Usuwanie jednego lub wielu rekordów z bazy danych za pomocą kwerend

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W tym artykule wyjaśniono, w jaki sposób usuwać dane z bazy danych programu Microsoft Office Access 2007 za pomocą kwerend aktualizujących i usuwających. Kwerenda aktualizująca służy do usuwania pojedynczych pól z rekordów w bazie danych, a kwerenda usuwająca pozwala usuwać całe rekordy z bazy danych, w tym wartość klucza, dzięki której rekord jest unikatowy. Podczas pracy należy pamiętać, że program Access zapewnia również wiele sposobów ręcznego usuwania części lub całości rekordu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ręcznego usuwania rekordów zobacz artykuł Usuwanie jednego lub wielu rekordów z bazy danych.

W tym artykule

Opis usunąć dane przy użyciu kwerendy

Zaplanuj usuwanie

Zatrzymywanie blokowania kwerendy przez tryb wyłączony

Usuwanie rekordów częściowego (jeden lub więcej, pola)

Usuwanie całych rekordów

Przykładowe kryteria kwerend wybierających

Opis usuwania danych za pomocą kwerend

Dane można usuwać z bazy danych programu Access za pomocą dwóch typów kwerend. To, jakiej kwerendy należy użyć, zależy od typu usunięcia, które trzeba wykonać.

 • Gdy trzeba usunąć pojedyncze pola z rekordów w jednej lub wielu tabelach, należy użyć kwerendy aktualizującej, która zmienia istniejące wartości na wartość null (czyli bez danych) lub na ciąg znaków o zerowej długości (dwa znaki cudzysłowu podwójnego bez spacji między nimi).

  Do usuwania danych w pojedynczych polach należy używać kwerendy aktualizującej, ponieważ kwerendy usuwające eliminują domyślnie tylko całe wiersze. Proces usuwania danych za pomocą kwerendy aktualizującej składa się z następujących kroków ogólnych: najpierw należy utworzyć kwerendę wybierającą i upewnić się, że zwraca tylko te dane, które mają zostać usunięte; następnie należy przekonwertować tę kwerendę na kwerendę aktualizującą, używając wartości NULL lub ciągu znaków o zerowej długości; na koniec należy uruchomić kwerendę w celu zaktualizowania istniejących danych.

 • Gdy trzeba usunąć całe rekordy (wiersze), należy użyć kwerendy usuwającej.

  Domyślnie kwerendy usuwające usuwają wszystkie dane w każdym polu razem z wartością klucza, dzięki której rekord jest unikatowy. Zawsze po uruchomieniu kwerendy z tabeli jest usuwany cały wiersz. Proces ten odbywa się zgodnie z następującymi ogólnymi krokami: najpierw należy utworzyć kwerendę wybierającą i upewnić się, że zwraca rekordy, które mają zostać usunięte; następnie należy przekonwertować kwerendę na kwerendę usuwającą; na koniec należy uruchomić kwerendę usuwającą w celu usunięcia danych.

Podczas dalszej pracy, należy pamiętać, że jeśli rekordy, które chcesz usunąć, znajdują się po stronie "jeden" relacji jeden do wielu, należy najpierw zmienić właściwości relacji przed uruchomieniem kwerendy. Przygotowań do usuwania powiązanych danychw dalszej części tego artykułu wyjaśniono, jak wykonać to zadanie. Musisz wprowadzić dodatkowe zmiany, ponieważ domyślnie program Access uniemożliwia usunięcie danych po stronie "jeden" relacji jeden do wielu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat relacji jeden do wielu, zobacz artykuł podstawowe informacje o projekcie bazy danych i Tworzenie, edytowanie lub usuwanie relacji.

Należy pamiętać, że po zaktualizowaniu lub usuwanie części lub całości rekordu nie można cofnąć wprowadzone zmiany, aby zawsze warto tworzyć kopie zapasowe danych przed uruchomieniem kwerendy usuwającej. W dalszej części tego artykułu, aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie kopii zapasowej bazy danych.

W procedurach przedstawionych w poniższych sekcjach opisano tworzenie kwerend aktualizujących, które usuwają dane z pojedynczych pól, a także tworzenie kwerend usuwających, które usuwają całe rekordy.

