Uzupełnienie dotyczące poufności informacji dla programu Microsoft Office Publisher 2007

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Data ostatniej aktualizacji: październik 2006

Ta strona stanowi uzupełnienie do Zachowania poufności informacji dotyczące pakietu Microsoft Office 2007. Aby poznać zasady zbierania danych i korzystania z nich dotyczące określonego programu pakietu Office lub usługi, należy przeczytać obu zasady zachowania poufności informacji dla Microsoft Office 2007 i tego dodatku.

Łącza do obrazów i innych dokumentów

W przypadku utworzenia łącza do obrazu, pliku, źródła danych lub innego dokumentu na dysku twardym bądź na serwerze ścieżka do tego pliku jest zapisywana z publikacji użytkownika. W niektórych przypadkach łącze może zawierać nazwę użytkownika lub informacje o serwerach w sieci. W przypadku połączenia danych można wybrać nazwę użytkownika lub hasło do zapisania w łączu połączenia danych.

Usługi badawcze i źródłowe

Program Microsoft Office Publisher 2007 pozwala na żądanie informacji o określonym terminie lub określonej frazie od wielu czołowych dostawców zawartości. Gdy użytkownik zażąda wyszukania wyrazu lub frazy, program Office Publisher 2007, korzystając z internetu, przesyła żądany tekst, nazwę programu obecnie używanego przez użytkownika, ustawienia regionalne systemu oraz informacje uwierzytelniające, które wskazują, czy użytkownik ma prawo do pobrania żądanych informacji, jeśli wymaga tego dany dostawca.

Program Office Publisher 2007 wysyła te informacje do wybranego przez użytkownika dostawcy informacji. Dostawca zwraca informacje o żądanym wyrazie lub żądanej frazie.

Otrzymywane informacje często zawierają łącze do dalszych informacji znajdujących się w witrynie dostawcy zawartości. W przypadku kliknięcia takiego łącza dostawca zawartości może dodać do systemu użytkownika plik cookie, który będzie identyfikował użytkownika w przyszłych transakcjach. Firma Microsoft nie jest odpowiedzialna za zasady zachowania poufności informacji stosowane w witrynach innych firm

Firma Microsoft nie otrzymuje ani nie przechowuje tych informacji, chyba że kwerenda jest skierowana do usługi firmy Microsoft.

Usługa tłumaczenia

Program Office Publisher 2007 umożliwia tłumaczenie całości lub części dokumentu przy użyciu słownika dwujęzycznego lub mechanizmu tłumaczenia automatycznego. Użytkownik ma możliwość wyboru sposobu tłumaczenia publikacji. Można zaznaczyć lub wprowadzić wyraz bądź frazę do przetłumaczenia albo wybrać opcję tłumaczenia całej publikacji.

W przypadku wybrania lub wprowadzenia wyrazu lub frazy do przetłumaczenia fraza jest porównywana ze słownikiem dwujęzycznym. Niektóre słowniki dwujęzyczne są dołączone do oprogramowania, a inne są dostępne w witrynie Microsoft Office Online.

W przypadku wybrania opcji tłumaczenia całego dokumentu publikacja jest wysyłana do usługi tłumaczenia świadczonej przez inną firmę. Może się zdarzyć, że inni użytkownicy będą mogli zobaczyć tę publikację, podobnie jak to jest w przypadku wszystkich innych informacji przesyłanych w niezaszyfrowany sposób przez internet.

W przypadku użycia jednego ze słowników dostępnych w witrynie Microsoft Office Online lub usługi tłumaczenia świadczonej przez inną firmę program Office Publisher 2007 korzysta z internetu w celu przesłania żądanego tekstu, typu oprogramowania użytkownika oraz ustawień regionalnych i językowych systemu. W przypadku usług tłumaczenia innych firm program Office Publisher 2007 może również wysłać umieszczone poprzednio w pamięci podręcznej informacje wskazujące, że użytkownik zapisał się uprzednio w celu uzyskania dostępu do tej witryny.

Otrzymywane informacje często zawierają łącza do dalszych informacji znajdujących się w witrynie niezależnej usługi tłumaczenia. W przypadku kliknięcia takiego łącza dostawca zawartości może dodać do systemu użytkownika plik cookie, który będzie identyfikował użytkownika w przyszłych transakcjach.

Gdzie może być przechowywana nazwa użytkownika

W niektórych przypadkach program Office Publisher 2007 przechowuje nazwę użytkownika, aby ułatwić mu korzystanie z pewnych funkcji. Nazwa użytkownika jest na przykład przechowywana w następujących lokalizacjach:

 • pola Autor,

 • właściwość pliku NazwaAutora.

Swoją nazwę można usunąć z tych pól i właściwości, czyszcząc informacje w oknie dialogowym Właściwości, otwieranym z menu Plik.

Rozwiązania dla pakietu Office tworzone przez inne firmy mogą także zawierać nazwisko użytkownika lub inne informacje osobiste w właściwościach niestandardowych związanych z danym plikiem.

