Wprowadzenie do źródeł danych

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W tym artykule

Omówienie źródeł danych

Główne źródło danych

Pomocnicze źródła danych

Opis relacji między źródłem danych a schematem XML

Omówienie źródeł danych

Wszystkie dane wyświetlane w formularzu, czy jest to dane, które użytkownik może zaznaczyć w polu listy, pole listy rozwijanej lub pola kombi lub dane, które użytkownik dodaje do formularza, są przechowywane w źródłach danych formularza. Źródła danych składa się z pól i grup. W ten sam sposób foldery na dysku twardym zawierają i organizowania plików, pola zawierają dane, które użytkownicy będą wprowadzać w formularzach, które są oparte na szablon formularza, a grupy zawierają i umożliwiają porządkowanie pól. Użytkownik dodaje dane do kontrolek w formularzu, a formanty te są powiązane z tych pól. Załóżmy na przykład, że są trybu projektowania szablonu formularza dla raportu z wydatków. Po otwarciu formularz oparty na szablonie formularza, ich umieszczenie ich nazwy imię, drugie imię i nazwisko do trzech formantów pól tekstowych — każde pole tekstowe jest powiązana z polem imię, pole drugie imię i pole Nazwisko. Te pola Nazwa znajdują się w grupie o nazwie "Nazwa".

Pola i grupy można przeglądać i pracować z nimi w źródle danych szablonu formularza w okienku zadań Źródło danych.

Okienko zadań Źródło danych w programie InfoPath

1. Pole

2. Grupa

Mimo że struktura źródła danych nie zawsze odpowiada układu szablonu formularza, często występują podobieństwa, szczególnie w przypadku grup i pól, które są skojarzone z powtarzającymi się tabele i sekcje, sekcje powtarzające się, sekcje opcjonalne. Na przykład tabela lub sekcja jest powiązana z grupą w źródle danych, a wszystkie formanty w tabeli lub sekcji są powiązane z polami, które są częścią tej grupy. Na poniższej ilustracji wyszczególnione wydatki tabeli w formularzu raportu wydatków powtarzanej składa się z trzech kolumn, które zawierają selektora dat w polu tekstowym Opis i pola tekstowego koszt. Te kontrolki są powiązane z pola daty, pola opisu i pola sumy, odpowiednio. Grupa powiązane samej tabeli.

Tabela powtarzana powiązana z grupą i polami w źródle danych

Szablon formularza może mieć dwa rodzaje źródła danych — jedno główne źródło danych i opcjonalnie jedno lub kilka pomocniczych źródeł danych.

Początek strony

Główne źródło danych

Główne źródło danych zawiera następujące elementy:

 • Dane dodawane prze użytkowników podczas wypełniania formularza utworzonego na podstawie szablonu formularza, takie jak dane wprowadzane w polu tekstowym. Na przykład użytkownik wpisuje swoje pierwsze i drugie imię oraz nazwisko w polach tekstowych powiązanych z głównym źródłem danych.

 • Dane z połączenie danych z bazą danych lub usługą sieci Web używane do określania źródła danych szablonu formularza.

Dane zamieszczone w głównym źródle danych to dane zapisywane lub przesyłane przez użytkowników podczas wypełniania formularza. Kiedy użytkownicy zapisują formularz, aby móc go przesłać później, zapisują te dane w głównym źródle danych.

Tworzenie głównego źródła danych

Po utworzeniu szablonu formularza programu Microsoft Office InfoPath automatycznie tworzy głównego źródła danych. Wszystkie szablony formularzy programu InfoPath zawierają źródła danych w jednym, głównym. Pola i grupy można dodawać do głównego źródła danych, w zależności od typu tworzonego szablonu formularza:

Pusty szablon formularza     Pola i grupy można dodać do głównego źródła danych, używając okienka zadań Źródło danych lub przeciągając formant z okienka zadań Formanty do widoku w szablonie formularza. Kiedy formant zostanie przeciągnięty do widoku, w programie InfoPath pola i grupy zostaną dodane do głównego źródła danych zgodnie z rodzajem dodawanego formantu. Na przykład jeśli do szablonu formularza zostanie przeciągnięty formant pola tekstowego, w programie InfoPath pole zostanie dodane do głównego źródła danych. Jeśli do szablonu formularza zostanie przeciągnięty formant sekcji powtarzanej, w programie InfoPath do głównego źródła danych zostanie dodana grupa. Jeśli do szablonu formularza zostanie przeciągnięty formant tabeli powtarzanej, w programie InfoPath do głównego źródła danych zostaną dodane dwie grupy dla tabeli powtarzanej oraz pole dla każdej kolumny w tej tabeli.

