Uzupełnienie dotyczące poufności informacji dla programu Microsoft Office PowerPoint 2007

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Data ostatniej aktualizacji: październik 2006

Ta strona stanowi uzupełnienie do Zachowania poufności informacji dotyczące pakietu Microsoft Office 2007. Aby poznać zasady zbierania danych i korzystania z nich dotyczące określonego programu pakietu Office lub usługi, należy przeczytać obu zasady zachowania poufności informacji dla Microsoft Office 2007 i tego dodatku.

Używanie szablonów witryny Microsoft Office Online

Okno dialogowe Nowej prezentacji (kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij pozycję Nowe ) może udostępnić najnowsze informacje pomocy pobrane z witryny Microsoft Office Online w przypadku prezentacji, które są oparte na szablonach. Okno dialogowe Nowej prezentacji pozwala również Wyślij opinię dotyczącą szablony i zapewnienie liczbowe ocena dla każdego szablonu, który można pobrać.

Jeśli chcesz włączyć lub wyłączyć pobrane z witryny Microsoft Office Online, zobacz Uzyskiwanie pomocy, szablonów i dodatkowej zawartości online w oknie pomocy.

Gdy użytkownik otwiera szablon lub plik oparty na szablonie, program Microsoft Office PowerPoint 2007 może kontaktować się z witryną Microsoft Office Online i wysyłać identyfikator tego szablonu oraz program i jego obecnie używaną wersję wraz ze standardowymi informacjami o komputerze. Zależy to od ustawień użytkownika zastosowanych w Pomocy online.

Identyfikator szablonu służy do identyfikacji oryginalnego szablonu jako pobranego z witryny Microsoft Office Online lub dołączonego do instalacji programu Office PowerPoint 2007. Nie identyfikuje on unikatowo dokumentu użytkownika. Ten identyfikator jest taki sam dla wszystkich użytkowników tego samego szablonu.

Aktualizacje łączy

Lista łączy w oknie dialogowym Nowa prezentacja zawiera Office PowerPoint 2007 (kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Nowy ). Istnieje możliwość aktualizuje te linki regularnie, klikając pozycję Automatyczne aktualizowanie tę zawartość z witryny Office Online w Witrynie Office Online sekcji. Jeśli użytkownik chce regularnie aktualizuje te linki, Office PowerPoint 2007 okresowo kontaktów w witrynie Microsoft Office Online i zwróci aktualizacje łączy do Office PowerPoint 2007.

Łącza do obrazów i innych dokumentów

W przypadku utworzenia łącza do obrazu, pliku, źródła danych lub innego dokumentu na dysku twardym bądź na serwerze ścieżka do tego pliku jest zapisywana z prezentacją użytkownika. W niektórych przypadkach łącze może zawierać nazwę użytkownika lub informacje o serwerach w sieci. W przypadku połączenia danych można wybrać nazwę użytkownika lub hasło do zapisania w łączu połączenia danych.

Podobnie w przypadku zastosowania do dokumentu schematu XML ścieżka do utworzonego schematu XML również jest zapisywana z prezentacją. W niektórych przypadkach ta ścieżka może zawierać nazwę użytkownika.

Drukowanie

W przypadku wydrukowania prezentacji programu Office PowerPoint 2007, a następnie zapisania jej, program Office PowerPoint 2007 zapisze razem z dokumentem ścieżkę do drukarki. W niektórych przypadkach ta ścieżka może zawierać nazwę użytkownika lub komputera.

Witryny obszarów roboczych dokumentów

Przy użyciu programu Office PowerPoint 2007 można uzyskać dostęp do obszaru roboczego dokumentu w witrynie programu Microsoft Windows SharePoint Services. Witryna obszaru roboczego dokumentu to współużytkowane miejsce, w którym użytkownik może szybko i łatwo pracować razem z innymi członkami zespołu nad jedną lub wieloma prezentacjami.

Po uzyskaniu dostępu do witryny obszaru roboczego dokumentu program Office PowerPoint 2007 pobiera pewne dane z witryny obszaru roboczego dokumentu, aby dostarczyć użytkownikowi informacje o tej witrynie. W szczególności program Office PowerPoint 2007 uzyskuje:

 • nazwę witryny programu Windows SharePoint Services;

 • ścieżkę URL lub adres witryny;

 • nazwy, adresy e-mail i poziomy uprawnień użytkowników witryny;

 • listy dokumentów, zadań i innych informacji dostępnych z tej witryny.

