Wprowadzanie zmian w istniejącym źródle danych w dodatku Power Pivot

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Po utworzeniu połączenia z zewnętrznym źródłem danych w modelu danych można za pomocą dodatku Power Pivot zmienić następujące elementy:

 • Informacje o połączeniu, w tym plik, strumieniowe źródło danych lub bazę danych używaną jako źródło, jego właściwości lub inne opcje połączenia specyficzne dla dostawcy.

 • Mapowania tabel i kolumn; można także usunąć odwołania do kolumn, które nie są już używane.

 • Tabele, widoki lub kolumny pobierane z zewnętrznego źródła danych. Zobacz Filtrowanie danych importowanych do dodatku Power Pivot.

W tym artykule

Zmienianie zewnętrznego źródła danych używanego w bieżącym połączeniu

Edytowanie mapowań tabel i kolumn (powiązań)

Zmiany, które można wprowadzić w istniejącym źródle danych

Zmienianie zewnętrznego źródła danych używanego w bieżącym połączeniu

Opcje pracy ze źródłami danych różnią się w zależności od typu źródła danych. W tej procedurze jest używana prosta baza danych programu Access.

 1. W oknie dodatku Power Pivot kliknij pozycję Narzędzia główne > Połączenia > Istniejące połączenia.

 2. Wybierz bieżące połączenie bazy danych i kliknij przycisk Edytuj.

  W tym przykładzie w oknie Kreator importu tabeli zostanie otwarta strona umożliwiająca skonfigurowanie bazy danych programu Access. Dostawca i właściwości są różne w przypadku różnych typów źródeł danych.

 3. W oknie dialogowym Edytowanie połączenia kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować inną bazę danych tego samego typu, która ma inną nazwę lub lokalizację.

  Po zmianie pliku bazy danych zostanie wyświetlony komunikat informujący, że należy zapisać i odświeżyć tabele, aby wyświetlić nowe dane.

 4. Kliknij pozycję Zapisz > Zamknij.

 5. Kliknij kolejno pozycje Narzędzia główne > Pobieranie danych zewnętrznych > Odśwież > Odśwież wszystko.

  Tabele są odświeżane z użyciem nowego źródła danych, ale przy użyciu oryginalnych opcji wyboru danych.

  Uwaga:  Jeśli połączenie ze źródłem danych utworzono w skoroszycie w programie Excel 2010, zaktualizowanie połączenia w programie Excel 2013 może nie być możliwe. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „Nie można zaktualizować połączenia ze źródłem danych” w artykule „Uaktualnianie modeli danych dodatku Power Pivot do wersji programu Excel 2013”.

Początek strony

Edytowanie mapowań tabel i kolumn (powiązań)

Zmiana źródła danych może spowodować, że kolumny w tabelach w modelu i te znajdujące się w źródle mogą nie mieć już takich samych nazw, mimo że zawierają podobne dane. Powoduje to przerwanie mapowania (informacje wiążące kolumny ze sobą) między kolumnami.

 1. W oknie dodatku Power Pivot kliknij pozycję Projekt > Właściwości > Właściwości tabeli.

 2. Nazwa bieżącej tabeli jest wyświetlana w polu Nazwa tabeli. Pole Nazwa źródła zawiera nazwę tabeli w zewnętrznym źródle danych. Jeśli kolumny w źródle i w modelu mają różne nazwy, można przełączać się między tymi dwoma zestawami nazw kolumn, wybierając opcję Źródło lub Model.

 3. Aby zmienić tabelę używaną jako źródło danych, w polu Nazwa źródła wybierz tabelę inną niż bieżąca.

 4. W razie potrzeby zmień mapowania kolumn:

  1. Aby dodać kolumny istniejące w źródle, ale nie w modelu, zaznacz pola obok nazw kolumn. Rzeczywiste dane zostaną załadowane do modelu przy następnym odświeżaniu.

  2. Jeśli jakieś kolumny istniejące w modelu nie są już dostępne w bieżącym źródle danych, w obszarze powiadomień jest wyświetlany komunikat zawierający listę nieprawidłowych kolumn. Nie trzeba wykonywać żadnych czynności.

 5. Kliknij przycisk Zapisz, aby zastosować zmiany w skoroszycie.

  Po zapisaniu bieżącego zestawu właściwości tabeli wszystkie brakujące kolumny zostaną automatycznie usunięte i zostaną dodane nowe kolumny. Zostanie wyświetlony komunikat informujący o konieczności odświeżenia tabel.

 6. Kliknij przycisk Odśwież, aby załadować zaktualizowane dane do modelu.

Początek strony

Zmiany, które można wprowadzić w istniejącym źródle danych

Aby zmienić dane skojarzone ze skoroszytem, można użyć narzędzi dostępnych w dodatku Power Pivot w celu edytowania informacji o połączeniu lub zaktualizowania definicji tabel i kolumn używanych w danych dodatku Power Pivot.

Poniżej wymieniono zmiany, które można wprowadzać w istniejących źródłach danych:

Pozycja Połączenia

Tabele

Kolumny

Edytowanie nazwy bazy danych lub serwera.

Zmiana nazwy źródłowego pliku tekstowego, arkusza kalkulacyjnego lub strumieniowego źródła danych.

Zmiana lokalizacji źródła danych.

W przypadku relacyjnych źródeł danych zmiana domyślnego lub początkowego wykazu.

Zmiana metody uwierzytelniania lub poświadczeń używanych do uzyskiwania dostępu do danych.

Edytowanie zaawansowanych właściwości źródła danych.

Dodawanie lub usuwanie filtru danych.

Zmiana kryteriów filtru.

Dodawanie lub usuwanie tabel.

Zmiana nazw tabel.

Edytowanie mapowań między tabelami w źródle i tabelami w skoroszycie.

Wybieranie innych kolumn ze źródła.

Zmiana nazw kolumn.

Dodawanie kolumn.

Usuwanie kolumn ze skoroszytu (nie ma wpływu na źródło danych).

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×