Właściwości niestandardowe składnika Web Part programu Excel Web Access

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Dostosowywanie widoku układu, pasek narzędzi i interakcji Part sieci Web programu Microsoft Office Excel Web Access przy użyciu właściwości niestandardowe. W poniższych sekcjach przedstawiono informacje dotyczące poszczególnych właściwości.

W tym artykule

W sekcji Wyświetlanie skoroszytu

Pasek narzędzi i tytuł sekcji

Sekcja nawigacji i interakcji

W sekcji Wyświetlanie skoroszytu

Skoroszyt (WorkbookUri)

Wprowadź w polu tekstowym adres URL lub UNC skoroszyt, który ma być wyświetlany w programie Excel Web Access.

Aby łatwo znaleźć skoroszyt, kliknij pozycję Wybierz Link Przycisk Konstruktor i znaleźć skoroszytu za pomocą okna Wybierz Link — okno dialogowe strony sieci Web.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Wyświetlanie skoroszytu programu Excel w programie Office Excel Web Access.

Nazwany element (VisibleItem)

Wprowadź nazwany zakres lub nazwę arkusza, tabeli, wykresu, raportu tabeli przestawnej lub raportu wykresu przestawnego, który ma być wyświetlany w programie Excel Web Access.

Aby ułatwić edytowanie długich ciągów, kliknij pozycję Wybierz Link Przycisk Konstruktor i edytowanie ciągu za pomocą okna Konstruktora tekstu — okno dialogowe strony sieci Web.

Uwaga: Ta właściwość służy zaznaczone określone arkusze lub nazwane elementy po zapisaniu skoroszytu w usługach programu Excel.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Wyświetlanie nazwanego elementu w usługach programu Excel.

Wiersze (RowsToDisplay)

Wprowadź liczbę wierszy, aby wyświetlić podczas przeglądania arkusza w górę, Strzałka w dół, w lewo, lub w prawo. Prawidłowe wartości to od 1 do 500. Wartość domyślna to 75. Większe wartości można utworzyć zmniejsza rozmiar czcionki.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Przechodzenie skoroszytu w usługach programu Excel.

Można spersonalizować tę wartość. Aby uzyskać więcej informacji o Personalizowanie składnika Web Part zobacz Pomoc programu Microsoft Windows SharePoint Services.

Kolumny (ColumnsToDisplay)

Wprowadź liczbę wierszy, aby wyświetlić podczas przeglądania arkusza w górę, Strzałka w dół, w lewo, lub w prawo. Prawidłowe wartości to od 1 do 500. Wartość domyślna to 75. Większe wartości można utworzyć zmniejsza rozmiar czcionki.

Można spersonalizować tę wartość. Aby uzyskać więcej informacji o Personalizowanie składnika Web Part zobacz Pomoc programu Windows SharePoint Services.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Przechodzenie skoroszytu w usługach programu Excel.

Początek strony

Pasek narzędzi i tytuł sekcji

Pasek tytułu:   

Automatycznie generuj tytuł składnika Web Part (AutoGenerateTitle)

Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie utworzyć na podstawie nazwy pliku skoroszytu określona dla właściwości Tytuł w sekcji Wygląd tytuł, a następnie dodaj tytuł na pasku tytułu składnika Web Part. Domyślnie to pole wyboru jest zaznaczone.

Wyczyść to pole wyboru, aby użyć bieżącej wartości wprowadzane w polu właściwości Tytuł lub ukrywanie tytułu, jeśli ta właściwość nie ma wartości.

Automatycznie generuj adres URL tytułu strony sieci Web (AutoGenerateDetailLink)

Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie utworzyć hiperłącze na pasku tytułu składnika Web Part, który po kliknięciu przez użytkownika, wyświetla skoroszytu w oknie przeglądarki. Domyślnie to pole wyboru jest zaznaczone.

Wyczyść to pole wyboru, aby użyć innego wartości wprowadzone w polu Adres URL tytułu właściwości w sekcji Zaawansowane, który może być dowolny prawidłowy adres URL lub brak wartości po to pole wyboru jest wyczyszczone. Wyczyszczenie tego pola wyboru spowoduje również usunięcie bieżącej wartości we właściwości Adres URL tytułu.

Typ paska narzędzi (ToolBarStyle)

Wybierz jedną z następujących opcji, aby pokazać lub ukryć poleceń i przycisków na pasku narzędzi:

Pełna     Przedstawia pełny pasek narzędzi. Domyślnie to pole wyboru jest zaznaczone.

