Uzupełnienie dotyczące poufności informacji dla programu Microsoft Office Visio 2007

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Data ostatniej aktualizacji: październik 2006

Ta strona stanowi uzupełnienie do Zachowania poufności informacji dotyczące pakietu Microsoft Office 2007. Aby poznać zasady zbierania danych i korzystania z nich dotyczące określonego programu pakietu Office lub usługi, należy przeczytać obu zasady zachowania poufności informacji dla Microsoft Office 2007 i tego dodatku.

Używanie szablonów witryny Microsoft Office Online

Okno dialogowe Wprowadzenie (w menu Plik wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wprowadzenie) może udostępniać aktualne informacje pomocy pobierane z witryny Microsoft Office Online dla dokumentów opartych na szablonach. Okno dialogowe Wprowadzenie udostępnia też możliwość przesyłania opinii na temat szablonów i oceny każdego pobieranego szablonu w określonej skali liczbowej.

Jeśli chcesz włączyć lub wyłączyć pobrane z witryny Microsoft Office Online, zobacz Uzyskiwanie pomocy, szablonów i dodatkowej zawartości online w oknie pomocy.

Gdy użytkownik otwiera szablon lub plik oparty na szablonie, program Microsoft Office Visio 2007 może kontaktować się z witryną Microsoft Office Online i wysyłać identyfikator tego szablonu oraz nazwę programu i jego obecnie używaną wersję wraz ze standardowymi informacjami o komputerze. Zależy to od ustawień użytkownika zastosowanych w Pomocy online.

Identyfikator szablonu służy do identyfikacji oryginalnego szablonu jako pobranego z witryny Microsoft Office Online lub dołączonego do instalacji programu Office Visio 2007. Nie identyfikuje on jednoznacznie rysunku programu Visio. Ten identyfikator jest taki sam dla wszystkich użytkowników tego samego szablonu.

Aktualizacje łączy

Program Office Visio 2007 w oknie dialogowym Wprowadzenie (w menu Plik wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wprowadzenie) udostępnia listę łączy. Można wybrać aktualizowanie tych łączy według regularnego harmonogramu, klikając opcję Automatycznie aktualizuj tę zawartość z witryny Office Online. Jeśli zostanie wybrana opcja regularnego aktualizowania tych łączy, program Office Visio 2007 będzie okresowo kontaktował się z witryną Microsoft Office Online i zwracał zaktualizowane łącza do programu Office Visio 2007.

Łącza do obrazów i innych dokumentów

W przypadku utworzenia łącza do obrazu, pliku, źródła danych lub diagramu na dysku twardym lub na serwerze ścieżka do tego pliku jest zapisywana w diagramie programu Office Visio 2007. W niektórych przypadkach łącze może zawierać nazwę użytkownika lub informacje o serwerach w sieci lokalnej. W przypadku połączenia danych można wybrać zapisanie nazwy użytkownika lub hasła w łączu połączenia danych.

Drukowanie

W przypadku wydrukowania rysunku programu Office Visio 2007, a następnie zapisania go, program Office Visio 2007 zapisze razem z rysunkiem programu Visio ścieżkę do drukarki. W niektórych przypadkach ta ścieżka może zawierać nazwę użytkownika lub komputera.

Witryny obszarów roboczych dokumentów

Przy użyciu programu Office Visio 2007 można uzyskać dostęp do obszaru roboczego dokumentu w witrynie programu Microsoft Windows SharePoint Services. Witryna obszaru roboczego dokumentu to współużytkowane miejsce, w którym użytkownik może szybko i łatwo pracować razem z innymi członkami zespołu nad jednym lub wieloma diagramami programu Visio.

Po uzyskaniu dostępu do witryny obszaru roboczego dokumentu program Office Visio 2007 pobiera pewne dane z witryny obszaru roboczego dokumentu, aby dostarczyć użytkownikowi informacje o tej witrynie. W szczególności program Office Visio 2007 uzyskuje:

 • nazwę witryny programu Windows SharePoint Services;

 • ścieżkę URL lub adres witryny;

 • nazwy, adresy e-mail i poziomy uprawnień użytkowników witryny;

 • listy dokumentów, zadań i innych informacji dostępnych z tej witryny.

