Uzyskiwanie danych przy użyciu dodatku Power Pivot

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Importowanie danych relacyjnych za pomocą dodatku Power Pivot często jest szybsze i efektywniejsze niż importowanie w programie Excel.

 1. Skontaktuj się z administratorem bazy danych, aby uzyskać informacje o połączeniu bazy danych i sprawdzić, czy masz uprawnienie dostępu do danych.

 2. W dodatku Power Pivot kliknij pozycję Narzędzia główne > Pobieranie danych zewnętrznych > Z bazy danych, jeśli dane są relacyjne lub wymiarowe.

Możesz też zaimportować z innych źródeł danych:

 • Kliknij kartę Narzędzia główne > Z usługi danych, jeśli jest z Microsoft Azure Marketplace lub danych OData strumieniowego źródła danych.

 • Kliknij kolejno pozycje Narzędzia główne > Pobieranie danych zewnętrznych > Z innych źródeł, aby dokonać wyboru z pełnej listy obsługiwanych źródeł danych.

Na stronie Wybieranie sposobu importowania danych można określić, czy mają być pobierane wszystkie dane ze źródła danych, czy też te dane mają zostać przefiltrowane. Filtrować można przez dokonanie wyboru z listy tabel i widoków lub napisanie zapytania wskazującego dane do importu.

Zaletami importowania za pośrednictwem dodatku Power Pivot są możliwości:

 • Odfiltrowywania niepotrzebnych danych w celu zaimportowania tylko podzestawu danych.

 • Zmieniania nazw tabel i kolumn podczas importowania danych.

 • Wklej wstępnie zdefiniowaną kwerendę, aby wybrać zwracane przez nią dane.

Wskazówki dotyczące wybierania źródeł danych

 • Dostawcy OLE DB mogą czasami zapewniać większą wydajność w przypadku danych o dużej skali. Dokonując wyboru między różnymi dostawcami dla tego samego źródła danych, należy najpierw próbować wybrać dostawcę OLE DB.

 • Importowanie tabel z relacyjnych baz danych wymaga mniejszej liczby kroków, ponieważ relacje kluczy obcych są używane podczas importu do tworzenia relacji między arkuszami w oknie Power Pivot.

 • Importowanie wielu tabel, a następnie usunięcie tabel niepotrzebnych, może również zmniejszyć liczbę kroków. W przypadku importowania tabel po jednej naraz nadal może zachodzić konieczność ręcznego utworzenia relacji między tabelami.

 • Kolumny zawierające podobne dane w różnych źródłach danych stanowią podstawę tworzenia relacji w oknie dodatku Power Pivot . W przypadku korzystania z heterogenicznych źródeł danych należy wybierać tabele zawierające kolumny, które mogą być mapowane na tabele w innych źródłach danych zawierających identyczne lub podobne dane.

 • Aby było obsługiwane odświeżanie danych dla skoroszytu opublikowanego w programie SharePoint, wybierz źródła danych, które są tak samo dostępne dla stacji roboczych i serwerów. Po opublikowaniu skoroszytu możesz skonfigurować harmonogram odświeżania danych w celu automatycznego aktualizowania informacji w skoroszycie. Używanie źródeł danych dostępnych na serwerach sieciowych pozwala na odświeżanie danych.

Pobieranie danych z innych źródeł

Pobieranie danych z usług Analysis Services

Pobieranie danych ze strumieniowego źródła danych

Pobieranie danych z usługi Microsoft Azure Marketplace

Nawiązywanie połączenia z plikiem prostym z dodatku Power Pivot

Dodawanie danych arkusza do modelu danych przy użyciu tabeli połączonej

Kopiowanie i wklejanie wierszy do modelu danych w dodatku Power Pivot

Odświeżanie danych relacyjnych

W programie Excel kliknij pozycję Dane > Połączenia > Odśwież wszystko, aby ponownie nawiązać połączenie z bazą danych i odświeżyć dane w skoroszycie.

Odświeżenie danych powoduje zaktualizowanie poszczególnych komórek i dodanie wierszy wprowadzonych w zewnętrznej bazie danych od czasu ostatniego importowania. Odświeżane są tylko wiersze i istniejące kolumny. Aby dodać nową kolumnę do modelu, musisz zaimportować ją, wykonując czynności przedstawione we wcześniejszej części tego artykułu.

Odświeżenie danych powoduje ponowne wykonanie zapytania użytego do zaimportowania danych. Jeśli źródła danych nie ma już w tym samym miejscu albo tabele lub kolumny zostały usunięte albo zmieniono ich nazwy, odświeżanie nie powiedzie się, ale nadal będą dostępne wcześniej zaimportowane dane. Aby wyświetlić zapytanie użyte podczas odświeżania danych, kliknij pozycję Power Pivot > Zarządzaj, aby otworzyć okno dodatku Power Pivot. Kliknij pozycję Projekt > Właściwości tabeli, aby wyświetlić zapytanie.

Zazwyczaj do odświeżenia danych są potrzebne odpowiednie uprawnienia. Jeśli udostępniasz skoroszyt innym osobom, które też chcą odświeżyć dane, one też muszą mieć odpowiednie uprawnienia do bazy danych.

Sposób udostępniania skoroszytu określa możliwość odświeżania danych. Usługa Office 365 nie umożliwia odświeżania danych w skoroszycie zapisanym w usłudze Office 365. W programie SharePoint Server 2013 można zaplanować nienadzorowane odświeżanie danych na serwerze, ale wymaga to zainstalowania i skonfigurowania dodatku Power Pivot dla programu SharePoint 2013 w danym środowisku programu SharePoint. Skontaktuj się z administratorem programu SharePoint, aby dowiedzieć się, czy planowane odświeżanie danych jest dostępne.