Uwaga: Zazwyczaj kwerendy aktualizujące i usuwające są używane tylko wtedy, gdy zachodzi potrzeba szybkiego zmienienia lub usunięcia dużych ilości danych. Aby usunąć małą liczbę rekordów — dowolną liczbę, którą można wygodnie usunąć ręcznie — można otworzyć tabelę w widoku arkusza danych, zaznaczyć pola lub wiersze, które mają zostać usunięte, i nacisnąć klawisz DELETE.

Aby uzyskać więcej informacji na temat innych sposobów usuwania danych zobacz artykuł Usuwanie jednego lub wielu rekordów z bazy danych.

Początek strony

Planowanie usuwania

Proces usuwania rekordów za pomocą kwerendy przebiega zgodnie z następującymi podstawowymi krokami:

 • Zaplanuj usuwanie. Upewnij się, że masz niezbędne uprawnienia do usuwania danych, że wszyscy inni użytkownicy zamknęli wszystkie obiekty używające tabel, z którymi chcesz pracować, a następnie utwórz kopię zapasową bazy danych.

 • Upewnij się, że baza danych znajduje się w zaufanej lokalizacji lub cyfrowo podpisane. Jeśli żadna z tych warunków stosowanie można zaufać bazy danych dla bieżącej sesji. Należy pamiętać, że domyślnie, program Access blokuje wszystkie zapytania funkcjonalne (zapytania delete, aktualizacji i tworząca tabelę), o ile nie zostanie najpierw ustawiona jako zaufana bazy danych. Aby dowiedzieć się, jak zaufanie bazy danych zobacz Tryb wyłączony zatrzymywanie blokowania kwerendy przezw dalszej części tego artykułu.

 • Aby usunąć dane z więcej niż jednej tabeli, gdy tabele są powiązane, należy włączyć opcje Więzy integralności i Kaskadowo usuń rekordy pokrewne dla każdej relacji. Dzięki temu kwerenda będzie mogła usunąć dane z tabel po stronach „jeden” i „wiele” relacji.

 • Utwórz kwerendę wybierającą, a następnie odpowiednio do potrzeb dodawaj kryteria do momentu, aż kwerenda zwróci właściwy zestaw rekordów.

 • Aby usunąć pojedyncze pola z tabeli, przekonwertuj kwerendę wybierającą na kwerendę aktualizującą, wprowadź wartość NULL lub ciąg znaków o zerowej długości ("") jako kryteria aktualizacji, a następnie uruchom kwerendę.

 • Aby usunąć całe rekordy, przekonwertuj kwerendę wybierającą na kwerendę usuwającą, a następnie uruchom kwerendę.

Przygotowania ogólne

Przed usunięciem części lub całych rekordów z bazy danych należy wykonać poniższe zadania:

 • Upewnij się, że baza danych nie jest tylko do odczytu. W tym celu w Eksploratorze Windows kliknij prawym przyciskiem myszy plik bazy danych (plik accdb lub mdb), a następnie kliknij w menu skrótów polecenie Właściwości. W oknie dialogowym Właściwości upewnij się, że pole wyboru Tylko do odczytu jest wyczyszczone.

 • Sprawdź, czy masz uprawnienia do usuwania rekordów z bazy danych. Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z administratorem systemu lub projektantem bazy danych.

 • Upewnij się, że usunięcie nie będzie miało negatywnych skutków dla innych użytkowników bazy danych.

 • Poproś wszystkich użytkowników bazy danych o zamknięcie wszystkich tabel, formularzy, kwerend i raportów korzystających z danych, które chcesz usunąć. Pomoże to uniknąć naruszeń blokady.

  Porada: Jeśli z bazą danych jest połączona duża liczba użytkowników, może być konieczne zamknięcie bazy danych i ponowne jej otwarcie w trybie wyłączności. Aby to zrobić:

  1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

  2. Przejdź do bazy danych i zaznacz ją, kliknij strzałkę obok przycisku Otwórz, a następnie kliknij polecenie Otwórz z wyłącznością.

   Otwieranie pliku w trybie wyłączności

 • Utwórz kopię zapasową bazy danych przed rozpoczęciem edycji lub usuwania rekordów. Niektóre operacje usuwania można cofnąć, ale kopia zapasowa gwarantuje pełną odwracalność zmian.