Program Office PowerPoint 2007 przechowuje na komputerze użytkownika listę (w formie plików cookie) odwiedzonych przez niego witryn programu Windows SharePoint Services. Ta lista zapewnia szybki dostęp do wcześniej odwiedzonych witryn. Firma Microsoft nie uzyskuje dostępu do listy witryn odwiedzonych przez użytkownika i ta lista nie jest dostępna w Internecie, chyba że użytkownik wybierze opcję jej szerszego udostępnienia.

Usługa faksowania

Usługa faksowania umożliwia wysyłanie faksów przez Internet i organizowanie wysłanych faksów w programie Microsoft Office Outlook. Aby używać usługi faksowania, należy zapisać się u dostawcy usługi faksowania (innego niż firma Microsoft), który będzie przetwarzał faksy i przesyłał je przez sieć Internet. Firma Microsoft nie zbiera żadnych danych z tej transakcji

Gdy użytkownik zapisuje się do usługi faksowania, dostawca usługi faksowania tworzy pakiet rejestracyjny, który jest przechowywany przez dostawcę usługi faksowania i przez program Office PowerPoint 2007. Ten pakiet składa się z adresu witryny dostawcy usługi faksowania w sieci Web oraz „tokenu” potwierdzającego dostęp użytkownika do dostawcy usługi faksowania. W przypadku wysyłania faksu z programu pakietu Office ten pakiet rejestracyjny jest dołączany do dokumentu.

Usługi faksowania można również użyć do obliczenia opłaty za faks bez rzeczywistego wysyłania faksu. W przypadku wybrania opcji obliczenia opłaty za faks program Office PowerPoint 2007 używa połączenia Secure Sockets Layer (SSL) w celu wysłania do dostawcy usługi faksowania tokenu rejestracji użytkownika, numeru telefonu, na jaki ma być wysłany faks, oraz liczby stron faksu. Firma Microsoft nie otrzymuje ani nie przechowuje tych informacji.

Usługi badawcze i źródłowe

Program Office PowerPoint 2007 pozwala na żądanie informacji o określonym terminie lub określonej frazie od wielu czołowych dostawców zawartości. Gdy użytkownik zażąda wyszukania wyrazu lub frazy, program Office PowerPoint 2007 korzysta z internetu w celu przesłania żądanego tekstu, nazwy programu aktualnie używanego przez użytkownika, ustawień regionalnych systemu oraz informacji uwierzytelniających, które wskazują, czy użytkownik ma prawo do pobrania żądanych informacji, jeśli wymaga tego dany dostawca.

Program Office PowerPoint 2007 wysyła te informacje do wybranego przez użytkownika dostawcy informacji. Dostawca zwraca informacje o żądanym wyrazie lub frazie.

Otrzymywane informacje często zawierają łącze do dalszych informacji znajdujących się w witrynie dostawcy zawartości. W przypadku kliknięcia takiego łącza dostawca zawartości może dodać do systemu użytkownika plik cookie, który będzie identyfikował użytkownika w przyszłych transakcjach. Firma Microsoft nie jest odpowiedzialna za zasady zachowania poufności informacji stosowane w witrynach innych firm.

Firma Microsoft nie otrzymuje ani nie przechowuje tych informacji, chyba że kwerenda jest skierowana do usługi firmy Microsoft.

Usługa tłumaczenia

Program Office PowerPoint 2007 umożliwia tłumaczenie całości lub części dokumentu przy użyciu słownika dwujęzycznego lub mechanizmu tłumaczenia automatycznego. Użytkownik ma możliwość wyboru sposobu tłumaczenia prezentacji.

Można zaznaczyć lub wprowadzić wyraz bądź frazę do przetłumaczenia albo wybrać opcję przetłumaczenia całej prezentacji. W przypadku wybrania lub wprowadzenia wyrazu lub frazy do przetłumaczenia fraza jest porównywana ze słownikiem dwujęzycznym. Niektóre słowniki dwujęzyczne są dołączone do oprogramowania, inne są dostępne w witrynie Microsoft Office Online.

W przypadku wybrania opcji tłumaczenia całego dokumentu dokument jest wysyłany do usługi tłumaczenia świadczonej przez inną firmę. Może się zdarzyć, że inni użytkownicy będą mogli zobaczyć tę prezentację, podobnie jak to jest w przypadku wszystkich innych informacji przesyłanych w niezaszyfrowany sposób przez internet.

