Właściwości niestandardowe składnika Web Part programu Excel Web Access

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Niektóre aspekty składnika Web Part programu Excel Web Access, takie jak układ i opcje wyświetlane na pasku narzędzi, można dostosowywać. Ponadto można konfigurować opcje sterujące sposobem interakcji użytkowników ze skoroszytem w składniku Web Part, na przykład w celu umożliwienia korzystania z parametrów skoroszytu.

Okienko narzędzi programu Excel Web Access zawiera dwa typy właściwości: właściwości unikatowe dla składnika Web Part programu Excel Web Access oraz ogólne właściwości mające zastosowanie do większości składników Web Part. Właściwości unikatowe dla składnika Web Part programu Excel Web Access są wyświetlane w sekcjach Wyświetlanie skoroszytu, Pasek narzędzi i pasek tytułu oraz Nawigacja i interakcje.

W tym artykule przedstawiono informacje dotyczące tylko właściwości unikatowych dla składnika Web Part programu Excel Web Access.

W tym artykule

Właściwości sekcji wyświetlania skoroszytu

Pasek narzędzi i pasek tytułu właściwości sekcji

Polecenia Menu paska narzędzi

Właściwości sekcji nawigacji i interakcji

Ustawienia interaktywność

Właściwości dostępne w sekcji Wyświetlanie skoroszytu

W sekcji Wyświetlanie skoroszytu należy wprowadzić informacje identyfikujące skoroszyt oraz nazwany element wyświetlany przez składnik Web Part programu Excel Web Access (jeśli taki element jest używany).

Właściwość

Opis

Skoroszyt

W polu tekstowym wprowadź adres URL lub UNC skoroszyt, który ma być wyświetlany w programie Excel Web Access. Można wpisać adres URL w polu lub kliknij pozycję Zaznacz łącze Przycisk Konstruktor , a następnie użyj okna Wybierz pozycję środka trwałego — strony sieci Web okno dialogowe znajdowanie skoroszyt.

Nazwany element

Wprowadź nazwę elementu (nazwanego zakresu komórek) lub nazwę arkusza, tabeli, wykresu, raportu tabeli przestawnej lub raportu wykresu przestawnego, który ma być wyświetlany w programie Excel Web Access. Aby określić nazwany element, autora skoroszytu należy zdefiniować element w źródłowy skoroszyt w programie Excel, a następnie zapisz skoroszyt w witrynie. Aby edytować długie ciągi, kliknij pozycję Wybierz Link Przycisk Konstruktor i edytowanie ciągu za pomocą okna Edytor tekstu — okno dialogowe strony sieci Web.

Początek strony

Właściwości dostępne w sekcji Pasek narzędzi i pasek tytułu

W usługach Excel Services te właściwości są włączane automatycznie. Aby wyłączyć jedną lub więcej właściwości, należy wyczyścić skojarzone z nimi pola wyboru.

Właściwość

Opis

Automatycznie generuj tytuł składnika Web Part

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje automatyczne tworzenie tytułu przez usługi Excel Services. Usługi Excel Services generują tytuł składający się z nazwy pliku skoroszytu i wartości właściwości Tytuł znajdującej się w sekcji właściwości Wygląd danego składnika Web Part. W przypadku wyczyszczenia tego pola wyboru usługi Excel Services będą używać bieżącej wartości właściwości Tytuł.

Automatycznie generuj adres URL tytułu składnika Web Part

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje automatyczne tworzenie hiperłącza na pasku tytułu składnika Web Part. Gdy użytkownik klika to hiperłącze, usługi Excel Services otwierają połączony skoroszyt w oknie przeglądarki. Wyczyszczenie tego pola wyboru powoduje również usunięcie bieżącej wartości właściwości Adres URL tytułu w sekcji Zaawansowane. Aby używać niestandardowego adresu URL, należy wyczyścić to pole wyboru, a następnie w polu tekstowym właściwości Adres URL tytułu wprowadzić hiperłącze, które ma być używane.

Zaznaczenie jednej z poniższych opcji spowoduje pokazanie lub ukrycie poleceń i przycisków na pasku narzędzi:

Właściwość

Opis

Pełna (Opcja domyślna).

Pasek narzędzi programu Excel Web Access z przyciskami Otwórz, Dane, Znajdź i Pomoc Na poniższej ilustracji przedstawiono przykładowy składnik Web Part programu Excel Web ACCESS z Pełny pasek narzędzi. W tym przykładzie przedstawiono skoroszytu w widoku arkusza, a zawiera Otwórz menu, menu dane i przycisk Obraz przycisku Znajdź. Jeśli arkusz jest widoczny w widoku nazwany element, Widok pojawia się też na pasku narzędzi.

Podsumowanie

Pasek narzędzi składnika Web Part programu Excel Web Access z listą rozwijaną Widok zawierającą nazwane elementy Ta ilustracja przedstawia przykładowe składnika Web Part Programu, zawierającą pasek narzędzi Podsumowanie. Skoroszyt tego składnika Web Part jest wyświetlany w widoku nazwany element, a następnie Otwórz menu, menu dane oraz Wyświetlanie listy rozwijanej. Wyświetlanie listy rozwijanej zostanie wyświetlone po prawej stronie paska narzędzi, a zawiera nazwane elementy, które są definiowane w skoroszycie. Jeśli skoroszyt jest widoczny w widoku arkusza, nie jest wyświetlana na liście Widok.