  Tworzenie kopii zapasowej bazy danych

  1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż pozycję Zarządzaj, a następnie w obszarze Zarządzaj tą bazą danych kliknij polecenie Wykonaj kopię zapasową bazy danych.

  2. W oknie dialogowym Zapisywanie jako określ nazwę i lokalizację kopii zapasowej, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

   Program Access zamknie oryginalny plik, utworzy kopię zapasową, a następnie ponownie otworzy oryginalny plik.

   Aby przywrócić dane z kopii zapasowej, zamknij oryginalny plik i zmień jego nazwę, dzięki czemu dla kopii zapasowej będzie można użyć nazwy oryginalnej wersji. Przypisz nazwę oryginalnej wersji do kopii zapasowej, a następnie otwórz kopię zapasową w programie Access.

Przygotowania do usunięcia danych pokrewnych

Usuwając dane w tabelach pokrewnych, należy pamiętać o następującej regule: jeśli dane znajdują się po stronie „wiele” relacji jeden-do-wielu, można usunąć dane bez konieczności zmieniania relacji, jeśli jednak dane znajdują się po stronie „jeden” relacji jeden-do-wielu, należy najpierw zmienić relację, gdyż w przeciwnym przypadku program Access zablokuje usunięcie.

Proces usuwania danych pokrewnych przebiega zgodnie z następującymi ogólnymi krokami:

 • Określ, które rekordy znajdują się po stronie „jeden” relacji, a które znajdują się po stronie „wiele”.

 • Aby usunąć rekordy znajdujące się po stronie „jeden” relacji oraz rekordy pokrewne znajdujące się po stronie „wiele”, należy włączyć zestaw reguł o nazwie Więzy integralności oraz opcję usuwania kaskadowego. W tej sekcji wyjaśniono opcję Więzy integralności oraz sposób wykonania obu zadań.

 • Aby usunąć rekordy znajdujące się tylko po stronie „jeden” relacji, najpierw usuń tę relację, a następnie usuń dane.

  — lub —

  Aby usunąć dane znajdujące się tylko po stronie „wiele” relacji, można utworzyć i uruchomić kwerendę usuwającą bez konieczności zmieniania relacji.

W poniższych sekcjach wyjaśniono, jak przygotować dane pokrewne do usunięcia.

Określanie, które rekordy znajdują się po stronie „jeden” relacji, a które po stronie „wiele”

 1. Na karcie Narzędzie bazy danych w grupie Pokazywanie/ukrywanie kliknij przycisk Relacje.

  Pojawi się karta Relacje, na której zostaną wyświetlone wszystkie tabele w bazie danych oraz relacje między wszystkimi tabelami. Każda relacja jest przedstawiana jako linia łącząca tabele między polami.

  Na poniższym rysunku pokazano typową relację. Większość relacji w bazie danych (a często wszystkie) ma stronę „jeden” i stronę „wiele”. Na diagramie relacji strona „jeden” jest oznaczona cyfrą jeden (1), a strona „wiele” — symbolem nieskończoności ().

  Relacja między dwiema tabelami

  Usunięcie rekordów ze strony „jeden" relacji skutkuje usunięciem wszystkich rekordów pokrewnych ze strony „wiele" relacji. Ale w przypadku usunięcia rekordów ze strony „wiele" relacji rekordy po stronie „jeden" tej relacji zazwyczaj nie są usuwane.

  W programie Access jest domyślnie wymuszany zestaw reguł zwany więzami integralności. Te reguły zapewniają, że klucze obce w bazie danych zawierają prawidłowe wartości. Klucz obcy jest kolumną, której wartości odpowiadają wartościom kolumny klucza podstawowego w innej tabeli.

  Informacje na temat reguł więzów integralności

  • Reguła 1. W polu klucza obcego tabeli pokrewnej nie można wprowadzić wartości, jeśli ta wartość jeszcze nie istnieje w kluczu podstawowym tabeli podstawowej. Można w nim jednak wprowadzić wartość null.

  • Reguła 2. Nie można usunąć całego rekordu z tabeli podstawowej, jeśli w tabeli pokrewnej istnieją odpowiadające mu rekordy.

   Pamiętaj, że możesz obejść tę regułę, włączając właściwość w relacji między tabelami głównego i pomocniczego. Aby uzyskać więcej informacji na temat jak to zrobić zobacz następną procedurę, Edytowanie relacji.

