Wprowadzenie do korzystania z czytnika zawartości ekranu w aplikacji Excel Online

Wprowadzenie do korzystania z czytnika zawartości ekranu w aplikacji Excel Online

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Używając klawiatury i czytnika zawartości ekranu, takiego jak Narrator, wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows, możesz łatwo poruszać się po aplikacji Excel Online. Skróty klawiaturowe ułatwiają szybkie przechodzenie między obszarami i wykonywanie zadań.

Uwagi : 

 • Jeśli używasz Narratora w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update, musisz wyłączyć tryb skanowania, aby edytować dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje za pomocą aplikacji Office Online. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyłączanie trybu wirtualnego lub przeglądania w czytnikach zawartości ekranu w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacji Excel Online.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Podczas korzystania z aplikacji Excel Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja Excel Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji Excel Online.

W tym temacie

Różnice w stosunku do programu klasycznego

 • Aby edytować, musisz przełączyć się z widoku do czytania do widoku do edycji. Aby przełączyć się do widoku do edycji:

  1. Naciskaj klawisze Ctrl+F6 do momentu, aż usłyszysz „Excel Online”, a następnie naciśnij ponownie klawisze Ctrl+F6, aby przejść do paska tytułu skoroszytu. Usłyszysz nazwę folderu zawierającego skoroszyt.

  2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk Edytuj skoroszyt”.

  3. Naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte menu Edytuj skoroszyt i usłyszysz „Edytuj w programie Excel”.

  4. Naciskaj klawisz Tab lub klawisz Strzałka w górę. Gdy usłyszysz „Edytuj w programie Excel Online, Wprowadź szybkie zmiany bezpośrednio w przeglądarce”, naciśnij klawisz Enter.

 • Aby przechodzić między wstążką poleceń aplikacji Excel Online (Plik, Narzędzia główne, Wstawianie, Dane, Recenzja, Widok, Powiedz mi i Otwórz w programie Excel) a zawartością skoroszytu, użyj klawiszy Ctrl+F6 zamiast klawisza F6.

Porady dotyczące szybkiej nawigacji

 • Aby szybko znaleźć polecenie, użyj funkcji Powiedz mi. Aby dowiedzieć się więcej na temat funkcji Powiedz mi, obejrzyj ten klip wideo: Szybkie wykonywanie zadań za pomocą funkcji Powiedz mi, czytnika zawartości ekranu i klawiatury.

  Aby użyć funkcji Powiedz mi, wykonaj następujące czynności:

  1. Zaznacz komórkę lub zakres komórek, na którym chcesz wykonać akcję.

  2. Aby przeskoczyć do pola edycji Powiedz mi, naciśnij klawisze Alt+Q.

  3. Wpisz odpowiednie polecenie (funkcja dostępna tylko w widoku do edycji). Na przykład wpisz Wstaw komentarz.

  4. Na liście wybierz polecenie za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół, a następnie naciśnij klawisz Enter. Aplikacja Excel Online wykona odpowiednią akcję.

 • Aby przejść do określonej komórki, użyj polecenia Przejdź do: naciśnij klawisze Ctrl + G, wpisz odwołanie do komórki (na przykład B14) i naciśnij klawisz Enter.

 • Aby przejść do pierwszej komórki (A1), naciśnij klawisze Ctrl+Home.

 • Aby wprowadzić Autosumowanie dla zaznaczonego zakresu komórek, naciśnij klawisze Alt+znak równości (=).

 • Aby edytować komórkę, naciśnij klawisz F2.

Korzystanie z czytników zawartości ekranu

Podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu z aplikacją Excel Online należy pamiętać o kilku kwestiach:

 • Wstążka. Wstążka to pasek w górnej części programu Excel Online uporządkowany za pomocą kart. Każdej karcie odpowiada inna wstążka składająca się z grup, a w każdej grupie znajduje się jedno lub kilka poleceń. Do poruszania się po wstążce wystarczy sama klawiatura.

  • Aby przełączać się między kartami poleceń na wstążce, naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab. Po usłyszeniu wybranej nazwy karty (Plik, Narzędzia główne, Wstawianie, Dane, Recenzja, Powiedz mi, Widok lub Otwórz w programie Excel) naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarty pasek narzędzi karty.

  • Aby przejść do polecenia na pasku narzędzi karty, naciskaj klawisz Tab. Po usłyszeniu nazwy odpowiedniego polecenia naciśnij klawisz Enter.

