Właściwości pola lub grupy

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Okno dialogowe Właściwości pola lub grupy jest miejsce, w którym można przeglądać i ustawić właściwości pola lub grupy w szablonie formularza źródło danych. Za pomocą tego okna dialogowego można również określić dowolną sprawdzanie poprawności danych, reguły, lub zachowanie podczas scalania i szczegóły schematu XML dla pola lub grupy.

Uwaga : Jeśli zobaczysz to zablokowane pola ikona Obraz ikony lub to zablokowane ikonę grupy Obraz ikony w okienku zadań źródło danych, nie można zmodyfikować pola lub grupy. Wartości w tych właściwości można zmienić tylko wtedy, gdy dodane pola lub grupy do szablonu formularza podstawowego źródła danych. Nie można zmienić właściwości pola lub grupy, które są oparte na bazie danych, usługi sieci Web, schemat XML, dokumentu XML lub pól lub grup w pomocnicze źródło danych.

Na karcie dane

Za pomocą ustawień na tej karcie można wyświetlać i zmieniać właściwości pól i grup w źródle danych szablonu formularza.

Właściwości

Nazwa     W tym polu tekstowym należy wprowadzić nazwę pola lub grupy. Nazwy nie mogą zawierać spacji. Muszą zaczynać się literą lub podkreśleniem i mogą składać się wyłącznie ze znaków alfanumerycznych, podkreśleń, myślników (-) lub kropek (.). Należy użyć nazwy opisującej zawartość pola lub grupy. Na przykład, jeśli grupa zawiera szczegółowy spis wydatków, nazwa grupy powinna brzmieć Spis_wydatków. Nazwa pola w grupie zawierającego całkowitą kwotę wydatków powinna brzmieć Wydatki.

Typ     Określa, czy zaznaczony element w głównym źródle danych jest polem czy grupą. Chociaż pole ma unikatową wartość, grupa może zawierać inne pola lub grupy.

Typ danych     Tego pola listy należy użyć, aby zaznaczyć rodzaj danych, jaki może zawierać pole. Dla grup to pole listy jest wyłączone. W poniższej tabeli wymieniono typy danych, które można wybrać dla pola.

Data type

Kiedy używać

Tekst

Use this data type for an element or attribute field that contains unformatted text.

Rich Text

Use this data type for an element field that contains formatted text. You cannot use this data type for attribute fields.

Whole Number

Tego typu danych należy użyć dla pola elementu lub pola atrybutu zawierającego liczby bez wartości dziesiętnych.

Dziesiętne

Tego typu danych należy użyć dla pola elementu lub pola atrybutu zawierającego wartości walutowe lub liczby z wartościami dziesiętnymi.

Prawda/Fałsz

Tego typu danych należy użyć dla pola elementu lub pola atrybutu zawierającego dane, które mogą być wyłącznie jedną z dwóch wartości.

Hyperlink

Use this data type for an element or attribute field that contains a Uniform Resource Identifier (URI), such as a hyperlink or a namespace.

Date

Tego typu danych należy użyć dla pola elementu lub pola atrybutu zawierającego datę.

Czas

Tego typu danych należy użyć dla pola elementu lub pola atrybutu zawierającego czas w formacie 24-godzinnym.

Data i godzina

Tego typu danych należy użyć dla pola elementu lub pola atrybutu zawierającego datę i czas w formacie 24-godzinnym.

Załącznik w postaci zdjęcia lub pliku

Use this data type for an element or attribute field that contains binary data, such as an image or a picture.

Custom

Use this data type for an element or attribute field with custom data types that are defined by a namespace. This data type is typically used for a field or group that is bound to a custom control. The Data namespace box is enabled when you choose this data type.

Uwaga : This table shows only the most common XML data types used in a form template. In InfoPath, you can use any XML 1.0 data type in the World Wide Web Consortium (W3C) recommendations. To use a data type that is not listed in the table, you must extract the form files for a form template and edit the schema (.xsd) file. Find links to more information about extracting the form files for a form template in the See Also section.

Przestrzeń nazw danych      To pole tekstowe umożliwia określenie identyfikator URI (Uniform Resource) dla niestandardowego typu danych lub formant niestandardowy. Ta właściwość jest dostępna tylko w przypadku pól elementu z właściwością typ danych niestandardowe (complexType). Formant niestandardowy można dodać do szablonu formularza, ta właściwość zawiera wartość z tego formantu niestandardowego.

Powtarzający się      Zaznacz to pole wyboru, jeśli pole elementu lub grupa mogą występować więcej niż jeden raz w formularzu. Lista kontrolek powtarzających się sekcji powtarzanej tabel i kontrolek, które są częścią sekcji powtarzanej lub tabeli powtarzanej są powiązane powtarzających się pól i powtarzających się grup.

Nie może być puste      Ta właściwość jest dostępna tylko dla pól i nie jest dostępna dla grup. Należy zaznaczyć to pole wyboru, jeśli pole musi zawierać wartość. Każdy formant powiązany z polem, w którym nie wprowadzono wartości, będzie oznaczany czerwoną gwiazdką. W przypadku niektórych typów formantów zamiast czerwonej gwiazdki stosowany jest przerywane, czerwone obramowanie.