Tylko Nawigacja

Układ paska narzędzi Tylko nawigacja zależy od widoku skoroszytu w składniku Web Part programu Excel Web Access. Poniższa tabela zawiera opis tych różnic. W widoku arkusza pojawiają się tylko przyciski nawigacji. W widoku nazwanego elementu jest również wyświetlana lista rozwijana Widok.

Brak

Po wybraniu paska narzędzi Brak usługi Excel Services ukryją pasek narzędzi. Takie ustawienie może być przydatne, jeśli użytkownik nie powinien mieć możliwości interakcji ze skoroszytem. Można na przykład ukryć pasek narzędzi składnika Web Part podczas wyświetlania składnika Web Part programu Excel Web Access na pulpicie nawigacyjnym.

Początek strony

Polecenia Menu paska narzędzi

W usługach Excel Services te polecenia są włączane automatycznie. Aby wyłączyć jedno lub więcej poleceń, należy wyczyścić odpowiednie pola wyboru.

Polecenie

Opis

Otwórz w programie Excel, Otwórz migawkę w programie Excel

Po zaznaczeniu tego polecenia składnik Web Part wyświetla polecenia Otwórz w programie Excel i Otwórz migawkę w programie Excel w menu Otwórz paska narzędzi. Jeśli na komputerze użytkownika jest zainstalowany program Excel, użytkownik może otworzyć skoroszyt do edycji w tym programie. Aby ukryć polecenia Otwórz w programie Excel i Otwórz migawkę w programie Excel oraz uniemożliwić użytkownikom otwieranie skoroszytu w programie Excel, należy wyczyścić to pole wyboru.

Ważne : Właściwość ta dotyczy tylko wyświetlania otwartych elementów menu. Nie wpływa na uprawnienia w dowolny sposób. Aby zarządzać zabezpieczeń, administrator musi przypisać uprawnienia użytkownika.

Odśwież wybrane połączenie, Odśwież wszystkie połączenia

Po zaznaczeniu tego polecenia składnik Web Part wyświetla polecenia Odśwież wybrane połączenie i Odśwież wszystkie połączenia w menu Dane paska narzędzi. Dzięki temu użytkownik może ręcznie odświeżać wszystkie lub wybrane połączenia z zewnętrznymi źródłami danych.

 • Aby ukryć te polecenia w menu Dane paska narzędzi, należy wyczyścić to pole wyboru.

Oblicz skoroszyt

Po zaznaczeniu tego polecenia składnik Web Part wyświetla polecenie Oblicz skoroszyt w menu Dane paska narzędzi.

 • Aby ukryć polecenie Obliczanie skoroszytu w menu dane, paska narzędzi, wyczyść to pole wyboru. Tylko ta właściwość wpływa na sposób wyświetlania polecenia i nie wpływa na bieżące ustawienie obliczeń w skoroszycie.

Lista rozwijana Nazwany element

Aby można było korzystać z tej właściwości, skoroszyt musi być wyświetlany w widoku nazwanego elementu. Gdy skoroszyt jest wyświetlany w widoku nazwanego elementu i to pole wyboru jest zaznaczone, na pasku narzędzi składnika Web Part jest wyświetlana lista rozwijana Widok.

 • Aby ukryć listę rozwijaną Widok na pasku narzędzi, należy wyczyścić to pole wyboru. Jeśli na przykład składnik Web Part ma wyświetlać tylko określony nazwany element, bez możliwości zmiany elementu przez użytkownika, należy wyczyścić to pole wyboru.

Początek strony

Właściwości dostępne w sekcji Nawigacja i interakcje

Jeśli nie zaznaczono, że jest inaczej, w usługach Excel Services te właściwości są włączane automatycznie. Aby wyłączyć jedną lub więcej właściwości, należy wyczyścić skojarzone z nimi pola wyboru.

Właściwość

Opis

Hiperłącza

Ta właściwość powoduje włączenie hiperłączy do lokalizacji wewnątrz skoroszytu lub do plików i dokumentów poza skoroszytem. Aby włączyć łącza do lokalizacji wewnątrz skoroszytu, należy również zaznaczyć pole wyboru właściwości Nawigacja w skoroszycie. Aby wyłączyć wszystkie hiperłącza (dotyczące zarówno lokalizacji wewnątrz skoroszytu, jak i plików oraz dokumentów poza skoroszytem), należy wyczyścić to pole wyboru.

Interakcje w skoroszycie

Zaznaczenie lub wyczyszczenie tego pola wyboru powoduje włączenie lub wyłączenie interakcji ze skoroszytem. Interakcja ze skoroszytem obejmuje następujące operacje:

 • ręczne, okresowe oraz automatyczne odświeżanie danych zewnętrznych;

 • wprowadzanie przez użytkownika wartości parametrów określonych w skoroszycie źródłowym;

 • operacje sortowania i filtrowania;

 • rozwijanie lub zwijanie konspektów;

 • rozwijanie lub zwijanie danych raportu w formie tabeli przestawnej.

