Wprowadzenie do korzystania z czytnika zawartości ekranu w aplikacji OneDrive dla systemu Windows 10

Z aplikacji OneDrive dla systemu Windows 10 można korzystać przy użyciu czytnika zawartości ekranu i skrótów klawiaturowych, aby przechowywać pliki i udostępniać je na różnych urządzeniach. Aplikacja OneDrive jest wbudowana w system Windows 10 i jest automatycznie wyświetlana w Eksploratorze plików oraz jako lokalizacja zapisywania plików. Pliki zapisane w aplikacji OneDrive są dostępne w trybie online w witrynie OneDrive.com oraz w trybie offline na komputerze, dzięki czemu możesz ich używać w dowolnym momencie — nawet wtedy, gdy nie masz połączenia z Internetem. Po ponownym nawiązaniu połączenia aplikacja OneDrive synchronizuje pliki w trybie online z plikami zapisanymi na komputerze lub innym urządzeniu.

Uwaga : W tym temacie założono, że użytkownicy oprogramowania JAWS wyłączyli funkcję wirtualnego menu wstążki.

W tym temacie

Wprowadzenie

W systemie Windows 10 aplikację OneDrive można otworzyć przy użyciu Cortany lub Eksploratora plików.

Otwieranie aplikacji z poziomu paska wyszukiwania Cortany

 1. Aby wybrać pasek wyszukiwania Cortany, naciśnij klawisz logo Windows.

 2. Gdy usłyszysz „edytowanie pola wyszukiwania, wpisz tekst”, wpisz OneDrive. (W Narratorze usłyszysz „Okno Cortany, pole wyszukiwania”).

 3. Gdy usłyszysz „aplikacja klasyczna Microsoft OneDrive”, naciśnij klawisz Enter. Aplikacja OneDrive zostanie otwarta, a fokus znajdzie się w widoku elementów. Aby przejść do odpowiedniego folderu lub pliku, użyj klawiszy strzałki w górę lub strzałki w dół.

Otwieranie aplikacji OneDrive w Eksploratorze plików

 1. Aby otworzyć Eksploratora plików, naciśnij klawisze logo Windows+E. Eksplorator plików zostanie otwarty, a fokus znajdzie się na liście Często używane foldery w widoku elementów.

 2. Naciskaj klawisze strzałek, aż usłyszysz „OneDrive”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Aby przejść do odpowiedniego folderu lub pliku, użyj klawiszy strzałek.

Porada : Jeśli na liście Często używane foldery w widoku elementów nie ma Twojego folderu usługi OneDrive, przejdź do okienka nawigacji. Naciśnij klawisze Shift+F6, naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz „OneDrive”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Otwieranie elementu

Wybierz element, który chcesz otworzyć, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Przekazywanie (dodawanie) folderu lub pliku

Przekazywanie folderu lub pliku z Eksploratora plików

 1. Aby otworzyć Eksploratora plików, naciśnij klawisze logo Windows+E.

 2. Wybierz folder lub plik do przekazania do usługi OneDrive, a następnie naciśnij klawisze Shift+F10. Zostanie otwarte menu kontekstowe i usłyszysz „Menu kontekstowe”.

 3. Naciśnij klawisze N, Enter. Zostanie otwarte podmenu Wyślij do i usłyszysz „Podmenu Wyślij do, urządzenie Bluetooth”. (W Narratorze usłyszysz „Urządzenie Bluetooth, element menu”).

 4. Naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz „OneDrive”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Plik zostanie przekazany do usługi OneDrive.

Przekazywanie otwartego pliku

 1. Otwórz plik, który chcesz przekazać, a następnie naciśnij klawisze Alt+F. Zostanie otwarty widok Backstage i usłyszysz „Widok Backstage, karta Informacje”. (W Narratorze usłyszysz „Wybrane, karta Informacje”).

 2. Aby wybrać kartę Zapisywanie jako, naciśnij klawisz A dwa razy.

 3. Gdy usłyszysz „Funkcje zapisywania jako, karta Dodaj miejsce”, naciśnij klawisz K lub naciskaj klawisze strzałki w górę i strzałki w dół, aż usłyszysz „OneDrive — Osobiste”, a następnie naciśnij klawisz Enter. (W Narratorze usłyszysz „Dodaj miejsce”).

