Wprowadzenie do formantów

Wszystkie formularze programu InfoPath wypełnianie przez użytkowników są oparte na źródłowym szablonie formularza. Za pomocą programu Microsoft Office InfoPath można projektować i publikować interakcyjne, przyjazne dla użytkownika szablony formularzy. Szablon formularza określa wygląd i sposób działania wynikowego formularza.

Podczas wypełniania formularzy użytkownicy wprowadzają informacje, wpisując tekst w polach tekstowych, klikając elementy listy, zaznaczając pola wyboru i wykonując inne czynności. Obiekty graficznego interfejsu użytkownika, z którym użytkownicy pracują interakcyjnie, są nazywane formantami. Formanty służą do wyświetlania danych i opcji oraz wykonywania akcji, a ponadto pozwalają poprawić przejrzystość interfejsu użytkownika formularza.

Oprócz formantów standardowych, takich jak pola tekstowe i pola list, program InfoPath zawiera wiele nowych formantów, takich jak tabele powtarzane, grupy wyborów i sekcje opcjonalne. Formanty te pozwalają na projektowanie elastycznych szablonów formularzy dostosowanych do potrzeb użytkowników. Na przykład w szablonie formularza raportu z wydatków można użyć tabeli powtarzanej, aby pozwolić użytkownikom na wprowadzanie tylko tylu elementów wydatków, ilu potrzebują.

Informacje wprowadzane przez użytkowników w formancie są przechowywane w źródło danych formularza. Podczas projektowania szablonu formularza formanty wstawia się zazwyczaj za pomocą okienka zadań Formanty, choć można to zrobić także przez przeciągnięcie pole i grupa z okienka zadań Źródło danych do szablonu formularza.

Można dostosowywać wygląd formantu, w tym czcionkę, kolor i wyrównanie tekstu w formancie, wartość domyślną formantu i typ danych oraz inne właściwości, takie jak etykietka ekranowa, która jest wyświetlana, gdy użytkownik umieści wskaźnik myszy na formancie. Można też dostosowywać zachowanie formantu, na przykład jego umiejętność filtrowania informacji lub odpowiadania na reguła.

Porada : Aby wyświetlić właściwości formantu, należy kliknąć dwukrotnie formant w szablonie formularza.

W tym artykule

Formanty i źródło danych

Sposoby wstawiania formantów w szablonie formularza

Typy formantów

Uwagi dotyczące zgodności

Formanty i źródło danych

Niemal wszystkie formanty w formularzu programu Microsoft Office InfoPath są skojarzone (wiązanie) ze źródłem danych szablonu formularza. Większość formantów, w tym pola tekstowe, pola wyboru i pola list, jest powiązana z polami w źródle danych. Jeśli formant nie jest powiązany ze źródłem danych lub jeśli jest powiązany nieprawidłowo, to informacji wprowadzonych w tym formancie nie można prawidłowo zapisać w pliku źródłowym formularza (xml).

Podczas projektowania szablonu formularza programu InfoPath można wybrać opcję automatycznego tworzenia pól w źródle danych zawsze przy wstawianiu formantu lub można ręcznie powiązać każdy formant z istniejącym polem.

W poniższym przykładzie projektant formularza wstawił pole tekstowe Nazwisko w szablonie formularza. Pole tekstowe jest powiązane z polem nazwisko w źródle danych szablonu formularza.

Relationship between control on form template and field in data source

Podczas wypełniania formularza opartego na tym szablonie formularza użytkownik wprowadza swoje nazwisko w polu tekstowym Nazwisko. Program InfoPath zapisuje dane w języku Extensible Markup Language (XML), tak jak pokazano na poniższej ilustracji.

Data entered in the text box is saved as XML

Typ formantu i skojarzone z nim pole określają typ informacji, jakie mogą wprowadzać użytkownicy w formancie, oraz sposób wprowadzania tych informacji. Na przykład formant wyboru daty w szablonie formularza powiązany z polem o typ danych data pozwala użytkownikom wprowadzać w formancie tylko daty. Jeśli użytkownik spróbuje wprowadzić w formancie inne dane, takie jak nazwisko czy adres, program InfoPath wyświetli błąd sprawdzania poprawności danych.

Uwaga : Oprócz głównego źródła danych szablonu formularza, użytkownik może tworzyć połączenie danych z dokumentami XML, bazami danych, usługami sieci Web oraz bibliotekami i listami programu Microsoft Windows SharePoint Services. Te połączenia danych stają się pomocnicze źródło danych, których można używać do wypełniania pól list i dostarczania danych do pól tekstowych i innych formantów.

