Właściwości niestandardowe składnika Web Part programu Excel Web Access

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Dostosowywanie widoku układu, pasek narzędzi i interakcji Part sieci Web programu Microsoft Office Excel Web Access przy użyciu właściwości niestandardowe. W poniższych sekcjach przedstawiono informacje dotyczące poszczególnych właściwości.

W tym artykule

W sekcji Wyświetlanie skoroszytu

Pasek narzędzi i tytuł sekcji

Sekcja nawigacji i interakcji

Sekcja wyświetlania skoroszytu

Skoroszyt (WorkbookUri)

W polu tekstowym należy wprowadzić adres URL lub nazwę UNC skoroszytu, które mają zostać wyświetlone w programie Excel Web Access.

Aby łatwo znaleźć skoroszyt, kliknij pozycję Wybierz Link Przycisk Konstruktor i znaleźć skoroszytu za pomocą okna Wybierz Link — okno dialogowe strony sieci Web.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Wyświetlanie skoroszytu programu Excel w programie Office Excel Web Access.

Nazwany element (VisibleItem)

Należy wprowadzić zakres nazwany albo nazwę arkusza, tabeli, wykresu, raportu tabeli przestawnej lub raportu wykresu przestawnego, który ma zostać wyświetlony w programie Excel Web Access.

Aby ułatwić edytowanie długich ciągów, kliknij pozycję Wybierz Link Przycisk Konstruktor i edytowanie ciągu za pomocą okna Konstruktora tekstu — okno dialogowe strony sieci Web.

Uwaga : Ta właściwość jest dostępna, jeśli podczas zapisywania skoroszytu w usługach programu Excel zostały zaznaczone określone arkusze lub nazwane elementy.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Wyświetlanie nazwanego elementu w usługach programu Excel.

Wiersze (RowsToDisplay)

Należy wprowadzić liczbę wierszy do wyświetlenia podczas przesuwania stron arkusza w górę, dół, lewo lub prawo. Prawidłowe wartości to liczby od 1 do 500. Wartość domyślna wynosi 75. Zwiększenie tej wartości spowoduje zmniejszenie rozmiaru czcionki.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Przechodzenie skoroszytu w usługach programu Excel.

Tę wartość można spersonalizować. Więcej informacji na temat personalizowania składnika Web Part można uzyskać w systemie Pomocy programu Microsoft Windows SharePoint Services.

Kolumny (ColumnsToDisplay)

Należy wprowadzić liczbę wierszy do wyświetlenia podczas przesuwania stron arkusza w górę, dół, lewo lub prawo. Prawidłowe wartości to liczby od 1 do 500. Wartość domyślna wynosi 75. Zwiększenie tej wartości spowoduje zmniejszenie rozmiaru czcionki.

Tę wartość można spersonalizować. Więcej informacji na temat personalizowania składnika Web Part można uzyskać w systemie Pomocy programu Microsoft Windows SharePoint Services.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Przechodzenie skoroszytu w usługach programu Excel.

Początek strony

Sekcja paska narzędzi i tytułu

Pasek tytułu:   

Automatycznie generuj tytuł składnika Web Part (AutoGenerateTitle)

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje automatyczne utworzenie tytułu na podstawie nazwy pliku skoroszytu określonej we właściwości Tytuł w sekcji Wygląd, a następnie dodanie tego tytułu do paska tytułu składnika Web Part. Domyślnie to pole wyboru jest zaznaczone.

Aby użyć bieżącej wartości wprowadzonej we właściwości Tytuł lub ukryć tytuł, jeśli ta właściwość nie ma wartości, należy wyczyścić to pole wyboru.

Automatycznie generuj adres URL tytułu strony sieci Web (AutoGenerateDetailLink)

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje automatyczne utworzenie w pasku tytułu składnika Web Part hiperłącza, po kliknięciu którego skoroszyt zostanie wyświetlony w oknie przeglądarki. Domyślnie to pole wyboru jest zaznaczone.

Należy wyczyścić to pole wyboru, aby używać innej wartości wprowadzonej we właściwości Adres URL tytułu w sekcji Wygląd, takiej jak prawidłowy adres URL lub brak wartości, po wyczyszczeniu tego pola wyboru. Wyczyszczenie tego pola wyboru spowoduje również usunięcie bieżącej wartości właściwości Adres URL tytułu.

Typ paska narzędzi (ToolBarStyle)

Zaznaczenie jednej z poniższych opcji spowoduje pokazanie lub ukrycie poleceń i przycisków na pasku narzędzi:

Pełny     Pokazuje pełny pasek narzędzi. Domyślnie to pole wyboru jest zaznaczone.