W przypadku użycia jednego ze słowników dostępnych w witrynie Microsoft Office Online lub niezależnej usługi tłumaczenia program Office PowerPoint 2007 korzysta z internetu w celu przesłania żądanego tekstu, typu oprogramowania użytkownika oraz ustawień regionalnych i językowych systemu. W przypadku usług tłumaczenia innych firm program Office PowerPoint 2007 może również wysłać umieszczone poprzednio w pamięci podręcznej informacje wskazujące, że użytkownik zapisał się uprzednio w celu uzyskania dostępu do tej witryny.

Otrzymywane informacje często zawierają łącza do dalszych informacji znajdujących się w witrynie niezależnej usługi tłumaczenia. W przypadku kliknięcia takiego łącza dostawca zawartości może dodać do systemu użytkownika plik cookie, który będzie identyfikował użytkownika w przyszłych transakcjach.

Program Windows SharePoint Services

Program Microsoft Windows SharePoint Services zapewnia współużytkowane, oparte na sieci Web witryny obszarów roboczych, w których można wspólnie pracować nad dokumentami lub spotkaniami.

Jeśli użytkownik ma uprawnienia do tworzenia nowej podwitryny w witrynie programu SharePoint, po uzyskaniu dostępu do tej witryny przy użyciu przeglądarki sieci Web lub dowolnego programu pakietu Office na komputerze użytkownika zostanie zapisany plik cookie. Razem takie pliki cookie tworzą listę witryn, do których użytkownik ma uprawnienia. Ta lista jest używana przez kilka programów pakietu Office w celu zapewnienia szybkiego dostępu do wcześniej odwiedzonych witryn.

Lista odwiedzonych witryn nie jest dostępna dla firmy Microsoft i nie jest dostępna w sieci Internet, chyba że użytkownik wybrał opcję większej dostępności listy.

Użytkownik może wyczyścić tę listę, czyszcząc bufor plików cookie w przeglądarce sieci Web.

W programie Windows SharePoint Services po utworzeniu nowej witryny sieci Web lub listy albo dodaniu lub zaproszeniu użytkowników do istniejącej witryny sieci Web lub listy witryna zapisuje dla każdego użytkownika, w tym również dla tego, który utworzył witrynę lub dodał innych użytkowników, następujące informacje:

 • pełna nazwa,

 • Adres e-mail

 • nazwa logowania użytkownika (dane logowania do systemu Windows NT — na przykład DOMENA\nazwa użytkownika).

Do każdego elementu, który dany użytkownik lub inni użytkownicy witryny dodadzą do witryny lub w niej zmienią, dodawany jest identyfikator użytkownika. Podobnie jak w przypadku każdej zawartości witryny programu SharePoint, do tych informacji powinni mieć dostęp wyłącznie administratorzy i członkowie witryny.

Każdy element witryny programu SharePoint zawiera dwa pola: Utworzony przez i Zmodyfikowany przez. W polu Utworzony przez jest umieszczana nazwa użytkownika osoby, która utworzyła element, i data utworzenia go. W polu Zmodyfikowany przez jest umieszczana nazwa użytkownika osoby, która ostatnio zmodyfikowała prezentację programu Office PowerPoint 2007, i data ostatniej modyfikacji.

Administratorzy serwerów, na których są obsługiwane witryny programu SharePoint, mają dostęp do niektórych danych z tych witryn. Na podstawie tych danych przeprowadza się analizy wzorców korzystania z witryny i poprawia procentową wartość czasu dostępności witryny. Dane te są dostępne wyłącznie dla administratorów serwerów i nie są udostępniane firmie Microsoft, chyba że firma Microsoft obsługuje daną witrynę programu SharePoint.

Do najczęściej zbieranych danych należą nazwy, adresy e-mail i uprawnienia każdej osoby mającej dostęp do witryny. Wszyscy użytkownicy mający dostęp do określonej witryny programu SharePoint mogą przeszukiwać i wyświetlać całą zawartość witryny.

Inspekcja

Program Windows SharePoint Services oferuje funkcję inspekcji umożliwiającą administratorom prowadzenie wiarygodnego dziennika inspekcji dotyczącego sposobów pracy użytkowników z ważną zawartością.