Szablon formularza utworzony na podstawie dokumentu XML     W programie InfoPath dodawane pola i grupy są mapowane do elementów definiowanych w schemacie lub do elementów dokumentu.

Szablon formularza utworzony na podstawie bazy danych programu Microsoft Office Access lub bazy danych programu Microsoft SQL Server     W programie InfoPath pola i grupy są dodawane do głównego źródła danych na podstawie sposobu przechowywania danych w bazie danych.

Szablon formularza utworzony na podstawie usługi sieci Web     W programie InfoPath dodawane są pola i grupy mapowane do schematu dostarczanego przez usługę sieci Web.

Jeśli źródło danych — na przykład usługa sieci Web lub baza danych — nie jest zawarte w szablonie formularza, następuje odwołanie do niego jako do zewnętrznego źródła danych. Formularze programu InfoPath łączą się z tymi zewnętrznymi źródłami danych przez połączenie danych.

Modyfikowanie głównego źródła danych

Do głównego źródła danych można dodawać dodatkowe pola i grupy, w zależności od pól i grup istniejących w głównym źródle danych. W poniższej tabeli zostały omówione elementy, które można dodawać do istniejących pól lub grup, w oparciu o ikony wyświetlane w okienku zadań Źródło danych.

Ikona

Można dodawać następujące elementy

Ikona grupy

Ikona grupy    Do tej grupy można dodawać grupy lub pola. Ikona reprezentuje grupę dodaną do głównego źródła danych przy użyciu okienka zadań Źródło danych lub formant skojarzony z tą grupą, który został przeciągnięty z okienka zadań Formanty do widoku w pustym szablonie formularza.

Obrazek ikony

Ikona pola    Do tego pola można dodawać tylko pola. Ikona reprezentuje pole dodane do głównego źródła danych przy użyciu okienka zadań Źródło danych lub formant związany z tym polem, który został przeciągnięty z okienka zadań Formanty do widoku w pustym szablonie formularza.

Ikona zablokowanej grupy

Ikona zablokowanej grupy    Do tej grupy nie można dodawać pól ani grup. Podstawą tej grupy jest połączenie danych z zewnętrznym źródłem danych.

Ikona zablokowanego pola

Ikona zablokowanego pola    Do tego pola nie można dodawać pól. Podstawą tego pola jest połączenie danych z zewnętrznym źródłem danych.

Jeśli formant zostanie przeciągnięty do widoku w szablonie formularza, który to szablon zawiera pola i grupy utworzone na podstawie połączenia danych, jest konieczne powiązanie tego formantu z istniejącymi polami i grupami w głównym źródle danych. W programie InfoPath pola i grupy nie są dodawane automatycznie do szablonu formularza zawierającego pola i grupy oparte zewnętrznych źródłach danych. Łącza do informacji dodatkowych dotyczących dodawania pól i grup można znaleźć w sekcji Zobacz też.

Uwaga : Jeżeli użytkownicy już wypełnili formularze utworzone na podstawie szablonu formularza, następujące zmiany wprowadzone w głównym źródle danych szablonu formularza mogą spowodować utratę danych przechowywanych w tych formularzach:

 • przenoszenie, usuwanie lub zmiana nazwy pola lub grupy

 • zmienianie powtarzanego pola lub grupy na niepowtarzane pole lub grupę

 • zmienianie typu danych z tekstu sformatowanego na inny typ danych.

Dla pól i grup, które mogą być modyfikowane, można zmieniać następujące właściwości:

Nazwa    Nazwa pola lub grupy.