Program Office Visio 2007 przechowuje na komputerze użytkownika listę (w formie plików cookie) odwiedzonych przez niego witryn programu Windows SharePoint Services. Ta lista zapewnia szybki dostęp do wcześniej odwiedzonych witryn. Firma Microsoft nie uzyskuje dostępu do listy witryn odwiedzonych przez użytkownika i lista ta nie jest dostępna w Internecie, chyba że użytkownik wybierze opcję szerszego udostępnienia jej.

Usługi badawcze i źródłowe

Program Office Visio 2007 umożliwia wyszukiwanie informacji dotyczących określonego terminu lub frazy u wielu najlepszych dostawców zawartości. Gdy użytkownik zażąda wyszukania określonego wyrazu lub frazy, program Office Visio 2007, korzystając z Internetu, przesyła żądany tekst, nazwę programu obecnie używanego przez użytkownika, ustawienia regionalne systemu oraz informacje uwierzytelniające, które wskazują, czy użytkownik ma prawo do pobrania żądanych informacji, jeśli wymaga tego dany dostawca.

Program Office Visio 2007 wysyła te informacje do wybranego przez użytkownika dostawcy informacji. Dostawca zwraca informacje o żądanym wyrazie lub frazie.

Otrzymywane informacje często zawierają łącze do dalszych informacji znajdujących się w witrynie dostawcy zawartości. W przypadku kliknięcia takiego łącza dostawca może dodać do systemu użytkownika plik cookie, który będzie identyfikował użytkownika w przyszłych transakcjach. Firma Microsoft nie jest odpowiedzialna za zasady zachowania poufności informacji stosowane w witrynach innych firm. Firma Microsoft nie otrzymuje ani nie przechowuje tych informacji, chyba że kwerenda jest skierowana do usługi firmy Microsoft.

Usługa tłumaczenia

Program Office Visio 2007 umożliwia tłumaczenie całości lub części dokumentu programu Visio przy użyciu słownika dwujęzycznego lub mechanizmu tłumaczenia automatycznego. Użytkownik ma możliwość wyboru sposobu tłumaczenia dokumentu programu Office Visio 2007. Może zaznaczyć lub wprowadzić wyraz bądź frazę do przetłumaczenia albo wybrać opcję przetłumaczenia całego dokumentu programu Visio.

W przypadku wybrania lub wprowadzenia wyrazu lub frazy do przetłumaczenia fraza jest porównywana ze słownikiem dwujęzycznym. Niektóre słowniki dwujęzyczne są dołączone do oprogramowania, a inne są dostępne w witrynie Microsoft Office Online.

W przypadku wybrania opcji tłumaczenia całego dokumentu dokument programu Visio jest wysłany do usługi tłumaczenia świadczonej przez inną firmę. Może się zdarzyć, że inni użytkownicy będą mogli zobaczyć ten dokument, podobnie jak to jest w przypadku wszystkich innych informacji przesyłanych w niezaszyfrowany sposób przez internet.

W przypadku użycia jednego ze słowników dostępnych w witrynie Microsoft Office Online lub usługi tłumaczenia świadczonej przez inną firmę program Office Visio 2007 korzysta z Internetu w celu przesłania żądanego tekstu, typu oprogramowania użytkownika oraz ustawień regionalnych i językowych systemu. W przypadku usług tłumaczenia innych firm program Office Visio 2007 może również wysłać umieszczone wcześniej w pamięci podręcznej informacje uwierzytelniania wskazujące, że użytkownik uprzednio zapisał się w celu uzyskania dostępu do tej witryny sieci Web.

Otrzymywane informacje często zawierają łącza do dalszych informacji znajdujących się w witrynie sieci Web usługi tłumaczenia świadczonej przez inną firmę. W przypadku kliknięcia takiego łącza dostawca może dodać do systemu użytkownika plik cookie, który będzie identyfikował użytkownika w przyszłych transakcjach.

Program Windows SharePoint Services

Program Microsoft Windows SharePoint Services zapewnia współużytkowane, oparte na sieci Web witryny obszarów roboczych, w których można wspólnie pracować nad dokumentami lub spotkaniami.

