Ustawienia konta usługi migracji spotkania (MMS)

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Usługa migracji MMS spotkania jest w programie Skype dla firm usługa, która działa w tle i automatycznie aktualizuje programu Skype dla firm i Microsoft Teams spotkania dla użytkowników. MMS została zaprojektowana tak, aby wyeliminować konieczności aktualizowania ich spotkania programu Skype dla firm i Teams firmy Microsoft dla użytkowników do uruchomienia narzędzia do migracji spotkań.

Wymagania   

MMS wymaga skrzynek pocztowych: spotkania organizatorów w usłudze Exchange Online.

Podstawowe scenariusze   

MMS aktualizacji spotkań programu Skype dla użytkownika w dwa podstawowe scenariusze:

 • Gdy użytkownik są migrowane z lokalnego programu Skype dla firm Server do programu Skype dla firm Online.

 • Gdy administrator zmieni ustawienia konferencji audio użytkownika, które wymagają aktualizacji informacji konferencji audio w spotkaniach tego użytkownika.

Typowe scenariusze, w których nie można używać MMS   

Poniżej przedstawiono kilka typowych scenariuszy, które mogą mieć zastosowania. Są to wszystkie obsługiwane scenariusze migracji. Jednak MMS nie będą uruchamiane w następujących scenariuszach i musisz użyć Narzędzia do migracji spotkań .

 • Skrzynki pocztowe użytkowników znajdują się na lokalnego serwera programu Exchange

 • Używanie dostawcy konferencji audio innych firm

 • Migrowanie użytkowników za pomocą aplikacji Skype dla firm Online do lokalnego serwera programu Skype

Jest to najbardziej typowy scenariusz, gdzie MMS mogą pomóc utworzyć gładkie przejście dla użytkowników. Gdy użytkownika w przypadku migracji z lokalnego programu Skype dla firm Server do programu Skype dla firm Online MMS wykryje nowego użytkownika i skanuje kalendarza tego użytkownika programu Skype dla firm i Microsoft Teams spotkań. Wszelkie przyszłych spotkań, zostaną zaktualizowane przy użyciu nowych informacji dla tego użytkownika.

Jeśli obecnie korzystasz z programu Skype Server 2015 do konferencji audio

Zaleca się zgodne z najważniejszymi wskazówkami, poniżej największe możliwości z MMS w tym scenariuszu:

 • Ponieważ MMS wymaga najpierw skrzynki pocztowej użytkownika się usługi Exchange Online, jeśli również są migrowane z lokalnego serwera programu Exchange również przenieść skrzynki pocztowej użytkownika w usłudze Exchange Online.

 • Przypisywanie licencji na Konferencje Audio do użytkownika przed uruchomieniem polecenia cmdlet Move-CSUser , aby przeprowadzić migrację użytkownika. Jest to spowodowane MMS umożliwia również aktualizowanie spotkań po zmianie ustawień konferencji audio dla użytkownika. Jeśli nie najpierw przypisać licencję, MMS zaktualizuje wszystkich spotkań ponownie po przypisaniu licencji.

Jeśli obecnie korzystasz z dostawcą konferencji audio innego (ACP)

Z innej firmy czy jest uruchomiony MMS zależy od ustawień konferencji audio Twojej organizacji. Można automatycznie zamieniać numery dostępowe z dostawcę konferencji Głosowych, gdy przypisać użytkownikowi licencji na Konferencje Audio. Z drugiej strony może być konieczne który zapobiec i zachować numery dostępowe z dostawcę konferencji Głosowych. Aby wyświetlić ustawienie Twojej organizacji, uruchom następujące polecenia środowiska Windows PowerShell i sprawdź wartość parametru AutomaticallyReplaceAcpProvider. Jeśli potrzebujesz pomocy przy użyciu programu PowerShell, zobacz sekcję Przy użyciu programu PowerShell do zarządzania w programie Skype dla firm organizacji na końcu tego artykułu.

Get-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings
 • Jeśli wartość argumentu ten parametr jest $true, MMS będą uruchamiane po przypisaniu licencji na Konferencje Audio i aktualizowanie ich spotkań. Numery dostępowe z dostawcę konferencji Głosowych są zachowywane, dopóki nie jest przypisana licencja Konferencji głosowych.

 • Jeśli wartość argumentu ten parametr jest $false, następnie MMS nie zaktualizuje spotkania, nawet jeśli użytkownik jest przypisana licencja Konferencji głosowych. Numery dostępowe z dostawcę konferencji Głosowych są zachowywane, dopóki nie zostanie ręcznie jest zainicjowany dla konferencji audio w programie Skype dla firm Centrum administracyjne lub przy użyciu programu Windows PowerShell.