Początek strony

Sposoby wstawiania formantów w szablonie formularza

Podczas projektowania formularza można wstawiać formanty, korzystając z okienka zadań Formanty. Można wybrać opcję automatycznego tworzenia źródła danych szablonu formularza podczas wstawiania formantu, w którym pole lub grupa będą tworzone automatycznie w źródle danych dla każdego dodawanego formantu. Można też wybrać opcję wiązania każdego formantu z istniejącym polem lub grupą w źródle danych szablonu formularza. W przypadku wybrania tej opcji użytkownik będzie monitowany o wybranie pola lub grupy ze źródła danych podczas wstawiania formantu.

Porada : Aby przełączyć między automatycznym tworzeniem źródła danych a wiązaniem formantów z istniejącym polem lub grupą, należy w okienku zadań Formanty zaznaczyć lub wyczyścić pole wyboru Automatycznie twórz źródło danych.

Formanty można także wstawiać przez przeciąganie pól i grup z okienka zadań Źródło danych do szablonu formularza. Gdy pole lub grupa są przeciągane do szablonu formularza, program InfoPath sugeruje najlepszy formant dla danego pola lub grupy. Na przykład, jeśli w polu znajdują się dane typu Data, program InfoPath sugeruje wybór daty.

Początek strony

Typy formantów

Okienko zadań Formanty zawiera ponad 30 różnych formantów, które można dodawać do szablonu formularza. Formanty te można podzielić na następujące kategorie:

 • formanty standardowe,

 • formanty powtarzające się i opcjonalne,

 • formanty plików i obrazów,

 • formanty zaawansowane,

 • formanty niestandardowe.

W poniższych tabelach opisano przeznaczenie każdego formantu.

Formanty standardowe

Formanty standardowe to formanty, które zazwyczaj są kojarzone ze zbieraniem i wyświetlaniem informacji. Do formantów tych należą pola tekstowe, pola listy, pola wyboru i przyciski.

Formant

Ikona

Opis

Pole tekstowe

Obraz przycisku

Pola tekstowe są formantami najczęściej używanymi w formularzach. W polu tekstowym użytkownicy mogą wprowadzać niesformatowany tekst dowolnego typu, np. zdania, nazwy, liczby, daty i godziny. Pola tekstowe nie mogą zawierać tekstu sformatowanego.

Pole tekstu sformatowanego

Button image

Formant, który może zawierać tekst sformatowany, w tym tekst pogrubiony lub kursywę, oraz różne typy, rozmiary i kolory czcionek. Ponadto w polu tekstu sformatowanego użytkownicy mogą wstawiać obrazy, listy i tabele.

Pole listy rozwijanej

Button Image

Formant udostępniający użytkownikom listę wyborów w polu. Aby wybrać element z listy, użytkownicy klikają strzałkę w celu otwarcia listy wyborów. Wybory mogą pochodzić z listy utworzonej ręcznie, mogą być wartościami w źródle danych formularza lub wartościami pochodzącymi z połączenia danych z dokumentem XML, bazą danych, usługą sieci Web, biblioteką lub listą programu Microsoft Windows SharePoint Services.

Pole kombi

Button Image

Formant udostępniający użytkownikom listę wyborów w polu, z której użytkownicy wybierają odpowiedni element lub w której wpisują własny element. Wybory mogą pochodzić z listy utworzonej ręcznie, mogą być wartościami w źródle danych formularza lub wartościami pochodzącymi z połączenia danych z dokumentem XML, bazą danych, usługą sieci Web, biblioteką lub listą programu Windows SharePoint Services.

Pole listy

Obraz przycisku

Formant udostępniający użytkownikom listę wyborów w polu, z której użytkownicy wybierają odpowiedni element. Wybory mogą pochodzić z listy utworzonej ręcznie, mogą być wartościami w źródle danych formularza lub wartościami pochodzącymi z połączenia danych z dokumentem XML, bazą danych, usługą sieci Web, biblioteką lub listą programu Windows SharePoint Services.

Wybór daty

Button image

Formant zawierający pole, w którym użytkownicy mogą wpisywać daty, oraz przycisk kalendarza, za pomocą którego mogą wybierać datę.

Pole wyboru

Obraz przycisku

Formant, który pozwala użytkownikom ustawić wartości tak/nie lub prawda/fałsz przez dodanie znacznika wyboru w małym kwadratowym polu lub usunięcie go z tego pola.