Ustawienia interakcji

Te ustawienia sterują określonymi opcjami interakcji. Jeśli pole wyboru Interakcje w skoroszycie zostanie wyczyszczone, usługi Excel Services wyłączą wszystkie ustawienia interakcji i użytkownicy nie będą mogli ich zaznaczać ani czyścić.

Ustawienie

Opis

Modyfikacja parametrów

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje wyświetlenie okienka Parametry i umożliwienie użytkownikom wprowadzania wartości parametrów zdefiniowanych w skoroszycie źródłowym.

 • Wyczyść to pole wyboru, aby ukryć okienko Parametry. Dzięki temu użytkownikiem parametrów w skoroszycie. Warto ukryć okienko Parametry, na przykład chcesz podać wartości parametru przy użyciu połączenia z innym składnikiem Web Part, zamiast danych wprowadzonych przez użytkownika. Wyczyszczenie pola wyboru Modyfikowanie parametrów usług programu Excel wyłącza powiązanych właściwości Wyświetl okienko zadań parametrów

Wyświetl okienko zadań parametrów

Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia wyświetlenie okienka zadań Parametry, jeśli parametry zostały zdefiniowane dla skoroszytu.

 • Wyczyszczenie tego pola wyboru powoduje ukrycie okienka zadań Parametry, nawet jeśli parametry zostały zdefiniowane dla skoroszytu. Można na przykład ukryć okienko Parametry, jeśli wartość parametru ma być przekazywana z innego składnika Web Part, a nie wprowadzana przez użytkownika.

Sortowanie

Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia sortowanie zakresów komórek, tabel programu Excel i raportów w formie tabeli przestawnej. Wyczyszczenie tego pola wyboru uniemożliwia sortowanie zakresów komórek, tabel programu Excel i raportów w formie tabeli przestawnej. Zostanie jednak zachowane sortowanie zastosowane wcześniej w skoroszycie.

Filtrowanie

Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia filtrowanie zakresów komórek, tabel programu Excel i raportów w formie tabeli przestawnej, a także pozwala na korzystanie z konspektów. Wyczyszczenie tego pola wyboru uniemożliwia filtrowanie zakresów komórek, tabel programu Excel i raportów w formie tabeli przestawnej oraz korzystanie z konspektów. Zostanie jednak zachowane filtrowanie zastosowane wcześniej w skoroszycie.

Wszystkie interakcje w tabeli przestawnej

Zaznaczenie lub wyczyszczenie tego pola wyboru włącza lub wyłącza możliwość wykonywania następujących interakcyjnych operacji tabel przestawnych: rozwijanie (przechodzenie do szczegółów) i zwijanie (ukrywanie szczegółów) poziomów danych, sortowanie oraz filtrowanie.

Odświeżaj okresowo, jeśli ta funkcja jest włączona w skoroszycie

Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia kontrolowanie sposobu wyświetlania komunikatów operacji okresowego odświeżania u dołu składnika Web Part programu Excel Web Access. Aby zapobiec okresowemu aktualizowaniu zewnętrznych danych w skoroszycie oraz wyświetlaniu komunikatów operacji okresowego odświeżania u dołu składnika Web Part programu Excel Web Access, należy wyczyścić to pole wyboru.

Wyświetl monit dotyczący okresowego odświeżania danych

Aby ustawić tę właściwość, możesz również zaznacz pole wyboru Okresowo odświeżać włączenie w skoroszycie. Wybierz jedną z następujących opcji, aby kontrolować automatyczne odświeżanie okresowych:

Zawsze    Wyświetlanie monitu okresowe odświeżanie bez opcji zawsze. Użyj tej opcji, jeśli użytkownik ma być możliwe, aby odświeżyć dane w każdym przedziale według harmonogramu, ale nie mogli wybierz opcję zawsze.

Opcjonalnie    Wyświetlanie wiersza okresowe odświeżanie z opcją zawsze. Użyj tej opcji, aby umożliwić użytkownikowi zdecydować, czy odświeżanie danych w każdym przedziale według harmonogramu, bez monitowania kolejne.

Nigdy nie    Ukryj wiersz okresowych odświeżania i opcja zawsze. Użyj tej opcji, aby włączyć odświeżania danych w każdym przedziale według harmonogramu, bez udziału.

Zamknij sesję przed otwarciem nowej

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje zamknięcie bieżącego skoroszytu po otwarciu nowego skoroszytu. Aby zwiększyć wydajność w przypadku, gdy wielu użytkowników wyświetla ten sam skoroszyt, należy zaznaczyć to pole wyboru.

 • Aby zapobiec zamknięciu bieżącego skoroszytu po otwarciu nowego skoroszytu, należy wyczyścić to pole wyboru. Wyczyszczenie tego pola wyboru może być przydatne, jeśli użytkownik chce zachować ustawienia w bieżącym skoroszycie (na przykład filtry, sortowania lub ustawienia wartości parametrów) po otwarciu innego skoroszytu.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×