MMS zaktualizuje istniejącego spotkania programu Skype dla firm i Teams firmy Microsoft w następujących przypadkach:

 • Gdy przypisywanie lub usuwanie licencji na Konferencje Audio.

 • Gdy można włączyć lub wyłączyć konferencji audio.

 • Gdy zmienianie lub resetowanie Identyfikatora konferencji dla użytkownika skonfigurowany do używania publicznej spotkań.

 • Przy przenoszeniu użytkownika do nowego mostka konferencji audio.

 • Jeśli numer telefonu jest nieprzypisane z mostka konferencji audio. Jest to złożonych scenariuszy, które wymagają dodatkowych czynności. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Przypisywanie lub anulowanie przypisania płatnego i bezpłatnego numeru telefonu do mostka konferencji audio.

Ważne : MMS aktualizację spotkania tylko podczas korzystania z Mostek firmy Microsoft. Jeśli korzystasz z dostawcą konferencji audio innego użytkownika będzie aktualizowany spotkaniach ręcznie. W takim przypadku możesz użyć Narzędzia do migracji spotkań.

Nie wszystkie zmiany ustawień konferencji audio wyzwalanie MMS. W szczególności następujące dwie zmiany nie powodują MMS aktualizowanie spotkań:

 • Po zmianie adres SIP organizator spotkania (swoją nazwę użytkownika SIP lub ich domeny SIP)

 • Po zmianie za pomocą polecenia Aktualizacja CsTenantMeetingUrl adres URL spotkania Twojej organizacji.

Gdy MMS wykryje, że spotkań użytkownika należy zaktualizować, będzie wykonaj następujące czynności:

 1. Identyfikowanie wszystkie spotkania programu Skype dla firm i Microsoft Teams które użytkownika zostało zaplanowane w przyszłości

  • Wszystkie spotkania programu Skype dla firm lub Teams firmy Microsoft, które wystąpiły przed po uruchomieniu MMS są pomijane.

  • Tylko spotkania, których użytkownik jest organizatorem zostaną zaktualizowane

 2. Zamień online spotkania blok informacji w sekcji szczegółów spotkania

 3. Wyślij aktualizacje do wszystkich adresatów spotkania imieniu organizator spotkania

Jak długo trwa dla MMS do uruchomienia?   

Ilość czasu trwa MMS do migracji spotkań zmienia się w zależności od sposobu wielu użytkowników ma wpływ i całkowita liczba programu Skype dla firm lub programu Microsoft Teams spotkań, które każdy użytkownik ma do jej kalendarza. Co najmniej zajmie 10 minut. Podczas niektórych dużych migracji może potrwać do 12 godzin, większość migracji należy wykonać w ciągu 1 godziny.

Potencjalne problemy i ograniczenia   

 • Tylko programu Skype dla firm lub programu Microsoft Teams spotkań, które zostały zaplanowane, klikając przycisk Dodaj Skype spotkania w programie Outlook w sieci Web lub przy użyciu dodatek do spotkania programu Skype dla programu Outlook są migrowane. Innymi słowy Jeśli użytkownik skopiowanie i wklejenie informacji o spotkaniu online programu Skype z jednego spotkania do nowego spotkania, że nowe spotkanie nie zostaną zaktualizowane.

 • Zamienia MMS zablokować wszystkie informacje o spotkaniu online podczas migracji spotkania. W związku z tym jeśli użytkownik edytował grupowych, zostaną zastąpione ich zmiany. Każda zawartość, mają w sekcji szczegółów spotkania poza informacji o spotkaniu online blok nie ulegnie zmianie.

  Bloku spotkania zostanie zaktualizowany przez MMS
 • Zawartość, która została utworzona lub dołączone do spotkania (tablic, sprawdza i tak dalej) na spotkanie nie zostaną zachowane po uruchomieniu MMS. Jeżeli organizatorów spotkań podłączone zawartości do spotkania z wyprzedzeniem, zawartości należy utworzyć ponownie po uruchomieniu MMS.

 • Łącze do udostępnianych sal notatek w elemencie kalendarza i również z poziomu programu Skype spotkania także zostaną zastąpione. Należy zauważyć, że notatki ze spotkań rzeczywiste przechowywane w programie OneNote będą nadal istnieje, jest tylko łącze notatek udostępnionych, które elementy są zastępowane.