Po włączeniu przez administratorów programu Windows SharePoint Services funkcji inspekcji serwer automatycznie rejestruje w bazie danych zawartości programu SharePoint niektóre czynności wykonywane przez użytkownika. Te czynności obejmują wyświetlanie, edycję, ewidencjonowanie i wyewidencjonowanie. Dla każdej zarejestrowanej czynności serwer rejestruje informacje identyfikujące dotyczące pliku, czynności, identyfikatora użytkownika programu SharePoint oraz adresu IP. Żadne dane nie są przekazywane do firmy Microsoft jako część tej transakcji.

Ta funkcja domyślnie jest wyłączona i jest dostępna wyłącznie dla administratorów witryn programu SharePoint, gdzie jest przechowywana zawartość.

Wiadomości błyskawiczne i powiadomienia

Program Office PowerPoint 2007 oferuje możliwość wysyłania wiadomości błyskawicznych z poziomu aplikacji oraz otrzymywania alertów, gdy inne osoby będą w trybie online lub gdy we współużytkowanych prezentacjach lub obszarach roboczych zostaną wprowadzone określone zmiany.

Program Office PowerPoint 2007 używa klienta firmy Microsoft do obsługi wiadomości błyskawicznych, aby umożliwić wykrywanie obecności w trybie online innych użytkowników i wysyłanie do nich wiadomości. Program Office PowerPoint 2007 zawiera formant sieci Web, który pozwala na wyświetlanie danych o obecności w usłudze wiadomości błyskawicznych na stronie sieci Web. Ta funkcja ma za zadanie umożliwianie korzystania ze stron sieci Web w celu bezpośredniej współpracy z innymi osobami pracującymi nad tymi samymi prezentacjami lub w tych samych obszarach roboczych.

Skrypty strony sieci Web napisane z myślą o tym formancie sieci Web mogą transmitować dane o obecności z programu do obsługi wiadomości błyskawicznych na serwer sieci Web przechowujący dany skrypt. Domyślnie ta funkcja jest włączona tylko dla witryn intranetowych, witryn zaufanych i witryn na komputerze lokalnym.

Strony programu Microsoft Windows SharePoint Services i strony programu Microsoft Office Microsoft Office SharePoint Server 2007 używają tego formantu. Żadne z tego typu stron nie transmitują danych o obecności z powrotem na serwer sieci Web.

Kiedy użytkownik odwiedza witrynę programu Microsoft Windows SharePoint Services lub witrynę programu Office SharePoint Server i tworzy alert, program Office PowerPoint 2007 dodaje do komputera użytkownika plik cookie z następującymi danymi:

 • nazwa witryny;

 • Adres URL witryny

 • informacja, czy źródłem alertu jest witryna programu Windows SharePoint Services czy witryna programu SharePoint Server;

 • adres URL używany przez witrynę do udostępnienia usługi alertów.

Dane zawarte w tym pliku cookie pozwalają na poprawne przesyłanie alertów z witryny do użytkownika. Firma Microsoft nie uzyskuje dostępu do tego pliku cookie, chyba że zostanie on wysłany z serwera firmy Microsoft. W takim wypadku plik cookie jest używany wyłącznie przez daną witrynę programu Windows SharePoint Services lub witrynę programu SharePoint Server.

Nowe formaty plików

Program Office PowerPoint 2007 używa domyślnie nowego formatu pliku opartego na języku XML. Jest to format rozszerzalny, co oznacza, że użytkownicy mogą określać dodatkowe schematy lub tagi dołączane do pliku. Ponadto dodatek lub kod innej firmy może dołączać do formatu plików pakietu Microsoft Office dodatkowe metadane, które będą niewidoczne w programie Office PowerPoint 2007.

Można weryfikować metadane, które zostały skojarzone z plikiem, wyświetlając plik XML przy użyciu przeglądarki innego dostawcy.

Komentarze

Domyślnie, jeśli użytkownik zapisze komentarze do pliku, program Office PowerPoint 2007 dołącza do komentarza inicjały użytkownika. Te informacje są dostępne dla każdego, kto ma dostęp do pliku.

Możesz usunąć dane osobowe z tych komentarzy (kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż polecenie Zakończ, a następnie kliknij Przeprowadź inspekcję dokumentu ).

Śledzenie zmian

Domyślnie podczas wprowadzania zmian w pliku przy włączonej funkcji śledzenia zmian nazwa użytkownika i/lub inicjały osoby wprowadzającej zmiany są zapisywane w dokumencie i przypisywane do zmian przez nią dokonanych. Te informacje, dotyczące zarówno oryginalnego, jak i poprawionego tekstu, są dostępne dla każdego, kto ma dostęp do pliku.

