Więcej o sprawdzania poprawności danych

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Uwaga : To jest temat zaawansowany na sprawdzania poprawności danych. Wprowadzenie do sprawdzania poprawności danych oraz jak można sprawdzić poprawność komórkę lub zakres zobacz Dodawanie sprawdzania poprawności danych do komórki lub zakresu.

Sprawdzanie poprawności danych umożliwia ograniczanie typ danych lub wartości wprowadzanych przez użytkowników w komórkach. Na przykład można użyć sprawdzania poprawności danych do obliczania maksymalna dozwolona wartość w komórce na podstawie wartości w innym miejscu skoroszytu. W poniższym przykładzie użytkownik wpisał abc, która nie jest dopuszczalną wartością w tej komórce.

Przykład nieprawidłowego komunikatu wejściowego

Gdy użytkownik wybiera komórkę, jest wyświetlany komunikat wejściowy

W jakich sytuacjach sprawdzanie poprawności danych jest przydatne?

Sprawdzanie poprawności danych to nieoceniona funkcja w sytuacji, gdy użytkownik chce udostępnić skoroszyt innym osobom i dane wprowadzone będą dokładne i spójne. Za pomocą sprawdzania poprawności danych dla następujących, między innymi:

 • Ograniczanie wpisów do wstępnie zdefiniowanych elementów na liście— na przykład, można ograniczyć zaznaczeń dział użytkownika do księgowe, płac, wp, kilka.

 • Ograniczanie liczb spoza określonego zakresu— na przykład możesz można określić wprowadzania maksymalnym procencie dla pracownika roczny wzrost wartości, Przejdźmy powiedz 3% lub Zezwalaj tylko liczbę całkowitą z zakresu od 1 do 100.

 • Ograniczanie dat spoza określonego przedziału czasu— na przykład w pracownika czasu wolnego żądanie, możesz uniemożliwić osoby wybranie daty przed datą dzisiejszą.

 • Ograniczanie godzin spoza określonego przedziału czasu— na przykład można określić, spotkanie, planowanie między 8:00 i 5:00 PM.

 • Limit liczby znaków tekstowych— na przykład, można ograniczyć dozwolonych tekstu w komórce do 10 znaków.

 • Sprawdź poprawność danych na podstawie formuły lub wartości w innych komórkach— na przykład sprawdzania poprawności danych umożliwia ustawić maksymalny limit prowizji i premii na podstawie wartości ogólnego przewidywane płac. Jeśli użytkownicy będą wprowadzać więcej niż limit kwoty, zobaczą komunikat o błędzie.

Wprowadzanie sprawdzania poprawności danych i komunikaty o błędach

Można wyświetlić komunikat wejściowy, gdy użytkownik wybierze komórkę. Komunikaty wprowadzania używa się zasadniczo do oferowania użytkownikom wskazówki dotyczące typ danych, który ma zostać wprowadzona w komórce. Wiadomości tego typu jest widoczny w komórce. Ten komunikat można przenosić, gdy użytkownik chce i pozostają widoczne do momentu przejścia do innej komórki lub naciśnij klawisz Esc.

Wprowadzanie wiadomości wyświetlania dla komórki

Konfigurowanie usługi komunikat wejściowy na karcie drugiego sprawdzania poprawności danych.

Komunikat wejściowy ustawienia w oknie dialogowym Sprawdzanie poprawności danych

Po użytkownikom uzyskiwanie do wprowadzania wiadomości, możesz wyczyścić pole wyboru Pokazuj komunikat wejściowy przy wyborze komórki opcji.

Możesz również wyświetlić Alert o błędzie wyświetlany tylko wtedy, gdy użytkownik wprowadzi nieprawidłowe dane.

Komunikat ostrzegawczy wskazywana nieprawidłowych danych

Można wybrać spośród trzech typów alertów o błędach:

Ikona

Type

Zastosowanie

Ikona Zatrzymaj

Zatrzymaj

Uniemożliwić użytkownikom wprowadzanie nieprawidłowych danych w komórce.

Zatrzymywanie komunikat alertu ma dwie opcje: ponowić próbę lub Anuluj.

Ikona Ostrzeżenie

Ostrzeżenie

Ostrzeżenie użytkowników, dane, które są one umieszczone jest nieprawidłowy, nie uniemożliwia wprowadzania go.