Przycisk opcji

Obraz przycisku

Formant, który pozwala użytkownikom wybierać jedną ze wzajemnie wykluczających się opcji. Gdy zostanie wybrany jeden przycisk opcji z określonej grupy przycisków, pozostałe przyciski z tej grupy zostaną wyczyszczone. Grupa przycisków opcji jest powiązana z jednym polem w źródle danych, a każdy przycisk opcji powoduje zapisanie innej wartości w tym polu.

Przycisk

Button image

Formant, którego można używać między innymi do przesyłania formularza lub kwerendy do bazy danych. Można także skojarzyć przycisk z regułami lub niestandardowym kodem, który będzie uruchamiany po kliknięciu przycisku.

Sekcja

Button Image

Formant zawierający inne formanty. Sekcje mogą zawierać dowolne formanty wymienione w okienku zadań Formanty, w tym inne sekcje.

Formanty powtarzające się i opcjonalne

Formanty powtarzające się i opcjonalne obejmują formanty list, tabele powtarzane, sekcje powtarzane i sekcje opcjonalne. Formanty te umożliwiają użytkownikom wstawianie elementów list, wierszy, zestawów rekordów i informacji opcjonalnych.

Formant

Ikona

Opis

Opcjonalna sekcja

Button image

Formant zawierający inne formanty i przydatny podczas wprowadzania informacji dodatkowych, których nie potrzebują wszyscy użytkownicy wypełniający formularz. Podczas wypełniania formularza użytkownicy mogą wybierać, czy w formularzu ma się znaleźć opcjonalna sekcja.

Sekcja powtarzana

Button Image

Formant zawierający inne formanty, przydatny w przypadku prezentowania danych opartych na rekordach, takich jak rekordy bazy danych z informacjami o pracownikach. Podczas wypełniania formularza zawierającego sekcję powtarzaną użytkownicy mogą dodawać dodatkowe wystąpienia sekcji powtarzanej.

Tabela powtarzana

Button image

Formant wyświetlający powtarzające się informacje w strukturze tabelarycznej. W tabeli powtarzanej każda pozycja znajduje się w nowym wierszu. Podczas wypełniania formularza użytkownicy mogą dodawać lub usuwać wybrane wiersze w tabeli powtarzanej. Tabele powtarzane mogą zawierać inne formanty.

Pozioma tabela powtarzana

Button image

Formant wyświetlający powtarzające się informacje w strukturze tabelarycznej. W tabeli powtarzanej każda pozycja znajduje się w nowej kolumnie. Podczas wypełniania formularza użytkownicy mogą dodawać lub usuwać wybrane kolumny w tabeli powtarzanej. Poziome tabele powtarzane mogą zawierać inne formanty.

Formant główny/formant szczegółowy

Button image

Formant będący w rzeczywistości zestawem powtarzanych formantów, które są bezpośrednio powiązane ze sobą. Formant główny zawsze jest tabelą powtarzaną, a formant szczegółowy może być albo tabelą powtarzaną, albo sekcją powtarzaną. Formanty główne/szczegółowe umożliwiają efektywniejszą pracę z dużą ilością danych. Jeśli na przykład w szablonie formularza są wyświetlane rekordy bazy danych z informacjami o pracownikach, można określić, aby w formancie głównym pojawiał się tylko podzestaw informacji o każdym pracowniku. Następnie, jeśli użytkownik wybierze rekord (wiersz) w formancie głównym, w formancie szczegółowym może być wyświetlanych więcej informacji o danym pracowniku.

Lista punktowana

Button image

Formant, który pozwala użytkownikom dodawać lub usuwać elementy listy punktowanej w formularzu. Formanty listy punktowanej są dobrym sposobem wprowadzania zwykłego tekstu, który się powtarza (np. listy akcji do wykonania w szablonie formularza planu spotkania).

Lista numerowana

Button image

Formant, który pozwala użytkownikom dodawać lub usuwać elementy listy numerowanej w formularzu. Formanty listy numerowanej są dobrym sposobem wprowadzania zwykłego tekstu, który się powtarza i jest w pewnej kolejności (np. listy elementów planu spotkania w szablonie formularza planu spotkania).

Lista zwykła

Button image

Formant, który pozwala użytkownikom dodawać lub usuwać elementy listy w formularzu. Formanty listy zwykłej są dobrym sposobem wprowadzania zwykłego tekstu, który się powtarza (np. listy nazwisk uczestników w szablonie formularza wezwania na spotkanie).

