Właściwość RecordsetType

Dotyczy

Obiekt Form

Właściwość RecordsetType (TypZestawuRekordów) służy do określania typu zestawu rekordów, jaki jest udostępniany dla formularza. Właściwość do odczytu i zapisu.

wyrażenie.RecordsetType

wyrażenie — wymagane. Wyrażenie, które zwraca jeden z obiektów na liście Dotyczy.

Spostrzeżenia

Właściwość RecordsetType (TypZestawuRekordów) w bazie danych programu Microsoft Access (mdb i accdb) korzysta z następujących ustawień.

Ustawienie

Visual Basic

Opis

Dynaset (Dynamiczny)

0

(Domyślnie) Możesz edytować kontrolki powiązane oparte na jednej lub kilku tabelach z relacją jeden-do-jednego. W przypadku kontrolek powiązanych z polami opartymi na tabelach z relacją jeden-do-wielu nie można edytować danych z pola sprzężenia po stronie „jeden” relacji, chyba że między tabelami jest włączona aktualizacja kaskadowa.

Dynaset (Dynamiczny) (niespójne aktualizacje)

1

Edycja wszystkich tabel i kontrolek powiązanych ze swoimi polami jest możliwa.

Snapshot (Migawka)

2

Nie można edytować tabel ani kontrolek powiązanych ze swoimi polami.


Uwaga : Jeśli nie chcesz, aby dane w kontrolkach powiązanych były edytowane, gdy formularz jest w widoku formularza lub widoku arkusza danych, możesz ustawić właściwość RecordsetType (TypZestawuRekordów) na wartość Snapshot (Migawka).

Właściwość RecordsetType (TypZestawuRekordów) wykorzystuje następujące ustawienia w elemencie projekt programu Microsoft Access (adp).

Ustawienie

Visual Basic

Opis

Snapshot (Migawka)

3

Nie można edytować tabel ani kontrolek powiązanych ze swoimi polami.

Updatable Snapshot (Migawka aktualizowalna)

4

(Domyślnie) Edycja wszystkich tabel i kontrolek powiązanych ze swoimi polami jest możliwa.


Uwaga : Tę właściwość można ustawić, wykorzystując arkusz właściwości formularza, makro lub kod języka Visual Basic for Applications (VBA).

Uwaga : Zmiana właściwości RecordsetType (TypZestawuRekordów) w otwartym formularzu lub raporcie powoduje automatyczne ponowne utworzenie zestawu rekordów.

Możesz utworzyć formularze w oparciu o wiele tabel źródłowych z polami powiązanymi z kontrolkami w formularzach. W zależności od ustawienia właściwości RecordsetType (TypZestawuRekordów) możesz ograniczyć kontrolki powiązane, które można edytować.

Oprócz kontrolki edycji zapewnionej przez właściwość RecordsetType (TypZestawuRekordów), każda kontrolka w formularzu ma właściwość Locked (Zablokowana), która służy do określenia, czy można edytować kontrolkę i jej dane źródłowe. Jeśli właściwość Locked (Zablokowana) jest ustawiona na wartość Tak, nie można edytować danych.

Przykład

W poniższym przykładzie rekordy mogą być aktualizowane tylko, jeśli identyfikator użytkownika ma wartość ADMIN. Ten przykładowy kod ustawia właściwość RecordsetType (TypZestawuRekordów) na wartość Migawka, jeśli wartość zmiennej publicznej gstrUserID jest różna od ADMIN.

Sub Form_Open(Cancel As Integer)
Const conSnapshot = 2
If gstrUserID <> "ADMIN" Then
Forms!Employees.RecordsetType = conSnapshot
End If
End Sub
Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×