Gdy zostanie wyświetlony komunikat alertu z ostrzeżeniem , użytkownicy mogą kliknąć, Tak aby zaakceptować nieprawidłowy wpis Brak, aby edytować wpis nieprawidłowe lub Anuluj, aby usunąć nieprawidłowy wpis.

Ikona Informacje

Informacje

Poinformuj użytkowników o dane wprowadzone jest nieprawidłowy, nie uniemożliwia wprowadzania go. Ten rodzaj alert o błędzie jest najbardziej elastyczna.

Gdy zostanie wyświetlony komunikat alertu informacji , użytkownicy mogą kliknąć przycisk OK, aby zaakceptować nieprawidłowej wartości lub Anuluj, aby odrzucić go.

Porady dotyczące pracy ze sprawdzaniem poprawności danych

Skorzystaj z poniższych porad i wskazówek dotyczących pracy ze sprawdzaniem poprawności danych w programie Excel.

Uwaga : Jeśli chcesz używać sprawdzania poprawności danych ze skoroszytami w Usługi programu Excel lub Excel Web App będzie konieczne uprzednie utworzenie sprawdzania poprawności danych w klasycznej wersji programu Excel.

 • Szerokość listy rozwijanej zależy od szerokości komórki, dla której jest włączone sprawdzanie poprawności danych. Możesz musieć dostosować szerokości tej komórki, aby uniknąć obcinania prawidłowych wpisów, których szerokość jest większa niż szerokość listy rozwijanej.

 • Jeśli planujesz ochrony arkusza lub skoroszytu, ochrony po wybraniu ustawienia sprawdzania poprawności. Upewnij się, Odblokuj wszystkie sprawdzanej komórki, przed włączeniem ochrony arkusza. W przeciwnym razie użytkownicy nie będą mogli wpisz wszystkie dane w komórkach. Zobacz Chroń arkusz.

 • Jeśli użytkownik chce udostępnić skoroszyt, udostępnić go dopiero po zakończeniu konfigurowania ustawień sprawdzania poprawności i ochrony danych. Po udostępnieniu skoroszytu nie można zmienić ustawień sprawdzania poprawności, chyba że zatrzymać udostępnianie.

 • Sprawdzanie poprawności danych można zastosować do komórek, w których już zostały wprowadzone dane. Program Excel nie będzie jednak automatycznie powiadamiał użytkownika o tym, że istniejące komórki zawierają nieprawidłowe dane. W tym scenariuszu można wyróżniać nieprawidłowe dane, instruując program Excel, aby otaczał je zakreśleniem w arkuszu. Po zidentyfikowaniu nieprawidłowych danych można ponownie ukryć te zakreślenia. Jeśli użytkownik poprawi nieprawidłowy wpis, zakreślenie zniknie automatycznie.

  Koło oznacza nieprawidłowych danych

  Aby zastosować okręgi, zaznacz komórki, które chcesz ocenić i przechodzenie do danych > Narzędzia danych > Sprawdzanie poprawności danych > Okręgu nieprawidłowych danych.

  Nieprawidłowe dane koło na Wstążce
 • Aby szybko usunąć sprawdzania poprawności danych w komórce, zaznacz go, a następnie przejdź do danych > Narzędzia danych > Sprawdzanie poprawności danych > Ustawienia > Wyczyść wszystko.

 • Aby znaleźć komórki w arkuszu, dla których jest włączone sprawdzanie poprawności danych, na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie należy kliknąć przycisk Znajdź i zaznacz, a następnie kliknąć polecenie Sprawdzanie poprawności danych. Po znalezieniu komórek, dla których jest włączone sprawdzanie poprawności danych, można zmienić, skopiować lub usunąć ustawienia sprawdzania poprawności.

 • Podczas tworzenia listy rozwijanej, służy polecenie Definiuj nazwę (kartaformuły, grupa Nazwy zdefiniowane ), aby zdefiniować nazwę zakresu, który zawiera listę. Po utworzeniu listy w innym arkuszu, można ukryć arkusz, który zawiera listę i następnie chronić skoroszyt, tak aby użytkownicy nie będą mieli dostęp do listy.