 4. Przy użyciu klawiszy strzałki w górę i strzałki w dół wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik, na liście folderów usługi OneDrive. Po otwarciu okna dialogowego Zapisywanie jako fokus zostanie umieszczony w polu Nazwa pliku.

 5. Wpisz nazwę pliku lub wybierz ją za pomocą klawisza strzałki w dół.

 6. Aby zapisać plik, naciskaj klawisz Tab w celu przejścia do przycisku Zapisz, a następnie naciśnij klawisz Enter lub klawisze Alt+S.

Pobieranie plików z usługi OneDrive na urządzenie

Domyślnie wszystkie foldery w folderze usługi OneDrive są dostępne na urządzeniu w trybie online i offline. Jeśli masz aplikację OneDrive na swoim urządzeniu i chcesz pobrać element z usługi OneDrive na to urządzenie, skopiuj go do folderu (naciśnij klawisze Ctrl+C), do którego chcesz go pobrać, i wklej go (naciśnij klawisze Ctrl+V).

Udostępnianie elementów przy użyciu menu kontekstowego

Wybierz jeden z poniższych scenariuszy, aby uzyskać więcej informacji:

Udostępnianie elementu i zezwalanie innym osobom tylko na jego wyświetlanie

 1. Wybierz folder lub plik do udostępnienia, a następnie naciśnij klawisze Shift+F10.

 2. Zostanie otwarte menu kontekstowe i usłyszysz „Menu kontekstowe, Otwórz”.

 3. Naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz „Udostępnij link do usługi OneDrive”, a następnie naciśnij klawisz Enter Zostanie otwarta etykietka narzędzia i usłyszysz komunikat „Link jest gotowy do wklejenia” lub dźwięk informujący o otwarciu okna podręcznego etykietki narzędzia. Link do pliku zostanie wklejony do Schowka.

 4. Skopiuj link ze Schowka. (Aby przejść do Schowka z poziomu pliku, który chcesz udostępnić, naciśnij klawisze Alt+H, F+O).

Każda osoba, która otrzyma ten link, będzie mogła otworzyć i wyświetlić plik.

Udostępnianie linku do elementu

 1. Wybierz folder lub plik do udostępnienia, a następnie naciśnij klawisze Shift+F10.

 2. Zostanie otwarte menu kontekstowe i usłyszysz „Menu kontekstowe, Otwórz”.

 3. Naciśnij klawisz M lub naciskaj klawisz strzałki w górę lub strzałki w dół, aż usłyszysz „Więcej opcji udostępniania usługi OneDrive”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarta aplikacja OneDrive w sieci Web, a fokus znajdzie się w oknie Udostępnianie. Usłyszysz „Udostępnij” i nazwę pliku.

 4. Aby uzyskać link do pliku, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Uzyskaj link”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Aby przejść do przycisku Kopiuj, naciśnij klawisz Tab, a następnie klawisz Enter.

Każda osoba, która otrzyma ten link, będzie mogła otworzyć, przeczytać i edytować plik.

Udostępnianie linku do elementu i ustawianie poziomu uprawnień

 1. Wybierz folder lub plik do udostępnienia, a następnie naciśnij klawisze Shift+F10.

 2. Zostanie otwarte menu kontekstowe i usłyszysz „Menu kontekstowe, Otwórz”.

 3. Naciśnij klawisz M lub naciskaj klawisz strzałki w górę lub strzałki w dół, aż usłyszysz „Więcej opcji udostępniania usługi OneDrive”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarta aplikacja OneDrive w sieci Web, a fokus znajdzie się w oknie Udostępnianie. Usłyszysz „Udostępnij” i nazwę pliku.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Wyślij link pocztą e-mail”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 5. Gdy usłyszysz „Wpisz nazwę lub adres e-mail”, wpisz nazwę lub adres e-mail. Przejdź do pola Wybierz poziom uprawnień za pomocą klawisza Tab. Domyślnym ustawieniem pola Wybierz poziom uprawnień jest Może edytować. Aby zaznaczyć opcję Może wyświetlać, naciskaj klawisz strzałki w dół.

