Właściwość ControlSource (ŹródłoKontrolki)

Dotyczy

Obiekt BoundObjectFrame

Obiekt ListBox

Obiekt CheckBox

Obiekt OptionButton

Obiekt ComboBox

Obiekt OptionGroup

Obiekt CustomControl

Obiekt TextBox

Obiekt GroupLevel

Obiekt ToggleButton

Przy użyciu właściwości ControlSource (ŹródłoKontrolki) można określać, jakie dane będzie zawierać kontrolka. Można wyświetlać i edytować dane powiązane z polem, które zawiera tabela, zapytanie lub instrukcja SQL. Można również wyświetlić wynik, jaki daje wyrażenie. Właściwość do odczytu i zapisu typu String (ciąg).

wyrażeni e.ControlSource (ŹródłoKontrolki)

wyrażenie — wymagane. Wyrażenie, które zwraca jeden z obiektów na liście Dotyczy.

Ustawienie

Właściwość ControlSource (ŹródłoKontrolki) używa następujących ustawień.

Ustawienie

Opis

Nazwa pola

Kontrolka jest powiązana z polem w tabeli, zapytaniu lub instrukcji SQL. W kontrolce są wyświetlane dane z tego pola. Zmiany danych wprowadzone w kontrolce powodują zmianę odpowiednich danych w polu. (Aby kontrolka była dostępna tylko do odczytu, ustaw dla właściwości Locked (Zablokowane) wartość Yes (Tak)). Kliknięcie kontrolki powiązanej z polem, które ma typ danych Hiperlink, powoduje przejście do miejsca docelowego zdefiniowanego przez adres hiperlinku.

Wyrażenie

Kontrolka wyświetla dane wygenerowane przez wyrażenie. Te dane mogą być zmieniane przez użytkownika, ale nie są zapisywane w bazie danych.


Właściwość ControlSource (ŹródłoKontrolki) dla kontrolki można ustawić, wykorzystując arkusz właściwości kontrolki, makro lub kod języka Visual Basic for Applications (VBA).

Właściwość ControlSource (ŹródłoKontrolki) dla elementu pole tekstowe można również ustawić przez wprowadzenie nazwy pola lub wyrażenia bezpośrednio w polu tekstowym w widoku projektu formularza lub raportu.

W przypadku raportu tę właściwość można ustawić, wybierając pole lub wprowadzając wyrażenie w okienku podręcznym Pole/Wyrażenie w okienku Grupowanie, sortowanie i sumowanie.

W kodzie języka VBA wartość tej właściwości ustawia się, wykorzystując wyrażenie tekstowe.

Spostrzeżenia

W przypadku poziomu grupowania raportu właściwość ControlSource (ŹródłoKontrolki) określa pole lub wyrażenie służące do grupowania.

Uwaga : Właściwość ControlSource (ŹródłoKontrolki) nie dotyczy kontrolek dla elementów pole wyboru, przycisk opcji i przycisk przełącznika, które zawiera grupa opcji. Dotyczy ona tylko samej grupy opcji.

W przypadku raportów właściwość ControlSource (ŹródłoKontrolki) ma zastosowanie tylko do poziomów grupowania raportu.

Formularze i raporty pełnią rolę „okien” do wnętrza bazy danych. Pierwotne źródło danych formularza i raportu można określić, ustawiając właściwość RecordSource (ŹródłoRekordu) tak, aby wskazywała tabelę, zapytanie lub instrukcję SQL. Następnie można ustawić właściwość ControlSource (ŹródłoKontrolki) tak, aby wskazywała pole w źródle danych lub wyrażenie. Jeśli ustawienie właściwości ControlSource (ŹródłoKontrolki) jest wyrażeniem, wyświetlana wartość jest tylko do odczytu i nie jest zapisywana w bazie danych. Przykładowo można użyć następujących ustawień.

Przykła dowe ustawienie

Opis

LastName (Nazwisko)

W przypadku kontrolki dane z pola LastName (Nazwisko) są wyświetlane w kontrolce. W przypadku poziomu grupowania raportu program Microsoft Office Access 2007 grupuje dane według nazwisk.

=Date( ) + 7

W przypadku kontrolki wyrażenie to powoduje wyświetlenie w kontrolce daty późniejszej o siedem dni od bieżącego dnia.

=DatePart("q",ShippedDate)

W przypadku kontrolki to wyrażenie powoduje wyświetlenie kwartału, w którym ma nastąpić wysyłka. W przypadku poziomu grupowania raportu program Access grupuje dane według kwartałów, w których ma nastąpić wysyłka.

Przykład

W poniższym przykładzie we właściwości ControlSource (ŹródłoKontrolki) pola tekstowego o nazwie AddressPart (CzęśćAdresu) ustawiono na pole o nazwie City (Miasto):

Forms!Customers!AddressPart.ControlSource = "City"

W następnym przykładzie właściwości ControlSource (ŹródłoKontrolki) pola tekstowego Expected nadano wyrażenie =Date() + 7.

Me!Expected.ControlSource = "=Date() + 7"

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×