Pełny pasek narzędzi zawiera następujące: Otwórz menu (polecenieOtwórz w programie Excel i polecenie Otwórz migawkę w programie Excel ), menu aktualizacji (polecenieOdśwież wybrane połączenie, polecenie Odśwież wszystkie połączenia, polecenie Oblicz skoroszyt i polecenie Załaduj ponownie skoroszyt ), przycisk Znajdź Obraz przycisku , Widok listy rozwijanej w widoku elementu o nazwie i pomocy.

Widok pełnego paska narzędzi jest przydatny podczas wyświetlania samego programu Excel Web Access na stronie składnika Web Part, a także wtedy, gdy użytkownicy mają mieć dostęp do wszystkich poleceń i przycisków.

Podsumowanie     Wyświetla tylko następujące elementy: menu Otwórz (polecenia Otwórz w programie Excel i Otwórz migawkę w programie Excel), menu Aktualizacja (polecenia Odśwież wybrane połączenie i Załaduj ponownie skoroszyt), lista rozwijana Widok w widoku Nazwany element, przyciski nawigacyjne, jeśli są potrzebne, oraz przycisk Pomoc.

Pasek narzędzi Podsumowanie jest przydatny podczas łączenia programu Excel Web Access z innymi składnikami Web Part na pulpicie nawigacyjnym lub z inną stroną składnika Web Part, gdy jest potrzebny tylko ten ograniczony podzbiór poleceń i przycisków.

Tylko nawigacja     Zależnie od poniższych okoliczności, wyświetla następujące polecenia i przyciski:

  • Jeśli w programie Excel Web Access jest włączony widok Arkusz, wyświetla przyciski nawigacyjne, jeśli są potrzebne, oraz przycisk Pomoc.

  • Jeśli w programie Excel Web Access jest włączony widok Nazwany element, wyświetla listę rozwijaną Widok, przyciski nawigacyjne, jeśli są potrzebne, oraz przycisk Pomoc.

Brak     Ukrywa pasek narzędzi.

Opcję Brak można wybrać, jeśli zaznaczony nazwany element, taki jak nazwany zakres lub wykres, ma zostać tylko wyświetlony i nie wymaga żadnej interakcji ani Pomocy, na przykład podczas tworzenia pulpitu nawigacyjnego lub strony składników Web Part.

Polecenia Menu paska narzędzi:   

W programie Excel, Otwórz migawkę w programie Excel (AllowInExcelOperations)

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje wyświetlenie poleceń Otwórz w programie Excel i Otwórz migawkę w programie Excel w menu Otwórz na pasku narzędzi. Dzięki temu użytkownicy będą mogli otworzyć skoroszyt w programie Microsoft Office Excel, jeśli program Excel został wcześniej zainstalowany na danym komputerze. Domyślnie to pole wyboru jest zaznaczone.

Aby ukryć polecenia Otwórz w programie Excel i Otwórz migawkę w programie Excel oraz uniemożliwić użytkownikom otwieranie skoroszytu w programie Excel, należy wyczyścić to pole wyboru.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Otwieranie skoroszytu lub migawki w programie Excel w usługach programu Excel.

Odśwież wybrane połączenie, Odśwież wszystkie połączenia (AllowManualDataRefresh)

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje wyświetlenie poleceń Odśwież wybrane połączenie i Odśwież wszystkie połączenia w menu Aktualizacja na pasku narzędzi oraz pozwoli użytkownikom ręcznie odświeżać wszystkie lub zaznaczone połączenia z zewnętrznymi źródłami danych. Domyślnie to pole wyboru jest zaznaczone.

Aby ukryć polecenia Odśwież wybrane połączenie i Odśwież wszystkie połączenia w menu Aktualizacja na pasku narzędzi, należy wyczyścić to pole wyboru.

Uwaga : Operacja ręcznego odświeżenia może również nastąpić podczas przeprowadzania interakcji, która uruchamia kwerendę przetwarzania analitycznego danych (OLAP) w raporcie tabeli przestawnej.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz odświeżanie danych zewnętrznych w usługach programu Excel.

Obliczanie skoroszytu (AllowRecalculation)

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje wyświetlenie polecenia Oblicz skoroszyt w menu Aktualizacja na pasku narzędzi. Domyślnie to pole wyboru jest zaznaczone.

Aby ukryć polecenie Oblicz skoroszyt w menu Aktualizacja na pasku narzędzi, należy wyczyścić to pole wyboru.