Pełny pasek narzędzi zawiera następujące: menu aktualizacji (polecenieOdśwież wybrane połączenie, polecenie Odśwież wszystkie połączenia, , Otwórz menu (polecenieOtwórz w programie Excel i polecenie Otwórz migawkę w programie Excel ) Obliczanie skoroszytu polecenia i Załaduj ponownie skoroszyt ), przycisk Znajdź Obraz przycisku , Widok listy rozwijanej w widoku elementu o nazwie i pomocy.

Widok Pełny pasek narzędzi może być używany, gdy są wyświetlane programu Excel Web Access przez siebie na stronie składników Web Part, a gdy chcesz, aby użytkownik miał dostęp do wszystkich dostępnych poleceń i przycisków.

Podsumowanie     Pokazuje jedynie: Otwórz menu (otwarty w programie Excel i Otwórz migawkę w programie Excel ), menu aktualizacji (Odśwież wybrane połączenie i Załaduj ponownie skoroszyt ), Widok listy rozwijanej w widoku elementu o nazwie przyciski nawigacyjne w razie potrzeby i pomocy.

Można użyć paska narzędzi, gdy łączysz się z innymi składnikami Web Part na pulpicie nawigacyjnym lub innej stronie składnika Web Part programu Excel Web Access, a następnie jest potrzebny tylko w tym ograniczony podzbiór poleceń i przycisków.

Tylko Nawigacja     W zależności od następujących okoliczności zostaną wyświetlone następujące polecenia i przyciski:

  • W przypadku programu Excel Web Access w widoku arkusza, przyciski nawigacyjne, w razie potrzeby i pomocy.

  • W przypadku programu Excel Web Access w widoku nazwany element, Wyświetlanie listy rozwijanej, przyciski nawigacyjne, w razie potrzeby i pomocy.

Brak     Ukrywa pasek narzędzi.

Można wybrać Brak po wybrano określonego nazwanego elementu, na przykład nazwanego zakresu lub wykres, że ma być tylko wyświetlana, a użytkownik nie wymaga ani interakcji pomocy, na przykład podczas tworzenia pulpitu nawigacyjnego lub strony składników Web Part.

Polecenia Menu paska narzędzi:   

W programie Excel, Otwórz migawkę w programie Excel (AllowInExcelOperations)

Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlić polecenia Otwórz w programie Excel i Otwórz migawkę w programie ExcelOtwórz menu paska narzędzi umożliwiające użytkownikowi można otworzyć skoroszyt w programie Microsoft Office Excel, jeśli program Excel jest zainstalowany na komputerze użytkownika. Domyślnie to pole wyboru jest zaznaczone.

Wyczyść to pole wyboru, aby ukryć polecenia Otwórz w programie Excel i polecenia Otwórz migawkę w programie Excel i aby uniemożliwić użytkownikom otwieranie skoroszytu w programie Excel.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Otwieranie skoroszytu lub migawki w programie Excel w usługach programu Excel.

Odśwież wybrane połączenie, Odśwież wszystkie połączenia (AllowManualDataRefresh)

Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlić polecenia Odśwież wybrane połączenie i Odśwież wszystkie połączenia w menu aktualizacji paska narzędzi i aby umożliwić użytkownikowi ręcznie odświeżyć wszystkich lub wybranych połączenia z zewnętrznymi źródłami danych. Domyślnie to pole wyboru jest zaznaczone.

Wyczyść to pole wyboru, aby ukryć polecenia Odśwież wybrane połączenie i Odśwież wszystkie połączenia w menu aktualizacji paska narzędzi.

Uwaga: Odświeżanie ręczne może również wystąpić podczas wykonywania interakcji uruchamia kwerendę analizy przetwarzania OLAP (Online) w raporcie tabeli przestawnej.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz odświeżanie danych zewnętrznych w usługach programu Excel.

Obliczanie skoroszytu (AllowRecalculation)

Zaznacz to pole wyboru, aby polecenie Oblicz skoroszyt Pokaż w menu aktualizacji paska narzędzi. Domyślnie to pole wyboru jest zaznaczone.

Wyczyść to pole wyboru, aby ukryć polecenie Oblicz skoroszyt, w menu aktualizacji paska narzędzi.

Uwaga: Tylko ta właściwość wpływa na sposób wyświetlania polecenia i nie ma wpływu na bieżące ustawienie obliczeń w skoroszycie.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz obliczania i ponownie oblicz dane w programie Office Excel Web Access.