Po te zmiany zostaną zaakceptowane lub odrzucone, Twoja nazwa zostanie usunięty. Można również usunąć dane osobowe z tych zmian (kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż polecenie Zakończ, a następnie kliknij Przeprowadź inspekcję dokumentu ).

Gdzie może być przechowywana nazwa użytkownika

W niektórych przypadkach program Office PowerPoint 2007 przechowuje nazwę użytkownika, aby ułatwić mu korzystanie z pewnych funkcji. Nazwa użytkownika jest na przykład przechowywana w następujących lokalizacjach:

 • pola Autor,

 • właściwość pliku NazwaAutora.

Możesz usunąć swoją nazwę z tych pól i właściwości (kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż polecenie Zakończ, a następnie kliknij Przeprowadź inspekcję dokumentu ).

Rozwiązania dla pakietu Office tworzone przez inne firmy mogą także zawierać nazwisko użytkownika lub inne informacje osobiste w właściwościach niestandardowych związanych z danym plikiem.

Jeśli użytkownik użyje formantu Microsoft Office Web, funkcji dostępu do danych programu Microsoft Excel, funkcji DataCalc lub innej funkcji, która umożliwia mu nawiązanie bezpośredniego połączenia z innym źródłem danych, w dokumencie mogą zostać zapisane informacje uwierzytelniające użytkownika (identyfikator użytkownika i hasło). Aby zmienić lub usunąć te informacje, użytkownik musi odpowiednio zmienić właściwości połączenia.

Inne ukryte dane i metadane

Domyślnie każdy plik zapisywany w programie Office PowerPoint 2007 zawiera następujące właściwości:

 • Autor

 • Menedżer

 • Firma

 • Ostatnio zapisany przez

 • Nazwy recenzentów prezentacji

Ponadto w pliku mogą być zapisywane inne właściwości, zależnie od używanych funkcji czy rozwiązań innych firm. Jeśli na przykład prezentacja wchodzi w skład obiegu dokumentów, zostaną zapisane dodatkowe właściwości umożliwiające śledzenie obiegu dokumentów.

Te informacje są dostępne dla każdego, kto ma dostęp do pliku.

Możesz usunąć swoją nazwę z tych właściwości (kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż polecenie Zakończ, a następnie kliknij Przeprowadź inspekcję dokumentu ).

Za pomocą polecenia Przeprowadź inspekcję dokumentu można również usuwać inne typy danych, które mogą być niedostępne we wszystkich widokach, takie jak komentarze i poprawki. Zaleca się stosowanie polecenia Przeprowadź inspekcję dokumentu dla każdej prezentacji, która ma być publicznie udostępniana. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego polecenia, wyszukaj w Pomocy informacji o przeprowadzaniu inspekcji dokumentu.

Ukryte kształty

Program Office PowerPoint 2007 umożliwia ukrywanie kształtów i obiektów tekstowych w prezentacjach i szablonach przy użyciu okienka zadań Zaznaczanie i widoczność. (Aby wyświetlić okienko zadań Zaznaczanie i widoczność, zaznacz dowolny kształt, a następnie kliknij przycisk Okienko zaznaczenia na karcie Formatowanie). Ukryte kształty i obiekty tekstowe mogą zawierać dane osobowe dodane przez autora prezentacji. Ukryte kształty i obiekty tekstowe mogą być zapisywane z motywem lub plikiem szablonu i nie są widoczne podczas pokazu slajdów. Jeśli podczas tworzenia nowej prezentacji zostanie użyty plik szablonu, wszystkie ukryte kształty i obiekty tekstowe zostaną skopiowane do nowej prezentacji. O tym, które kształty mają być ukryte, a które nie, można decydować za pomocą okienka zadań Zaznaczanie i widoczność.

Motywy

Office PowerPoint 2007 pozwala na tworzenie motywu z istniejącej prezentacji (kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , kliknij pozycję Zapisz jako. W oknie dialogowym Zapisywanie jako na liście Zapisz jako typ wybierz Motyw pakietu Office ). Podczas tworzenia motywu elementy, takie jak tekst, obrazy lub ukryte kształty zostaną skopiowane ze wzorca slajdów oryginalnej prezentacji do motywu. Te obiekty są używane jako elementów projektu, gdy zastosować motyw do nowej prezentacji i są widoczne dla innych użytkowników. Jeśli publikujesz motywu do użycia przez innych użytkowników, nie można do przechowywania informacji osobistych i poufnych w oryginalnej prezentacji. Możesz usunąć informacji osobistych i poufnych z motywem przez Edytowanie wzorca slajdów motywu, a następnie ponownie zapisać motywu o takiej samej nazwie, aby zamienić oryginał.

