Usuwanie danych ukrytych i informacji osobistych przez przeprowadzanie inspekcji dokumentów, prezentacji lub skoroszytów

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Po udostępnieniu elektronicznej kopii niektórych dokumentów pakietu Office klientom lub współpracownikom warto przejrzeć dokument pod kątem danych ukrytych lub informacji osobistych. Te ukryte informacje można usunąć przed udostępnieniem dokumentu innym osobom. Funkcja Inspektor dokumentów w Word, Excel, PowerPoint lub Visio może pomóc w znalezieniu i usunięciu danych ukrytych oraz informacji osobistych w dokumentach, które mają zostać udostępnione.

Informacje ukryte mogą obejmować:

 • dane ukryte lub informacje osobiste, które mogą nie być udostępniane w dokumentach programu Word

 • Excel danych dodawanych do skoroszytu podczas współpracy z innymi osobami

 • dane ukryte lub informacje osobiste w PowerPoint, które mogą być przechowywane w prezentacji lub jej metadanych

 • Informacje o dokumencie i właściwościach pliku w dokumentach programu Visio

Uwaga: Jeśli dokument nie zostanie wysłany do Microsoft, Microsoft nie ma dostępu do żadnych informacji z dokumentu.

W tym artykule opisano typy informacji, które są zwykle przechowywane w dokumentach programu Office, aby można było zdecydować, jakie elementy należy zachować, oraz jakie elementy należy usunąć w dokumencie lub metadanych. Niektóre informacje, których nie można usunąć z Inspektor dokumentów, wyjaśniono w tabelach, które zawierają więcej szczegółów dotyczących Word, Excel i PowerPoint.

Elektroniczna kopia dokumentu Word, która jest udostępniana klientom lub współpracownikom często zawiera dane ukryte lub informacje osobiste przechowywane w samym dokumencie lub we właściwościach dokumentu lub metadanych.

Porada: Jeśli nie chcesz drukować komentarzy, przejdź do pliku > Drukowanie, kliknij pozycję Drukuj wszystkie strony i wyczyść pole wyboru Drukuj adiustację.

Typy danych ukrytych i informacji osobistych

Word dokumenty mogą zawierać następujące typy danych ukrytych i informacji osobistych:

 • Komentarze, poprawki naniesione w trybie śledzenia zmian, wersje i adnotacje odręczne     Jeśli współpracujesz z innymi osobami w celu utworzenia dokumentu, dokument może zawierać elementy, takie jak znaczniki poprawek z prześledzonych zmian, komentarzy, adnotacji odręcznych lub wersji. Te informacje umożliwiają innym osobom wyświetlanie nazw osób, które pracowały nad dokumentem, komentarze recenzentów oraz zmiany wprowadzone w dokumencie, których nie trzeba udostępniać poza zespołem.

 • Właściwości dokumentu i informacje osobiste     Właściwości dokumentu lub metadane zawierają szczegóły dotyczące dokumentu, takie jak autor, temat i tytuł. Właściwości dokumentu obejmują również informacje, które są automatycznie zachowywane przez programy Office, takie jak imię i nazwisko osoby, która ostatnio zapisała dokument, oraz Data utworzenia dokumentu. Jeśli użyto specjalnych funkcji, dokument może również zawierać dodatkowe rodzaje identyfikowalnych danych osobowych (personally identifiable information, PII), na przykład nagłówki wiadomości e-mail, informacje wysłane do przeglądu, listy wysyłkowe oraz nazwy szablonów.

 • Nagłówki, stopki i znaki wodne     dokumenty Word mogą zawierać informacje w nagłówkach i stopkach. Ponadto do dokumentu programu Word mógł zostać dodany znak wodny.

 • Tekst ukryty     dokumenty Word mogą zawierać tekst sformatowany jako tekst ukryty. Jeśli nie wiesz, czy dokument zawiera tekst ukryty, możesz go wyszukać za pomocą Inspektor dokumentów.

 • Właściwości serwera dokumentów     Jeśli dokument został zapisany w lokalizacji na serwerze zarządzania dokumentami, takiej jak witryna obszaru roboczego dokumentu lub biblioteka oparta na Windows SharePoint Services, dokument może zawierać dodatkowe właściwości dokumentu lub informacje dotyczące tej lokalizacji serwera.

 • Niestandardowe dane XML     Dokumenty mogą zawierać niestandardowe dane XML, które są niewidoczne w samym dokumencie. Inspektor dokumentów może znaleźć i usunąć te dane XML.

Znajdowanie i usuwanie danych ukrytych i informacji osobistych za pomocą Inspektora dokumentów

Za pomocą Inspektor dokumentów można znajdować i usuwać dane ukryte oraz informacje osobiste w Word dokumentach. Warto skorzystać z Inspektor dokumentów przed udostępnieniem elektronicznej kopii dokumentu Word, na przykład w załączniku wiadomości e-mail.