 • Jeśli zmienisz ustawienia sprawdzania poprawności dla komórki, możesz automatycznie zastosować te zmiany do innych komórek, które mają te same ustawienia. W tym celu na karcie Ustawienia zaznacz pole wyboru Zastosuj te zmiany we wszystkich komórkach z tymi samymi ustawieniami.

 • Jeśli sprawdzanie poprawności danych nie działa, należy się upewnić, że nie występują następujące sytuacje.

  • Użytkownicy nie kopiują ani nie wypełniają danych — sprawdzanie poprawności danych służy do wyświetlania wiadomości i zapobiegania nieprawidłowym wpisom tylko wtedy, gdy użytkownicy wpisują dane bezpośrednio w komórce. Gdy dane są kopiowane lub wypełnione, wiadomości nie jest wyświetlana. Aby uniemożliwić użytkownikom kopiowania i wypełniania danych przez przeciąganie i upuszczanie komórek, przejdź do pozycji plik > Opcje > Zaawansowane > Opcje edycji > Wyczyść uchwyt wypełniania Włącz oraz przeciąganie i upuszczanie komórek, zaznacz pole, a następnie włącz ochronę arkusza.

  • Ręczne obliczanie ponowne jest włączone — Jeśli włączono ręcznego ponownego obliczania, nieobliczone komórki mogą uniemożliwiać danych poprawnie. Aby wyłączyć funkcję ręcznego ponownego obliczania, przejdź na kartę formuły > Grupa obliczenia > Opcje obliczania > kliknij opcję automatycznie.

  • Formuły zawierają błędy - upewnij się, że formuły w sprawdzanych komórkach nie powodują błędów, takich jak #REF! lub #DIV/0!. Program Excel ignoruje sprawdzania poprawności danych do momentu Popraw błąd.

  • Komórki, do których odwołują się formuły, są niepoprawne — Jeśli komórka, której dotyczy odwołanie zmieni tak że formuła w sprawdzanej komórce oblicza nieprawidłowy wynik, komunikat o sprawdzaniu poprawności dla komórki nie będą widoczne.

  • W tabeli programu Excel mogą być połączone z witryny programu SharePoint — nie można dodać sprawdzania poprawności danych do tabeli programu Excel, który jest połączony z witryny programu SharePoint. Aby dodać sprawdzanie poprawności danych, musisz odłączyć tabeli programu Excel lub konwertowanie tabeli programu Excel na zakres.

  • Być może właśnie są wprowadzane dane — polecenie Sprawdzanie poprawności danych nie są dostępne podczas wprowadzania danych w komórce. Aby zakończyć wprowadzanie danych, naciśnij klawisz Enter lub klawisz ESC, aby zakończyć.

  • Arkusz może być chroniony lub udostępniony — nie można zmienić ustawienia sprawdzania poprawności danych, jeśli skoroszyt jest udostępniony lub chroniony. Musisz wyłączyć lub pozycja nie chroń skoroszytu.

Jak zaktualizować lub wyłączanie sprawdzania poprawności danych w skoroszycie programu dziedziczone

Jeśli dziedziczą skoroszytu ze sprawdzaniem poprawności danych, można zmodyfikować lub je usunąć, chyba że arkusz jest chroniony. Jeśli jest chroniony hasłem, że nie wiesz, że należy spróbować skontaktuj się z właścicielem poprzedniego ułatwiające wyłączyć ochronę arkusza, jak program Excel zawiera ma możliwości odzyskania nieznanych lub utraconych haseł. Możesz również skopiować dane do innego arkusza, a następnie usuń sprawdzania poprawności danych.

Jeśli podczas wprowadzania lub modyfikowania danych w komórce zobaczysz alert o błędzie sprawdzania poprawności danych i nie wiesz, jakiego typu dane możesz wprowadzić, skontaktuj się z właścicielem skoroszytu.

Masz pytanie dotyczące konkretnej funkcji?

Zadaj pytanie na forum społeczności programu Excel

Pomoc w ulepszaniu programu Excel

Masz sugestie dotyczące możliwości ulepszenia następnej wersji programu Excel? Jeśli tak, zapoznaj się z tematami w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Stosowanie sprawdzania poprawności danych do komórek

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×