  • Aby przenosić fokus między kartami poleceń a siatką komórek, naciskaj klawisze Ctrl+F6.

 • Siatka komórek.

  • Aby przechodzić między komórkami, użyj klawisza Tab lub klawiszy strzałek.

  • Aby czytnik zawartości ekranu odczytał komórkę lub zakres, przenieś fokus na komórkę i użyj klawiszy strzałek w celu poruszania się po zakresie.

  • Aby usłyszeć, jak czytnik zawartości ekranu odczytuje formatowanie tekstu, takie jak kolor tła oraz kolor, rozmiar i styl czcionki, zaznacz komórkę, a następnie naciśnij klawisze Caps Lock+zero.

 • Arkusze: dodawanie i usuwanie kart oraz zmienianie ich nazw

  • Aby przejść do kart arkusza, naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz „Region, przycisk Przewiń do pierwszego arkusza”, a następnie za pomocą klawisza Tab przejdź do wybranego arkusza.

  • Po umieszczeniu fokusu na karcie arkusza w celu uzyskania dodatkowych opcji, takich jak Wstaw, Usuń, Zmień nazwę i Ukryj/Odkryj, naciśnij klawisze Shift+F10. Zostanie otwarte menu kontekstowe i usłyszysz „Wstawianie”. Użyj klawiszy strzałek, aby wybrać odpowiednie polecenie, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 • Wykresy: typ wykresu, tytuł i opis w tekście alternatywnym. Czytniki zawartości ekranu odczytują wykresy jako obrazy, w tym nazwę wykresu i jego etykietkę narzędzia, ale nie odczytują żadnych innych informacji.

 • Formuły. Aby wstawić funkcję w komórce:

  1. W komórce naciśnij klawisz F2, a następnie klawisze Ctrl+A. (W Narratorze naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij dwukrotnie klawisze Shift+F3).

  2. Zostanie otwarte okno dialogowe Wstawianie funkcji z fokusem na kategorii Często używane i zaznaczoną funkcją Suma.

  3. Wybierz odpowiednią funkcję.

   • Aby wstawić funkcję Suma, za pomocą klawisza Tab przejdź do przycisku OK, a następnie naciśnij klawisz Enter.

   • Aby wstawić inną funkcję, użyj klawiszy strzałek w celu wybrania innej kategorii, za pomocą klawisza Tab przejdź do listy funkcji i wybierz odpowiednią funkcję, a następnie naciśnij przycisk OK.

 • Komentarze. Czytniki ekranu odczytują komentarz po odczytaniu zawartości komórki.

 • Hiperlinki. Czytniki ekranu odczytują tekst i lokalizację docelową linku po odczytaniu zawartości komórki.

 • Tabele przestawne. W aplikacji Excel Online nie można utworzyć tabeli przestawnej, ale można wyświetlić tabelę przestawną utworzoną w programie Excel.

  • Aby zaznaczyć komórkę w tabeli przestawnej, naciskaj klawisz Tab lub klawisze strzałek.

  • Aby otworzyć okienko Pola tabeli przestawnej, naciśnij klawisze Ctrl+F6.

  • Aby przechodzić między przyciskami pól, użyj klawiszy strzałek, a następnie w celu wybrania pola naciśnij klawisz Enter.

  • Aby przejść do dolnej części okienka, naciśnij klawisz Tab, a następnie w celu uzyskania dostępu do poleceń kontekstowych użyj klawiszy strzałek.

  • Aby zamknąć menu kontekstowe, naciśnij klawisz Esc.

Oto kilka porad dotyczących korzystania z określonych czytników zawartości ekranu w aplikacji Excel Online:

JAWS Podczas przechodzenia do aplikacji Excel Online oprogramowanie JAWS automatycznie wyłącza kursor wirtualny. Jeśli kursor wirtualny jest włączony, możesz go wyłączyć, naciskając klawisze Insert+Z.

Window-Eyes. Naciśnij klawisze Ctrl+Shift+A, aby wyłączyć tryb przeglądania.

Narrator Narrator nie odczytuje tabel, formatowania warunkowego, fragmentatorów i kontrolek formularzy.

Więcej informacji

Aby uzyskać informacje o funkcjach ułatwień dostępu swojej przeglądarki, odwiedź witrynę internetową tej przeglądarki.

Zobacz też

Znajdowanie i zamienianie tekstu lub liczb w aplikacji Excel Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Podstawowe zadania w aplikacji Excel Online z użyciem czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Excel Online

Dowiedz się, jak nawigować w programie Excel za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×