Ważne: Zdecydowanie zaleca się używanie Inspektor dokumentów na kopii oryginalnego dokumentu, ponieważ przywrócenie danych usuwanych przez Inspektor dokumentów nie zawsze jest możliwe.

 1. Otwórz dokument programu Word, który chcesz sprawdzić pod kątem danych ukrytych i informacji osobistych.

 2. Kliknij kartę Plik, kliknij polecenie Zapisz jako, a następnie wpisz nazwę w polu Nazwa pliku, aby zapisać kopię oryginalnego dokumentu.

 3. Pracując na kopii oryginalnego dokumentu, kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Informacje.

 4. Kliknij pozycję Wyszukaj problemy, a następnie kliknij pozycję Przeprowadź inspekcję dokumentu.

 5. W oknie dialogowym Inspektor dokumentów zaznacz pola wyboru, aby wybrać typy ukrytej zawartości, które chcesz sprawdzić.

 6. Kliknij opcję Inspekcja.

 7. Przejrzyj wyniki inspekcji w oknie dialogowym Inspektor dokumentów.

 8. Kliknij opcję Usuń wszystko obok wyników inspekcji dla typów ukrytej zawartości, które chcesz usunąć z dokumentu.

  Ważne: 

  • Po usunięciu ukrytej zawartości z dokumentu przywrócenie jej przez kliknięcie przycisku Cofnij może nie być możliwe.

  • Jeśli chcesz usunąć dane ukryte i informacje osobiste z dokumentów zapisywanych w formacie OpenDocument (ODT), musisz uruchomić Inspektor dokumentów przy każdym zapisaniu dokumentu w tym formacie.

Co jest znajdowane i usuwane przez Inspektora dokumentów w dokumentach programu Word

W Word, Inspektor dokumentów wyświetla kilka różnych inspektorów, które umożliwiają znalezienie i usunięcie danych ukrytych oraz informacji osobistych specyficznych dla dokumentów Word. Aby zapoznać się z listą różnych typów danych ukrytych i informacji osobistych, które można znaleźć i usunąć z Inspektor dokumentów w dokumentach Word, zapoznaj się z poniższą tabelą.

Uwagi: 

 • Jeśli Twoja organizacja dostosowała Inspektor dokumentów, dodając moduły inspektorów, możesz sprawdzić dokumenty pod kątem dodatkowych typów informacji.

 • Jeśli korzystasz z Microsoft Word Starter 2010, nie wszystkie funkcje wymienione dla Word są obsługiwane w Word Starter. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji dostępnych w programie Word Starter, zobacz Obsługa funkcji programu Word Starter.

Nazwa inspektora

Znajduje i usuwa

Komentarze, poprawki, wersje i adnotacje

Uwaga: W Word Starter 2010, Inspektor dokumentów usuwa tylko wersje i adnotacje.

 • Komentarze

 • Poprawki naniesione w trybie śledzenie zmian

 • Informacje o wersji dokumentu

 • Adnotacje odręczne

Właściwości dokumentu i informacje osobiste

 • Właściwości dokumentu, w tym informacje znajdujące się na kartach Podsumowanie, Statystyka i Niestandardowe w oknie dialogowym Właściwości dokumentu

 • Nagłówki wiadomości e-mail

 • Listy wysyłkowe

 • Informacje o wysyłaniu do przeglądu

 • Właściwości serwera dokumentów

 • Informacje o zasadach zarządzania dokumentami

 • Informacje o typie zawartości

 • Informacje dotyczące łączy wiązania danych dla pól powiązanych z danymi (ostatnia wartość zostanie przekonwertowana na tekst)

 • Nazwa użytkownika

 • Nazwa szablonu

Nagłówki, stopki i znaki wodne

 • Informacje w nagłówkach dokumentów

 • Informacje w stopkach dokumentów

 • Znaki wodne

Tekst ukryty

Tekst sformatowany jako ukryty (efekt dla czcionki dostępny w oknie dialogowym Czcionka)

Uwaga: Ten inspektor nie wykrywa tekstu ukrytego w inny sposób (na przykład białego tekstu na białym tle).

Niestandardowe dane XML

 • Niestandardowe dane XML, które mogą być przechowywane w dokumencie

Niewidoczna zawartość

Obiekty, które nie są widoczne, ponieważ zostały sformatowane jako niewidoczne.

Uwaga: Ten inspektor nie może wykryć obiektów, które są zakryte innymi obiektami.

Jeśli udostępniasz elektroniczną kopię skoroszytu programu Excel, upewnij się, że przeglądasz skoroszyt, aby uzyskać dane ukryte lub informacje osobiste, które mogą być przechowywane w samym skoroszycie lub w jego właściwościach dokumentu (Metadata).

Inspektor dokumentów in Excel może pomóc w znalezieniu i usunięciu danych ukrytych oraz informacji osobistych zawartych w skoroszytach.