Uwaga : Tylko ta właściwość wpływa na sposób wyświetlania polecenia i nie ma wpływu na bieżące ustawienie obliczeń w skoroszycie.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz obliczania i ponownie oblicz dane w programie Office Excel Web Access.

Nazwany element listy rozwijanej (ShowVisibleItemButton)

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje wyświetlenie listy rozwijanej Widok na pasku narzędzi. Domyślnie to pole wyboru jest zaznaczone. W programie Excel Web Access musi być włączony widok Nazwany element.

Aby ukryć listę rozwijaną Widok na pasku narzędzi, należy wyczyścić to pole wyboru. Tę listę rozwijaną można wyłączyć w widoku Nazwany element, ale można również uniemożliwić użytkownikowi zmienianie elementów i wyświetlić określony element na pulpicie nawigacyjnym lub na stronie składników Web Part.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Wyświetlanie nazwanego elementu w programie Excel Web Access.

Początek strony

Sekcja nawigacji i interakcji

Nawigacja:   

Nawigacja w skoroszycie (AllowNavigation)

Zaznacz to pole wyboru, aby umożliwić użytkownikom poruszanie się po skoroszytu za pomocą przycisków strony i kart arkuszy do strony lub przechodzenie do różnych arkuszach i przy użyciu Znajdowanie Obraz przycisku . Domyślnie to pole wyboru jest zaznaczone.

Wyczyszczenie tego pola wyboru uniemożliwi użytkownikom poruszanie się wewnątrz skoroszytu przy użyciu przycisków stron, kart arkuszy i przycisku znajdowania. Jest to przydatne, gdy program Excel Web Access ma wyświetlić tylko określony nazwany element, na przykład nazwany zakres lub wykres, albo gdy program Excel Web Access jest połączony z innym składnikiem Web Part na pulpicie nawigacyjnym lub ze stroną składników Web Part.

Hiperłącza (AllowHyperlinks)

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje włączenie aktywnych hiperłączy do lokalizacji wewnątrz skoroszytu lub do plików i dokumentów poza skoroszytem. Aby włączyć hiperłącza do lokalizacji wewnątrz skoroszytu, musi być również włączona właściwość Nawigacja w skoroszycie.

Aby wyłączyć hiperłącza zarówno do lokalizacji wewnątrz skoroszytu, jak i do plików oraz dokumentów poza skoroszytem, należy wyczyścić to pole wyboru. Hiperłącze zostanie przekonwertowane na nieaktywny ciąg tekstowy.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz hiperłącza w arkuszach w programie Excel dla systemu Windows.

Interakcje:   

Interakcje w skoroszycie (AllowInteractivity)

Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwi włączenie interakcji ze skoroszytem. Domyślnie to pole wyboru jest zaznaczone.

Interakcja ze skoroszytem obejmuje następujące operacje: ręczne, okresowe lub automatyczne odświeżanie danych zewnętrznych, ustawianie wartości parametrów, sortowanie, filtrowanie, tworzenie konspektu oraz rozwijanie i zwijanie poziomów danych raportu tabeli przestawnej.

Modyfikowanie parametrów (AllowParameterModification)

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje wyświetlenie okienka zadań Parametry oraz umożliwi zmienianie wartości parametrów, jeśli zostały one zdefiniowane dla skoroszytu. Domyślnie to pole wyboru jest zaznaczone.

Aby ukryć okienko zadań Parametry oraz uniemożliwić przeglądanie i zmienianie wartości parametrów, jeśli zostały one zdefiniowane dla skoroszytu, należy wyczyścić to pole wyboru.

Uwaga : Jeśli pole wyboru Interakcje w skoroszycie jest wyczyszczone, właściwość Modyfikacja parametrów jest wygaszona i nie można jej zaznaczyć ani wyczyścić.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zmienianie parametrów skoroszytu w usługach programu Excel.

Wyświetlanie okienka zadań parametrów (ShowWorkBookParameters)

Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia wyświetlenie okienka zadań Parametry, jeśli parametry zostały zdefiniowane dla skoroszytu. Domyślnie to pole wyboru jest zaznaczone.

Aby zapobiec wyświetlaniu okienka zadań Parametry, nawet jeśli parametry zostały zdefiniowane dla skoroszytu, należy wyczyścić to pole wyboru. To pole wyboru można również wyczyścić, aby uniemożliwić użytkownikom zmienianie wartości parametrów i zamiast tego zmieniać wartości parametrów za pomocą składników Web Part filtrowania.

Uwaga : Jeśli pole właściwości Modyfikacja parametrów jest wyczyszczone, właściwość Wyświetl okienko zadań parametrów jest wygaszona i nie można jej zaznaczyć ani wyczyścić.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zmienianie parametrów skoroszytu w usługach programu Excel.