Jeśli użytkownik ma uprawnienia do tworzenia nowej podwitryny w witrynie programu SharePoint, po uzyskaniu dostępu do tej witryny przy użyciu przeglądarki sieci Web lub dowolnego programu pakietu Office na komputerze użytkownika zostanie zapisany plik cookie. Razem takie pliki cookie tworzą listę witryn, do których użytkownik ma uprawnienia. Ta lista jest używana przez kilka programów pakietu Office w celu zapewnienia szybkiego dostępu do wcześniej odwiedzonych witryn.

Firma Microsoft nie uzyskuje dostępu do listy witryn odwiedzonych przez użytkownika i lista ta nie jest dostępna w Internecie, chyba że użytkownik wybierze opcję szerszego udostępnienia jej.

Użytkownik może wyczyścić tę listę, czyszcząc bufor plików cookie w przeglądarce sieci Web.

W programie Windows SharePoint Services po utworzeniu nowej witryny sieci Web lub listy albo dodaniu lub zaproszeniu użytkowników do istniejącej witryny sieci Web lub listy witryna zapisuje dla każdego użytkownika, w tym również dla tego, który utworzył witrynę lub dodał innych użytkowników, następujące informacje:

 • pełna nazwa,

 • Adres e-mail

 • nazwa logowania użytkownika (dane logowania do systemu Windows NT — na przykład DOMENA\nazwa użytkownika).

Do każdego elementu, który dany użytkownik lub inni użytkownicy witryny dodadzą do witryny lub w niej zmienią, dodawany jest identyfikator użytkownika. Podobnie jak w przypadku każdej zawartości witryny programu SharePoint do tych informacji powinni mieć dostęp wyłącznie administratorzy i członkowie witryny.

Każdy element witryny programu SharePoint zawiera dwa pola: Utworzony przez i Zmodyfikowany przez. W polu Utworzony przez umieszczana jest nazwa użytkownika osoby, która utworzyła element i data utworzenia go. W polu Zmodyfikowany przez umieszczana jest nazwa użytkownika osoby, która ostatnio zmodyfikowała dokument programu Office Visio 2007 i data ostatniej modyfikacji.

W celu analizowania wzorców wykorzystania witryn i zwiększania procentowej wartości czasu ich dostępności administratorzy serwerów, na których są obsługiwane witryny programu SharePoint, mają dostęp do niektórych danych w tych witrynach. Dane te są dostępne wyłącznie dla administratorów serwerów i nie są udostępniane firmie Microsoft, chyba że firma Microsoft obsługuje daną witrynę programu SharePoint. Dane typowo zbierane to m.in. nazwy, adresy e-mail i uprawnienia każdej osoby mającej dostęp do witryny.

Wszyscy użytkownicy mający dostęp do określonej witryny programu SharePoint mogą przeszukiwać i wyświetlać całą zawartość witryny.

Inspekcja

Program Windows SharePoint Services oferuje funkcję inspekcji umożliwiającą administratorom prowadzenie wiarygodnego dziennika inspekcji dotyczącego sposobów pracy użytkowników z ważną zawartością.

Po włączeniu przez administratorów programu Windows SharePoint Services funkcji inspekcji serwer automatycznie rejestruje w bazie danych zawartości programu SharePoint niektóre czynności wykonywane przez użytkownika. Te czynności obejmują wyświetlanie, edycję, ewidencjonowanie i wyewidencjonowanie. Dla każdej zarejestrowanej czynności serwer rejestruje informacje identyfikujące dotyczące pliku, czynności, identyfikatora użytkownika programu SharePoint oraz adresu IP. Żadne dane nie są przekazywane do firmy Microsoft jako część tej transakcji.

Ta funkcja domyślnie jest wyłączona i jest dostępna wyłącznie dla administratorów witryn programu SharePoint, gdzie jest przechowywana zawartość.

Wiadomości błyskawiczne i powiadomienia

Program Office Visio 2007 oferuje możliwość wysyłania wiadomości błyskawicznych z poziomu aplikacji oraz otrzymywania alertów, gdy inne osoby będą w trybie online lub gdy we współużytkowanych dokumentach lub obszarach roboczych zostaną wprowadzone określone zmiany.