 • Spotkania z więcej niż 250 uczestników (w tym organizatora) nie są przenoszone.

 • Niektóre znaki UNICODE w treści zaproszenie, które mogą zostać niepoprawnie zaktualizowane do jednego z następujących znaków specjalnych: ï, ¿, ½,.

Jaki użytkownicy zobaczą gdy MMS zaktualizuje ich spotkań?

Podobnie jak narzędzia do migracji spotkań MMS po zaakceptowaniu spotkania w imieniu użytkowników. Dlatego tylko element, który użytkownicy widzą jest inny round spotkania akceptacji powiadomienia o spotkaniach. Może to być skomplikowana dla użytkowników, dlatego jest zalecane powiadamianie użytkowników z wyprzedzeniem nie tylko wtedy, gdy migracji ich z lokalnego programu Skype dla firm Online, ale również gdy wprowadzisz zmiany konferencji audio spowoduje MMS.

Należy używać programu Windows PowerShell do zarządzania MMS i sprawdź stan trwających migracji. Informacje w tej sekcji przyjęto założenie, że znasz przy użyciu programu PowerShell do zarządzania w programie Skype dla firm organizacji. W przypadku nowego programu PowerShell, zobacz sekcję Przy użyciu programu PowerShell do zarządzania w programie Skype dla firm organizacji na końcu tego artykułu.

Jak sprawdzić stan migracji na spotkanie?

Aby sprawdzić stan spotkania migracji możesz użyć polecenia cmdlet Get-CsMeetingMigrationStatus . Poniżej przedstawiono kilka przykładów.

Aby uzyskać podsumowanie stan wszystkich migracji MMS, uruchom następujące polecenie:

Get-CsMeetingMigrationStatus -SummaryOnly

Zapewni to widoku tabelarycznego wszystkich Państw migracji w następujący sposób:

Stan UserCount
-----   ---------
Oczekiwanie na 21
6 w trakcie wykonywania
2 nie powiodło się
Pomyślnie 131

Ważne : Jeśli zobaczysz dowolny migracji, które nie powiodło się, wykonaj czynności dotyczące rozwiązywania tych problemów tak szybko, jak to możliwe. Osoby nie będą mogli telefonicznych do spotkań organizowanych przez tych użytkowników, aż tych adresów. Zobacz Co zrobić, jeśli występuje błąd? sekcji, aby uzyskać więcej informacji.

Aby uzyskać pełne informacje na temat wszystkich migracji w określonym okresie, można używać parametrów StartTime i EndTime . Na przykład następujące polecenie zwróci pełne szczegóły na wszystkich migracji, które wystąpiły od 1 października 2016 8 października 2016.

Get-CsMeetingMigrationStatus -StartTime "10/1/2016" -EndTime "10/8/2016"

Również warto sprawdzić stan migracji dla określonego użytkownika, a zostanie użyty parametr UserId , dla którego. Na przykład następujące polecenie zwróci stan ashaw@contoso.com użytkownika:

Get-CsMeetingMigrationStatus -UserId "ashaw@contoso.com"

Co zrobić, jeśli występuje błąd

Po uruchomieniu polecenia cmdlet Get-CsMeetingMigrationStatus pobieranie widoku podsumowania i zwróć uwagę, że są migracji wNie powiodła sięWojewództwo, Oto, co należy zrobić:

 1. Określanie użytkowników, których dotyczą. Uruchom następujące polecenie, aby uzyskać listę użytkowników i konkretnego problemu, którego zgłoszono:

  Get-CsMeetingMigrationStatus | Where {$_.State -eq "Failed"} | Format-Table UserId,LastErrorMessage
 2. Dla każdego z tych użytkowników Uruchom Narzędzie do migracji spotkań ręczne migrowanie ich spotkań.

 3. Jeśli migracja nadal nie działa z narzędzia do migracji spotkań, dostępne są dwie opcje:

Włączanie i wyłączanie MMS

MMS jest domyślnie włączone dla wszystkich organizacji, ale można ją wyłączyć, stosownie do potrzeb. Na przykład jeśli chcesz ręczne Migrowanie wszystkich spotkań lub jeśli korzystasz z konferencji audio innego dostawcy, może być konieczne nie MMS uruchomiony. Można także tymczasowo wyłączyć MMS. Na przykład może być macie istotne zmiany w ustawieniach konferencji audio dla Twojej organizacji i nie chcesz MMS do uruchomienia do momentu zakończenia wszystkie zmiany.