  • Reguła 3. Nie można zmienić wartości klucza podstawowego w tabeli podstawowej, jeśli dany rekord ma rekordy pokrewne.

   Tę regułę jednak również można obejść, włączając właściwość w relacji między tabelą podstawową a tabelą pomocniczą.

   Jeśli nie nakazano inaczej, powyższe reguły będą wymuszane w programie Access podczas każdego dodawania, edytowania lub usuwania danych w bazie danych. Jeśli akcja spowoduje naruszenie reguły, w programie Access zostanie wyświetlony komunikat widoczny na poniższej ilustracji i czynność zostanie anulowana.

   Komunikat: Nie można zmienić ani usunąć rekordu

  Podczas pracy należy pamiętać, że choć w większości przypadków więzy integralności są włączone w programie Access, baza danych musi najpierw spełnić następujące warunki:

  • Pole pasujące z tabeli podstawowej musi być kluczem podstawowym lub mieć unikatowy indeks.

  • Pola pokrewne w tabeli podstawowej i tabeli pokrewnej muszą mieć ten sam typ danych.

   Uwaga: W programie Access istnieją dwa wyjątki od tej reguły. Pole Autonumerowanie może być powiązane z polem Liczba, jeśli pola Liczba ma właściwość RozmiarPola ustawioną na Liczba całkowita długa. Pole Autonumerowanie mające właściwość RozmiarPola ustawioną na Identyfikator replikacji może być także powiązane z polem Liczba, które ma właściwość RozmiarPola ustawioną na Identyfikator replikacji.

  • Obie tabele muszą należeć do tej samej bazy danych programu Access.

   Uwaga: Jeśli tabele są połączone, muszą być w formacie programu Access. Ponadto musi być otwarta baza danych zawierająca połączone tabele i muszą być włączone więzy integralności. Nie można wymusić reguł więzów integralności dla tabel połączonych z baz danych w innych formatach, takich jak skoroszyty programu Microsoft Office Excel 2007. Aby uzyskać informacje o włączaniu więzów integralności, zobacz kroki w następnej sekcji.

 2. Zanotuj nazwy pól tabeli po obu stronach relacji.

 3. Otwórz każdą tabelę i przejrzyj dane w każdym polu, aby sprawdzić, czy te pola zawierają dane, które chcesz usunąć.

 4. Przejdź do kroków opisanych w następnej sekcji, zostawiając otwarte okienko Relacje.

Edytowanie relacji

Te kroki należy wykonać tylko wtedy, gdy trzeba usunąć dane po stronie „jeden” oraz po stronie „wiele” relacji.

 1. Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, otwórz okienko Relacje.

  Na karcie Narzędzie bazy danych w grupie Pokazywanie/ukrywanie kliknij przycisk Relacje.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy relację (linię) łączącą tabele, których dotyczy operacja usuwania, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Edytuj relację.

  Pojawi się okno dialogowe Edytowanie relacji.

 3. Upewnij się, że pole wyboru Wymuszaj więzy integralności jest zaznaczone.

 4. Zaznacz pole wyboru Kaskadowo usuń rekordy pokrewne.

  Uwaga: Do czasu ponownego wyłączenia tej właściwości usunięcie rekordu po stronie „jeden" relacji będzie powodowało usunięcie rekordów pokrewnych po stronie „wiele" relacji.

 5. Kliknij przycisk OK, zamknij okienko Relacje, a następnie przejdź do następnego zestawu kroków.

Usuwanie relacji

 1. Otwórz okienko Relacje, jeśli nie jest jeszcze otwarte.

  Na karcie Narzędzie bazy danych w grupie Pokazywanie/ukrywanie kliknij przycisk Relacje.

 2. Zanotuj pola uczestniczące w relacji, aby można było przywrócić relację po usunięciu danych.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy relację (linię) łączącą tabele, których dotyczy operacja usuwania, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Usuń.

  — lub —

  Zaznacz relację i naciśnij klawisz DELETE.