Uwaga: Chociaż dane ukryte i informacje osobiste można usunąć ze skoroszytów wysłanych do innych osób, jeśli skoroszyt Excel został zapisany jako skoroszyt udostępniony, nie można usuwać komentarzy, adnotacji, właściwości dokumentu i osobistych dotyczących. Aby usunąć te informacje ze skoroszytu udostępnionego, najpierw skopiuj i Wyłącz funkcję skoroszytu udostępnionego.

Znajdowanie i usuwanie danych ukrytych i informacji osobistych

Inspektor dokumentów ułatwia znajdowanie i usuwanie danych ukrytych oraz informacji osobistych w Excel skoroszytach. Przed udostępnieniem elektronicznej kopii skoroszytu warto użyć Inspektor dokumentów, na przykład w załączniku wiadomości e-mail.

Ważne: Zdecydowanie zalecamy używanie Inspektor dokumentów na kopii oryginalnego skoroszytu, ponieważ przywrócenie danych usuwanych przez Inspektor dokumentów nie zawsze jest możliwe.

 1. Otwórz skoroszyt, który chcesz sprawdzić pod kątem danych ukrytych i informacji osobistych.

 2. Kliknij opcję Plik > Zapisz jako, a następnie wpisz inną nazwę w polu Nazwa pliku, aby zapisać kopię oryginalnego skoroszytu.

 3. W kopii oryginalnego skoroszytu kliknij opcję Plik > Informacje.

 4. Kliknij pozycję Wyszukaj problemy, a następnie kliknij pozycję Przeprowadź inspekcję dokumentu.

 5. W oknie Inspektor dokumentów zaznacz pola wyboru dotyczące typów ukrytej zawartości, które chcesz sprawdzić. Aby uzyskać więcej informacji o poszczególnych inspektorach, zobacz co powoduje Znajdowanie i usuwanie dokumentów w dokumentach programu Excel przez Inspektora dokumentów.

 6. Kliknij opcję Inspekcja.

 7. Przejrzyj wyniki inspekcji w polu Inspektor dokumentów .

 8. Kliknij opcję Usuń wszystko obok wyników inspekcji dla typów ukrytej zawartości, które chcesz usunąć z dokumentu.

  Ważne: 

  • Po usunięciu ukrytej zawartości ze skoroszytu przywrócenie jej przez kliknięcie pozycji Cofnij może nie być możliwe.

  • Usunięcie ukrytych wierszy, kolumn lub arkuszy zawierających dane może zmienić wyniki obliczeń lub formuł w skoroszycie. Jeśli nie wiesz, jakie informacje zawierają ukryte wiersze, kolumny lub arkusze, Zamknij Inspektor dokumentów, Odkryj ukryte wiersze, kolumny lub arkusze, a następnie przejrzyj ich zawartość.

  • Inspektorów dla okien Komentarze i adnotacje, Właściwości dokumentu i informacje osobiste oraz Nagłówki i stopki nie można używać w skoroszycie zapisanym jako skoroszyt udostępniony (Recenzja > Udostępnij skoroszyt). Jest to spowodowane tym, że w skoroszytach udostępnionych informacje osobiste są używane w celu umożliwienia różnym osobom współpracy nad tym samym skoroszytem. Aby usunąć te informacje ze skoroszytu udostępnionego, należy go skopiować, a następnie anulować jego udostępnianie. W celu anulowania udostępniania skoroszytu kliknij pozycję Recenzja > Udostępnij skoroszyt i usuń zaznaczenie pola Pozwalaj na zmiany wprowadzane jednocześnie przez wielu użytkowników.

   Uwaga: Wyłączanie udostępniania nie jest dostępne w programie Microsoft Excel Starter 2010. Aby rozdzielić, musisz użyć pełnej wersji programu Excel.

  • Jeśli chcesz usunąć dane ukryte i informacje osobiste z arkuszy kalkulacyjnych, które zostały zapisane w formacie arkusza kalkulacyjnego OpenDocument (ODS), musisz uruchomić Inspektor dokumentów przy każdym zapisywaniu arkusza kalkulacyjnego w tym formacie.

Typy danych ukrytych i informacji osobistych w programie Excel

To są niektóre elementy, które mogą być źródłem danych ukrytych i informacji osobistych w skoroszytach programu Excel:

 • Komentarze i adnotacje odręczne     Skoroszyt może zawierać elementy, takie jak komentarze lub adnotacje odręczne, Jeśli współpracujesz z innymi osobami w celu utworzenia skoroszytu. Te informacje mogą umożliwić innym osobom wyświetlanie imion i nazwisk osób, które pracowały nad skoroszytem, komentarze recenzentów oraz zmiany wprowadzone w skoroszycie.