Nazwany element listy rozwijanej (ShowVisibleItemButton)

Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlić Widok listy rozwijanej na pasku narzędzi. Domyślnie to pole wyboru jest zaznaczone. Excel Web Access również muszą być w widoku nazwany element.

Wyczyść to pole wyboru, aby ukryć Widok listy rozwijanej na pasku narzędzi. Warto wyłączyć tej listy rozwijanej, jeśli jesteś w widoku o nazwie elementu, ale nie chcesz, aby użytkownik może zmienić elementy i chcesz określonego elementu w pulpitu nawigacyjnego lub strony składników Web Part.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Wyświetlanie nazwanego elementu w programie Excel Web Access.

Początek strony

Sekcja nawigacji i interakcji

Nawigacja:   

Nawigacja w skoroszycie (AllowNavigation)

Zaznacz to pole wyboru, aby umożliwić użytkownikom poruszanie się po skoroszytu za pomocą przycisków strony i kart arkuszy do strony lub przechodzenie do różnych arkuszach i przy użyciu Znajdowanie Obraz przycisku . Domyślnie to pole wyboru jest zaznaczone.

Wyczyść to pole wyboru, aby uniemożliwić użytkownikom poruszanie się w skoroszycie za pomocą przycisków stron, kart arkuszy, a przycisk Znajdź. Jeśli korzystasz z programu Excel Web Access do wyświetlanie tylko określonego nazwanego elementu, na przykład w nazwanym zakresie lub wykres, lub programu Excel Web Access jest połączony z innym składnikiem Web Part na pulpicie nawigacyjnym lub strony składników Web Part może być wyczyszczenie tego pola wyboru.

Hiperłącza (AllowHyperlinks)

Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć aktywne hiperłącza do lokalizacji w skoroszycie lub do plików i dokumentów spoza skoroszytu. Właściwości Nawigacja w skoroszycie także musi być włączony umożliwiające hiperłącza do lokalizacji w skoroszycie.

Wyczyść to pole wyboru, aby wyłączyć hiperłącza, czy do lokalizacji w skoroszycie lub do plików i dokumentów poza skoroszytu. Hiperłącze jest konwertowana na ciąg tekstowy nieaktywnego.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Praca z hiperłączy w programie Excel dla systemu Windows.

Interakcje:   

Interakcje w skoroszycie (AllowInteractivity)

Zaznacz lub wyczyść to pole wyboru, aby włączyć lub wyłączyć interakcję ze skoroszytem. Domyślnie to pole wyboru jest zaznaczone.

Interakcja z skoroszyt zawiera następujące operacje: ręczne, okresowych i automatyczne odświeżanie danych zewnętrznych i ustawianie wartości parametrów, sortowanie, filtrowanie, tworzenie konspektu i rozwijanie lub zwijanie poziomów danych w raporcie tabeli przestawnej.

Modyfikowanie parametrów (AllowParameterModification)

Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlić okienko zadań parametrów i włączyć możliwość zmiany wartości parametrów, jeśli zostały zdefiniowane dla skoroszytu. Domyślnie to pole wyboru jest zaznaczone.

Wyczyść to pole wyboru, aby ukryć okienko zadań parametrów i zapobiec przeglądania i zmieniania wartości parametrów, jeśli zostały zdefiniowane dla skoroszytu.

Uwaga: Wyczyszczenie pola wyboru Interakcje w skoroszycie, właściwość Modyfikowanie parametrów jest wyszarzona, a nie zaznacz lub wyczyść je.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zmienianie parametrów skoroszytu w usługach programu Excel.

Wyświetlanie okienka zadań parametrów (ShowWorkBookParameters)

Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć wyświetlanie okienka zadań parametrów, jeśli parametry zostały określone dla skoroszytu. Domyślnie to pole wyboru jest zaznaczone.

Wyczyść to pole wyboru, aby uniknąć wyświetlania okienka zadań parametrów, nawet jeśli parametry zostały określone dla skoroszytu. Może też wyczyść to pole wyboru, aby uniemożliwić użytkownikom zmienianie parametrów, ponieważ chcesz zmienić za pomocą składników Web Part filtrowania zamiast wartości.

Uwaga: Wyczyszczenie pola wyboru właściwości Modyfikowanie parametrów właściwości Wyświetl okienko zadań parametrów jest wyszarzona, a nie zaznacz lub wyczyść je.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zmienianie parametrów skoroszytu w usługach programu Excel.

