.

 2. W oknie dialogowym Pokazywanie tabeli kliknij dwukrotnie tabelę Zamówienia z Kielc.

 3. Zamknij okno dialogowe Pokazywanie tabeli.

 4. Na karcie Projektowanie w grupie Typ kwerendy kliknij przycisk Usuń.

  W siatce projektu znikną wiersze Sortuj i Pokaż oraz zostanie wyświetlony wiersz Usuń.

 5. W tabeli Zamówienia z Kielc kliknij dwukrotnie pole Zamówienie, aby dodać je do siatki.

 6. W siatce projektu w wierszu Kryteria kolumny Identyfikator zamówienia wpisz ciąg Is Null.

 7. Na karcie Projektowanie w grupie Wyniki kliknij przycisk Uruchom.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×