Jeśli użytkownik użyje formantu Microsoft Office Web Control, funkcji dostępu do danych programu Microsoft Excel, funkcji DataCalc lub innej funkcji, która umożliwia mu nawiązanie bezpośredniego połączenia z innym źródłem danych, w publikacji mogą zostać zapisane informacje uwierzytelniające użytkownika (identyfikator użytkownika i hasło). Aby zmienić lub usunąć te informacje, użytkownik musi odpowiednio zmienić właściwości połączenia.

Informacje służbowe

Program Office Publisher 2007 umożliwia tworzenie dostosowanych zestawów informacji służbowych przez wprowadzanie takich danych jak: nazwisko, stanowisko, nazwa firmy, adres firmy, numer faksu, adres e-mail czy logo firmy. Te informacje są opcjonalne i są przechowywane w rejestrze systemu. Służą one do automatycznego wypełniania pól informacji służbowych w tworzonych przez użytkownika szablonach programu Office Publisher 2007. Użytkownik może dodawać, usuwać i modyfikować dowolne z pól spośród zapisanych informacji (w menu Wstaw kliknij polecenie Informacje służbowe) oraz stosować je do tworzonych przez siebie publikacji i szablonów.

Jeśli użytkownik postanowi nie zapisywać żadnych informacji służbowych, domyślnie do wypełniania pól w szablonach będą używane nazwisko i nazwa firmy wprowadzone podczas instalacji programu. Aby zmodyfikować te właściwości, w menu Plik kliknij polecenie Właściwości, a następnie kliknij kartę Podsumowanie.

Drukowanie

W przypadku wydrukowania publikacji programu Office Publisher 2007, a następnie zapisania jej, program Office Publisher 2007 zapisze w publikacji ścieżkę do drukarki. W niektórych przypadkach ta ścieżka może zawierać nazwę użytkownika lub komputera.

Witryny obszarów roboczych dokumentów

Przy użyciu programu Office Publisher 2007 można uzyskać dostęp do obszaru roboczego dokumentu w witrynie programu Microsoft Windows SharePoint Services. Witryna obszaru roboczego dokumentu to współużytkowane miejsce, w którym użytkownik może szybko i łatwo pracować razem z innymi członkami zespołu nad jednym lub wieloma publikacjami.

Po uzyskaniu dostępu do witryny obszaru roboczego dokumentu program Office Publisher 2007 pobiera pewne dane z witryny obszaru roboczego dokumentu, aby dostarczyć użytkownikowi informacje o tej witrynie. W szczególności program Office Publisher 2007 uzyskuje:

 • nazwę witryny programu Windows SharePoint Services;

 • ścieżkę URL lub adres witryny;

 • nazwy, adresy e-mail i poziomy uprawnień użytkowników witryny;

 • listy dokumentów, zadań i innych informacji dostępnych z tej witryny.

Program Office Publisher 2007 przechowuje na komputerze użytkownika listę (w formie plików cookie) odwiedzonych przez niego witryn programu Windows SharePoint Services. Ta lista zapewnia szybki dostęp do wcześniej odwiedzonych witryn. Firma Microsoft nie uzyskuje dostępu do listy witryn odwiedzonych przez użytkownika i ta lista nie jest dostępna w Internecie, chyba że użytkownik wybierze opcję jej szerszego udostępnienia.

Program Windows SharePoint Services

Program Microsoft Windows SharePoint Services zapewnia współużytkowane, oparte na sieci Web witryny obszarów roboczych, w których można wspólnie pracować nad dokumentami lub spotkaniami.

Jeśli użytkownik ma uprawnienia do tworzenia nowej podwitryny w witrynie programu SharePoint, po uzyskaniu dostępu do tej witryny przy użyciu przeglądarki sieci Web lub dowolnego programu pakietu Office na komputerze użytkownika zostanie zapisany plik cookie. Razem takie pliki cookie tworzą listę witryn, do których użytkownik ma uprawnienia. Ta lista jest używana przez kilka programów pakietu Office w celu zapewnienia szybkiego dostępu do wcześniej odwiedzonych witryn.

Lista odwiedzonych witryn nie jest dostępna dla firmy Microsoft i nie jest dostępna w sieci Internet, chyba że użytkownik wybrał opcję większej dostępności listy.

Użytkownik może wyczyścić tę listę, czyszcząc bufor plików cookie w przeglądarce sieci Web.

W programie Windows SharePoint Services po utworzeniu nowej witryny sieci Web lub listy albo dodaniu lub zaproszeniu użytkowników do istniejącej witryny sieci Web lub listy witryna zapisuje dla każdego użytkownika, w tym również dla tego, który utworzył witrynę lub dodał innych użytkowników, następujące informacje:

 • pełna nazwa,

 • Adres e-mail

 • nazwa logowania użytkownika (dane logowania do systemu Windows NT — na przykład DOMENA\nazwa użytkownika).