Sortowanie (AllowSorting)

Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć sortowanie zakres komórek, tabelę programu Excel i raporcie tabeli przestawnej. Domyślnie to pole wyboru jest zaznaczone.

Wyczyść to pole wyboru, aby zapobiec sortowaniu zakres komórek, tabelę programu Excel i raporcie tabeli przestawnej. Jednak sortowania, który jest już zastosowana skoroszyt nadal są obsługiwane.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Sortowanie danych w usługach programu Excel.

Filtering(AllowFiltering)

Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć filtrowanie zakresu komórek, tabeli programu Excel i raporcie tabeli przestawnej i umożliwiający tworzenie konspektu. Domyślnie to pole wyboru jest zaznaczone.

Wyczyść to pole wyboru, aby zapobiec filtrowaniu zakres komórek, tabelę programu Excel i raporcie tabeli przestawnej i aby zapobiec konspektu. Jednak filtrowania, który jest już zastosowana skoroszyt nadal są obsługiwane.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Filtrowanie danych w usługach programu Excel.

Wszystkie interakcje w tabeli przestawnej (AllowPivotSpecificOperations)

Zaznacz lub wyczyść to pole wyboru, aby włączyć lub wyłączyć następujące operacje interakcyjnych tabeli przestawnej: rozwijanie (Przechodzenie do szczegółów) i (zwijanie ukrywanie szczegółów) poziomów danych, sortowanie i filtrowanie. Domyślnie to pole wyboru jest zaznaczone.

Okresowo odświeżać włączenie w skoroszycie (AllowPeriodicDataRefresh)

Zaznacz to pole wyboru do sterowania wyświetlaniem wiadomości operacji okresowe odświeżanie u dołu składnika Web Part programu Excel Web Access. Domyślnie to pole wyboru jest zaznaczone.

Wyczyść to pole wyboru, aby zapobiec okresowo odświeżania danych zewnętrznych w skoroszycie i aby zapobiec wyświetlaniu u dołu składnika Web Part programu Excel Web Access komunikaty operacji okresowe odświeżanie.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz odświeżanie danych zewnętrznych w usługach programu Excel.

Wyświetlanie danych okresowych odświeżania wiersza (AutomaticPeriodicDataRefresh)

Wybierz jedną z następujących opcji, aby kontrolować automatyczne odświeżanie okresowych:

Zawsze    Wyświetlanie monitu okresowe odświeżanie bez opcji zawsze. Domyślnie ta opcja jest zaznaczona. Użyj tej opcji, aby umożliwić użytkownikowi zdecydować, czy odświeżanie danych w każdym przedziale według harmonogramu, ale bez możliwości wybierz pozycję zawsze.

Opcjonalnie    Wyświetlanie wiersza okresowe odświeżanie z opcją zawsze. Użyj tej opcji, aby umożliwić użytkownikowi zdecydować, czy odświeżanie danych w każdym przedziale według harmonogramu, a także zdecydować, czy automatyczne odświeżanie w każdym przedziale zaplanowane bez monitowania kolejne.

Nigdy nie     Ukryj wiersz okresowych odświeżania i opcja zawsze. Użyj tej opcji, aby włączyć odświeżania danych w każdym przedziale według harmonogramu, bez udziału.

Uwaga: Aby ustawić tę właściwość, musi być zaznaczone pole wyboru Odśwież okresowo, jeśli funkcja jest włączona w skoroszycie.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz odświeżanie danych zewnętrznych w usługach programu Excel.

Zamknij sesję przed otwarciem nowego jedną (CloseWorkbookSessions)

Zaznacz to pole wyboru, aby zamknąć bieżącego skoroszytu po otwarciu nowego skoroszytu. Może być zaznacz to pole wyboru w celu zwiększenia wydajności wielu użytkowników przeglądających tego samego skoroszytu.

Wyczyść to pole wyboru, aby nie zamykaj bieżącego skoroszytu po otwarciu nowego skoroszytu. Domyślnie to pole wyboru jest zaznaczone. Może być wyczyść to pole wyboru, aby zachować żadnej interakcji z bieżącym skoroszycie, takich jak filtry, sortowania lub ustawienia wartości parametru, po otwarciu innego skoroszytu.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz sesje i limit czasu sesji wyświetlanym w usługach programu Excel.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×