Sortowanie (AllowSorting)

Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwi sortowanie zakresu komórek, tabeli programu Excel i raportu tabeli przestawnej. Domyślnie to pole wyboru jest zaznaczone.

Wyczyszczenie tego pola wyboru uniemożliwi sortowanie zakresu komórek, tabeli programu Excel i raportu tabeli przestawnej. Jednak sortowania zastosowane wcześniej w skoroszycie zostaną zachowane.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Sortowanie danych w usługach programu Excel.

Filtering(AllowFiltering)

Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwi filtrowanie zakresu komórek, tabeli programu Excel, raportu tabeli przestawnej oraz umożliwi tworzenie konspektów. Domyślnie to pole wyboru jest zaznaczone.

Wyczyszczenie tego pola wyboru uniemożliwi filtrowanie zakresu komórek, tabeli programu Excel i raportu tabeli przestawnej oraz uniemożliwi tworzenie konspektów. Jednak filtry zastosowane wcześniej w skoroszycie zostaną zachowane.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Filtrowanie danych w usługach programu Excel.

Wszystkie interakcje w tabeli przestawnej (AllowPivotSpecificOperations)

Zaznaczenie lub wyczyszczenie tego pola wyboru włącza lub wyłącza możliwość wykonywania następujących interaktywnych operacji tabel przestawnych: rozwijanie (przechodzenie do szczegółów) i zwijanie (ukrywanie szczegółów) poziomów danych, sortowanie oraz filtrowanie. Domyślnie to pole wyboru jest zaznaczone.

Okresowo odświeżać włączenie w skoroszycie (AllowPeriodicDataRefresh)

Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwi kontrolowanie sposobu wyświetlania komunikatów operacji okresowego odświeżania u dołu składnika Web Part programu Excel Web Access. Domyślnie to pole wyboru jest zaznaczone.

Aby zapobiec okresowemu odświeżaniu zewnętrznych danych w skoroszycie oraz wyświetlaniu komunikatów operacji okresowego odświeżania u dołu składnika Web Part programu Excel Web Access, należy wyczyścić to pole wyboru.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz odświeżanie danych zewnętrznych w usługach programu Excel.

Wyświetlanie danych okresowych odświeżania wiersza (AutomaticPeriodicDataRefresh)

Wybranie jednej z poniższych opcji pozwala sterować automatycznym odświeżaniem okresowym:

Zawsze    Wyświetlanie monitu okresowe odświeżanie bez opcji zawsze. Domyślnie ta opcja jest zaznaczona. Użyj tej opcji, aby umożliwić użytkownikowi zdecydować, czy odświeżanie danych w każdym przedziale według harmonogramu, ale bez możliwości wybierz pozycję zawsze.

Opcjonalnie    Powoduje wyświetlenie monitu dotyczącego okresowego odświeżania z opcją Zawsze. Zastosowanie tej opcji umożliwi użytkownikowi podjęcie decyzji o odświeżeniu danych przy każdym zaplanowanym interwale i o automatycznym odświeżaniu przy każdym zaplanowanym interwale bez wyświetlania kolejnych monitów.

Nigdy    Powoduje ukrycie monitu dotyczącego okresowego odświeżania oraz opcji Zawsze. Użycie tej opcji spowoduje włączenie odświeżania danych przy każdym zaplanowanym interwale bez wyświetlania monitu.

Uwaga : Tę właściwość można włączyć pod warunkiem, że pole wyboru Odświeżaj okresowo, jeśli ta funkcja jest włączona w skoroszycie jest zaznaczone.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz odświeżanie danych zewnętrznych w usługach programu Excel.

Zamknij sesję przed otwarciem nowego jedną (CloseWorkbookSessions)

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje zamknięcie bieżącego skoroszytu po otwarciu nowego skoroszytu. Aby zwiększyć wydajność w przypadku, gdy wielu użytkowników wyświetla ten sam skoroszyt, należy zaznaczyć to pole wyboru.

Aby zapobiec zamknięciu bieżącego skoroszytu po otwarciu nowego skoroszytu, należy wyczyścić to pole wyboru. Domyślnie to pole wyboru jest zaznaczone. Wyczyszczenie tego pola wyboru może być przydatne, jeśli użytkownik chce zachować wszystkie interakcje w bieżącym skoroszycie (na przykład filtry, sortowania lub ustawienia wartości parametrów) po otwarciu innego skoroszytu.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz sesje i limit czasu sesji wyświetlanym w usługach programu Excel.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×