 6. Przejdź do pola Dołącz wiadomość za pomocą klawisza Tab i w razie potrzeby wpisz wiadomość.

 7. Aby przejść do przycisku Udostępnij, naciśnij klawisz Tab, a następnie klawisz Enter.

Zarządzanie uprawnieniami

 1. Wybierz folder lub plik do udostępnienia, a następnie naciśnij klawisze Shift+F10.

 2. Zostanie otwarte menu kontekstowe i usłyszysz „Menu kontekstowe, Otwórz”.

 3. Naciśnij klawisz M lub naciskaj klawisz strzałki w górę lub strzałki w dół, aż usłyszysz „Więcej opcji udostępniania usługi OneDrive”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarta aplikacja OneDrive w sieci Web, a fokus znajdzie się w oknie Udostępnianie. Usłyszysz „Udostępnij” i nazwę pliku.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Zarządzaj uprawnieniami”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlone okienko Udostępnianie z fokusem umieszczonym na linku Dodaj osoby i usłyszysz „Link Dodaj osoby”. Okienko Udostępnianie zawiera również listę osób, którym udostępniono plik, link do udostępnienia innym osobom, które powinny mieć możliwość edytowania pliku, dodatkowe informacje oraz komentarze (jeśli są dostępne).

 5. Aby udostępnić plik większej liczbie osób, naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno Dodawanie osób i usłyszysz „Wpisz nazwę lub adres e-mail, edytowanie”. Wpisz nazwę lub adres e-mail. Jeśli zostanie znalezione więcej niż jedno dopasowanie, usłyszysz „Dostępne są sugestie”. Za pomocą klawiszy strzałek w górę i w dół wybierz właściwy adres, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 6. Przejdź do pola Wybierz poziom uprawnień za pomocą klawisza Tab.

 7. Domyślnym ustawieniem pola Wybierz poziom uprawnień jest Może edytować. Aby zaznaczyć opcję Może wyświetlać, naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz „Może wyświetlać”.

 8. Aby dołączyć wiadomość do zaproszenia do udostępniania, naciśnij klawisz Tab. Gdy usłyszysz „Dołącz wiadomość osobistą do tego zaproszenia, opcjonalnie”, wpisz treść wiadomości.

 9. Aby przejść do przycisku Udostępnij, naciśnij klawisz Tab, a następnie klawisz Enter. Do adresata zostanie wysłana wiadomość e-mail z linkiem.

Udostępnianie elementu za pomocą wstążki aplikacji OneDrive

 1. W aplikacji OneDrive z wyświetloną listą plików zaznacz element, który chcesz udostępnić.

 2. Naciśnij klawisze Alt+S, W. Po usłyszeniu „Konkretne osoby” naciśnij klawisz Enter. (Aby wybrać opcję Konkretne osoby, może być konieczne naciśnięcie klawisza strzałki w dół). Zostanie otwarte okno dialogowe Udostępnianie plików z fokusem umieszczonym na polu kombi do edycji i usłyszysz „Udostępnianie plików, Wpisz nazwę, a następnie kliknij przycisk Dodaj”.

 3. Wybierz osoby, którym chcesz udostępnić plik:

  • Aby udostępnić plik konkretnej osobie, wpisz nazwę lub naciśnij klawisz Tab w celu wyświetlenia listy kontaktów, a następnie wybierz kontakt z listy za pomocą klawisza strzałki w dół.

  • Aby udostępnić plik wszystkim osobom, naciśnij klawisze Alt+Strzałka w dół, naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz „Wszyscy”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Aby znaleźć osoby, naciśnij klawisze Alt+Strzałka w dół, naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz „Znajdź osoby”, a następnie naciśnij klawisz Enter. W wyświetlonym oknie dialogowym Wybieranie użytkowników lub grup możesz określić miejsca, w których chcesz wyszukiwać.

 4. Aby przejść do przycisku Dodaj, naciśnij klawisz Tab, a następnie klawisz Enter. Nazwa zostanie dodany do listy.

 5. Aby przejść do listy nazw w celu ustawienia uprawnień, naciśnij klawisz Tab. Aby przejść do konkretnej nazwy, użyj klawisza strzałki w dół.

 6. Domyślny poziom uprawnień to Odczyt.

 7. Aby przejść do przycisku Udostępnij, naciśnij klawisz Tab, a następnie klawisz Enter.

Zaprzestawanie udostępniania elementu

 1. Zaznacz element, który chcesz udostępnić.

 2. Naciśnij klawisze Alt+S, S+S, a następnie klawisz Enter.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×