Pole listy wielokrotnego wyboru

Button image

Formant udostępniający użytkownikom listę opcji do wyboru wyświetlaną jako przewijaną listę pól wyboru. Użytkownicy mogą zaznaczyć dowolną liczbę pól wyboru, a czasem nawet mogą dodawać pozycje niestandardowe. Zależy to od sposobu zaprojektowania szablonu formularza.

Formanty plików i obrazów

Użytkownik może zaprojektować szablon formularza umożliwiający wstawianie załączników plików lub obrazów podczas wypełniania formularzy opartych na tym szablonie formularza. Ponadto użytkownicy, którzy wypełniają formularze programu InfoPath na komputerze typu Tablet, korzystają ze specjalnego formantu typu obraz odręczny, pozwalającego im tworzyć i zapisywać rysunki odręczne.

Formant

Ikona

Opis

Załącznik pliku

Obraz przycisku

Formant, który pozwala dołączać pliki do formularzy. Każdy formant załącznika pliku pozwala na dołączenie jednego pliku, a użytkownik może ograniczyć typ plików. Jeśli użytkownicy chcą dołączać wiele plików, można wstawić formant załącznika pliku wewnątrz powtarzającego się formantu.

Obraz

Button image

Formant, który można umieszczać w szablonie formularza jako element statyczny, tak jak tytuł lub tło. Ponadto formant ten pozwala użytkownikom wstawiać obraz jako część formularza. Formanty obrazów mogą przechowywać obrazy w samym formularzu lub mogą przechowywać adres (adres URL) wskazujący lokalizację zapisania obrazu.

Obraz odręczny

Button image

Dzięki formantom obrazów odręcznych użytkownicy komputerów typu Tablet mogą dodawać rysunki odręczne do formularzy wewnątrz samego formantu albo u góry obrazu tła.

Formanty zaawansowane

Formanty zaawansowane są używane rzadziej niż formanty standardowe lub tylko w szczególnych okolicznościach.

Formant

Ikona

Opis

Hiperłącze

Obraz przycisku

Formant, który może być używany do łączenia z adresem URL. Na przykład w szablonie formularza zawierającym informacje na temat listy produktów mogą występować hiperłącza do informacji o produktach znajdujących się na stronach sieci Web. Formanty hiperłączy mogą prowadzić do dowolnego serwera sieci Web w intranecie lub Internecie.

Pole wyrażenia

Button image

Formant z tekstem tylko do odczytu. Pola wyrażenia mogą być używane do wyświetlania tekstu tylko do odczytu, wyświetlania wartości innego formantu formularza i tworzenia formuł opartych na wyrażeniach języka język XPath (XML Path Language).

Etykieta pionowa

Button image

Etykieta tekstu tylko do odczytu wyświetlana w szablonie formularza pod kątem 90 stopni. Etykiety pionowe są często używane jako nagłówki kolumn w tabelach powtarzanych.

Region przewijania

Button image

Formant zawierający inne formanty, o stałych rozmiarach, wyposażony w paski przewijania używane do wyświetlania informacji, które nie mieszczą się na ekranie. Regiony przewijania są szczególnie użyteczne, jeśli sekcja formularza zawiera dużą ilość danych, a nie jest konieczne wyświetlanie wszystkich informacji jednocześnie.

Region poziomy

Button Image

Formant zawierający inne formanty, za pomocą którego można umieszczać inne formanty obok siebie w szablonie formularza.

Grupa wyborów

Button image

Formant zawierający co najmniej dwie sekcja wyborów, które z kolei zawierają inne formanty. Każda sekcja wyborów w grupie wyborów służy jako jedna opcja w zestawie wzajemnie wykluczających się opcji. Podczas wypełniania formularza użytkownicy mogą zamienić domyślną sekcję wyborów na inną sekcję wyborów. Na przykład w szablonie formularza podania o pracę grupa wyborów może umożliwiać użytkownikom wprowadzanie do swoich materiałów referencyjnych albo numeru telefonu domowego, albo numeru telefonu służbowego.

Powtarzana grupa wyborów

Button image

Formant wyświetlający co najmniej dwie sekcje wyborów w powtarzającej się strukturze. Jeśli to konieczne, podczas wypełniania formularza użytkownicy mogą dodać, usunąć lub zastąpić dodatkowe powtarzane grupy wyborów. Na przykład w szablonie formularza z informacjami o pracownikach powtarzana grupa wyborów może umożliwiać wprowadzanie wielu kontaktów na okoliczność nagłych wypadków. W przypadku każdego kontaktu użytkownik może zastąpić informacje o adresie domowym informacjami o adresie służbowym.