 • Właściwości dokumentu i informacje osobiste     Metadane lub właściwości dokumentu w Excel, podobnie jak w innych aplikacjach Office, zawierają szczegóły, takie jak autor, temat i tytuł. Office automatycznie utrzymuje imię i nazwisko osoby, która ostatnio zapisała skoroszyt, datę utworzenia dokumentu oraz lokalizację dokumentu (Excel 2013 lub nowsza wersja). Mogą istnieć dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację użytkownika, takie jak nagłówki wiadomości e-mail, informacje o wysyłaniu do przeglądu, listy wysyłkowe, właściwości drukarki (na przykład ścieżka drukarki i hasło bezpiecznego wydruku) oraz informacje o ścieżce pliku do opublikowania Strony internetowe.

 • Nagłówki i stopki     Skoroszyty mogą zawierać informacje w nagłówkach i stopkach.

 • Ukryte wiersze, kolumny i arkusze    Skoroszyty mogą zawierać ukryte wiersze, kolumny oraz całe arkusze. W przypadku rozpowszechniania kopii skoroszytu zawierającego ukryte wiersze, kolumny lub arkusze inne osoby mogą je odkryć i wyświetlić zawarte w nich dane.

 • Właściwości serwera dokumentów     Skoroszyty zapisywane w lokalizacji na serwerze zarządzania dokumentami, takie jak witryna obszaru roboczego dokumentu lub biblioteka oparta na Windows SharePoint Services, mogą zawierać dodatkowe właściwości dokumentu lub informacje dotyczące lokalizacji serwera.

 • Niestandardowe dane XML     Skoroszyty mogą zawierać niestandardowe dane XML, które są niewidoczne w samym dokumencie. Inspektor dokumentów może znaleźć i usunąć te dane XML.

 • Niewidoczna zawartość     Skoroszyt może zawierać obiekty, które nie są widoczne, ponieważ zostały sformatowane jako niewidoczne.

 • Linki zewnętrzne    Skoroszyty mogą zawierać linki do danych w innych skoroszytach (linki zewnętrzne). Nazwy skoroszytów zawierających te dane są następnie zapisywane razem ze skoroszytami, ale mogą być niewidoczne.

 • Osadzone pliki lub obiekty    Skoroszyty mogą zawierać pliki osadzone (na przykład dokument pakietu Office lub dokument tekstowy) lub obiekty osadzone (na przykład wykres lub równanie), w których mogą znajdować się niewidoczne dane.

 • Makra kodu VBA    Skoroszyty mogą zawierać makra, moduły VBA, kontrolki COM lub ActiveX, formularze użytkownika lub funkcje zdefiniowane przez użytkownika, w których mogą znajdować się ukryte dane.

 • Elementy, które mogą mieć dane w pamięci podręcznej    Skoroszyty mogą zawierać zbuforowane dane dla tabel przestawnych, wykresów przestawnych, fragmentatorów, osi czasu i formuł modułowych, które mogą być niewidoczne.

 • Ankiety programu Excel    Skoroszyty mogą zawierać ukryte pytania dotyczące ankiety Excel, które zostały wprowadzone w Excel Online i zapisane ze skoroszytem, ale nie są tam widoczne.

 • Scenariusze Menedżera scenariuszy    Skoroszyty mogą zawierać scenariusze zdefiniowane przy użyciu Menedżera scenariuszy. Takie scenariusze mogą zawierać zbuforowane lub ukryte dane.

 • Filtry    Skoroszyty mogą zawierać aktywne autofiltry lub filtry tabel, które mogą powodować zapisanie zbuforowanych lub ukrytych danych.

 • Ukryte nazwy    Skoroszyty mogą zawierać ukryte nazwy, które mogą być źródłem ukrytych danych.

Co jest znajdowane i usuwane przez Inspektora dokumentów w dokumentach programu Excel

Inspektor dokumentów wyświetla elementy wykrywane w celu łatwiejszego znajdowania i usuwania danych ukrytych oraz informacji osobistych charakterystycznych dla skoroszytów Excel. Następująca tabela zawiera listę typów danych ukrytych i informacji osobistych, które Inspektor dokumentów można znaleźć i usunąć ze skoroszytów.

Uwagi: 

 • Nie wszystkie funkcje Excel wymienione w tabeli są obsługiwane w Microsoft Excel Starter 2010.

 • Jeśli Twoja organizacja dodała niestandardowe moduły inspektorów do Inspektor dokumentów, możesz wyświetlić dodatkowe typy informacji.

Elementy skoroszytu:

Inspektor dokumentów odnajduje i usuwa:

Komentarze i adnotacje

 • Komentarze

 • Adnotacje odręczne

Uwaga: W programie Excel Starter 2010 Inspektor dokumentów usuwa tylko adnotacje.