Uwaga: Aby przywrócić relację, należy wykonać poprzednie kroki w celu otwarcia okienka Relacje, a następnie przeciągnąć pole klucza podstawowego z tabeli po stronie „jeden” i upuścić je w polu klucza obcego tabeli po stronie „wiele”. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytowanie relacji. Jeśli poprzednia relacja wymuszała więzy integralności, należy wybrać opcję Wymuszaj więzy integralności, a następnie kliknąć przycisk Utwórz. W przeciwnym wypadku wystarczy kliknąć przycisk Utwórz.

Początek strony

Zatrzymywanie blokowania kwerendy przez tryb wyłączony

Domyślnie po otwarciu bazy danych, która nie została ustawiona jako zaufana lub nie znajduje się w zaufanej lokalizacji, program Access blokuje uruchamianie wszystkich kwerend funkcjonalnych.

Jeśli użytkownik próbuje uruchomić kwerendę funkcjonalną i wydaje się, że nic się nie dzieje, należy sprawdzić, czy na pasku stanu programu Access jest wyświetlany następujący komunikat:

Akcja lub zdarzenie zostało zablokowane przez tryb wyłączony.

Jeśli widać ten komunikat, wykonaj poniższe kroki:

Włączanie zablokowanej zawartości

 • Na pasku komunikatów kliknij pozycję Opcje.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje zabezpieczeń pakietu Microsoft Office.

 • Kliknij opcję Włącz tę zawartość, a następnie kliknij przycisk OK.

 • Uruchom kwerendę ponownie.

Jeśli nie widać paska komunikatów

 • Kliknij kartę Narzędzia bazy danych, a następnie w grupie Pokazywanie/ukrywanie kliknij przycisk Pasek komunikatów.

Aby uzyskać więcej informacji o trybie wyłączonym i zabezpieczeniach programu Access, zobacz artykuł Zabezpieczanie bazy danych programu Access 2007.

Usuwanie części rekordów (jednego lub wielu pól)

Czynności opisane w tej sekcji wyjaśniono, jak za pomocą kwerendy aktualizującej usuwać rekordy częściowego (poszczególnych pól) w tabelach po stronie "wiele" relacji jeden do wielu. Możesz również wykonać poniższe czynności, aby usunąć dane z tabel, które nie są związane z innych danych. Pamiętaj, że uruchomieniem kwerendy aktualizującej, aby usunąć dane przybierze kształt z istniejących wartości NULL lub ciąg o zerowej długości (para znaki podwójnego cudzysłowu bez spacji między), w zależności od kryteriów określonych przez użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z kwerend aktualizujących zobacz artykuł Tworzenie i uruchamianie kwerendy aktualizującej.

Tworzenie zapytania wybierającego

 1. Na karcie Tworzenie w grupie Inne kliknij polecenie Projekt zapytania.

  Zostanie otwarty projektant kwerend, pojawi się karta Projektowanie oraz okno dialogowe Pokazywanie tabeli.

 2. Zaznacz tabelę zawierającą dane, które chcesz usunąć, kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

  Tabela zostanie wyświetlona jako okno w górnej części siatki projektu kwerendy. W oknie będą wyświetlane wszystkie pola tabeli. Na rysunku pokazano typową tabelę w projektancie.

  Tabela w projektancie kwerend

 3. Dodaj pola, które chcesz ustawić na wartość NULL, do wiersza Pole projektanta. Można kliknąć dwukrotnie każde pole lub przeciągnąć i upuścić każde pole.

 4. Opcjonalnie wprowadź kryteria dla jednego lub wielu pól w wierszu Kryteria projektanta.

  Używaj kryteriów, aby otrzymać tylko te rekordy, które chcesz usunąć. W przeciwnym razie kwerendy aktualizującej ustawia wartość NULL każdego rekordu w każdym z pól w kwerendzie. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z kryteriów zobacz Przykładowe kryteria kwerend wybierających, w dalszej części tego artykułu.

 5. Na karcie Projektowanie w grupie Wyniki kliknij przycisk Uruchom.

  Sprawdź, czy kwerenda zwraca rekordy, które chcesz ustawić na wartość NULL lub na ciąg znaków o zerowej długości. W razie potrzeby powtarzaj kroki 3–5 i zmieniaj pola lub kryteria, aż kwerenda będzie zwracać tylko te dane, które chcesz zmienić.

 6. Przejdź do następnych kroków, zostawiając kwerendę otwartą.

Konwertowanie kwerendy wybierającej na kwerendę aktualizującą

 1. Kliknij polecenie Widok projektu, aby przełączyć arkusz danych na projektanta kwerend.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Typ kwerendy kliknij przycisk Aktualizuj.