Sekcja wyborów

Button image

Formant zawierający inne formanty, który zawsze powinien być wyświetlany wewnątrz grup wyborów lub powtarzanej grupy wyborów. Sekcje wyborów są przydatne, jeśli trzeba dodać więcej wyborów do istniejącej grupy wyborów. Jeśli sekcja wyborów zostanie wstawiona w dowolnym innym niż grupa wyborów miejscu, program InfoPath automatycznie wstawi sekcję wyborów wewnątrz nowej grupy wyborów.

Powtarzająca się sekcja rekurencyjna

Button image

Formant zawierający inne formanty, który może być wstawiany wewnątrz siebie samego. Za pomocą powtarzających się sekcji rekurencyjnych można tworzyć hierarchiczną zawartość, na przykład konspekt.

Formanty niestandardowe

Za pomocą Kreatora dodawania formantów niestandardowych można tworzyć formanty niestandardowe, w tym kontrolka ActiveX firmy Microsoft i części szablonu dostępne w programie InfoPath. Formant niestandardowy jest formantem, który nie jest domyślnie zawarty w programie InfoPath.

Formant

Opis

Część szablonu

Dostosowany zestaw formantów uwzględniający układ, ustawienia właściwości i niektóre aspekty zachowania formantu. Część szablonu można zapisać do ponownego użycia w wielu szablonach formularzy. Po utworzeniu części szablonu należy użyć Kreatora dodawania formantów niestandardowych w celu zaimportowania części szablonu do tryb projektowania, aby można było jej użyć w szablonie formularza.

Formant ActiveX

Formant, który nie jest zawarty w programie InfoPath, ale można go dodać do okienka zadań Formanty. Można wybrać spośród formantów ActiveX zarejestrowanych na komputerze albo użyć utworzonych samodzielnie formantów niestandardowych, dostosowanych do określonych potrzeb biznesowych. Na przykład, jeśli szablony formularzy są tworzone dla celów finansowych, można zaprojektować formant ActiveX umożliwiający wyświetlanie w szablonie formularza informacji giełdowych. Po utworzeniu lub zlokalizowaniu formantu ActiveX należy użyć Kreatora dodawania formantów niestandardowych w celu zaimportowania formantu do trybu projektowania, aby można było go użyć w szablonie formularza.

Początek strony

Uwagi dotyczące zgodności

Podczas projektowania szablonu formularza w programie InfoPath można wybrać określony tryb zgodności, aby zaprojektować szablon formularza zgodny z przeglądarką. Po opublikowaniu szablonu formularza zgodnego z przeglądarką na serwerze, na którym działają usługi InfoPath Forms Services, można wyświetlać w przeglądarce sieci Web formularze utworzone na podstawie tego szablonu. Gdy projektuje się szablon formularza zgodny z przeglądarką, niektóre formanty są niedostępne w okienku zadań Formanty, ponieważ nie można ich wyświetlić w przeglądarce sieci Web. Poniższe formanty nie są obsługiwane w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarką:

 • pole kombi;

 • pola listy wielokrotnego wyboru;

 • formanty typu formant główny/formant szczegółowy;

 • formanty listy punktowanej, numerowanej i zwykłej;

 • formanty obrazu i obrazu odręcznego;

 • formanty obrazu odręcznego;

 • etykiety pionowe;

 • regiony przewijania;

 • regiony poziome;

 • poziome tabele powtarzane;

 • formanty grupy wyborów, powtarzającej się grupy wyborów i sekcji wyborów;

 • powtarzające się sekcje rekurencyjne;

 • formanty ActiveX.

Użytkownik może również zaprojektować część szablonu i szablony formularzy programu Microsoft Office InfoPath 2007, które są zgodne z programem Microsoft Office InfoPath 2003. W częściach szablonu formanty ActiveX nie są obsługiwane i dlatego są ukryte w okienku zadań Formanty. W szablonach formularzy zgodnych z poprzednimi wersjami pola kombi i pola listy wielokrotnego wyboru nie są obsługiwane. Gdy szablon formularza zostanie otwarty w programie InfoPath 2003, pola kombi są wyświetlane jako pola listy rozwijanej, a pola listy wielokrotnego wyboru — jako listy punktowane.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×