Rejestrowanie makr

Funkcja rejestrowania makr umożliwia zarejestrowanie sekwencji czynności, tak że można je później odtworzyć. Jeśli użytkownik zarejestruje makro, jego nazwa użytkownika jest zapisywana we właściwości Opis makra i jako komentarz w kodzie podczas tworzenia makra. Użytkownik może ręcznie usunąć swoją nazwę użytkownika z tych dwóch lokalizacji.

Podpisy cyfrowe

Podpis cyfrowy jest opcjonalną funkcją, która może pomóc użytkownikowi uwierzytelnić tożsamość osoby wysyłającej prezentację. Podpis cyfrowy jest unikatową zaszyfrowaną wartością danych w podpisywanej prezentacji programu PowerPoint. Kiedy użytkownik wysyła prezentację z podpisem cyfrowym, podpis jest wysyłany do odbiorcy wraz z danymi w prezentacji i zaufanym certyfikatem cyfrowym od nadawcy. Certyfikat cyfrowy jest wystawiany przez urząd certyfikacji, taki jak VeriSign, i zawiera informacje potrzebne do uwierzytelnienia nadawcy i zweryfikowania, że oryginalna zawartość prezentacji nie została zmieniona.

W czasie podpisywania prezentacji przez użytkownika jest wyświetlane okno dialogowe pokazujące informacje, które zostaną zawarte w podpisie cyfrowym. Są to na przykład data i godzina systemowa, numer wersji systemu operacyjnego, numer wersji pakietu Microsoft Office i numer wersji programu Office PowerPoint 2007. Jeśli podpisana prezentacja jest wysyłana do innych użytkowników, adresaci nie będą mogli wyświetlać informacji o systemie nadawcy, choć będą mogli wyświetlać zawartość samej prezentacji.

Zarządzanie prawami do informacji

Zarządzanie prawami do informacji (IRM) pozwala na udzielanie pewnym użytkownikom lub grupom prawa do uzyskiwania dostępu do prezentacji lub modyfikowania jej. Mimo pewnych podobieństw usługa IRM nie jest równoważna funkcji ochrony dokumentu. Usługa IRM pozwala na ustawianie uprawnień do całej prezentacji dla bardzo szczególnych czynności, takich jak drukowanie czy przesyłanie dalej do innych użytkowników, a także do czytania lub edycji prezentacji.

W przypadku zapisania dokumentu z włączoną usługą IRM program Microsoft Office PowerPoint 2007 zapisuje z prezentacją listę wszystkich użytkowników, którzy mają prawa do niej, wraz z uprawnieniami każdego użytkownika. Te informacje są zaszyfrowane i dostęp do nich mogą uzyskiwać tylko właściciele dokumentu.

Ponadto dokumenty z włączoną usługą IRM zawierają „licencje na zawartość”. Licencja na zawartość zawiera adres e-mail, informacje o uprawnieniach i informacje uwierzytelniające. Ilekroć jakiś użytkownik próbuje otworzyć prezentację z włączoną usługą IRM, program Office PowerPoint 2007 porównuje licencje na zawartość zapisane w prezentacji z tożsamością użytkownika. Jeśli użytkownik nigdy wcześniej nie otwierał danego dokumentu, program Office PowerPoint 2007 kontaktuje się z serwerem IRM, sprawdza tożsamość użytkownika, pobiera nową licencję na zawartość dla tego użytkownika (o ile ma on wymagane prawa) i zapisuje tę licencję w prezentacji.

Właściciele prezentacji mają możliwość uniknięcia zapisywania licencji na zawartość w prezentacji. Jeśli jednak licencja na zawartość nie jest zapisana w prezentacji, program Office PowerPoint 2007 musi kontaktować się z serwerem IRM przy każdym otwieraniu prezentacji. Jeśli program Office PowerPoint 2007 nie jest połączony z siecią lub nie może skontaktować się z serwerem IRM, nie można otworzyć prezentacji.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×