Właściwości dokumentu i informacje osobiste

 • Właściwości dokumentu, w tym informacje znajdujące się na kartach Podsumowanie, Statystyka i Niestandardowe w oknie dialogowym Właściwości dokumentu

 • (Excel 2013 lub nowsza wersja) Lokalizacja dokumentu po kliknięciu przycisku Usuń wszystkoz pliku zostanie oczyszczona istniejąca lokalizacja dokumentu. Lokalizacja dokumentu nie zostanie ponownie dodana do pliku, dopóki nie zamkniesz Excel 2013 lub nowszego, a następnie ponownie otworzysz plik.

 • Nagłówki wiadomości e-mail

 • Listy wysyłkowe

 • Informacje o wysyłaniu do przeglądu

 • Właściwości serwera dokumentów

 • Informacje o zasadach zarządzania dokumentami

 • Informacje o typie zawartości

 • Nazwa użytkownika

 • Informacje o ścieżce drukarki

 • Komentarze scenariusza

 • Ścieżka pliku do publikowania stron sieci Web

 • Komentarze dotyczące zdefiniowanych nazw i nazw tabel

 • Nieaktywne połączenia danych zewnętrznych

Nagłówki i stopki

 • Informacje w nagłówkach arkuszy

 • Informacje w stopkach arkuszy

Ukryte wiersze i kolumny

 • Ukryte wiersze

 • Ukryte kolumny zawierające dane

  Uwagi: 

  • Jeśli w skoroszycie znajdują się ukryte kolumny, które nie zawierają danych, i są one umieszczone między kolumnami zawierającymi dane, wówczas puste kolumny ukryte także zostaną wykryte i usunięte.

  • Jeśli ukryte wiersze lub kolumny w skoroszycie zawierają dane, ich usunięcie może zmienić wyniki obliczeń lub formuł. Jeśli nie wiesz, jakie informacje zawierają ukryte wiersze lub kolumny, Zamknij Inspektor dokumentów, Odkryj ukryte wiersze lub kolumny, a następnie przejrzyj ich zawartość.

  • Inspektor dokumentów nie wykrywa kształtów, wykresów, kontrolek, obiektów i kontrolek Microsoft ActiveX, obrazów ani grafik SmartArt, które mogą znajdować się w ukrytych kolumnach.

  • Ukryte wiersze lub ukryte kolumny nie są usuwane, jeśli stanowią część nagłówka tabeli, nagłówka listy lub tabeli przestawnej. Te wiersze i kolumny są odkrywane.

Ukryte arkusze

Ukryte arkusze

Uwaga: Jeśli ukryte arkusze w skoroszycie zawierają dane, ich usunięcie może zmienić wyniki obliczeń lub formuł w skoroszycie. Jeśli nie wiesz, jakie informacje zawierają ukryte arkusze, Zamknij Inspektor dokumentów, Odkryj ukryte arkusze, a następnie przejrzyj ich zawartość.

Niestandardowe dane XML

Niestandardowe dane XML, które mogą być przechowywane w skoroszycie

Niewidoczna zawartość

Obiekty, które nie są widoczne, ponieważ zostały sformatowane jako niewidoczne

Uwaga: Inspektor dokumentów nie wykrywa obiektów, które są zakryte innymi obiektami.

Informacje, które znajduje Inspektor dokumentów, ale których nie może usunąć

Inspektor dokumentów wykrywa następujące elementy, które mogą zawierać dane, które nie są widoczne w skoroszycie. Narzędzie nie może usunąć takich elementów automatycznie, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie skoroszytu. Można sprawdzić każdy znaleziony element i określić, czy ma zostać usunięty ręcznie lub zastąpiony elementem, który nie ma ukrytych danych, takim jak np. obraz statyczny.

Elementy skoroszytu:

Inspektor dokumentów znajdzie:

Linki zewnętrzne

Linki do danych w innych skoroszytach. Nazwy arkuszy zawierających dane są zapisywane w skoroszycie, ale nie są widoczne. Linki zewnętrzne to także odwołania zewnętrzne używane w następujących elementach:

 • Komórki skoroszytu

 • Nazwy

 • Obiekty (takie jak pola tekstowe i kształty)

 • Tytuły wykresów

 • Serie danych wykresów

Osadzone pliki lub obiekty

Pliki osadzone (takie jak Office lub dokument tekstowy) lub obiekty osadzone (na przykład wykres lub równanie), które mogą zawierać dane, które nie są widoczne w skoroszycie. Poniżej przedstawiono przykłady niektórych typów obiektów:

 • Obiekty obrazów map bitowych

 • Microsoft Równanie, 3,0, obiekty

 • Microsoft Obiekty wykresu wykresu

 • PowerPoint Obiekty prezentacji

 • Visio Obiekty rysunkowe

 • Word Obiekty dokumentów

 • Obiekty tekstowe OpenDocument

Makra kodu VBA

Elementy makr lub języka VBA, które mogą mieć ukryte dane w skoroszycie. Są to m.in.:

 • Makra, w tym arkusze makr Excel 4,0 (XLM)