  Program Access zmieni kwerendę wybierającą na kwerendę aktualizującą, ukryje wiersz Pokazywanie w dolnej części siatki projektu i doda wiersz Aktualizacja do.

  W wierszu Aktualizacja do dla każdego pola, wprowadź wartość NULL lub ciąg o zerowej długości — dwa znaki podwójnego cudzysłowu bez spacji między nimi ("").

 3. Kliknij przycisk Uruchom Obraz przycisku .

  Program Access wyświetli monit o potwierdzenie zmian.

  Upewnij się, że wartości mają zostać zmienione. Kliknij przycisk Tak, aby zmienić dane.

Początek strony

Usuwanie całych rekordów

W tej sekcji wyjaśniono, w jaki sposób usunąć całe rekordy z tabeli za pomocą kwerendy usuwającej.

Tworzenie kwerendy wybierającej

 1. Na karcie Tworzenie w grupie Inne kliknij polecenie Projekt zapytania.

  Zostanie otwarty projektant kwerend, pojawi się karta Projektowanie oraz okno dialogowe Pokazywanie tabeli.

 2. Zaznacz tabelę po stronie „jeden" relacji, kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

  Tabela zostanie wyświetlona jako okno w górnej części siatki projektu kwerendy. W oknie będą wyświetlane wszystkie pola tabeli. Na rysunku pokazano typową tabelę w projektancie.

  Tabela w projektancie kwerend

 3. Kliknij dwukrotnie gwiazdkę (*), aby dodać wszystkie pola tabeli do siatki projektu.

  Dodanie wszystkich pól tabeli pozwala na usuwanie całych rekordów (wierszy) z tabeli za pomocą kwerendy usuwającej.

 4. Opcjonalnie dodaj pole tabeli pozwalające na wprowadzanie kryteriów.

  Załóżmy na przykład, że klient kończy działalność i należy usunąć wszystkie niezrealizowane zamówienia tego klienta. Aby odnaleźć tylko te rekordy, dodaj pola ID klienta i Data zamówienia do siatki projektu.

 5. Jeśli został wykonany poprzedni krok, wprowadź kryteria w wierszu Kryteria siatki projektu.

  Podaj kryteria, aby zostały zwrócone tylko te rekordy, które chcesz usunąć. W przeciwnym razie kwerenda usuwająca usunie wszystkie rekordy w tabeli. Posłużmy się przykładem z poprzedniego kroku: wprowadź numer identyfikacyjny klienta, który zakończył działalność, oraz datę, od której jego zamówienia straciły ważność.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z kryteriów zobacz Przykładowe kryteria kwerend wybierających, w dalszej części tego artykułu.

 6. Jeśli wykonano poprzedni krok, wyczyść pole wyboru Pokaż dla pola każdego kryterium.

 7. Na karcie Projektowanie w grupie Wyniki kliknij przycisk Uruchom.

  Sprawdź, czy kwerenda zwraca rekordy, które chcesz usunąć.

 8. Przejdź do następnych kroków, zostawiając kwerendę otwartą.

Konwertowanie kwerendy wybierającej na kwerendę usuwającą i usuwanie danych

 1. Kliknij polecenie Widok projektu, aby przełączyć arkusz danych na projektanta kwerend.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Typ zapytania kliknij pozycję Usuwające.

  Program Access zmieni kwerendę wybierającą w kwerendę usuwającą, ukryje wiersz Pokazywanie w dolnej części siatki projektu oraz doda wiersz Usuwanie.

  Upewnij się, że w wierszu Usuwanie w kolumnie * (dla wszystkich pól) jest wyświetlany wyraz Skąd. Wyraz Gdzie powinien się pojawić w każdej kolumnie użytej dla kryteriów.

 3. Upewnij się, że chcesz usunąć dane, a następnie kliknij pozycję Uruchom Obraz przycisku .

  Zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie usunięcia.

  Kliknij przycisk Tak, aby usunąć dane.

Początek strony

Przykładowe kryteria kwerend wybierających

W poniższej tabeli wyszczególniono przykładowe kryteria, których można użyć w kwerendach wybierających, aby zagwarantować, że będą usuwane tylko odpowiednie dane. Można zaadaptować te przykłady do użycia z własnymi danymi. W niektórych przykładach są używane symbole wieloznaczne.

Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z symboli wieloznacznych zobacz artykuł Dokumentacja symboli wieloznacznych programu Access.

Kryteria

Efekt

> 234

Zwraca wszystkie liczby większe niż 234. Aby znaleźć wszystkie liczby mniejsze niż 234, należy użyć wyrażenia < 234.

>= "Misztal"

Zwraca wszystkie rekordy od nazwiska Misztal do końca alfabetu.

Between #2007-02-02# And #2007-12-01#

Zwraca daty od 2-lut-2007 do 1-gru-2007 (ANSI-89). Jeśli w bazie danych są używane symbole wieloznaczne ANSI-92, należy użyć cudzysłowów pojedynczych (') zamiast znaków numeru (#). Przykład: Between '2007-02-02' And '2007-12-01'

Not "Niemcy"

Znajduje wszystkie rekordy, w których dokładna zawartość pola nie jest równa „Niemcy”. Kryterium zwróci rekordy zawierające dodatkowe znaki oprócz wyrazu „Niemcy”, na przykład „Niemcy (euro)” lub „Europa (Niemcy)”.

Not "T*"

Znajduje wszystkie rekordy oprócz rekordów zaczynających się od litery T. Jeśli w bazie danych jest używany zestaw symboli wieloznacznych ANSI-92, należy użyć znaku procentu (%) zamiast gwiazdki (*).

Not "*t"

Znajduje wszystkie niekończące się literą t. Jeśli w bazie danych są używane symbole wieloznaczne ANSI-92, należy użyć znaku procentu (%) zamiast gwiazdki (*).

In(Kanada,USA)

Znajduje na liście wszystkie rekordy zawierające wyrazy Kanada lub USA.

Like "[A-D]*"

W polu typu Tekst znajduje wszystkie rekordy rozpoczynające się literami od A do D. Jeśli w bazie danych jest używany zestaw symboli wieloznacznych ANSI-92, należy użyć znaku procentu (%) zamiast gwiazdki (*).

Like "*ar*"

Znajduje wszystkie rekordy zawierające sekwencję liter „ar". Jeśli w bazie danych jest używany zestaw symboli wieloznacznych ANSI-92, należy użyć znaku procentu (%) zamiast gwiazdki (*).

Like "Maison Dewe?"

Znajduje wszystkie rekordy, które zaczynają się od wyrazu „Tomasz" i zawierają drugi pięcioliterowy ciąg znaków, w którym pierwsze 4 litery to „Bato”, a ostatnia litera jest nieznana. Jeśli w bazie danych jest używany zestaw symboli wieloznacznych ANSI-92, należy użyć znaku podkreślenia (_) zamiast znaku zapytania (?).

#2007-02-02#

Znajduje wszystkie rekordy dla dnia 2 lutego 2007. Jeśli w bazie danych jest używany zestaw symboli wieloznacznych ANSI-92, należy ująć datę w cudzysłowy pojedyncze zamiast w znaki numeru ('2007-02-02').

< Date() - 30

Zwraca wszystkie daty starsze niż 30 dni za pomocą funkcji Date.

Date()

Zwraca wszystkie rekordy zawierające dzisiejszą datę za pomocą funkcji Date.

Between Date() And DateAdd("M";3;Date())

Zwraca wszystkie rekordy między dzisiejszą datą a datą o trzy miesiące późniejszą za pomocą funkcji Date i DateAdd.

Is Null

Zwraca wszystkie rekordy zawierające wartość null (pustą lub niezdefiniowaną).

Is Not Null

Zwraca wszystkie rekordy zawierające dowolną wartość (która nie jest wartością null).

""

Zwraca wszystkie rekordy zawierające ciąg znaków o zerowej długości. Ciąg znaków o zerowej długości jest używany, gdy zachodzi potrzeba dodania wartości do wymaganego pola, lecz rzeczywista wartość jeszcze nie jest znana. Na przykład w polu może być wymagany numer faksu, ale niektórzy klienci nie mają faksu. W takim przypadku zamiast numeru należy wprowadzić dwa znaki cudzysłowu podwójnego bez spacji między nimi ("").

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×