Wymagania nazwy

 • Każda nazwa w głównym źródle danych musi być unikatowa. Jeśli jest konieczne użycie tej samej nazwy dla kilku pól lub grup, należy utworzyć odwołanie do tego pola lub grupy. Przy tworzeniu odwołania do pola lub grupy w programie InfoPath jest tworzone nowe, identyczne pole lub grupa, których właściwości są powiązane z właściwościami oryginalnego pola lub grupy. Każda zmiana wprowadzona w jednym polu powoduje automatyczne uaktualnienie drugiego pola, do którego to pole się odwołuje. To samo dotyczy grup. Odwołania do grup i pól zawierają te same pola i grupy oraz mają jednakowe właściwości.

 • Nazwy nie mogą zawierać spacji.

 • Nazwy muszą rozpoczynać się znakiem alfabetycznym lub podkreśleniem (_) i mogą zawierać tylko znaki alfanumeryczne, podkreślenia, myślniki (-) i kropki (.).

Oprócz tych wymagań, dobrym rozwiązaniem jest użycie nazw opisujących zawartość pola lub grupy. Na przykład, jeśli grupa zawiera szczegółowy spis wydatków, nazwa grupy powinna brzmieć Spis_wydatków. Nazwa pola w grupie, w którym jest zawarta kwota wydatków, powinna brzmieć wydatki.

Typ    Określa, czy element w głównym źródle danych jest polem czy grupą. Pole zawiera unikatową wartość, a grupa zawiera inne pola.

Typy pól i grup

Typ

Kiedy używać

Pole (atrybut)

Tego typu można użyć w polu, jeśli spełniony jest jeden lub kilka następujących warunków:

 • Pole nie może zawierać innych grup lub pól.

 • Pole musi być w polu elementu.

 • Pole nie jest powtarzane.

 • Pole musi zawsze zawierać wartość.

 • Pole jest dowolnym typem danych innym niż tekst sformatowany (XHTML).

 • Baza danych lub usługa sieci Web wymaga pola atrybutu.

Pole (element)

Tego typu można użyć w polu, jeśli spełniony jest jeden lub kilka następujących warunków:

 • Pole może zawierać inne pola atrybutu.

 • Pole jest częścią grupy.

 • Pole jest powtarzane w grupie.

 • Baza danych lub usługa sieci Web wymaga pola elementu.

Pola elementów mogą być polami dowolnego typu danych i mogą, ale nie muszą, posiadać wartość domyślną.

Grupa

Tego typu należy użyć dla grupy mogącej zawierać inne pola lub grupy.

Grupa (wybór)

Tego typu należy użyć, jeśli grupa może zawierać tylko jeden z kilku różnych typów pól lub grup pól.

Przykładem może być tworzenie szablonu formularza zawierającego grupę wyboru adresu, którego będą używać dostawcy w Stanach Zjednoczonych oraz w krajach i regionach Unii Europejskiej. Grupa wyboru adresu zawiera grupę pól dla adresu w Stanach Zjednoczonych i grupę pól dla adresu w kraju lub regionie Unii Europejskiej. Po otwarciu formularza utworzonego na podstawie tego szablonu formularza użytkownik będzie mógł wybrać wprowadzenie adresu w Stanach Zjednoczonych bądź w innym kraju lub regionie. Formanty powiązane z polami w odpowiednich grupach są wyświetlane w formularzu.

Wypełnianie schematu XML lub dokumentu XML

Tego typu elementu można użyć, aby dodać dodatkowy schemat XML lub dokument XML do określonej lokalizacji w źródle danych.

Typ danych    Określa rodzaj danych, które można przechowywać w polu.

Lista dostępnych typów danych

Typ danych

Kiedy używać

Tekst

Use this data type for an element or attribute field that contains unformatted text.

Rich Text

Use this data type for an element field that contains formatted text. You cannot use this data type for attribute fields.

Whole Number

Tego typu danych należy użyć dla pola elementu lub pola atrybutu zawierającego liczby bez wartości dziesiętnych.

Dziesiętne

Tego typu danych należy użyć dla pola elementu lub pola atrybutu zawierającego wartości walutowe lub liczby z wartościami dziesiętnymi.