 • Moduły VBA

 • Kontrolki COM lub ActiveX

 • Formularze użytkowników, w tym formularze Excel 5,0

 • Funkcje zdefiniowane przez użytkownika

Funkcje analizy biznesowej zapisujące dane w pamięci podręcznej

Funkcje analizy biznesowej, które mogą buforować niewidoczne dane zapisywane w skoroszycie. Inspektor dokumentów sprawdza następujące elementy, które mogą mieć pamięć podręczną PivotCache, SlicerCache lub formuł modułów:

 • Tabele przestawne i wykresy przestawne

 • Fragmentatory i osie czasu

 • Formuły modułowe

Ankiety programu Excel

Excel Pytania ankietowe, które zostały utworzone w Excel Online i zapisane ze skoroszytem bez widocznych tam danych.

Scenariusze Menedżera scenariuszy

Scenariusze zdefiniowane za pomocą Menedżera scenariuszy, które mogą spowodować zapisanie w skoroszycie zbuforowanych lub ukrytych danych.

Filtry

Filtry, które mogą być przyczyną powstania zbuforowanych lub ukrytych danych w skoroszycie. Inspektor dokumentów sprawdza, czy są stosowane filtry Autofiltrów i tabel, które zostały zastosowane do danych.

Ukryte nazwy

Ukryte nazwy, które mogą być ukrytymi danymi w skoroszycie.

Informacje ukryte w prezentacjach programu PowerPoint można znaleźć i usunąć, korzystając z Inspektor dokumentów.

Porada: Jeśli nie chcesz drukować komentarzy, przejdź do pliku > Drukowanie, kliknij pozycję slajdy na całych stronach i wyczyść pole wyboru Drukuj komentarze.

Znajdowanie i usuwanie danych ukrytych i informacji osobistych

Ważne: Zdecydowanie zalecamy używanie Inspektor dokumentów na kopii oryginalnej prezentacji, ponieważ przywrócenie danych usuwanych przez Inspektor dokumentów nie zawsze jest możliwe.

 1. Otwórz prezentację PowerPoint, którą chcesz sprawdzić pod kątem danych ukrytych i informacji osobistych.

 2. Na karcie plik wybierz pozycję Zapisz jako, a następnie wpisz nazwę w polu Nazwa pliku , aby zapisać kopię oryginalnej prezentacji.

 3. W kopii oryginalnej prezentacji na karcie plik wybierz pozycję informacje.

 4. Kliknij pozycję Wyszukaj problemy, a następnie Przeprowadź inspekcję dokumentu.

 5. W oknie dialogowym Inspektor dokumentów zaznacz pola wyboru, aby wybrać typy ukrytej zawartości, które chcesz sprawdzić. Aby uzyskać więcej informacji o poszczególnych inspektorach, zobacz usuwanie danych ukrytych i informacji osobistych przez inspekcję dokumentów, prezentacji lub skoroszytów.

 6. Kliknij opcję Inspekcja.

 7. Przejrzyj wyniki inspekcji w oknie dialogowym Inspektor dokumentów.

 8. Kliknij pozycję Usuń wszystko obok wyników inspekcji dla typów ukrytej zawartości, które chcesz usunąć z dokumentu.

  • Po usunięciu ukrytej zawartości z prezentacji przywrócenie jej przez kliknięcie przycisku Cofnij może nie być możliwe.

  • Jeśli chcesz usunąć dane ukryte i informacje osobiste z prezentacji, która jest zapisywana w formacie Prezentacja OpenDocument (ODP), musisz uruchomić Inspektor dokumentów za każdym razem, gdy prezentacja zostanie zapisana w tym formacie.

Typy danych ukrytych i informacji osobistych

PowerPoint Prezentacja może zapisywać kilka typów danych ukrytych i informacji osobistych. Chociaż te informacje mogą nie być widoczne od razu, nadal można je pobrać z prezentacji.

Informacje ukryte mogą zawierać dane, które PowerPoint dodać, aby umożliwić współpracę nad tworzeniem prezentacji z innymi osobami. Mogą to być także dane, które użytkownik celowo zdefiniował jako ukryte.

prezentacje PowerPoint mogą zawierać następujące typy danych ukrytych i informacji osobistych:

 • Komentarze i adnotacje odręczne    W przypadku współpracy z innymi osobami w celu utworzenia prezentacji Prezentacja może zawierać elementy, takie jak komentarze lub adnotacje odręczne. Te informacje mogą umożliwiać innym osobom wyświetlanie wprowadzonych zmian oraz nazw osób, które pracowały nad prezentacją, oraz komentarzy recenzentów.

 • Dane śledzenia poprawek   Podczas współpracy nad udostępnionym dokumentem przechowywanym w chmurze PowerPoint 2016 dla Office 365 przechowuje dane dotyczące tego, kto wprowadził zmiany w dokumencie i kiedy zmiany zostały wprowadzone.