Początek strony

Obsługiwane źródła danych

Dane można importować ze źródeł danych znajdujących się w następującej tabeli. Dodatek Power Pivot w programie Microsoft Excel 2013 w programie Excel nie instaluje dostawców wymienionych dla każdego źródła danych. Niektórzy dostawcy mogli zostać już zainstalowani na komputerze przez inne aplikacje; w innych przypadkach będzie konieczne pobranie i zainstalowanie dostawcy.

Możesz również łącze do tabel w programie Excel i kopiowanie i wklejanie danych z aplikacji, takich jak programy Excel i Word używane Schowka w formacie HTML. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dodawanie danych przy użyciu połączonych tabel programu Excel i Kopiowanie i wklejanie danych do dodatku Power Pivot.

Źródło

Wersje

Typ pliku

Dostawcy 1

Bazy danych programu Access

Program Microsoft Access 2003 lub nowszym.

accdb lub mdb

Dostawca ACE 14 OLE DB

Relacyjne bazy danych programu SQL Server

Microsoft SQL Server 2005 lub nowszy; Baza danych SQL platformy Microsoft Azure

(nie dotyczy)

Dostawca OLE DB dla programu SQL Server

Dostawca OLE DB programu SQL Server Native Client

Dostawca OLE DB programu SQL Server Native Client 10.0

Dostawca danych programu .NET Framework dla programu SQL Client

SQL Server Parallel Data Warehouse (PDW)

Program SQL Server 2008 lub nowszego

(nie dotyczy)

Dostawca OLE DB dla programu SQL Server PDW

Relacyjne bazy danych programu Oracle

Oracle 9i, 10g, 11g

(nie dotyczy)

Dostawca OLE DB programu Oracle

Dostawca danych programu .NET Framework dla programu Oracle Client

Dostawca danych programu .NET Framework dla programu SQL Server

Dostawca OLE DB programu MSDAORA 2

OraOLEDB

MSDASQL

Relacyjne bazy danych programu Teradata

Teradata V2R6, V12

(nie dotyczy)

Dostawca OLE DB programu TDOLEDB

Dostawca danych programu .NET dla programu Teradata

Relacyjne bazy danych programu Informix

(nie dotyczy)

Dostawca OLE DB programu Informix

Relacyjne bazy danych programu IBM DB2

8.1

(nie dotyczy)

DB2OLEDB

Relacyjne bazy danych programu Sybase

(nie dotyczy)

Dostawca OLE DB programu Sybase

Inne relacyjne bazy danych

(nie dotyczy)

(nie dotyczy)

Dostawca OLE DB lub sterownik ODBC

Pliki tekstowe
Nawiązywanie połączenia z plikiem prostym

(nie dotyczy)

txt, tab, csv

Dostawca ACE 14 OLE DB dla programu Microsoft Access

Pliki programu Microsoft Excel

Excel 97 – 2003 lub nowszy

xlsx, xlsm, xlsb, xltx, xltm

Dostawca ACE 14 OLE DB

skoroszyt Power Pivot
Importowanie danych z usług Analysis Services lub dodatku Power Pivot

Microsoft SQL Server 2008 R2 lub nowszy

xlsx, xlsm, xlsb, xltx, xltm

ASOLEDB 10.5

(używany tylko ze skoroszytami dodatku Power Pivot publikowanymi w farmach programu SharePoint, w których jest zainstalowany dodatek Power Pivot dla programu SharePoint)

Moduł usług Analysis
Importowanie danych z usług Analysis Services lub dodatku Power Pivot

Microsoft SQL Server 2005 lub nowszy

(nie dotyczy)

ASOLEDB 10

Strumieniowe źródła danych
Importowanie danych ze strumieniowego źródła danych

(używane do importowania danych z raportów usług Reporting Services, dokumentów usługi Atom, usługi Microsoft Azure Marketplace DataMarket i pojedynczego strumieniowego źródła danych)

Format Atom 1.0

Dowolna baza danych lub dokument uwidaczniany jako usługa danych programu Windows Communication Foundation (WCF) (uprzednio ADO.NET Data Services).

atomsvc dla dokumentu usługi, który definiuje co najmniej jedno strumieniowe źródło danych

atom dla dokumentu strumieniowego źródła sieci web Atom

Dostawca strumieniowych źródeł danych firmy Microsoft dla dodatku Power Pivot

Dostawca danych strumieniowego źródła danych programu .NET Framework dla dodatku Power Pivot

Raporty usług Reporting Services
Importowanie danych z raportu usług Reporting

Microsoft SQL Server 2005 lub nowszy

rdl

Pliki połączenia z bazą danych pakietu Office

odc

1Można również korzystać z dostawcy OLE DB dla interfejsu ODBC.

2 W niektórych przypadkach użycie dostawcy OLE DB programu MSDAORA może spowodować błędy połączenia, zwłaszcza w przypadku użycia nowszych wersji programu Oracle. Jeśli wystąpi dowolny błąd, zalecane jest użycie jednego spośród innych dostawców wymienionych na liście dostawców dla programu Oracle.

Początek strony

Nieobsługiwane źródła

Następujące źródło danych jest obecnie nieobsługiwane:

 • Nie można importować dokumentów opublikowanych na serwerze, takich jak bazy danych programu Access już opublikowane w programie SharePoint.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×