Prawda/Fałsz

Tego typu danych należy użyć dla pola elementu lub pola atrybutu zawierającego dane, które mogą być wyłącznie jedną z dwóch wartości.

Hyperlink

Use this data type for an element or attribute field that contains a Uniform Resource Identifier (URI), such as a hyperlink or a namespace.

Date

Tego typu danych należy użyć dla pola elementu lub pola atrybutu zawierającego datę.

Czas

Tego typu danych należy użyć dla pola elementu lub pola atrybutu zawierającego czas w formacie 24-godzinnym.

Data i godzina

Tego typu danych należy użyć dla pola elementu lub pola atrybutu zawierającego datę i czas w formacie 24-godzinnym.

Załącznik w postaci zdjęcia lub pliku

Use this data type for an element or attribute field that contains binary data, such as an image or a picture.

Custom

Use this data type for an element or attribute field with custom data types that are defined by a namespace. This data type is typically used for a field or group that is bound to a custom control. The Data namespace box is enabled when you choose this data type.

Uwaga : This table shows only the most common XML data types used in a form template. In InfoPath, you can use any XML 1.0 data type in the World Wide Web Consortium (W3C) recommendations. To use a data type that is not listed in the table, you must extract the form files for a form template and edit the schema (.xsd) file. Find links to more information about extracting the form files for a form template in the See Also section.

Przestrzeń nazw danych    Definiuje identyfikator URI (Uniform Resource) aby dodać przestrzeń nazw dla niestandardowego typu danych. Ta właściwość jest dostępna w przypadku pól element lub atrybut z właściwością Niestandardowy typ danych. Formant niestandardowy można dodać do szablonu formularza, ta właściwość zazwyczaj zawiera wartość, która jest zdefiniowana przez autora kontrolki niestandardowej powiązane z polem.

Wartość domyślna    Określa wartość początkowa pola element lub atrybut, przy pierwszym otwarciu formularza przez użytkownika. Można również dodać formuły, wartości domyślne, takie jak bieżącą datę, obliczeń matematycznych lub odwołanie do innego pola.

Powtarzający się    Określa, czy pole elementu, pole atrybutu lub grupa mogą występować więcej niż jeden raz i w formularzu. Lista kontrolek powtarzających się sekcji powtarzanej tabel i kontrolek, które są częścią sekcji powtarzanej lub tabeli powtarzanej są powiązane powtarzających się pól i powtarzających się grup.

Nie może być puste    Określa, czy pole elementu lub pole atrybutu musi zawierać wartość. Jeśli pole nie zawiera wartości, formant powiązany z polem jest oznaczony czerwoną gwiazdką lub, dla pewnych typów formantów, otoczony czerwoną linią przerywaną. Ta właściwość jest dostępna jedynie dla pól. Nie jest dostępna dla grup.

Początek strony

Pomocnicze źródła danych

Pomocnicze źródła danych to źródła danych w formularzu zawierające dane dostarczone przez inne połączenia danych z zewnętrznymi źródłami danych. Przykładem może być szablon formularza raportu o wydatkach. Raporty tworzone na jego podstawie mają akceptować wydatki w innych walutach, jednakże dane dotyczące walut są przechowywane w bazie danych. Aby wyświetlić dane dotyczące walut, należy dodać połączenie danych z tą bazą danych. Dane dotyczące walut będą następnie przechowywane w pomocniczym źródle danych i wyświetlane w formancie pola listy w szablonie formularza.

Dane z dodatkowych połączeń danych są przechowywane w pomocniczych źródłach danych, a następnie wyświetlane do wyboru dla użytkownika wypełniającego formularz w formantach takich jak pole listy, pole kombi lub pole listy rozwijanej. Po zaznaczeniu przez użytkownika elementu w pomocniczym źródle danych zaznaczenie jest kopiowane do pola w głównym źródle danych.

Pomocnicze źródło danych różni się od głównego źródła danych następującymi elementami:

 • Pomocnicze źródła danych są opcjonalne w szablonie formularza. Wszystkie szablony formularzy muszą zawierać główne źródło danych.