 • Właściwości dokumentu i informacje osobiste     Właściwości dokumentu, nazywane również metadane, zawierają szczegóły dotyczące prezentacji, takie jak autor, temat i tytuł. Właściwości dokumentu obejmują również informacje, które są automatycznie zachowywane przez programy Office, takie jak imię i nazwisko osoby, która ostatnio zapisała dokument, oraz Data utworzenia dokumentu. Jeśli użyto określonych funkcji, dokument może także zawierać dodatkowe, identyfikowalne dane osobowe, takie jak nagłówki wiadomości e-mail, informacje o wysyłaniu do przejrzenia, listy wysyłkowe oraz informacje o ścieżce pliku do publikowania stron sieci Web.

 • Niewidoczna zawartość na slajdach     Prezentacja może zawierać obiekty, które nie są widoczne, ponieważ zostały sformatowane jako niewidoczne.

 • Zawartość poza slajdami     prezentacje PowerPoint mogą zawierać obiekty, które nie są od razu widoczne, ponieważ zostały przeciągnięte z slajdu do obszaru poza slajdami. Zawartość poza slajdami może obejmować pola tekstowe, obiekty clipart, grafiki i tabele.

 • Notatki do prezentacji     Sekcja notatki w prezentacji programu PowerPoint może zawierać tekst, który może nie być udostępniany publicznie, szczególnie jeśli notatki zostały napisane wyłącznie do użytku osoby dostarczającej prezentację.

 • Właściwości serwera dokumentów     Jeśli prezentacja została zapisana w lokalizacji na serwerze zarządzania dokumentami, takiej jak witryna obszaru roboczego dokumentu lub biblioteka oparta na Windows SharePoint Services, to prezentacja może zawierać dodatkowe właściwości dokumentu lub informacje dotyczące tej lokalizacji serwera.

 • Niestandardowe dane XML    Prezentacje mogą zawierać niestandardowe dane XML, które nie są widoczne w samym dokumencie. Inspektor dokumentów może znaleźć i usunąć te dane XML.

Informacje znajdowane i usuwane przez Inspektora dokumentów

W programie PowerPoint w Inspektor dokumentów są wyświetlane kilka różnych inspektorów umożliwiających znajdowanie i usuwanie danych ukrytych oraz informacji osobistych specyficznych dla prezentacji programu PowerPoint. Aby zapoznać się z listą różnych typów danych ukrytych i informacji osobistych, które Inspektor dokumentów mogą znaleźć i usunąć z prezentacji, przejrzyj poniższą tabelę.

Jeśli Twoja organizacja dostosowała Inspektor dokumentów, dodając moduły inspektorów, możesz sprawdzić prezentacje pod kątem dodatkowych typów informacji.

Nazwa inspektora

Znajduje i usuwa

Komentarze i adnotacje

 • Komentarze

 • Adnotacje odręczne

Właściwości dokumentu i informacje osobiste

 • Właściwości dokumentu, w tym informacje znajdujące się na kartach Podsumowanie, Statystyka i Niestandardowe w oknie dialogowym Właściwości dokumentu

 • Nagłówki wiadomości e-mail

 • Listy wysyłkowe

 • Informacje o wysyłaniu do przeglądu

 • Właściwości serwera dokumentów

 • Informacje o zasadach zarządzania dokumentami

 • Informacje o typie zawartości

 • Ścieżka pliku do publikowania stron sieci Web

Dane śledzenia poprawek

Dane dotyczące tego, kto edytował plik i kiedy był edytowany.

Ta funkcja jest dostępna tylko dla subskrybentów usługi Office 365, którzy dołączyli do niejawnego programu testów pakietu Office. Jeśli jesteś subskrybentem usługi Office 365, upewnij się, że masz najnowszą wersję pakietu Office.

Niewidoczna zawartość na slajdach

Obiekty, które nie są widoczne, ponieważ zostały sformatowane jako niewidoczne

Ten Inspektor nie wykrywa obiektów, które są zakryte innymi obiektami.

Zawartość poza slajdami

 • Zawartość lub obiekty, które nie są od razu widoczne w prezentacji, ponieważ znajdują się poza obszarem slajdów, w tym:

  • Obiekty clipart

  • Pola tekstowe

  • Rysunki

  • Tabele

   Inspektor dokumentów nie wykrywa ani nie usuwa obiektów poza slajdami z efektami animacji.

Notatki do prezentacji

Tekst dodany do sekcji notatki w prezentacji

Inspektor dokumentów nie może usunąć obrazów, które zostały dodane do sekcji notatki w prezentacji.