Wartość domyślna

Wartość     Po wpisaniu wartości lub kliknięciu przycisku Wstaw formułę Obraz przycisku jest dodawana formuła generująca początkową wartość pola po otwarciu przez użytkownika formularza utworzonego na podstawie tego szablonu formularza. To pole jest wyłączone dla grup. Łącza do informacji dodatkowych na temat wartości domyślnych i formuł można znaleźć w sekcji Zobacz też.

Aktualizuj tę wartość podczas ponownego obliczania wyniku formuły     Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje automatyczne aktualizowanie wartości w tym polu po każdym obliczeniu formuły.

Karta sprawdzania poprawności

Za pomocą ustawień tej karty można dodać, zmodyfikować lub usunąć pole albo zmienić kolejność sprawdzania poprawności danych dla pola. Zawartość tej karty jest wyłączona dla grup. Łącza do informacji dodatkowych na temat sprawdzania poprawności danych można znaleźć w sekcji Zobacz też.

Warunki sprawdzania poprawności danych     Na tej liście są wyświetlane wszystkie warunki sprawdzania poprawności danych, które zostały określone dla tego pola. Każdy warunek rozpoczyna się od tekstu etykietka ekranowa wyświetlanego, kiedy przebiega sprawdzanie poprawności wyświetlonych w nawiasach. Wszystkie warunki z tej listy są stosowane według wyświetlonej kolejności. Należy zaznaczyć warunek sprawdzania poprawności danych, który ma być modyfikowany, usunięty lub przesunięty w obrębie listy.

Dodaj     Za pomocą tego przycisku można dodać do pola nowy warunek sprawdzania poprawności danych.

Modyfikuj     Za pomocą tego przycisku można modyfikować zaznaczony warunek sprawdzania poprawności danych.

Usuń      Za pomocą tego przycisku można usuwać zaznaczony warunek sprawdzania poprawności danych.

Przenieś w górę     Za pomocą tego przycisku można przenosić w górę listy wybrany warunek sprawdzania poprawności danych, aby był on stosowany do pola przed zastosowaniem innych warunków znajdujących się po nim na liście. Ten przycisk jest wyłączony, jeśli na liście znajduje się tylko jeden warunek sprawdzania poprawności danych.

Przenieś w dół     Za pomocą tego przycisku można przenosić w dół listy wybrany warunek sprawdzania poprawności danych. Zostanie on zastosowany do pola po warunku, który będzie wyświetlony przed nim na liście. Ten przycisk jest wyłączony, jeśli na liście znajduje się tylko jeden warunek sprawdzania poprawności danych.

Karta reguł i korespondencji seryjnej

Za pomocą ustawień tej karty można dodawać, modyfikować lub usuwać reguły stosowane do pola lub zmieniać kolejność reguł. Tej karty można także użyć do określenia akcji wykonywanych podczas scalania formularza utworzonego na podstawie tego szablonu formularza z innym formularzem. Za pomocą reguł można wyświetlać komunikaty, ustawiać wartości domyślne i stosować inne akcje zgodnie z warunkami występującymi po otwarciu formularza utworzonego na podstawie tego szablonu formularza. Łącza do informacji dodatkowych na temat reguł i scalania formularzy można znaleźć w sekcji Zobacz też.

Reguły

Reguła     Na tej liście znajdują się wszystkie reguły dla pola lub grupy. Reguła może pojawić się przy każdym otwieraniu formularza lub gdy pojawi się warunek lub zespół warunków wyszczególnionych w nawiasach. Zaznacz regułę, którą chcesz zmodyfikować, usunąć lub przesunąć w obrębie listy.

Dodaj     Za pomocą tego przycisku można dodać nową regułę do pola lub grupy.

Modyfikuj     Za pomocą tego przycisku można modyfikować zaznaczoną regułę.

Usuń      Za pomocą tego przycisku można usunąć zaznaczoną regułę.

Przenieś w górę     Za pomocą tego przycisku można przenieść w górę listy zaznaczoną regułę, aby była ona stosowana do pola lub grupy przed zastosowaniem innych reguł znajdujących się po niej na liście. Ten przycisk jest wyłączony, jeśli na liście znajduje się tylko jedna reguła.

Przenieś w dół     Za pomocą tego przycisku można przenieść w dół listy zaznaczoną regułę, dzięki czemu będzie ona stosowana jako następna w kolejności po zastosowaniu innych reguł znajdujących się przed nią na liście. Ten przycisk jest wyłączony, jeśli na liście znajduje się tylko jedna reguła.

Scalanie formularzy

Ustawienia scalania     Za pomocą tego przycisku można ustawiać akcje, jaka powinna zostać wykonana podczas łączenia danych w formularzu utworzonym na podstawie szablonu formularza z innymi formularzami.

Karta Szczegóły

Na tej karcie jest wyświetlany schemat XML dla pola lub grupy.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×