Aby wyświetlić, jeśli MMS jest włączone dla Twojej organizacji, uruchom następujące polecenie i sprawdź wartość parametru MeetingMigrationEnabled . Jeśli ten parametr jest ustawiony na $true, MMS jest włączone.

Get-CsTenantMigrationConfiguration

Aby wyłączyć MMS, uruchom następujące polecenie:

Set-CsTenantMigrationConfiguration -MeetingMigrationEnabled $false

Aby włączyć MMS, uruchom następujące polecenie:

Set-CsTenantMigrationConfiguration -MeetingMigrationEnabled $true

Włączanie i wyłączanie MMS tylko w przypadku zmiany konferencji audio

Można także wyłączyć MMS tylko w przypadku zmiany konferencji audio. Będą nadal działać, gdy użytkownik są migrowane z programu Skype dla firm lokalnego programu Skype dla firm Online. Aby sprawdzić bieżący stan MMS aktualizacje konferencji audio, uruchom następujące polecenie i sprawdź wartość parametru AutomaticallyMigrateUserMeetings . Jeśli ten parametr jest ustawiona na $true, MMS jest ustawiona do aktualizacji spotkań użytkownika po zmianie ustawień konferencji audio.

Get-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings

Aby wyłączyć MMS do konferencji audio, uruchom następujące polecenie:

Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -AutomaticallyMigrateUserMeetings $false

Aby włączyć MMS do konferencji audio, uruchom następujące polecenie:

Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -AutomaticallyMigrateUserMeetings $true

Jak przeprowadzić migrację spotkania ręcznie dla użytkownika?

Oprócz migracji automatyczne spotkania można także uruchamiać migracji spotkania ręcznie dla użytkownika, uruchamiając polecenie cmdlet Start-CsExMeetingMigration. To polecenie cmdlet dodaje użytkownika w kolejce migracji na spotkanie. Spotkanie migracji usługi żądania użytkownika odczytu i migrowanie ich spotkań. Możesz sprawdzić stan spotkania migracji, polecenia cmdlet Get-CsMeetingMigrationStatus.

Oto przykład, w którym uruchamiane poza migracji spotkania dla ashaw@contoso.com użytkownika:

Start-CsExMeetingMigration -Identity ashaw@contoso.com

Upewnianie się, że jest używany program Windows PowerShell w wersji 3.0 lub nowszej

 1. Aby sprawdzić, czy korzystasz z wersji 3.0 lub nowszej: Wybierz menu Start > Windows PowerShell.

 2. Sprawdź wersję, wpisując ciąg Get-Host w oknie Windows PowerShell.

 3. Jeśli nie masz wersji 3.0 lub nowszej, musisz pobrać i zainstalować aktualizacje programu Windows PowerShell. Zobacz Windows Management Framework 4.0, aby pobrać i zainstalować pliki umożliwiające zaktualizowanie programu Windows PowerShell do wersji 4.0. Gdy zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, zrób to.

 4. Konieczne jest też zainstalowanie modułu programu Windows PowerShell dla usługi Skype dla firm Online, który umożliwia tworzenie zdalnej sesji programu Windows PowerShell łączącej się z usługą Skype dla firm Online. Ten moduł, który jest obsługiwany tylko na komputerach 64-bitowych, można pobrać z Centrum pobierania Microsoft ze strony Moduł programu Windows PowerShell dla usługi Skype dla firm Online. Gdy zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, zrób to.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz Łączenie się ze wszystkimi usługami Office 365 w jednym oknie programu Windows PowerShell.

Uruchamianie sesji programu Windows PowerShell

 1. Wybierz menu Start > Windows PowerShell.

 2. W oknie Windows PowerShell połącz się z Twoją organizacją usługi Office 365, uruchamiając polecenie:

  Uwaga : Polecenie Import-Module musisz uruchomić tylko podczas pierwszego użycia modułu Windows PowerShell usługi Skype dla firm Online.

  Import-Module "C:\Program Files\Common Files\Skype for Business Online\Modules\SkypeOnlineConnector\SkypeOnlineConnector.psd1"
  $credential = Get-Credential
  $session = New-CsOnlineSession -Credential $credential
  Import-PSSession $session

Aby uzyskać więcej informacji na temat uruchamiania programu Windows PowerShell, zobacz Łączenie się ze wszystkimi usługami Office 365 w jednym oknie programu Windows PowerShell lub Łączenie się z usługą Skype dla firm Online za pomocą programu Windows PowerShell.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×