Niestandardowe dane XML

Niestandardowe dane XML, które mogą być przechowywane w prezentacji

Informacje, które znajduje Inspektor dokumentów, ale których nie może usunąć

Inspektor dokumentów wykrywa następujące elementy, które mogą zawierać dane, które nie są widoczne w prezentacji. Inspektor dokumentów nie może usunąć tych elementów, ponieważ może spowodować, że prezentacja nie będzie działać prawidłowo. Można sprawdzić każdy znaleziony element i określić, czy ma zostać usunięty ręcznie lub zastąpiony elementem, który nie ma ukrytych danych, takim jak np. obraz statyczny.

Elementy skoroszytu:

Inspektor dokumentów znajdzie:

Osadzone pliki lub obiekty

Pliki osadzone (takie jak Office lub dokument tekstowy) lub obiekty osadzone (na przykład wykres lub równanie), które mogą zawierać dane, które nie są widoczne w skoroszycie. Poniżej przedstawiono przykłady niektórych typów obiektów:

 • Obiekty obrazów map bitowych

 • Microsoft Równanie, 3,0, obiekty

 • Microsoft Obiekty wykresu wykresu

 • PowerPoint Obiekty prezentacji

 • Visio Obiekty rysunkowe

 • Word Obiekty dokumentów

 • Obiekty tekstowe OpenDocument

Makra lub kod języka VBA

Makra lub elementy języka VBA, które mogą zawierać ukryte dane w prezentacjach. Są to m.in.:

 • Makra

 • Moduły VBA

 • Kontrolki COM lub ActiveX

Inspektor dokumentów i dane osobowe

Dane śledzenia poprawek wprowadzone w PowerPoint 2016 kompilacji 8403 dla niejawnych testerów Office 365 są zilustrowane ograniczeniem Inspektor dokumentów. Załóżmy na przykład, że Kelly i Linda współpracować nad prezentacją A w Office 365. Do prezentacji zostaną dodane dane śledzenia poprawek (to znaczy nazwy użytkowników oraz godziny, w których zostaną wprowadzone zmiany). Jeśli następnie polecenie Mohammed otworzy prezentację A w programie PowerPoint 2013 i uruchomi Inspektor dokumentów w pliku w celu usunięcia danych osobowych, Inspektor dokumentów w tej wersji programu PowerPoint nie będzie mogła wykryć i usunąć danych śledzenia poprawek dodanych do Prezentacja za pomocą nowszej, Office 365 wersji PowerPoint używanej przez Kelly i Linda. Mohammed nie może usunąć danych śledzenia poprawek bez uaktualniania do bieżącej wersji programu PowerPoint, a następnie uruchomić Inspektor dokumentów

Informacje ukryte można usunąć w Visio, tak samo jak w przypadku innych aplikacje dla pakietu Office. Przed udostępnieniem innym osobom kopii dokumentu programu Visio może być informatioin, który chcesz usunąć z dokumentu i z właściwości pliku dokumentu.

Informacje osobiste można łatwo usunąć z następujących obszarów funkcji w programie Visio:

 • Komentarze wstawione na stronach dokumentu

 • Właściwości pliku (autor, Menedżeri firma)

 • Imiona i nazwiska, inicjały i adiustacja recenzentów

 • Ścieżki plików wzorników

 • Ścieżka i nazwa pliku szablonu

Uwaga: Jeśli dokument jest dostępny dla innych osób na serwerze udostępnionym, po otwarciu dokumentu są wyświetlane informacje dotyczące nazwy użytkownika, który otworzył plik, oraz nazwę komputera, na którym jest przechowywany plik. Aby chronić te informacje, należy się upewnić, że dostęp do wszystkich udostępnionych dokumentów mają tylko zaufani użytkownicy.

Informacje ukryte można znaleźć i usunąć w prezentacjach programu Visio, wykonując poniższe czynności.

 1. Kliknij pozycję plik > info > Usuń informacje osobiste.

 2. Kliknij kartę informacje osobiste .

 3. Zaznacz pole wyboru Usuń te elementy z dokumentu .

  Porada: Zaznacz pole wyboru Ostrzegaj mnie, gdy próbuję ponownie wstawić te informacje , aby wyświetlić ostrzeżenie przy każdym próbie wstawienia danych osobowych.

 4. Aby usunąć potencjalnie wrażliwe dane z zewnętrznych źródeł danych, zaznacz pole wyboru Usuń dane ze źródeł zewnętrznych przechowywanych w dokumencie .

  Uwaga: Zaznaczenie tego pola wyboru nie powoduje usunięcia danych połączonych z kształtem. Spowoduje to usunięcie źródła danych z diagramu, ale jeśli na diagramie są jakieś dane ze źródła danych, należy je usunąć ręcznie.

Przesyłanie opinii

Ten artykuł został ostatnio zaktualizowany o 8 stycznia 2019r. w wyniku Twojego komentarza. Jeśli ten artykuł okazał się przydatny, a szczególnie jeśli nie, Skorzystaj z poniższych wskazówek dotyczących opinii, aby wyjść do nas z kilku zwyczajnych sugestii, co ułatwi jej lepsze działanie.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×