Program Office Visio 2007 używa klienta firmy Microsoft do obsługi wiadomości błyskawicznych, aby umożliwić wykrywanie obecności w trybie online innych użytkowników i wysyłanie do nich wiadomości. Program Office Visio 2007 zawiera formant sieci Web, który pozwala na wyświetlanie danych o obecności w usłudze wiadomości błyskawicznych na stronie sieci Web. Ta funkcja umożliwia użytkownikowi korzystanie ze stron sieci Web w celu bezpośredniej współpracy z innymi osobami pracującymi nad tymi samymi dokumentami lub w tych samych obszarach roboczych.

Skrypty strony sieci Web napisane z myślą o tym formancie sieci Web mogą transmitować dane o obecności z programu do obsługi wiadomości błyskawicznych na serwer sieci Web przechowujący dany skrypt. Domyślnie ta funkcja jest włączona tylko dla witryn intranetowych, witryn zaufanych i witryn na komputerze lokalnym.

Strony programu Microsoft Windows SharePoint Services i strony programu Microsoft Office Microsoft Office SharePoint Server 2007 używają tego formantu. Żadne z tego typu stron nie transmitują danych o obecności z powrotem na serwer sieci Web.

Kiedy użytkownik odwiedza witrynę programu Microsoft Windows SharePoint Services lub witrynę programu Office SharePoint Server i tworzy alert, program Office Visio 2007 dodaje do komputera użytkownika plik cookie z następującymi danymi:

 • nazwa witryny;

 • Adres URL witryny

 • informacja, czy źródłem alertu jest witryna programu Windows SharePoint Services czy witryna programu SharePoint Server;

 • adres URL używany przez witrynę do udostępnienia usługi alertów.

Dane zawarte w tym pliku cookie pozwalają na poprawne przesyłanie alertów z witryny do użytkownika. Firma Microsoft nie uzyskuje dostępu do tego pliku cookie, chyba że zostanie on wysłany z serwera firmy Microsoft. W takim wypadku plik cookie jest używany wyłącznie przez daną witrynę programu Windows SharePoint Services lub witrynę programu SharePoint Server.

Gdzie może być przechowywana nazwa użytkownika

W niektórych przypadkach program Office Visio 2007 przechowuje nazwę użytkownika, aby ułatwić mu korzystanie z pewnych funkcji. Nazwa użytkownika jest na przykład przechowywana w następujących lokalizacjach:

 • pola Autor,

 • właściwość pliku NazwaAutora.

Swoją nazwę można usunąć z tych pól i właściwości, klikając polecenie Usuń informacje ukryte w menu Plik.

Rozwiązania dla pakietu Microsoft Office tworzone przez inne firmy mogą także zawierać nazwisko użytkownika lub inne informacje osobiste w właściwościach niestandardowych związanych z danym plikiem.

Jeśli użytkownik użyje formantu Microsoft Office Web Control, funkcji dostępu do danych programu Microsoft Excel, funkcji DataCalc lub innej funkcji, która umożliwia mu nawiązanie w dokumencie bezpośredniego połączenia z innym źródłem danych, w dokumencie mogą zostać zapisane informacje uwierzytelniające użytkownika (identyfikator użytkownika i hasło). Aby zmienić lub usunąć te informacje, użytkownik musi odpowiednio zmienić właściwości połączenia.

Inne ukryte dane i metadane

Domyślnie każdy plik zapisywany w programie Office Visio 2007 zawiera następujące właściwości:

 • Autor

 • Menedżer

 • Firma

 • Ostatnio zapisany przez

 • Nazwy recenzentów dokumentu

Możesz usunąć swoją nazwę z tych pól, klikając pozycję Usuń informacje ukryte, w menu plik. Aby uzyskać informacje o tej funkcji zobacz temat Usuwanie danych ukrytych i informacji osobistych z dokumentów pakietu Office.

Ponadto w pliku mogą być zapisywane inne właściwości, zależnie od używanych funkcji czy rozwiązań innych firm. Jeśli na przykład dokument wchodzi w skład obiegu dokumentów, zostaną zapisane dodatkowe właściwości umożliwiające śledzenie obiegu dokumentów.

Te informacje są dostępne dla każdego, kto ma dostęp do pliku.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×