Do każdego elementu, który dany użytkownik lub inni użytkownicy witryny dodadzą do witryny lub w niej zmienią, dodawany jest identyfikator użytkownika. Podobnie jak w przypadku każdej zawartości witryny programu SharePoint, do tych informacji powinni mieć dostęp wyłącznie administratorzy i członkowie witryny.

Wszystkie elementy witryny programu SharePoint zawierają dwa pola: Utworzony przez i Zmodyfikowany przez. W polu Utworzony przez jest umieszczana nazwa użytkownika osoby, która utworzyła element, i data utworzenia go. W polu Zmodyfikowany przez jest umieszczana nazwa użytkownika osoby, która ostatnio zmodyfikowała publikację programu Office Publisher 2007, i data ostatniej modyfikacji.

W celu analizowania wzorców wykorzystania witryn i zwiększania procentowej wartości czasu ich dostępności administratorzy serwerów, na których są obsługiwane witryny programu SharePoint, mają dostęp do niektórych danych w tych witrynach. Dane te są dostępne wyłącznie dla administratorów serwerów i nie są udostępniane firmie Microsoft, chyba że firma Microsoft obsługuje daną witrynę programu SharePoint. Dane typowo zbierane to m.in. nazwy, adresy e-mail i uprawnienia każdej osoby mającej dostęp do witryny.

Wszyscy użytkownicy mający dostęp do określonej witryny programu SharePoint mogą przeszukiwać i wyświetlać całą zawartość witryny.

Inspekcja

Program Windows SharePoint Services oferuje funkcję inspekcji umożliwiającą administratorom prowadzenie wiarygodnego dziennika inspekcji dotyczącego sposobów pracy użytkowników z ważną zawartością.

Po włączeniu przez administratorów programu Windows SharePoint Services funkcji inspekcji serwer automatycznie rejestruje w bazie danych zawartości programu SharePoint niektóre czynności wykonywane przez użytkownika. Te czynności obejmują wyświetlanie, edycję, ewidencjonowanie i wyewidencjonowanie. Dla każdej zarejestrowanej czynności serwer rejestruje informacje identyfikujące dotyczące pliku, czynności, identyfikatora użytkownika programu SharePoint oraz adresu IP. Żadne dane nie są przekazywane do firmy Microsoft jako część tej transakcji.

Ta funkcja jest domyślnie wyłączona i jest dostępna wyłącznie dla administratorów tych witryn programu SharePoint, w których jest przechowywana zawartość.

Wiadomości błyskawiczne i powiadomienia

Program Office Publisher 2007 oferuje możliwość wysyłania wiadomości błyskawicznych z poziomu aplikacji oraz otrzymywania alertów, gdy inne osoby będą w trybie online lub gdy we współużytkowanych dokumentach lub obszarach roboczych zostaną wprowadzone określone zmiany.

Program Office Publisher 2007 używa klienta firmy Microsoft do obsługi wiadomości błyskawicznych, aby umożliwić wykrywanie obecności w trybie online innych użytkowników i wysyłanie do nich wiadomości. Program Office Publisher 2007 zawiera formant sieci Web, który pozwala na wyświetlanie danych o obecności w usłudze wiadomości błyskawicznych na stronie sieci Web. Ta funkcja ma za zadanie umożliwianie korzystania ze stron sieci Web w celu bezpośredniej współpracy z innymi osobami pracującymi nad tymi samymi publikacjami lub w tych samych obszarach roboczych.

Skrypty strony sieci Web zapisane w tym formancie sieci Web mogą przesyłać dane o obecności z programu do wysyłania wiadomości błyskawicznych na serwer sieci Web, który obsługuje skrypt. Domyślnie ta funkcja jest włączona tylko dla witryn intranetowych, witryn zaufanych i witryn na komputerze lokalnym.

Strony programu Microsoft Windows SharePoint Services i strony programu Microsoft Office Microsoft Office SharePoint Server 2007 używają tego formantu. Żadne z tego typu stron nie transmitują danych o obecności z powrotem na serwer sieci Web.

Kiedy użytkownik odwiedza witrynę programu Microsoft Windows SharePoint Services lub witrynę programu Office SharePoint Server i tworzy alert, program Office Publisher 2007 dodaje do komputera użytkownika plik cookie z następującymi danymi:

 • nazwa witryny;

 • Adres URL witryny

 • informacja, czy źródłem alertu jest witryna programu Windows SharePoint Services czy witryna programu SharePoint Server;

 • adres URL używany przez witrynę do udostępnienia usługi alertów.

Dane zawarte w tym pliku cookie pozwalają na poprawne przesyłanie alertów z witryny do użytkownika. Firma Microsoft nie uzyskuje dostępu do tego pliku cookie, chyba że zostanie on wysłany z serwera firmy Microsoft. W takim wypadku plik cookie jest używany wyłącznie przez daną witrynę programu Windows SharePoint Services lub witrynę programu SharePoint Server.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×