 • Szablon formularza może mieć jedno lub kilka pomocniczych źródeł danych, ale tylko jedno główne źródło danych.

 • Pola i grupy w pomocniczym źródle danych są tworzone na podstawie sposobu przechowywania danych w zewnętrznym źródle danych, połączonym z formularzem przez połączenie danych. Tych pól i grup nie można modyfikować przy użyciu programu InfoPath.

 • W odróżnieniu od głównego źródła danych, pomocnicze źródła danych nie są zapisywane z formularzem.

 • Dane w pomocniczych źródłach danych nie są zazwyczaj przesyłane wraz z wypełnionym formularzem przesyłanym przez użytkownika. Jednakże jest możliwe skonfigurowanie szablonu formularza w taki sposób, aby dane w pomocniczym źródle danych były wysyłane do usługi sieci Web przy użyciu reguł lub do adresata poczty e-mail przy użyciu niestandardowego kodu.

Tworzenie pomocniczych źródeł danych

Kiedy połączenie danych jest dodawane do zewnętrznego źródła danych, które zwraca dane do formularza, w programie InfoPath jest automatycznie tworzone pomocnicze źródło danych. Każde połączenie danych dodane do szablonu formularza tworzy odpowiednie pomocnicze źródło danych. W taki sam sposób, w jaki pola i grupy są dodawane do głównego źródła danych, w programie InfoPath są dodawane pola i grupy do pomocniczego źródła danych. Pola i grupy są dodawane do pomocniczego źródła danych, aby mapowały sposób przechowywania danych przez zewnętrzne źródło danych. Można utworzyć pomocnicze połączenie danych dla następujących elementów:

 • Usługa sieci Web

 • Plik XML

 • Baza danych programu Microsoft Office Access lub baza danych programu Microsoft SQL Server

 • Lista w witrynie z uruchomionym programem Microsoft Windows SharePoint Services

Kiedy połączenie danych jest dodawane do szablonu formularza i jest tworzone pomocnicze źródło danych, pola i grupy można zobaczyć w pomocniczym źródle danych w okienku zadań Źródło danych. W tym okienku zadań jest wyświetlane każde pomocnicze źródło danych z nazwą połączenia danych i informacją Pomocnicze w nawiasach.

Pomocnicze źródło danych w okienku zadań Źródło danych

Modyfikowanie pomocniczych źródeł danych

Ponieważ pola i grupy w pomocniczym źródle danych są oparte na połączeniach danych z zewnętrznymi źródłami danych, nie można modyfikować pól ani grup w pomocniczym źródle danych. Kiedy w okienku zadań Źródło danych jest wyświetlane pomocnicze źródło danych, przy polach znajduje się ikona zablokowanego pola Ikona zablokowanego pola , a przy grupach — ikona zablokowanej grupy Ikona zablokowanej grupy , co oznacza, że ich modyfikowanie jest niemożliwe.

Początek strony

Opis relacji między źródłem danych a schematem XML

Kiedy użytkownik wypełnia formularz utworzony na podstawie szablonu formularza, główne i pomocnicze źródła danych formularza są przechowywane jako dokumenty XML na komputerze użytkownika. Struktura dokumentu XML jest określona przez schemat XML. Schemat XML jest plikiem utworzonym w języku XML, określającym strukturę i elementy dokumentu XML, w tym przypadku formularz, i dane, jakie mogą zawierać elementy.

Podczas tworzenia szablonu formularza w programie InfoPath jest automatycznie tworzony schemat XML używany do określania struktury formularzy, jakie będą wypełniane przez użytkownika. Każde pole lub grupa w źródle danych odpowiada elementowi schematu XML. Właściwości każdego pola i grupy w źródle danych określają strukturę odpowiednich elementów i dane, które może zawierać każdy element w powstałym dokumencie XML. Można wyświetlić dodatkowe szczegóły schematu na karcie Szczegóły w oknie dialogowym Właściwości pola lub grupy, które można otworzyć przez dwukrotne kliknięcie pola lub grupy w okienku zadań Źródło danych.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×